آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 انگلستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,198 916,871,269 Rls. 90,084 $
202 1389 انگلستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,364 909,137,508 Rls. 89,546 $
203 1389 انگلستان 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 1,125 904,597,177 Rls. 90,267 $
204 1389 انگلستان 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد کننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 5,060 890,794,674 Rls. 85,951 $
205 1389 انگلستان 29062900 الکلهاي حلقوي ومشتقات هالوژنه ، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها به صورت آروماتيک غير از الکل بنزيليک 11,100 882,734,353 Rls. 84,343 $
206 1389 انگلستان 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 845 879,776,711 Rls. 86,877 $
207 1389 انگلستان 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 823 868,634,526 Rls. 83,689 $
208 1389 انگلستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 84,655 863,318,770 Rls. 84,037 $
209 1389 انگلستان 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 1,400 859,224,081 Rls. 81,142 $
210 1389 انگلستان 25086000 موليت 102,000 855,232,421 Rls. 82,543 $
211 1389 انگلستان 28041000 هيدروژن 995 854,519,402 Rls. 82,971 $
212 1389 انگلستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 20,000 852,776,000 Rls. 82,053 $
213 1389 انگلستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,137 850,501,826 Rls. 82,937 $
214 1389 انگلستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 8,500 848,441,695 Rls. 81,452 $
215 1389 انگلستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 5,000 847,850,000 Rls. 81,548 $
216 1389 انگلستان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 4,120 846,091,078 Rls. 81,307 $
217 1389 انگلستان 28299000 پرکلرات ها، برومات ها و پربرومات ها؛ يدات ها و پريدات ها 5,500 838,457,424 Rls. 81,018 $
218 1389 انگلستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 12,979 838,107,978 Rls. 83,710 $
219 1389 انگلستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 6,924 823,543,960 Rls. 79,240 $
220 1389 انگلستان 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 30,750 820,828,568 Rls. 79,060 $
221 1389 انگلستان 38089112 کارتهاي رنگي ، نوارهاي رنگي آغشته به چسب وبدون ماده سمي صرفا براي کنترل آفات کشاورزي 10,514 794,189,835 Rls. 76,391 $
222 1389 انگلستان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 630 792,372,498 Rls. 76,168 $
223 1389 انگلستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 10,187 790,226,103 Rls. 78,928 $
224 1389 انگلستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 17,454 789,020,504 Rls. 76,760 $
225 1389 انگلستان 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 172 780,592,679 Rls. 74,538 $
226 1389 انگلستان 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 13,847 775,500,000 Rls. 74,958 $
227 1389 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 693 771,023,741 Rls. 75,829 $
228 1389 انگلستان 34053000 واكس ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 17,372 769,400,998 Rls. 75,573 $
229 1389 انگلستان 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 48,000 764,712,000 Rls. 74,468 $
230 1389 انگلستان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 235 761,523,738 Rls. 74,371 $
231 1389 انگلستان 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 7,000 742,400,000 Rls. 74,151 $
232 1389 انگلستان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 291 739,302,334 Rls. 70,902 $
233 1389 انگلستان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 738,637,980 Rls. 71,278 $
234 1389 انگلستان 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 278 733,712,443 Rls. 71,174 $
235 1389 انگلستان 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 6,162 732,853,771 Rls. 70,586 $
236 1389 انگلستان 34029040 مواد تعاون نساجي 10,000 732,011,000 Rls. 73,201 $
237 1389 انگلستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 13,590 729,230,851 Rls. 71,700 $
238 1389 انگلستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 152,340 725,498,824 Rls. 70,076 $
239 1389 انگلستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 10,247 707,349,637 Rls. 68,481 $
240 1389 انگلستان 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 426 702,742,274 Rls. 67,727 $
241 1389 انگلستان 29291000 ا يزوسيانات ها 16,420 701,933,140 Rls. 68,979 $
242 1389 انگلستان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 2,018 696,407,764 Rls. 66,553 $
243 1389 انگلستان 30062000 معرفهايي که در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 911 693,745,279 Rls. 67,530 $
244 1389 انگلستان 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161500 27,400 691,420,920 Rls. 69,006 $
245 1389 انگلستان 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 50,300 691,028,509 Rls. 66,217 $
246 1389 انگلستان 28254000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي نيکل 2,400 686,302,961 Rls. 65,915 $
247 1389 انگلستان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 7,937 682,944,550 Rls. 67,533 $
248 1389 انگلستان 84301000 ماشين پايه کوبي وماشين پايه درآوردن 8,200 678,772,475 Rls. 67,389 $
249 1389 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 316 676,867,775 Rls. 65,140 $
250 1389 انگلستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,122 671,690,277 Rls. 64,883 $
251 1389 انگلستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 35,800 658,140,000 Rls. 65,474 $
252 1389 انگلستان 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 704 657,303,893 Rls. 63,251 $
253 1389 انگلستان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 133 654,771,124 Rls. 63,392 $
254 1389 انگلستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 1,050 640,076,281 Rls. 61,629 $
255 1389 انگلستان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 69,083 636,395,345 Rls. 61,743 $
256 1389 انگلستان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 136 635,360,023 Rls. 60,852 $
257 1389 انگلستان 32064100 لا چورد و فرآورده هاي آن 1,190 634,905,924 Rls. 60,664 $
258 1389 انگلستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 60,000 634,462,900 Rls. 60,732 $
259 1389 انگلستان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 30,000 632,645,563 Rls. 63,138 $
260 1389 انگلستان 40093200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 1,462 631,275,918 Rls. 63,279 $
261 1389 انگلستان 29215100 ا ورتو,-متا,-پارافنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها ,ومشتقات آنها, ا ملاح ا ين محصولات 12,000 629,737,122 Rls. 62,974 $
262 1389 انگلستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 20,000 628,779,215 Rls. 62,652 $
263 1389 انگلستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,590 627,417,120 Rls. 60,415 $
264 1389 انگلستان 32082030 لاکها و ورني هاي خارج قوطي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,000 627,344,167 Rls. 62,885 $
265 1389 انگلستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 18,000 626,553,505 Rls. 61,572 $
266 1389 انگلستان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 21,000 626,395,972 Rls. 60,939 $
267 1389 انگلستان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,006 622,688,996 Rls. 60,333 $
268 1389 انگلستان 32050000 لاک رنگ کننده; فرآورده هاي ياددا شت 3 ا ين فصل که برا ساس لاک هاي رنگ کننده مي باشد 1,025 621,368,359 Rls. 59,967 $
269 1389 انگلستان 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 10,000 618,554,723 Rls. 59,351 $
270 1389 انگلستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 317 614,815,974 Rls. 59,044 $
271 1389 انگلستان 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000 10,000 613,420,000 Rls. 60,807 $
272 1389 انگلستان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,519 605,099,915 Rls. 59,659 $
273 1389 انگلستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 20,732 602,296,890 Rls. 60,310 $
274 1389 انگلستان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 189 597,260,187 Rls. 57,857 $
275 1389 انگلستان 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 1,036 587,382,168 Rls. 56,546 $
276 1389 انگلستان 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 285 586,467,167 Rls. 58,576 $
277 1389 انگلستان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 1,290 575,623,839 Rls. 55,396 $
278 1389 انگلستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 394 573,222,272 Rls. 56,591 $
279 1389 انگلستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 11,200 572,596,030 Rls. 56,575 $
280 1389 انگلستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 10,631 572,079,296 Rls. 55,660 $
281 1389 انگلستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 150,000 570,404,835 Rls. 55,096 $
282 1389 انگلستان 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 27,182 567,751,419 Rls. 57,130 $
283 1389 انگلستان 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 31,200 567,522,334 Rls. 54,838 $
284 1389 انگلستان 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 52 566,720,939 Rls. 54,638 $
285 1389 انگلستان 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 121 563,784,389 Rls. 55,656 $
286 1389 انگلستان 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 7,250 563,539,316 Rls. 54,349 $
287 1389 انگلستان 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 6,000 555,685,974 Rls. 54,608 $
288 1389 انگلستان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,409 553,950,389 Rls. 53,751 $
289 1389 انگلستان 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 1,403 553,881,957 Rls. 53,480 $
290 1389 انگلستان 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 5,264 552,431,384 Rls. 53,166 $
291 1389 انگلستان 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 1,927 545,079,325 Rls. 52,094 $
292 1389 انگلستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 217 540,721,132 Rls. 52,173 $
293 1389 انگلستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 2,420 539,468,189 Rls. 53,947 $
294 1389 انگلستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 3,761 534,402,517 Rls. 51,566 $
295 1389 انگلستان 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 169,730 526,795,225 Rls. 52,639 $
296 1389 انگلستان 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 235 526,704,327 Rls. 51,434 $
297 1389 انگلستان 28352600 ساير فسفات هاي دي کلسيم , که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,000 520,772,056 Rls. 49,621 $
298 1389 انگلستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 66,321 520,239,340 Rls. 51,124 $
299 1389 انگلستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,920 517,416,745 Rls. 49,616 $
300 1389 انگلستان 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 70 515,815,379 Rls. 50,310 $
301 1389 انگلستان 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,837 515,196,548 Rls. 49,669 $
302 1389 انگلستان 28352200 فسفات هاي منو يا دي سديم 46,000 511,132,000 Rls. 51,807 $
303 1389 انگلستان 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 2,000 506,858,952 Rls. 49,214 $
304 1389 انگلستان 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 7,800 505,522,952 Rls. 48,768 $
305 1389 انگلستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 16,980 504,683,502 Rls. 48,541 $
306 1389 انگلستان 30064010 سيلر 150 498,561,462 Rls. 50,533 $
307 1389 انگلستان 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 15,000 497,806,378 Rls. 47,792 $
308 1389 انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,631 497,325,893 Rls. 47,836 $
309 1389 انگلستان 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 1,734 495,482,757 Rls. 48,465 $
310 1389 انگلستان 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 354 492,765,828 Rls. 47,155 $
311 1389 انگلستان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 260 484,019,244 Rls. 46,331 $
312 1389 انگلستان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 2,441 478,969,366 Rls. 46,101 $
313 1389 انگلستان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,355 478,739,351 Rls. 46,681 $
314 1389 انگلستان 82075010 ابزارها براي سوراخ كردن (غيرازسوراخ كردن سنگ )به قطر 1.5 ميليمتر وکمتر 563 477,289,732 Rls. 45,944 $
315 1389 انگلستان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,155 475,706,403 Rls. 47,400 $
316 1389 انگلستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 387 473,460,637 Rls. 45,461 $
317 1389 انگلستان 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 16,800 471,307,168 Rls. 46,962 $
318 1389 انگلستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 7,182 470,055,303 Rls. 45,146 $
319 1389 انگلستان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 750 469,889,250 Rls. 46,579 $
320 1389 انگلستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 813 469,821,203 Rls. 45,482 $
321 1389 انگلستان 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 11,180 466,121,281 Rls. 44,464 $
322 1389 انگلستان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 466,000,000 Rls. 44,916 $
323 1389 انگلستان 50040010 نخ ا بريشم مورد مصرف درتوليدا نوا ع نخهاي جرا حي 160 465,972,667 Rls. 45,306 $
324 1389 انگلستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,071 463,336,317 Rls. 44,760 $
325 1389 انگلستان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 378 456,582,281 Rls. 44,596 $
326 1389 انگلستان 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 16,440 455,746,074 Rls. 44,428 $
327 1389 انگلستان 30012000 عصاره هاي غدد يا ساير ا عضا يا ترشحات آنها 1,257 454,355,484 Rls. 43,421 $
328 1389 انگلستان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 379 453,671,937 Rls. 43,722 $
329 1389 انگلستان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 798 452,970,824 Rls. 43,682 $
330 1389 انگلستان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 1,290 452,249,901 Rls. 44,684 $
331 1389 انگلستان 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 9,760 450,860,463 Rls. 44,765 $
332 1389 انگلستان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 11,085 450,107,893 Rls. 43,571 $
333 1389 انگلستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 627 446,884,573 Rls. 42,327 $
334 1389 انگلستان 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 40,000 446,856,949 Rls. 43,913 $
335 1389 انگلستان 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 9,130 443,116,690 Rls. 42,543 $
336 1389 انگلستان 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 102 442,054,115 Rls. 43,152 $
337 1389 انگلستان 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 2,774 436,546,936 Rls. 42,324 $
338 1389 انگلستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 38,366 434,425,615 Rls. 41,684 $
339 1389 انگلستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 330 433,379,665 Rls. 41,683 $
340 1389 انگلستان 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 15,000 430,573,131 Rls. 43,057 $
341 1389 انگلستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 862 429,639,012 Rls. 41,432 $
342 1389 انگلستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,300 429,300,487 Rls. 43,513 $
343 1389 انگلستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 4,800 420,119,168 Rls. 40,394 $
344 1389 انگلستان 84138120 تملبه هاي تزريقي 200 415,165,442 Rls. 40,798 $
345 1389 انگلستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 536 410,144,598 Rls. 39,426 $
346 1389 انگلستان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 10,528 397,555,894 Rls. 38,319 $
347 1389 انگلستان 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 5,133 397,092,974 Rls. 37,836 $
348 1389 انگلستان 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 29,000 395,246,318 Rls. 39,320 $
349 1389 انگلستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 18,805 393,991,923 Rls. 38,427 $
350 1389 انگلستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 28,012 393,478,608 Rls. 38,763 $
351 1389 انگلستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 155 393,296,711 Rls. 39,283 $
352 1389 انگلستان 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 1,830 393,062,206 Rls. 37,805 $
353 1389 انگلستان 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 600 390,732,795 Rls. 38,732 $
354 1389 انگلستان 90278010 دستگاه PH متر 500 386,460,736 Rls. 37,207 $
355 1389 انگلستان 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 5,250 382,919,750 Rls. 36,851 $
356 1389 انگلستان 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 16,923 380,152,119 Rls. 38,015 $
357 1389 انگلستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 19,944 379,997,874 Rls. 36,566 $
358 1389 انگلستان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 998 378,764,688 Rls. 37,269 $
359 1389 انگلستان 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 578 378,517,146 Rls. 36,562 $
360 1389 انگلستان 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 6,048 378,481,249 Rls. 36,844 $
361 1389 انگلستان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,778 375,843,698 Rls. 37,539 $
362 1389 انگلستان 75040000 پودروفلس نيکل. 3,500 374,065,923 Rls. 36,261 $
363 1389 انگلستان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 608 373,211,792 Rls. 36,068 $
364 1389 انگلستان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 6,144 371,379,555 Rls. 35,599 $
365 1389 انگلستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 11,520 368,556,087 Rls. 35,556 $
366 1389 انگلستان 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 230 367,298,857 Rls. 36,291 $
367 1389 انگلستان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 13,033 365,247,971 Rls. 35,103 $
368 1389 انگلستان 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 38 364,003,678 Rls. 35,543 $
369 1389 انگلستان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 5,514 362,174,025 Rls. 35,020 $
370 1389 انگلستان 48022000 ا زا نوا عي که بعنوا ن پايه جهت تهيه کاغذيامقوا ي حساس درمقابل نورگرمايا ا لکتريسيته مصرف ميشود. 10,600 360,000,000 Rls. 36,000 $
371 1389 انگلستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 1,289 356,327,519 Rls. 35,174 $
372 1389 انگلستان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 296 355,961,654 Rls. 34,569 $
373 1389 انگلستان 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 13,930 352,828,333 Rls. 34,825 $
374 1389 انگلستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 47 352,655,248 Rls. 33,940 $
375 1389 انگلستان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,387 352,602,546 Rls. 33,904 $
376 1389 انگلستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 122 348,241,048 Rls. 34,600 $
377 1389 انگلستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 13,775 346,019,115 Rls. 33,250 $
378 1389 انگلستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 681 345,919,447 Rls. 33,425 $
379 1389 انگلستان 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 6,280 338,444,663 Rls. 32,559 $
380 1389 انگلستان 90083000 پروژکتورهاي نشان دا دن تصويرثابت که درجاي ديگري مذکور نباشند. 552 336,191,151 Rls. 33,499 $
381 1389 انگلستان 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 2,508 336,131,450 Rls. 32,354 $
382 1389 انگلستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 4,000 335,672,756 Rls. 33,274 $
383 1389 انگلستان 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 265 334,703,195 Rls. 32,127 $
384 1389 انگلستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 620 334,439,152 Rls. 32,218 $
385 1389 انگلستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,914 333,029,137 Rls. 33,183 $
386 1389 انگلستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 11,400 329,651,092 Rls. 31,707 $
387 1389 انگلستان 19019000 ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901 19,200 326,527,677 Rls. 31,406 $
388 1389 انگلستان 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 500 323,057,625 Rls. 31,066 $
389 1389 انگلستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 149 322,549,953 Rls. 31,947 $
390 1389 انگلستان 32074020 شيشه بصورت ورقه ورقهglassflakefباطول ا ز0/1 ميليمترلغايت 3/5ميليمتروضخامت 10 ميكرون وكمتر از ان. 6,000 321,759,381 Rls. 30,891 $
391 1389 انگلستان 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 5,300 320,555,874 Rls. 31,125 $
392 1389 انگلستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 3,892 317,787,206 Rls. 30,419 $
393 1389 انگلستان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 3,716 316,784,705 Rls. 30,425 $
394 1389 انگلستان 29171400 ا نيدريد مالئيک 22,000 313,300,000 Rls. 31,057 $
395 1389 انگلستان 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 730 312,004,563 Rls. 30,819 $
396 1389 انگلستان 34012030 صابون به شكل چيپس 20,000 305,180,334 Rls. 29,353 $
397 1389 انگلستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 1,210 304,878,239 Rls. 29,821 $
398 1389 انگلستان 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 965 304,350,854 Rls. 28,964 $
399 1389 انگلستان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 500 304,190,366 Rls. 29,070 $
400 1389 انگلستان 90321000 ترموستات 158 301,291,016 Rls. 29,043 $
مجموع کل
108,907,724,651 ريال
مجموع کل
10,600,900 دلار