آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 برزيل 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 151 4,693,919 Rls. 452 $
102 1389 برزيل 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 156 3,849,150 Rls. 390 $
103 1389 برزيل 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 9 2,986,167 Rls. 288 $
104 1389 برزيل 85176220 كارت مودم باسيم 3 1,647,878 Rls. 159 $
مجموع کل
13,177,114 ريال
مجموع کل
1,290 دلار