آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 ايالات متحده آمريکا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3 34,690,001 Rls. 3,305 $
102 1389 ايالات متحده آمريکا 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 345 34,385,392 Rls. 3,306 $
103 1389 ايالات متحده آمريکا 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 120 31,310,247 Rls. 3,040 $
104 1389 ايالات متحده آمريکا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 30,410,409 Rls. 2,988 $
105 1389 ايالات متحده آمريکا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 235 29,893,071 Rls. 2,899 $
106 1389 ايالات متحده آمريکا 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 60 27,745,622 Rls. 2,741 $
107 1389 ايالات متحده آمريکا 95069110 دستگاه TRAD MILL 470 27,436,783 Rls. 2,644 $
108 1389 ايالات متحده آمريکا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 120 26,764,950 Rls. 2,592 $
109 1389 ايالات متحده آمريکا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 7 25,520,000 Rls. 2,452 $
110 1389 ايالات متحده آمريکا 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 1,520 25,221,625 Rls. 2,434 $
111 1389 ايالات متحده آمريکا 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 11 25,081,140 Rls. 2,420 $
112 1389 ايالات متحده آمريکا 95063100 چوگان , گلف , کامل 400 24,430,000 Rls. 2,344 $
113 1389 ايالات متحده آمريکا 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 15 23,795,757 Rls. 2,310 $
114 1389 ايالات متحده آمريکا 82141090 --- ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 25 20,270,419 Rls. 1,987 $
115 1389 ايالات متحده آمريکا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 5 20,191,458 Rls. 1,984 $
116 1389 ايالات متحده آمريکا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 104 19,812,873 Rls. 1,907 $
117 1389 ايالات متحده آمريکا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 328 19,718,424 Rls. 1,955 $
118 1389 ايالات متحده آمريکا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 196 19,474,046 Rls. 1,856 $
119 1389 ايالات متحده آمريکا 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 15 19,230,368 Rls. 1,928 $
120 1389 ايالات متحده آمريکا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 76 18,053,490 Rls. 1,720 $
121 1389 ايالات متحده آمريکا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 309 16,954,997 Rls. 1,639 $
122 1389 ايالات متحده آمريکا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 36 16,664,528 Rls. 1,603 $
123 1389 ايالات متحده آمريکا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 359 16,145,259 Rls. 1,620 $
124 1389 ايالات متحده آمريکا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 90 16,002,962 Rls. 1,568 $
125 1389 ايالات متحده آمريکا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 49 15,899,940 Rls. 1,539 $
126 1389 ايالات متحده آمريکا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 13,864,020 Rls. 1,342 $
127 1389 ايالات متحده آمريکا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 254 13,531,265 Rls. 1,358 $
128 1389 ايالات متحده آمريکا 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 350 13,261,768 Rls. 1,278 $
129 1389 ايالات متحده آمريکا 90278010 دستگاه PH متر 20 12,898,505 Rls. 1,251 $
130 1389 ايالات متحده آمريکا 85115000 ژنرا تورها ,که درجاي ديگر مذکورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 15 12,360,204 Rls. 1,178 $
131 1389 ايالات متحده آمريکا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 10 11,920,000 Rls. 1,150 $
132 1389 ايالات متحده آمريکا 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 0 11,415,946 Rls. 1,092 $
133 1389 ايالات متحده آمريکا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 20 10,927,644 Rls. 1,058 $
134 1389 ايالات متحده آمريکا 90282000 کنتورمايعات 6 10,757,502 Rls. 1,057 $
135 1389 ايالات متحده آمريکا 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 24 10,722,695 Rls. 1,029 $
136 1389 ايالات متحده آمريکا 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 120 10,391,700 Rls. 1,005 $
137 1389 ايالات متحده آمريکا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 14 10,218,667 Rls. 980 $
138 1389 ايالات متحده آمريکا 85234010 ديسك فشرده ليزري قابل ضبط R/CD,R/DVD 11 8,802,192 Rls. 854 $
139 1389 ايالات متحده آمريکا 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 4 8,376,876 Rls. 804 $
140 1389 ايالات متحده آمريکا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 340 7,810,250 Rls. 755 $
141 1389 ايالات متحده آمريکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 17 7,584,919 Rls. 727 $
142 1389 ايالات متحده آمريکا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 38 7,579,501 Rls. 731 $
143 1389 ايالات متحده آمريکا 85171210 گوشي تلفن همراه . 1 5,941,864 Rls. 576 $
144 1389 ايالات متحده آمريکا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 24 5,504,173 Rls. 532 $
145 1389 ايالات متحده آمريکا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 107 5,265,379 Rls. 507 $
146 1389 ايالات متحده آمريکا 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 100 5,241,668 Rls. 514 $
147 1389 ايالات متحده آمريکا 59119010 پدنمدي نوا رکاست صوتي بصورت رول spriwg pad جورشده بافنرمسي تخت 5 4,920,806 Rls. 469 $
148 1389 ايالات متحده آمريکا 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3 4,702,948 Rls. 452 $
149 1389 ايالات متحده آمريکا 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 17 4,659,984 Rls. 452 $
150 1389 ايالات متحده آمريکا 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 20 4,213,929 Rls. 407 $
151 1389 ايالات متحده آمريکا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 5 4,136,988 Rls. 394 $
152 1389 ايالات متحده آمريکا 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 18 4,076,672 Rls. 392 $
153 1389 ايالات متحده آمريکا 92099900 ساير ا جزا ءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي . 5 3,653,627 Rls. 352 $
154 1389 ايالات متحده آمريکا 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 7 3,467,415 Rls. 337 $
155 1389 ايالات متحده آمريکا 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 132 3,415,862 Rls. 330 $
156 1389 ايالات متحده آمريکا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 3 3,126,716 Rls. 312 $
157 1389 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 28 2,693,172 Rls. 261 $
158 1389 ايالات متحده آمريکا 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 37 2,648,762 Rls. 260 $
159 1389 ايالات متحده آمريکا 90138000 سايروسايل آلات ودستگاهها 1 2,075,526 Rls. 201 $
160 1389 ايالات متحده آمريکا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2 1,725,860 Rls. 164 $
161 1389 ايالات متحده آمريکا 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 20 1,043,000 Rls. 100 $
162 1389 ايالات متحده آمريکا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 5 365,714 Rls. 35 $
163 1389 ايالات متحده آمريکا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 2 311,730 Rls. 30 $
مجموع کل
840,719,209 ريال
مجموع کل
81,509 دلار