آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 168,943,121 882,241,966,208 Rls. 85,060,860 $
2 1389 انگلستان 10051020 دانه ذرت دامي . 273,013,845 735,750,059,406 Rls. 71,131,787 $
3 1389 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 108,317,048 464,750,275,748 Rls. 44,842,038 $
4 1389 انگلستان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 81,573 361,004,902,125 Rls. 35,183,577 $
5 1389 انگلستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 17,288 308,476,684,068 Rls. 29,990,670 $
6 1389 انگلستان 10030000 جو 121,912,347 231,910,501,468 Rls. 23,112,368 $
7 1389 انگلستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 55,698,322 207,817,674,107 Rls. 20,426,421 $
8 1389 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 7,675,652 207,559,032,980 Rls. 19,953,669 $
9 1389 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 200,009 199,726,987,350 Rls. 19,319,501 $
10 1389 انگلستان 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 22,800,000 158,444,564,400 Rls. 15,665,115 $
11 1389 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 28,985 111,318,209,246 Rls. 10,771,976 $
12 1389 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 17,330,825 104,474,620,354 Rls. 10,084,257 $
13 1389 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 17,414,931 101,131,225,489 Rls. 9,778,557 $
14 1389 انگلستان 29304000 متيونين 1,822,680 97,586,899,951 Rls. 9,550,279 $
15 1389 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 25,389 94,330,541,251 Rls. 9,131,443 $
16 1389 انگلستان 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 27,830,000 91,529,300,791 Rls. 9,126,463 $
17 1389 انگلستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 14,434,299 91,018,290,508 Rls. 8,798,048 $
18 1389 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 2,516 68,532,865,615 Rls. 6,663,164 $
19 1389 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 410,640 67,116,603,081 Rls. 6,502,431 $
20 1389 انگلستان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 16,386 67,086,119,748 Rls. 6,419,850 $
21 1389 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 16,784 63,347,534,738 Rls. 6,155,377 $
22 1389 انگلستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 2,323,217 59,055,715,076 Rls. 5,801,244 $
23 1389 انگلستان 01051120 جوجه اجداد گوشتي 17,614 58,104,934,818 Rls. 5,583,879 $
24 1389 انگلستان 29261000 ا کريلو نيتريل 2,381,228 58,020,986,760 Rls. 5,609,144 $
25 1389 انگلستان 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 12,935,000 55,773,209,750 Rls. 5,374,695 $
26 1389 انگلستان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 43,468 55,326,347,295 Rls. 5,318,865 $
27 1389 انگلستان 10011010 گندم دامي ازنوع سخت . 26,392,435 54,837,748,116 Rls. 5,466,828 $
28 1389 انگلستان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 312,943 53,909,283,405 Rls. 5,233,686 $
29 1389 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7,061 53,319,638,706 Rls. 5,150,390 $
30 1389 انگلستان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,561,116 49,708,000,001 Rls. 4,792,350 $
31 1389 انگلستان 90214010 دستگاههاي کمک شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش کرولالهابا کسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,351 49,101,392,655 Rls. 4,743,151 $
32 1389 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 25,934 48,020,652,135 Rls. 4,634,506 $
33 1389 انگلستان 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 301,000 44,396,751,518 Rls. 4,400,947 $
34 1389 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 115,672 41,685,436,672 Rls. 4,043,025 $
35 1389 انگلستان 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 212,933 40,529,876,102 Rls. 3,915,660 $
36 1389 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 36,529 38,727,646,042 Rls. 3,777,767 $
37 1389 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 120,419 36,521,085,838 Rls. 3,520,425 $
38 1389 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 119,989 34,547,010,936 Rls. 3,411,324 $
39 1389 انگلستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 124,160 32,132,647,662 Rls. 3,109,035 $
40 1389 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 114,151 29,906,182,145 Rls. 2,905,729 $
41 1389 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 16,355 29,144,814,939 Rls. 2,847,013 $
42 1389 انگلستان 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 672,600 27,300,377,802 Rls. 2,653,148 $
43 1389 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 955,822 27,165,178,465 Rls. 2,639,570 $
44 1389 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 70,780 26,515,852,389 Rls. 2,550,989 $
45 1389 انگلستان 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 10,500,000 26,122,509,648 Rls. 2,511,310 $
46 1389 انگلستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 23,419 25,805,832,034 Rls. 2,536,462 $
47 1389 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,607 23,814,884,066 Rls. 2,336,334 $
48 1389 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 55,345 22,340,388,162 Rls. 2,154,136 $
49 1389 انگلستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,980,414 22,138,786,664 Rls. 2,133,859 $
50 1389 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 357,728 21,989,992,009 Rls. 2,129,013 $
51 1389 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 19,550 21,568,735,479 Rls. 2,084,677 $
52 1389 انگلستان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 12,196 20,823,500,498 Rls. 2,087,360 $
53 1389 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,493 20,408,674,470 Rls. 1,990,790 $
54 1389 انگلستان 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 9,529 20,089,678,522 Rls. 1,937,309 $
55 1389 انگلستان 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 4,020 19,672,864,122 Rls. 1,906,934 $
56 1389 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 14,721 18,656,464,524 Rls. 1,834,935 $
57 1389 انگلستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 103,207 18,553,472,614 Rls. 1,852,173 $
58 1389 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 74,127 18,469,562,402 Rls. 1,775,881 $
59 1389 انگلستان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 3,423 18,272,448,480 Rls. 1,824,684 $
60 1389 انگلستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 11,286 17,882,141,549 Rls. 1,770,186 $
61 1389 انگلستان 25070010 کائولن 8,341,000 17,556,625,767 Rls. 1,709,107 $
62 1389 انگلستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 10,020 16,537,048,478 Rls. 1,584,568 $
63 1389 انگلستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 54,088 15,577,593,869 Rls. 1,504,508 $
64 1389 انگلستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 2,500 15,052,119,250 Rls. 1,437,643 $
65 1389 انگلستان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 90,480 14,982,051,749 Rls. 1,446,350 $
66 1389 انگلستان 90191010 تشک موا ج 11,425 14,901,344,337 Rls. 1,452,946 $
67 1389 انگلستان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,406,797 14,780,401,971 Rls. 1,436,113 $
68 1389 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 91,333 14,621,749,872 Rls. 1,400,782 $
69 1389 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 10,070 14,611,177,145 Rls. 1,418,229 $
70 1389 انگلستان 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 6,720 14,611,115,310 Rls. 1,435,841 $
71 1389 انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 286,155 14,253,949,251 Rls. 1,384,722 $
72 1389 انگلستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,767,095 13,530,679,463 Rls. 1,341,243 $
73 1389 انگلستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 173,913 13,467,123,534 Rls. 1,297,683 $
74 1389 انگلستان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 11,707 13,314,847,080 Rls. 1,279,905 $
75 1389 انگلستان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 73,226 13,043,698,221 Rls. 1,253,436 $
76 1389 انگلستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 30,189 12,720,657,887 Rls. 1,283,748 $
77 1389 انگلستان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 9,891 12,593,798,792 Rls. 1,240,077 $
78 1389 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,694 12,448,984,574 Rls. 1,218,246 $
79 1389 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,830 12,219,743,179 Rls. 1,182,045 $
80 1389 انگلستان 01051130 جوجه مادر گوشتي 19,193 12,147,574,927 Rls. 1,176,664 $
81 1389 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,573 12,123,240,774 Rls. 1,170,949 $
82 1389 انگلستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 41,433 12,110,885,295 Rls. 1,186,683 $
83 1389 انگلستان 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 495,000 11,585,544,789 Rls. 1,111,446 $
84 1389 انگلستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 76,024 11,375,578,414 Rls. 1,102,870 $
85 1389 انگلستان 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 20,809 11,345,467,412 Rls. 1,096,816 $
86 1389 انگلستان 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 309,073 11,239,029,792 Rls. 1,082,360 $
87 1389 انگلستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 182,101 11,070,304,466 Rls. 1,084,310 $
88 1389 انگلستان 85340000 مدا رهاي چاپي 1,365 11,048,214,369 Rls. 1,060,088 $
89 1389 انگلستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 30,340 10,691,718,826 Rls. 1,029,914 $
90 1389 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 36,774 10,578,680,916 Rls. 1,037,063 $
91 1389 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 379 10,500,019,758 Rls. 1,017,065 $
92 1389 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 352,672 10,425,630,746 Rls. 1,005,906 $
93 1389 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 301,940 10,263,682,845 Rls. 983,256 $
94 1389 انگلستان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 4,440 10,161,526,021 Rls. 984,664 $
95 1389 انگلستان 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 190,500 10,013,728,806 Rls. 963,229 $
96 1389 انگلستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 7,985 9,786,032,053 Rls. 945,852 $
97 1389 انگلستان 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 382,000 9,334,926,744 Rls. 908,027 $
98 1389 انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 229,529 8,881,085,527 Rls. 885,356 $
99 1389 انگلستان 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 20,020 8,801,396,610 Rls. 851,693 $
100 1389 انگلستان 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 253,236 8,600,966,342 Rls. 831,052 $
101 1389 انگلستان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 340 8,251,841,074 Rls. 791,074 $
102 1389 انگلستان 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 70,419 8,225,581,549 Rls. 811,605 $
103 1389 انگلستان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 214,380 7,974,492,548 Rls. 778,120 $
104 1389 انگلستان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 116 7,957,945,745 Rls. 764,655 $
105 1389 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 8,143 7,820,599,235 Rls. 755,082 $
106 1389 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 4,478 7,819,426,692 Rls. 759,490 $
107 1389 انگلستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,432 7,773,003,334 Rls. 773,931 $
108 1389 انگلستان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 48,891 7,764,642,111 Rls. 761,597 $
109 1389 انگلستان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 182,041 7,575,812,998 Rls. 727,730 $
110 1389 انگلستان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1,668 7,404,248,354 Rls. 735,959 $
111 1389 انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 87,863 7,296,433,225 Rls. 704,343 $
112 1389 انگلستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 3,260,380 7,161,987,993 Rls. 696,477 $
113 1389 انگلستان 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 58,890 7,102,988,188 Rls. 703,249 $
114 1389 انگلستان 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 158,180 6,859,108,320 Rls. 656,528 $
115 1389 انگلستان 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 960,000 6,803,315,457 Rls. 658,018 $
116 1389 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 7,452 6,573,319,383 Rls. 630,482 $
117 1389 انگلستان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 980 6,376,348,873 Rls. 613,709 $
118 1389 انگلستان 31029000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،ا زوته همچنين مخلوط آنها که در جاي ديگري مذکور نباشد 225,382 6,347,753,292 Rls. 609,946 $
119 1389 انگلستان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 149,000 6,300,960,319 Rls. 612,694 $
120 1389 انگلستان 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 2,068 6,236,540,847 Rls. 596,093 $
121 1389 انگلستان 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 15,475 6,206,948,778 Rls. 603,915 $
122 1389 انگلستان 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 70,000 6,073,737,146 Rls. 583,340 $
123 1389 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 35,356 5,677,666,492 Rls. 556,470 $
124 1389 انگلستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 150,729 5,575,901,725 Rls. 533,753 $
125 1389 انگلستان 28352520 منوكلسيم فسفات 1,006,000 5,466,400,000 Rls. 534,613 $
126 1389 انگلستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 13,335 5,453,662,554 Rls. 526,995 $
127 1389 انگلستان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 5,810 5,429,219,356 Rls. 523,047 $
128 1389 انگلستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 195,586 5,413,219,946 Rls. 527,123 $
129 1389 انگلستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 246,600 5,368,546,891 Rls. 526,249 $
130 1389 انگلستان 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 59,636 5,327,346,935 Rls. 523,770 $
131 1389 انگلستان 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 11,105 5,279,459,496 Rls. 514,226 $
132 1389 انگلستان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 7,471 5,270,438,443 Rls. 508,718 $
133 1389 انگلستان 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 1,058 5,249,732,982 Rls. 506,093 $
134 1389 انگلستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 11,434 5,226,978,894 Rls. 502,616 $
135 1389 انگلستان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 978,404 5,202,641,208 Rls. 499,677 $
136 1389 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 26,062 5,182,567,085 Rls. 498,679 $
137 1389 انگلستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,299 5,174,445,968 Rls. 499,677 $
138 1389 انگلستان 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 101,473 5,100,859,591 Rls. 495,942 $
139 1389 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 178,030 5,060,333,682 Rls. 491,053 $
140 1389 انگلستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 24,305 5,009,256,033 Rls. 490,240 $
141 1389 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 75,325 5,008,193,473 Rls. 494,127 $
142 1389 انگلستان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 10,537 4,940,980,120 Rls. 475,310 $
143 1389 انگلستان 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 6,300 4,922,337,100 Rls. 487,940 $
144 1389 انگلستان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 287,100 4,788,530,443 Rls. 460,746 $
145 1389 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 7,614 4,742,636,862 Rls. 460,840 $
146 1389 انگلستان 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 11,804 4,740,597,628 Rls. 460,415 $
147 1389 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10,882 4,652,931,568 Rls. 454,986 $
148 1389 انگلستان 01051290 ساير بوقلمون زنده به وزن 185گرم وكمتر ،به غيراز مولد نژاد وجوجه يكروزه گوشتي . 14,516 4,633,589,307 Rls. 449,022 $
149 1389 انگلستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 226,108 4,579,190,915 Rls. 438,670 $
150 1389 انگلستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 57,578 4,554,882,374 Rls. 446,237 $
151 1389 انگلستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 11,351 4,536,713,166 Rls. 439,827 $
152 1389 انگلستان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 183,500 4,534,098,930 Rls. 441,624 $
153 1389 انگلستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 38,562 4,468,270,105 Rls. 430,323 $
154 1389 انگلستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,942 4,395,678,480 Rls. 432,593 $
155 1389 انگلستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 217,544 4,361,984,995 Rls. 425,331 $
156 1389 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 37,414 4,353,308,293 Rls. 429,341 $
157 1389 انگلستان 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 48,877 4,344,852,073 Rls. 418,016 $
158 1389 انگلستان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 93,860 4,323,641,842 Rls. 423,090 $
159 1389 انگلستان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 28,400 4,314,647,671 Rls. 417,423 $
160 1389 انگلستان 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 84,674 4,310,441,312 Rls. 418,725 $
161 1389 انگلستان 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 508,800 4,289,333,391 Rls. 417,921 $
162 1389 انگلستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 16,899 4,243,935,394 Rls. 409,987 $
163 1389 انگلستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 71,788 4,222,750,137 Rls. 422,275 $
164 1389 انگلستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 15,620 4,191,054,542 Rls. 408,169 $
165 1389 انگلستان 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 15,000 4,139,190,040 Rls. 412,434 $
166 1389 انگلستان 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 119,561 4,130,589,120 Rls. 398,951 $
167 1389 انگلستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 50,784 4,129,194,164 Rls. 402,913 $
168 1389 انگلستان 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 174 4,034,430,718 Rls. 402,272 $
169 1389 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 44,770 4,033,881,899 Rls. 390,895 $
170 1389 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 4,277 3,992,262,712 Rls. 386,053 $
171 1389 انگلستان 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 245 3,947,239,945 Rls. 379,433 $
172 1389 انگلستان 40022000 کائوچوي بوتادين 115,214 3,726,185,169 Rls. 364,259 $
173 1389 انگلستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 105,920 3,724,280,513 Rls. 361,438 $
174 1389 انگلستان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 48,040 3,714,171,204 Rls. 362,104 $
175 1389 انگلستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 490,779 3,679,068,295 Rls. 360,907 $
176 1389 انگلستان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 267,915 3,633,426,001 Rls. 350,860 $
177 1389 انگلستان 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 62,432 3,622,081,334 Rls. 348,846 $
178 1389 انگلستان 04070014 تخم مرغ نطفه دار مادر گوشتي 23,939 3,611,913,186 Rls. 349,062 $
179 1389 انگلستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 31,504 3,579,068,642 Rls. 348,644 $
180 1389 انگلستان 28100010 ا سيد بريک 392,000 3,565,061,126 Rls. 349,952 $
181 1389 انگلستان 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 31,104 3,564,780,000 Rls. 340,638 $
182 1389 انگلستان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 20,000 3,564,487,127 Rls. 341,099 $
183 1389 انگلستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 52,950 3,559,861,369 Rls. 345,605 $
184 1389 انگلستان 29034400 دي کلرو تترا فلوئورو ا تان ها و کلرو پنتافلوئورو ا تان ها 44,540 3,552,317,029 Rls. 347,638 $
185 1389 انگلستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 2,040 3,549,011,216 Rls. 342,406 $
186 1389 انگلستان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 33,587 3,490,881,010 Rls. 338,928 $
187 1389 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 747 3,490,090,798 Rls. 337,559 $
188 1389 انگلستان 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 845 3,465,813,677 Rls. 336,154 $
189 1389 انگلستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,206 3,446,330,164 Rls. 333,847 $
190 1389 انگلستان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 18,340 3,445,399,124 Rls. 332,014 $
191 1389 انگلستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 3,947 3,440,510,949 Rls. 343,900 $
192 1389 انگلستان 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 212,061 3,435,563,168 Rls. 332,625 $
193 1389 انگلستان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 1,491 3,369,351,651 Rls. 328,227 $
194 1389 انگلستان 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 144 3,336,707,520 Rls. 320,160 $
195 1389 انگلستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,741 3,331,017,687 Rls. 319,731 $
196 1389 انگلستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 22,716 3,325,531,169 Rls. 329,154 $
197 1389 انگلستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 18,659 3,317,952,709 Rls. 318,831 $
198 1389 انگلستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 100,800 3,255,067,084 Rls. 313,987 $
199 1389 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,628 3,248,928,801 Rls. 315,185 $
200 1389 انگلستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 9,416 3,248,525,524 Rls. 319,559 $
مجموع کل
7,039,955,972,972 ريال
مجموع کل
683,595,905 دلار