آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 6,115,231 1,083,837,200,916 Rls. 104,878,262 $
2 1389 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 121,520,498 744,570,364,421 Rls. 71,839,862 $
3 1389 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 142,311,566 699,784,602,311 Rls. 67,249,664 $
4 1389 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 61,825 177,787,653,834 Rls. 17,185,508 $
5 1389 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 13,921,900 170,576,384,000 Rls. 16,944,252 $
6 1389 بلژيک 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيک ) 31,500,000 163,973,586,672 Rls. 15,661,279 $
7 1389 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 4,670,709 151,809,415,085 Rls. 14,689,761 $
8 1389 بلژيک 29304000 متيونين 2,729,500 144,997,394,546 Rls. 14,119,872 $
9 1389 بلژيک 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,426,019 123,613,098,437 Rls. 12,168,828 $
10 1389 بلژيک 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,934,261 106,636,553,644 Rls. 10,408,853 $
11 1389 بلژيک 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 143,600 82,267,204,429 Rls. 7,861,927 $
12 1389 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 375,241 78,519,730,770 Rls. 7,589,794 $
13 1389 بلژيک 29291000 ا يزوسيانات ها 4,020,005 76,560,490,043 Rls. 7,375,356 $
14 1389 بلژيک 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 3,124 68,943,539,892 Rls. 6,690,909 $
15 1389 بلژيک 40022000 کائوچوي بوتادين 1,123,602 65,156,688,000 Rls. 6,286,419 $
16 1389 بلژيک 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,274,364 64,860,606,446 Rls. 6,281,291 $
17 1389 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 18,016 63,761,755,020 Rls. 6,141,123 $
18 1389 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 349,185 50,247,032,907 Rls. 4,842,491 $
19 1389 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 940,446 44,567,258,997 Rls. 4,304,854 $
20 1389 بلژيک 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 202,353 42,492,331,247 Rls. 4,103,232 $
21 1389 بلژيک 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 510,426 41,197,477,000 Rls. 3,966,254 $
22 1389 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 3,813,907 40,215,732,797 Rls. 3,909,386 $
23 1389 بلژيک 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 21,500 37,453,720,379 Rls. 3,605,975 $
24 1389 بلژيک 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,123,080 36,964,687,810 Rls. 3,574,368 $
25 1389 بلژيک 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 7,633,037 36,812,000,003 Rls. 3,550,776 $
26 1389 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 419,944 35,718,725,988 Rls. 3,466,181 $
27 1389 بلژيک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,846 34,092,455,252 Rls. 3,280,428 $
28 1389 بلژيک 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,732,470 32,275,500,001 Rls. 3,090,400 $
29 1389 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 235,859 32,102,948,841 Rls. 3,108,983 $
30 1389 بلژيک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 191,393 31,991,021,593 Rls. 3,062,320 $
31 1389 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 17,545 31,906,726,919 Rls. 3,065,190 $
32 1389 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,282,686 31,900,600,197 Rls. 3,088,622 $
33 1389 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 239,905 31,752,268,849 Rls. 3,100,678 $
34 1389 بلژيک 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 63,453 30,819,448,199 Rls. 2,964,546 $
35 1389 بلژيک 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 68,286 30,034,211,970 Rls. 2,833,751 $
36 1389 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 175,268 28,693,568,734 Rls. 2,749,734 $
37 1389 بلژيک 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 3,759,900 28,147,112,915 Rls. 2,724,487 $
38 1389 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 221,782 26,989,703,318 Rls. 2,619,947 $
39 1389 بلژيک 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,724 26,968,255,009 Rls. 2,597,448 $
40 1389 بلژيک 29025000 ا ستيرن 2,015,390 26,355,960,070 Rls. 2,546,716 $
41 1389 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 805,122 24,335,390,055 Rls. 2,356,769 $
42 1389 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 16,587 23,789,508,661 Rls. 2,303,926 $
43 1389 بلژيک 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 327,958 22,695,101,188 Rls. 2,189,710 $
44 1389 بلژيک 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 548,412 22,268,194,025 Rls. 2,164,427 $
45 1389 بلژيک 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,266,367 22,150,380,322 Rls. 2,171,932 $
46 1389 بلژيک 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 41,273 21,484,571,725 Rls. 2,074,562 $
47 1389 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 95,530 21,318,056,963 Rls. 2,054,280 $
48 1389 بلژيک 90221410 دستگاه ماموگرا ف 8,638 20,973,699,321 Rls. 2,034,880 $
49 1389 بلژيک 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 82,175 20,918,698,555 Rls. 2,035,091 $
50 1389 بلژيک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 26,414 20,538,155,626 Rls. 2,058,757 $
51 1389 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,235,250 20,115,822,663 Rls. 1,946,108 $
52 1389 بلژيک 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 37,221 20,020,231,952 Rls. 1,907,637 $
53 1389 بلژيک 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 66,924 19,444,684,717 Rls. 1,905,781 $
54 1389 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,831,746 19,159,050,001 Rls. 1,849,534 $
55 1389 بلژيک 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70,692 18,444,747,805 Rls. 1,781,111 $
56 1389 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 38,885 18,386,866,918 Rls. 1,771,842 $
57 1389 بلژيک 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 47,065 18,252,428,809 Rls. 1,762,929 $
58 1389 بلژيک 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 114,049 16,818,792,023 Rls. 1,619,639 $
59 1389 بلژيک 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 742,500 16,505,242,835 Rls. 1,588,401 $
60 1389 بلژيک 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,853,400 16,067,800,000 Rls. 1,535,238 $
61 1389 بلژيک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 391,020 16,048,836,829 Rls. 1,547,121 $
62 1389 بلژيک 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 17,071 16,008,760,345 Rls. 1,541,377 $
63 1389 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 10,310 15,614,061,789 Rls. 1,508,943 $
64 1389 بلژيک 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 232,595 15,598,265,124 Rls. 1,506,160 $
65 1389 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 7,662 15,581,750,055 Rls. 1,512,598 $
66 1389 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 139,980 15,054,220,136 Rls. 1,457,836 $
67 1389 بلژيک 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 455,625 14,999,605,885 Rls. 1,442,964 $
68 1389 بلژيک 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 82,926 14,890,392,548 Rls. 1,437,371 $
69 1389 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 70,770 14,598,260,309 Rls. 1,406,553 $
70 1389 بلژيک 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 909,301 14,409,300,264 Rls. 1,388,848 $
71 1389 بلژيک 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 86,168 14,060,883,123 Rls. 1,360,410 $
72 1389 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعکاس 1,264,242 13,501,007,062 Rls. 1,326,920 $
73 1389 بلژيک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 57,538 13,435,101,932 Rls. 1,304,661 $
74 1389 بلژيک 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 160,415 13,350,753,051 Rls. 1,284,097 $
75 1389 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 9,584 13,262,098,782 Rls. 1,289,417 $
76 1389 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 126,809 13,007,484,718 Rls. 1,251,296 $
77 1389 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 11,993 11,157,608,449 Rls. 1,090,751 $
78 1389 بلژيک 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 39,770 10,841,656,532 Rls. 1,045,009 $
79 1389 بلژيک 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 29,727 10,823,000,000 Rls. 1,054,085 $
80 1389 بلژيک 37031000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده بشکل رول با پهنايي بيش ا زmm610 343,047 10,371,859,742 Rls. 1,002,536 $
81 1389 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 73,476 10,334,286,847 Rls. 1,004,287 $
82 1389 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 204,364 10,332,148,718 Rls. 996,727 $
83 1389 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 254,000 9,998,016,560 Rls. 963,247 $
84 1389 بلژيک 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 10,669 9,771,349,324 Rls. 934,460 $
85 1389 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,888 9,758,908,641 Rls. 952,264 $
86 1389 بلژيک 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,253,200 9,598,400,003 Rls. 921,300 $
87 1389 بلژيک 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 80,540 9,318,935,500 Rls. 890,475 $
88 1389 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 44,870 9,298,542,400 Rls. 895,263 $
89 1389 بلژيک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 1,252,700 9,226,980,548 Rls. 889,885 $
90 1389 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 500 9,123,625,752 Rls. 884,420 $
91 1389 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 18,530 8,819,317,804 Rls. 854,348 $
92 1389 بلژيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 211,413 8,772,947,034 Rls. 850,093 $
93 1389 بلژيک 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 157,500 8,750,000,000 Rls. 872,470 $
94 1389 بلژيک 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 189,200 8,718,892,904 Rls. 856,809 $
95 1389 بلژيک 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 36,176 8,622,137,612 Rls. 833,268 $
96 1389 بلژيک 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 918,550 8,593,449,551 Rls. 828,941 $
97 1389 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,289 8,254,350,424 Rls. 800,053 $
98 1389 بلژيک 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 66,000 8,188,866,255 Rls. 792,841 $
99 1389 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 99,831 7,979,190,190 Rls. 774,872 $
100 1389 بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 46,339 7,947,840,128 Rls. 776,343 $
101 1389 بلژيک 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 26,490 7,748,194,351 Rls. 749,738 $
102 1389 بلژيک 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 196,598 7,640,154,932 Rls. 736,939 $
103 1389 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 108,468 7,568,341,339 Rls. 730,428 $
104 1389 بلژيک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 23,856 7,449,874,924 Rls. 716,024 $
105 1389 بلژيک 29211100 مونو-دي -ياتري متيل امين واملاح ان ها 264,000 7,378,177,815 Rls. 712,751 $
106 1389 بلژيک 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 28,000 7,357,444,616 Rls. 704,062 $
107 1389 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 144,620 7,338,879,370 Rls. 713,655 $
108 1389 بلژيک 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 125,323 7,330,523,274 Rls. 714,626 $
109 1389 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 165,800 7,328,902,096 Rls. 711,657 $
110 1389 بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 13,966 7,156,153,793 Rls. 686,320 $
111 1389 بلژيک 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 8,114 7,101,254,638 Rls. 700,263 $
112 1389 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 13,910 7,083,347,496 Rls. 699,896 $
113 1389 بلژيک 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 23,029 6,990,079,940 Rls. 677,231 $
114 1389 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 834 6,917,829,761 Rls. 664,642 $
115 1389 بلژيک 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 13,149 6,824,268,058 Rls. 660,907 $
116 1389 بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 144,205 6,800,917,334 Rls. 653,690 $
117 1389 بلژيک 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 364,761 6,742,070,000 Rls. 659,502 $
118 1389 بلژيک 84481110 دا بي ژا کارد 35,431 6,669,847,822 Rls. 639,396 $
119 1389 بلژيک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 43,798 6,568,987,822 Rls. 634,676 $
120 1389 بلژيک 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 202,000 6,505,002,382 Rls. 626,880 $
121 1389 بلژيک 28220000 ا کسيد وهيدروا کسيدهاي کبالت؛ اکسيدهاي کبالت تجارتي 18,500 6,495,389,519 Rls. 627,838 $
122 1389 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 120,642 6,487,005,552 Rls. 624,321 $
123 1389 بلژيک 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 1,020 6,445,813,497 Rls. 643,453 $
124 1389 بلژيک 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 132,851 6,334,163,361 Rls. 606,577 $
125 1389 بلژيک 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 596,327 6,108,719,455 Rls. 592,038 $
126 1389 بلژيک 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 152,245 6,014,429,277 Rls. 588,750 $
127 1389 بلژيک 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 295,214 5,980,016,056 Rls. 574,803 $
128 1389 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 152,780 5,882,878,523 Rls. 572,812 $
129 1389 بلژيک 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 76,278 5,741,525,395 Rls. 556,021 $
130 1389 بلژيک 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 52,549 5,730,040,097 Rls. 557,141 $
131 1389 بلژيک 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 86,900 5,691,616,016 Rls. 547,839 $
132 1389 بلژيک 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 1,250 5,684,012,262 Rls. 546,791 $
133 1389 بلژيک 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 1,019,700 5,497,515,439 Rls. 533,284 $
134 1389 بلژيک 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 296,875 5,298,840,125 Rls. 510,142 $
135 1389 بلژيک 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 526,300 5,219,477,663 Rls. 507,203 $
136 1389 بلژيک 39045000 پليمرهاي کلرور وينيليدن , به ا شکال ا بتدا ئي - 154,370 5,192,592,839 Rls. 502,072 $
137 1389 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 216,815 5,156,937,105 Rls. 498,497 $
138 1389 بلژيک 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 104,719 5,108,724,548 Rls. 495,144 $
139 1389 بلژيک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 141 5,025,465,212 Rls. 485,402 $
140 1389 بلژيک 85238000 ساير وسايل ذخيره سازي غير مذکور 8 4,896,065,185 Rls. 474,676 $
141 1389 بلژيک 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 59,890 4,800,634,002 Rls. 462,222 $
142 1389 بلژيک 90261010 فلومتر 12,961 4,794,349,697 Rls. 479,125 $
143 1389 بلژيک 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,087,445 4,789,129,931 Rls. 457,361 $
144 1389 بلژيک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2,785 4,785,846,585 Rls. 462,293 $
145 1389 بلژيک 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 475,500 4,773,125,586 Rls. 460,839 $
146 1389 بلژيک 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 389,950 4,735,501,704 Rls. 454,827 $
147 1389 بلژيک 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 219,080 4,707,672,456 Rls. 445,478 $
148 1389 بلژيک 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 453,148 4,691,885,855 Rls. 452,116 $
149 1389 بلژيک 55101200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 93,184 4,636,189,034 Rls. 448,342 $
150 1389 بلژيک 28230000 ا کسيدهاي تيتان 115,500 4,503,390,882 Rls. 434,549 $
151 1389 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 169,613 4,492,145,175 Rls. 437,745 $
152 1389 بلژيک 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 247,500 4,486,806,250 Rls. 440,145 $
153 1389 بلژيک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 184,860 4,486,337,161 Rls. 435,678 $
154 1389 بلژيک 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 100,000 4,378,748,848 Rls. 419,946 $
155 1389 بلژيک 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 858,920 4,328,021,077 Rls. 414,635 $
156 1389 بلژيک 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 39,904 4,312,713,562 Rls. 415,404 $
157 1389 بلژيک 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 30,360 4,272,418,642 Rls. 412,482 $
158 1389 بلژيک 30064050 کامپوزيت 7,468 4,265,854,089 Rls. 413,040 $
159 1389 بلژيک 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 6,443 4,237,126,497 Rls. 404,847 $
160 1389 بلژيک 19012000 مخلوطها و خميرها برا ي تهيه محصولات خبازي, شيريني سازي يا بيسکويت سازي شماره 1905 109,387 4,223,374,170 Rls. 410,222 $
161 1389 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 107,511 4,215,270,018 Rls. 406,938 $
162 1389 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 40,551 4,190,776,516 Rls. 411,432 $
163 1389 بلژيک 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 57,102 4,166,589,141 Rls. 402,674 $
164 1389 بلژيک 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 407,074 4,123,000,000 Rls. 393,303 $
165 1389 بلژيک 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 672,000 4,109,866,220 Rls. 395,682 $
166 1389 بلژيک 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 77,500 4,086,258,748 Rls. 394,267 $
167 1389 بلژيک 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 62,611 4,074,184,002 Rls. 396,514 $
168 1389 بلژيک 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 19,096 4,072,400,000 Rls. 416,316 $
169 1389 بلژيک 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريک 104,725 3,913,697,311 Rls. 380,484 $
170 1389 بلژيک 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 31,412 3,885,565,354 Rls. 375,072 $
171 1389 بلژيک 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 83,474 3,881,179,281 Rls. 374,138 $
172 1389 بلژيک 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 1,800 3,862,293,927 Rls. 387,159 $
173 1389 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 143,432 3,800,922,119 Rls. 371,215 $
174 1389 بلژيک 76061110 ورق کامپوزيتي 144,555 3,717,342,964 Rls. 356,384 $
175 1389 بلژيک 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 61,258 3,716,311,132 Rls. 355,369 $
176 1389 بلژيک 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 4,350 3,712,045,886 Rls. 362,158 $
177 1389 بلژيک 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 4,800 3,678,963,238 Rls. 352,451 $
178 1389 بلژيک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 229,730 3,631,220,000 Rls. 350,369 $
179 1389 بلژيک 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 85,940 3,587,051,673 Rls. 348,387 $
180 1389 بلژيک 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 347,540 3,536,920,137 Rls. 341,402 $
181 1389 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 53,133 3,486,000,000 Rls. 338,479 $
182 1389 بلژيک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,206 3,454,645,157 Rls. 335,653 $
183 1389 بلژيک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 4,821 3,447,772,524 Rls. 332,524 $
184 1389 بلژيک 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 120,000 3,431,627,459 Rls. 331,290 $
185 1389 بلژيک 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 71,520 3,358,417,812 Rls. 324,526 $
186 1389 بلژيک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 57,120 3,338,408,444 Rls. 323,058 $
187 1389 بلژيک 28365000 کربنات کلسيم 351,000 3,301,334,543 Rls. 318,459 $
188 1389 بلژيک 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 662 3,299,078,726 Rls. 318,022 $
189 1389 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,588 3,296,129,823 Rls. 318,478 $
190 1389 بلژيک 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 110,920 3,281,816,111 Rls. 317,172 $
191 1389 بلژيک 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 26,750 3,238,369,922 Rls. 315,697 $
192 1389 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 192,827 3,222,835,532 Rls. 311,566 $
193 1389 بلژيک 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 58,160 3,202,196,344 Rls. 308,319 $
194 1389 بلژيک 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,020 3,190,893,608 Rls. 308,173 $
195 1389 بلژيک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,080 3,162,260,071 Rls. 301,656 $
196 1389 بلژيک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 635 3,142,660,758 Rls. 300,490 $
197 1389 بلژيک 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 334 3,087,944,959 Rls. 295,497 $
198 1389 بلژيک 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 16,169 3,023,909,367 Rls. 290,931 $
199 1389 بلژيک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 2,265 2,896,662,692 Rls. 280,673 $
200 1389 بلژيک 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 23,347 2,876,462,692 Rls. 276,616 $
مجموع کل
6,208,959,568,797 ريال
مجموع کل
600,391,971 دلار