آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,462,663 68,839,087,732 Rls. 6,680,052 $
2 1389 بحرين 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 86,639 31,351,212,951 Rls. 3,022,640 $
3 1389 بحرين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 1,388,000 22,184,714,619 Rls. 2,146,898 $
4 1389 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,651 17,319,849,618 Rls. 1,669,138 $
5 1389 بحرين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 80,640 16,560,335,634 Rls. 1,596,251 $
6 1389 بحرين 37029490 سايرفيلمهاي عکاسي غير رنگي به صورت رول حساس شده ا ز هر ماده به غيرا زکاغذ،مقواوموادنسجي واباپهنابيش ا ز16وحداكثر35ميلي متر 41,472 16,550,042,218 Rls. 1,618,265 $
7 1389 بحرين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 4,930 16,395,935,412 Rls. 1,610,366 $
8 1389 بحرين 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 547,500 14,229,883,236 Rls. 1,382,193 $
9 1389 بحرين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 377,643 12,122,830,126 Rls. 1,176,143 $
10 1389 بحرين 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 443,861 10,543,986,606 Rls. 1,028,910 $
11 1389 بحرين 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 7,327 10,328,494,959 Rls. 1,009,501 $
12 1389 بحرين 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 239,848 6,043,855,847 Rls. 581,617 $
13 1389 بحرين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 416,000 5,506,294,985 Rls. 532,451 $
14 1389 بحرين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,752 5,245,480,480 Rls. 504,566 $
15 1389 بحرين 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 210 4,723,159,000 Rls. 452,578 $
16 1389 بحرين 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 102,980 4,639,540,869 Rls. 459,907 $
17 1389 بحرين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 81,423 4,036,232,229 Rls. 387,021 $
18 1389 بحرين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 255,126 3,075,665,042 Rls. 297,032 $
19 1389 بحرين 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 65,100 2,872,450,634 Rls. 275,667 $
20 1389 بحرين 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 700 2,729,344,854 Rls. 273,591 $
21 1389 بحرين 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 111,576 2,634,267,457 Rls. 254,890 $
22 1389 بحرين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 876 2,620,516,043 Rls. 253,022 $
23 1389 بحرين 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 100,000 2,597,486,732 Rls. 252,012 $
24 1389 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 95,000 2,577,519,805 Rls. 249,536 $
25 1389 بحرين 76061210 صفحه مربع يامستطيل ،آلياژآلومينيوم به ضخامت بيش از0/mm2اندوده شده باآلومينيوم سيليس 87,346 2,388,764,755 Rls. 236,021 $
26 1389 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 151,035 2,073,251,228 Rls. 200,687 $
27 1389 بحرين 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 75,912 2,048,573,314 Rls. 198,847 $
28 1389 بحرين 90051000 دوربين دوچشمي 20 1,669,667,904 Rls. 164,079 $
29 1389 بحرين 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 75,521 1,638,801,966 Rls. 157,790 $
30 1389 بحرين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 275 1,599,987,631 Rls. 153,978 $
31 1389 بحرين 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 42,240 1,539,328,725 Rls. 148,871 $
32 1389 بحرين 37025500 فيلم عکاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع کاغذي ،مقواياموادنسجي و...بيش ا ز16 mmحدا کثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 3,138 1,487,068,525 Rls. 143,785 $
33 1389 بحرين 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,385 1,383,993,810 Rls. 134,643 $
34 1389 بحرين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 37,398 1,300,627,656 Rls. 125,145 $
35 1389 بحرين 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 53,946 1,211,415,269 Rls. 116,449 $
36 1389 بحرين 26020000 سنگ منگنز و کنسانتره هاي آن 675,000 1,203,650,618 Rls. 116,746 $
37 1389 بحرين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 7,873 1,163,588,915 Rls. 114,321 $
38 1389 بحرين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 429 1,023,881,324 Rls. 98,108 $
39 1389 بحرين 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 59 1,013,775,681 Rls. 95,986 $
40 1389 بحرين 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 4,741 913,568,383 Rls. 90,151 $
41 1389 بحرين 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 1,500 877,911,276 Rls. 84,011 $
42 1389 بحرين 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 38,976 830,421,578 Rls. 82,318 $
43 1389 بحرين 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 100 791,127,710 Rls. 79,303 $
44 1389 بحرين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 15,414 771,290,560 Rls. 76,488 $
45 1389 بحرين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 640 761,620,050 Rls. 73,457 $
46 1389 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 331 753,934,249 Rls. 74,040 $
47 1389 بحرين 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 106,920 674,033,718 Rls. 64,867 $
48 1389 بحرين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 575 642,618,681 Rls. 61,844 $
49 1389 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 20,000 616,002,392 Rls. 59,437 $
50 1389 بحرين 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 453 514,351,088 Rls. 49,572 $
51 1389 بحرين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,108 464,461,231 Rls. 45,720 $
52 1389 بحرين 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 4,590 342,616,260 Rls. 32,796 $
53 1389 بحرين 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 22 337,601,908 Rls. 32,424 $
54 1389 بحرين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 934 328,438,616 Rls. 31,638 $
55 1389 بحرين 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 218 255,962,712 Rls. 24,776 $
56 1389 بحرين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 80 239,485,103 Rls. 23,001 $
57 1389 بحرين 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 22,000 230,983,170 Rls. 22,110 $
58 1389 بحرين 90261010 فلومتر 98 228,445,898 Rls. 21,951 $
59 1389 بحرين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 5,955 217,450,078 Rls. 20,946 $
60 1389 بحرين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 270 207,543,070 Rls. 20,022 $
61 1389 بحرين 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 39,808 198,205,490 Rls. 19,797 $
62 1389 بحرين 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 302 193,622,500 Rls. 18,502 $
63 1389 بحرين 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 102 179,889,271 Rls. 17,469 $
64 1389 بحرين 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 15 174,927,122 Rls. 16,900 $
65 1389 بحرين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 18,000 168,314,274 Rls. 16,189 $
66 1389 بحرين 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 65 168,127,833 Rls. 16,151 $
67 1389 بحرين 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 56 161,664,837 Rls. 15,512 $
68 1389 بحرين 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 11 147,216,955 Rls. 14,027 $
69 1389 بحرين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 135 146,942,930 Rls. 14,120 $
70 1389 بحرين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,044 146,890,881 Rls. 14,252 $
71 1389 بحرين 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 5,341 143,580,330 Rls. 14,553 $
72 1389 بحرين 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 24,276 141,700,000 Rls. 13,637 $
73 1389 بحرين 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 18,235 140,198,703 Rls. 13,606 $
74 1389 بحرين 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 2,308 135,021,694 Rls. 13,454 $
75 1389 بحرين 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 4,300 133,669,800 Rls. 12,881 $
76 1389 بحرين 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 24,000 128,319,360 Rls. 12,679 $
77 1389 بحرين 85261000 دستگاههاي را دا ر 14 125,235,750 Rls. 12,414 $
78 1389 بحرين 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,000 125,171,916 Rls. 12,037 $
79 1389 بحرين 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5 110,584,369 Rls. 10,621 $
80 1389 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 350 109,480,930 Rls. 10,541 $
81 1389 بحرين 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 47,938 106,390,389 Rls. 10,119 $
82 1389 بحرين 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 9 101,216,782 Rls. 9,741 $
83 1389 بحرين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 7 99,979,092 Rls. 9,669 $
84 1389 بحرين 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,000 98,070,125 Rls. 9,431 $
85 1389 بحرين 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5 96,790,098 Rls. 9,361 $
86 1389 بحرين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 67 93,347,777 Rls. 8,972 $
87 1389 بحرين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 2,091 88,047,547 Rls. 8,543 $
88 1389 بحرين 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 900 84,516,723 Rls. 8,179 $
89 1389 بحرين 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 7,400 77,334,810 Rls. 7,456 $
90 1389 بحرين 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 6,536 76,088,084 Rls. 7,385 $
91 1389 بحرين 27101920 روغن صنعتي 900 75,933,062 Rls. 7,293 $
92 1389 بحرين 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 2,800 75,726,887 Rls. 7,282 $
93 1389 بحرين 90321000 ترموستات 66 74,271,305 Rls. 7,128 $
94 1389 بحرين 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 2,310 59,412,528 Rls. 5,706 $
95 1389 بحرين 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 250 50,932,476 Rls. 4,900 $
96 1389 بحرين 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 33 50,641,176 Rls. 4,891 $
97 1389 بحرين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 6,800 49,203,648 Rls. 4,778 $
98 1389 بحرين 54050000 تک رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشکال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر (مثلاً كاه مصنوعي) 123 48,917,550 Rls. 4,746 $
99 1389 بحرين 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 45 48,191,142 Rls. 4,632 $
100 1389 بحرين 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 200 48,051,765 Rls. 4,619 $
101 1389 بحرين 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 70 47,046,015 Rls. 4,546 $
102 1389 بحرين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 54 46,530,289 Rls. 4,500 $
103 1389 بحرين 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 350 44,971,000 Rls. 4,443 $
104 1389 بحرين 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 12,795 43,514,184 Rls. 4,313 $
105 1389 بحرين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3 41,988,157 Rls. 4,074 $
106 1389 بحرين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 20 40,514,782 Rls. 3,910 $
107 1389 بحرين 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 16,000 39,883,998 Rls. 3,835 $
108 1389 بحرين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 34 32,624,287 Rls. 3,151 $
109 1389 بحرين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 105 32,062,609 Rls. 3,082 $
110 1389 بحرين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 9 30,888,100 Rls. 2,967 $
111 1389 بحرين 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 40 27,249,052 Rls. 2,633 $
112 1389 بحرين 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 50 25,987,688 Rls. 2,452 $
113 1389 بحرين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 200 23,999,887 Rls. 2,397 $
114 1389 بحرين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 5 23,865,490 Rls. 2,292 $
115 1389 بحرين 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 9 22,432,472 Rls. 2,147 $
116 1389 بحرين 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 190 22,411,208 Rls. 2,174 $
117 1389 بحرين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9 20,427,999 Rls. 1,966 $
118 1389 بحرين 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 245 19,532,974 Rls. 1,914 $
119 1389 بحرين 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 40 19,432,502 Rls. 1,879 $
120 1389 بحرين 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 290 18,412,552 Rls. 1,786 $
121 1389 بحرين 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 200 16,806,539 Rls. 1,606 $
122 1389 بحرين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 179 16,559,984 Rls. 1,594 $
123 1389 بحرين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 700 15,690,675 Rls. 1,573 $
124 1389 بحرين 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 117 15,418,500 Rls. 1,500 $
125 1389 بحرين 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 50 12,764,460 Rls. 1,233 $
126 1389 بحرين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8 9,424,299 Rls. 911 $
127 1389 بحرين 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 120 8,077,305 Rls. 784 $
128 1389 بحرين 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 5 8,017,367 Rls. 770 $
129 1389 بحرين 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 8 7,331,504 Rls. 708 $
130 1389 بحرين 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 105 6,493,456 Rls. 638 $
131 1389 بحرين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 60 5,915,237 Rls. 568 $
132 1389 بحرين 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 10 3,297,746 Rls. 319 $
133 1389 بحرين 85340000 مدا رهاي چاپي 7 3,268,494 Rls. 315 $
134 1389 بحرين 29151100 ا سيدفرميک 18 2,310,114 Rls. 222 $
135 1389 بحرين 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 6 1,910,331 Rls. 185 $
136 1389 بحرين 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 6 1,782,975 Rls. 172 $
137 1389 بحرين 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 5 636,777 Rls. 62 $
138 1389 بحرين 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 56 511,053 Rls. 49 $
مجموع کل
324,716,252,112 ريال
مجموع کل
31,498,411 دلار