آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 برزيل 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 106,249,350 4,817,872,420,383 Rls. 466,320,415 $
2 1389 برزيل 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 125,931,052 524,468,762,441 Rls. 50,597,951 $
3 1389 برزيل 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,803,002 482,189,110,868 Rls. 46,538,700 $
4 1389 برزيل 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 10,000,000 97,560,510,282 Rls. 9,413,403 $
5 1389 برزيل 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 610,980 81,616,802,386 Rls. 8,161,680 $
6 1389 برزيل 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 534,600 46,106,334,423 Rls. 4,487,567 $
7 1389 برزيل 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 10,409,475 44,401,327,607 Rls. 4,319,615 $
8 1389 برزيل 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 755,488 33,167,681,714 Rls. 3,239,853 $
9 1389 برزيل 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 541,000 31,765,710,786 Rls. 3,068,172 $
10 1389 برزيل 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,521,922 28,322,554,406 Rls. 2,742,839 $
11 1389 برزيل 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 167,503 26,516,234,915 Rls. 2,564,433 $
12 1389 برزيل 90292010 تاخوگرا ف 9,638 16,689,514,600 Rls. 1,610,025 $
13 1389 برزيل 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 470,299 15,891,585,977 Rls. 1,535,366 $
14 1389 برزيل 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 224,768 14,669,088,443 Rls. 1,427,000 $
15 1389 برزيل 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 25,681 13,730,004,217 Rls. 1,327,853 $
16 1389 برزيل 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 61,722 12,496,970,000 Rls. 1,231,499 $
17 1389 برزيل 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 130,229 11,541,068,181 Rls. 1,110,436 $
18 1389 برزيل 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 146,600 11,338,800,000 Rls. 1,087,968 $
19 1389 برزيل 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 10,615 11,201,241,252 Rls. 1,087,077 $
20 1389 برزيل 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 305,509 9,864,844,699 Rls. 953,918 $
21 1389 برزيل 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 240,030 9,754,206,239 Rls. 944,524 $
22 1389 برزيل 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 5,626 9,731,485,600 Rls. 938,789 $
23 1389 برزيل 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 61,866 9,292,700,000 Rls. 900,732 $
24 1389 برزيل 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 642,132 8,008,612,557 Rls. 775,146 $
25 1389 برزيل 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 1,746 7,807,465,992 Rls. 752,118 $
26 1389 برزيل 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 38,698 6,681,862,495 Rls. 654,501 $
27 1389 برزيل 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 7,854 6,594,449,029 Rls. 632,838 $
28 1389 برزيل 02023010 گوشت را ن ازنوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 125,250 6,089,603,417 Rls. 596,844 $
29 1389 برزيل 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 324,000 5,742,526,167 Rls. 552,910 $
30 1389 برزيل 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 172,152 5,699,210,749 Rls. 568,241 $
31 1389 برزيل 25070010 کائولن 553,350 5,457,599,040 Rls. 525,368 $
32 1389 برزيل 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 90,806 5,453,917,183 Rls. 524,860 $
33 1389 برزيل 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 6,240 4,883,080,333 Rls. 485,782 $
34 1389 برزيل 02023030 گوشت سردست و سينه از نوع گاو بي ا ستخوا ن يخ زده 100,021 4,598,125,388 Rls. 440,138 $
35 1389 برزيل 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 250 4,570,302,430 Rls. 435,474 $
36 1389 برزيل 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 522,413 4,497,464,158 Rls. 433,678 $
37 1389 برزيل 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 53,539 4,340,615,684 Rls. 416,611 $
38 1389 برزيل 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 23,606 3,954,909,907 Rls. 380,390 $
39 1389 برزيل 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 946 3,804,796,576 Rls. 365,556 $
40 1389 برزيل 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 27,705 3,786,809,803 Rls. 367,084 $
41 1389 برزيل 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 307,185 3,755,270,496 Rls. 361,209 $
42 1389 برزيل 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 62,800 3,727,950,770 Rls. 356,294 $
43 1389 برزيل 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 45,200 3,681,962,507 Rls. 353,234 $
44 1389 برزيل 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 587,636 3,343,418,021 Rls. 332,961 $
45 1389 برزيل 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 8,268 3,196,877,477 Rls. 307,774 $
46 1389 برزيل 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 275,650 3,163,664,914 Rls. 308,286 $
47 1389 برزيل 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,278 3,097,405,485 Rls. 301,957 $
48 1389 برزيل 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 39,607 2,793,381,354 Rls. 269,470 $
49 1389 برزيل 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 221,760 2,596,980,906 Rls. 255,887 $
50 1389 برزيل 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 2,086 2,527,000,000 Rls. 243,848 $
51 1389 برزيل 90213100 مفصل هاي مصنوعي 465 2,458,734,664 Rls. 238,490 $
52 1389 برزيل 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 4,400 2,333,228,456 Rls. 222,849 $
53 1389 برزيل 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 25,800 2,219,468,447 Rls. 214,220 $
54 1389 برزيل 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,971 2,072,153,335 Rls. 200,242 $
55 1389 برزيل 02021010 گوشت گوساله(veal) بصورت لاشه ياشقه يخ زده 52,680 2,064,918,724 Rls. 198,722 $
56 1389 برزيل 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 55,375 1,812,446,223 Rls. 175,285 $
57 1389 برزيل 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 32,596 1,778,202,035 Rls. 171,047 $
58 1389 برزيل 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 93,353 1,714,848,414 Rls. 164,127 $
59 1389 برزيل 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 643 1,681,412,664 Rls. 162,202 $
60 1389 برزيل 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,839 1,457,529,544 Rls. 140,919 $
61 1389 برزيل 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 103,400 1,425,095,063 Rls. 137,504 $
62 1389 برزيل 02044100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) يخ زده 25,585 1,403,677,554 Rls. 135,060 $
63 1389 برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 79,466 1,246,673,930 Rls. 119,199 $
64 1389 برزيل 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 177,251 1,212,914,518 Rls. 118,413 $
65 1389 برزيل 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 172,050 1,202,841,339 Rls. 116,636 $
66 1389 برزيل 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 5,850 1,183,297,351 Rls. 113,855 $
67 1389 برزيل 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 70,731 1,174,082,273 Rls. 113,487 $
68 1389 برزيل 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,650 1,132,586,324 Rls. 112,852 $
69 1389 برزيل 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 1,000 1,131,013,080 Rls. 109,446 $
70 1389 برزيل 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,889 1,092,380,707 Rls. 105,784 $
71 1389 برزيل 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 43,200 1,089,805,704 Rls. 104,628 $
72 1389 برزيل 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 10,500 1,042,938,845 Rls. 100,408 $
73 1389 برزيل 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 2,301 1,015,833,216 Rls. 101,058 $
74 1389 برزيل 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 24,300 979,781,943 Rls. 98,214 $
75 1389 برزيل 30064050 کامپوزيت 409 948,057,510 Rls. 91,642 $
76 1389 برزيل 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 10,610 913,917,818 Rls. 87,851 $
77 1389 برزيل 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 382 909,674,897 Rls. 85,826 $
78 1389 برزيل 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 96 742,130,428 Rls. 73,566 $
79 1389 برزيل 37024400 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز105mmولي ا ز610mmبيشترنباشد 3,642 728,147,010 Rls. 70,516 $
80 1389 برزيل 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,733 721,007,378 Rls. 69,508 $
81 1389 برزيل 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,913 716,377,777 Rls. 68,944 $
82 1389 برزيل 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 45,132 676,300,000 Rls. 64,754 $
83 1389 برزيل 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,372 667,099,323 Rls. 64,332 $
84 1389 برزيل 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,260 611,055,700 Rls. 59,447 $
85 1389 برزيل 95089010 --- جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 901 577,854,954 Rls. 55,808 $
86 1389 برزيل 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 10,127 566,677,841 Rls. 54,852 $
87 1389 برزيل 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 6,125 539,862,004 Rls. 51,945 $
88 1389 برزيل 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 6,789 528,924,941 Rls. 50,398 $
89 1389 برزيل 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,044 520,916,570 Rls. 50,093 $
90 1389 برزيل 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 63,500 518,845,800 Rls. 50,062 $
91 1389 برزيل 64069910 سرپنجه فولادي 13,806 487,822,118 Rls. 48,357 $
92 1389 برزيل 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 134,620 447,582,400 Rls. 43,367 $
93 1389 برزيل 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 803 442,976,889 Rls. 42,794 $
94 1389 برزيل 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 4,100 439,041,718 Rls. 42,354 $
95 1389 برزيل 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 20,991 430,807,768 Rls. 42,336 $
96 1389 برزيل 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 13,100 415,152,198 Rls. 40,689 $
97 1389 برزيل 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 288 414,891,977 Rls. 40,075 $
98 1389 برزيل 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 17,637 413,768,831 Rls. 39,535 $
99 1389 برزيل 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 6,810 398,473,318 Rls. 39,034 $
100 1389 برزيل 44130000 چوب هاي مترا کم شده به شکل بلوک , صفحه , باريکه يا پروفيل 44,460 382,726,221 Rls. 36,795 $
101 1389 برزيل 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 21,300 373,660,168 Rls. 35,939 $
102 1389 برزيل 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 10,000 373,543,425 Rls. 35,678 $
103 1389 برزيل 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 9,819 354,838,342 Rls. 34,437 $
104 1389 برزيل 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 408 328,623,845 Rls. 31,641 $
105 1389 برزيل 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 413 324,019,729 Rls. 31,090 $
106 1389 برزيل 85452000 جاروبک هاي زغالي 695 309,511,579 Rls. 30,494 $
107 1389 برزيل 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 467 305,971,335 Rls. 29,548 $
108 1389 برزيل 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 28 301,421,598 Rls. 29,126 $
109 1389 برزيل 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 270 300,790,000 Rls. 29,107 $
110 1389 برزيل 15211010 موم هاي طبيعي بر پايه کارنوباوا کس 15,000 293,891,005 Rls. 29,133 $
111 1389 برزيل 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,550 291,519,896 Rls. 28,159 $
112 1389 برزيل 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 2,375 288,830,692 Rls. 28,779 $
113 1389 برزيل 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 196 277,829,508 Rls. 26,753 $
114 1389 برزيل 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 7,781 276,426,521 Rls. 26,637 $
115 1389 برزيل 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,060 274,481,558 Rls. 27,223 $
116 1389 برزيل 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 95 273,231,571 Rls. 26,270 $
117 1389 برزيل 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,540 271,600,000 Rls. 26,110 $
118 1389 برزيل 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,138 270,685,236 Rls. 26,985 $
119 1389 برزيل 94021000 صندليهاي دندا نپزشکي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 6,459 265,844,709 Rls. 25,863 $
120 1389 برزيل 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 941 263,437,310 Rls. 25,512 $
121 1389 برزيل 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,864 260,099,445 Rls. 25,481 $
122 1389 برزيل 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 5 239,613,587 Rls. 24,019 $
123 1389 برزيل 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 580 231,076,894 Rls. 22,988 $
124 1389 برزيل 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,219 229,597,483 Rls. 21,662 $
125 1389 برزيل 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 22,610 224,720,200 Rls. 22,203 $
126 1389 برزيل 90212100 دندا نهاي مصنوعي 686 213,685,130 Rls. 20,575 $
127 1389 برزيل 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 1,179 210,861,382 Rls. 20,379 $
128 1389 برزيل 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 5,372 196,034,909 Rls. 18,975 $
129 1389 برزيل 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 160 189,438,562 Rls. 18,321 $
130 1389 برزيل 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,000 189,413,852 Rls. 18,322 $
131 1389 برزيل 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 11 177,410,000 Rls. 17,434 $
132 1389 برزيل 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 975 176,926,470 Rls. 17,387 $
133 1389 برزيل 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 106 176,346,633 Rls. 16,988 $
134 1389 برزيل 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 25,000 167,233,024 Rls. 16,523 $
135 1389 برزيل 84823000 رولربيرينگ کروي. 162 163,903,130 Rls. 15,666 $
136 1389 برزيل 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,292 162,160,059 Rls. 15,559 $
137 1389 برزيل 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,141 161,803,056 Rls. 15,617 $
138 1389 برزيل 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 200 152,651,159 Rls. 14,585 $
139 1389 برزيل 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 800 147,212,979 Rls. 14,237 $
140 1389 برزيل 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,144 136,451,884 Rls. 13,204 $
141 1389 برزيل 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,097 132,786,900 Rls. 12,667 $
142 1389 برزيل 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,420 126,724,225 Rls. 12,356 $
143 1389 برزيل 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 936 121,673,071 Rls. 11,681 $
144 1389 برزيل 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 36 117,883,416 Rls. 11,570 $
145 1389 برزيل 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,485 117,036,611 Rls. 11,307 $
146 1389 برزيل 84099130 گژنپين مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 3,145 114,867,989 Rls. 11,473 $
147 1389 برزيل 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 2,855 114,061,899 Rls. 10,955 $
148 1389 برزيل 90189020 دستگاه تورنيکت جهت ا نسدا د عروق (TOURNIQUTE) 49 109,727,266 Rls. 10,353 $
149 1389 برزيل 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 15,200 108,901,488 Rls. 10,464 $
150 1389 برزيل 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,645 101,492,560 Rls. 9,781 $
151 1389 برزيل 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 130 100,426,942 Rls. 9,703 $
152 1389 برزيل 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,160 96,442,940 Rls. 9,315 $
153 1389 برزيل 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 18 95,056,280 Rls. 9,494 $
154 1389 برزيل 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 255 94,240,292 Rls. 9,126 $
155 1389 برزيل 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 3,417 89,495,424 Rls. 8,587 $
156 1389 برزيل 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 119 81,554,154 Rls. 7,867 $
157 1389 برزيل 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 30 80,369,402 Rls. 7,726 $
158 1389 برزيل 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 430 77,774,400 Rls. 7,443 $
159 1389 برزيل 71031090 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبها کارنشده يابطورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته بجزفيروزه طبيعي 802 74,212,859 Rls. 7,142 $
160 1389 برزيل 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 312 73,303,817 Rls. 7,004 $
161 1389 برزيل 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 2 72,773,182 Rls. 6,996 $
162 1389 برزيل 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 306 68,064,204 Rls. 6,549 $
163 1389 برزيل 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 609 63,503,095 Rls. 6,295 $
164 1389 برزيل 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 1,254 62,700,159 Rls. 6,248 $
165 1389 برزيل 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 1,378 60,401,970 Rls. 5,810 $
166 1389 برزيل 64021910 کفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دار وميخ دار با رويه و تخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 410 55,971,908 Rls. 5,411 $
167 1389 برزيل 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 128 55,804,676 Rls. 5,397 $
168 1389 برزيل 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 685 52,675,891 Rls. 5,176 $
169 1389 برزيل 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 52 52,494,743 Rls. 5,072 $
170 1389 برزيل 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 204 47,106,407 Rls. 4,518 $
171 1389 برزيل 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 110 40,808,557 Rls. 3,996 $
172 1389 برزيل 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 318 40,277,242 Rls. 4,000 $
173 1389 برزيل 40103910 ا پرون ريسندگي به ضخامت 1ا لي5/3ميليمتروبه عرض 22ا لي 200ميليمتربه صورت حلقوي ياباز 1,054 37,451,946 Rls. 3,662 $
174 1389 برزيل 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 1 35,717,713 Rls. 3,567 $
175 1389 برزيل 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,320 35,716,333 Rls. 3,457 $
176 1389 برزيل 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 840 34,968,782 Rls. 3,385 $
177 1389 برزيل 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 460 34,143,236 Rls. 3,285 $
178 1389 برزيل 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 75 31,973,754 Rls. 3,101 $
179 1389 برزيل 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 30 31,322,563 Rls. 3,033 $
180 1389 برزيل 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 3 28,902,192 Rls. 2,789 $
181 1389 برزيل 85340000 مدا رهاي چاپي 0 28,720,508 Rls. 2,784 $
182 1389 برزيل 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 947 26,838,882 Rls. 2,594 $
183 1389 برزيل 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 230 24,998,780 Rls. 2,404 $
184 1389 برزيل 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 410 24,077,377 Rls. 2,331 $
185 1389 برزيل 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن کردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذکوردرجاي ديگر 50 23,233,563 Rls. 2,296 $
186 1389 برزيل 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1 22,460,865 Rls. 2,146 $
187 1389 برزيل 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8 21,835,791 Rls. 2,119 $
188 1389 برزيل 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 250 20,906,915 Rls. 2,013 $
189 1389 برزيل 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 266 20,861,311 Rls. 2,009 $
190 1389 برزيل 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 19 20,240,475 Rls. 1,933 $
191 1389 برزيل 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 56 18,654,733 Rls. 1,800 $
192 1389 برزيل 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 22 17,272,282 Rls. 1,657 $
193 1389 برزيل 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 228 16,704,338 Rls. 1,599 $
194 1389 برزيل 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 339 16,550,001 Rls. 1,610 $
195 1389 برزيل 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 425 16,381,236 Rls. 1,630 $
196 1389 برزيل 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 283 12,421,793 Rls. 1,184 $
197 1389 برزيل 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 12 11,596,008 Rls. 1,122 $
198 1389 برزيل 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 220 7,627,306 Rls. 738 $
199 1389 برزيل 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 200 7,399,355 Rls. 733 $
200 1389 برزيل 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 125 6,120,450 Rls. 620 $
مجموع کل
6,548,292,690,322 ريال
مجموع کل
633,825,494 دلار