آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 بلژيک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 727,890,433 Rls. 69,943 $
202 1389 بلژيک 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 120,000 727,830,456 Rls. 70,213 $
203 1389 بلژيک 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 580 727,510,708 Rls. 71,163 $
204 1389 بلژيک 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 4,647 719,270,023 Rls. 71,702 $
205 1389 بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 800 714,600,000 Rls. 71,632 $
206 1389 بلژيک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,903 711,420,792 Rls. 69,028 $
207 1389 بلژيک 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 8,924 711,094,459 Rls. 68,619 $
208 1389 بلژيک 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 104,000 704,901,636 Rls. 67,641 $
209 1389 بلژيک 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,100 704,892,073 Rls. 67,863 $
210 1389 بلژيک 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 22,951 699,199,548 Rls. 67,407 $
211 1389 بلژيک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 13,429 697,858,004 Rls. 67,064 $
212 1389 بلژيک 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 7,082 696,745,654 Rls. 66,892 $
213 1389 بلژيک 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 893 692,688,179 Rls. 66,467 $
214 1389 بلژيک 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 12,000 691,563,611 Rls. 66,197 $
215 1389 بلژيک 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 8,414 686,949,375 Rls. 66,216 $
216 1389 بلژيک 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 257,514 684,084,109 Rls. 66,138 $
217 1389 بلژيک 98842920 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 14% لغايت 20% 1,700 675,285,327 Rls. 65,498 $
218 1389 بلژيک 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 10,259 672,419,560 Rls. 66,917 $
219 1389 بلژيک 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 210,000 661,477,165 Rls. 64,177 $
220 1389 بلژيک 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 16,000 660,428,800 Rls. 63,558 $
221 1389 بلژيک 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 110 658,443,807 Rls. 65,695 $
222 1389 بلژيک 28362000 کربنات دي سديم 16,200 654,117,969 Rls. 63,142 $
223 1389 بلژيک 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 33,287 651,782,066 Rls. 62,271 $
224 1389 بلژيک 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 73,680 637,024,681 Rls. 63,474 $
225 1389 بلژيک 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 4,485 635,154,402 Rls. 62,252 $
226 1389 بلژيک 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 19,460 629,262,632 Rls. 62,074 $
227 1389 بلژيک 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 12,739 622,302,404 Rls. 59,198 $
228 1389 بلژيک 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,046 621,446,801 Rls. 59,887 $
229 1389 بلژيک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,396 621,342,222 Rls. 59,748 $
230 1389 بلژيک 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 9,100 616,886,942 Rls. 59,733 $
231 1389 بلژيک 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 460 612,455,850 Rls. 58,884 $
232 1389 بلژيک 68149090 ميکاي کارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميکا بغيرا ز ورق غيرمذکوردرجاي ديگر 2,037 601,884,691 Rls. 60,116 $
233 1389 بلژيک 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 2,532 600,156,872 Rls. 57,837 $
234 1389 بلژيک 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 114 590,944,291 Rls. 56,605 $
235 1389 بلژيک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,725 589,701,933 Rls. 58,179 $
236 1389 بلژيک 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 163,280 587,586,654 Rls. 56,594 $
237 1389 بلژيک 72027000 فروموليبدن. 1,500 586,477,600 Rls. 56,441 $
238 1389 بلژيک 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 1,750 576,905,664 Rls. 57,077 $
239 1389 بلژيک 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 17,200 576,800,288 Rls. 55,467 $
240 1389 بلژيک 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 28,150 570,479,993 Rls. 55,300 $
241 1389 بلژيک 85181000 ميکروفون و پايه آن 328 565,736,718 Rls. 55,053 $
242 1389 بلژيک 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 16,000 551,020,150 Rls. 53,195 $
243 1389 بلژيک 25081000 بنتونيت 25,347 550,392,840 Rls. 53,163 $
244 1389 بلژيک 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 7,422 548,280,194 Rls. 54,822 $
245 1389 بلژيک 72052100 پودرا زفولادممزوج. 7,800 547,446,292 Rls. 52,561 $
246 1389 بلژيک 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 11,400 547,140,725 Rls. 52,189 $
247 1389 بلژيک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 6,770 534,680,417 Rls. 52,874 $
248 1389 بلژيک 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 118 529,807,256 Rls. 51,114 $
249 1389 بلژيک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 585 526,285,061 Rls. 50,385 $
250 1389 بلژيک 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 1 525,123,093 Rls. 51,468 $
251 1389 بلژيک 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,575 524,475,008 Rls. 50,770 $
252 1389 بلژيک 29110000 ا ستال ها و همي ا ستال ها و مشتقات هالوژنه .. آنها 27,200 521,515,114 Rls. 49,749 $
253 1389 بلژيک 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 8,350 519,607,930 Rls. 50,320 $
254 1389 بلژيک 29189990 سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 2,000 518,194,345 Rls. 49,999 $
255 1389 بلژيک 28372000 سيانورهاي کمپلکس 5,500 514,628,045 Rls. 49,930 $
256 1389 بلژيک 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 5,250 512,491,890 Rls. 49,283 $
257 1389 بلژيک 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 20,000 511,268,625 Rls. 48,850 $
258 1389 بلژيک 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 22,920 510,172,853 Rls. 48,834 $
259 1389 بلژيک 84805000 قالب برا ي شيشه. 7,018 509,418,647 Rls. 48,999 $
260 1389 بلژيک 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 27 508,479,511 Rls. 48,911 $
261 1389 بلژيک 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 3,222 507,183,024 Rls. 48,196 $
262 1389 بلژيک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 16,600 504,901,538 Rls. 48,213 $
263 1389 بلژيک 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 1,450 494,973,800 Rls. 47,383 $
264 1389 بلژيک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,580 493,876,678 Rls. 47,731 $
265 1389 بلژيک 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 745 484,694,446 Rls. 46,648 $
266 1389 بلژيک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 5,000 480,872,409 Rls. 46,207 $
267 1389 بلژيک 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,790 479,714,744 Rls. 46,140 $
268 1389 بلژيک 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 163 476,064,432 Rls. 45,729 $
269 1389 بلژيک 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 33,357 473,719,721 Rls. 46,317 $
270 1389 بلژيک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 5,000 473,159,419 Rls. 45,942 $
271 1389 بلژيک 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 14,216 471,021,680 Rls. 47,269 $
272 1389 بلژيک 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 788 470,125,993 Rls. 45,919 $
273 1389 بلژيک 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,940 469,882,257 Rls. 45,168 $
274 1389 بلژيک 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 24,000 461,575,712 Rls. 44,700 $
275 1389 بلژيک 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 335 457,978,586 Rls. 44,103 $
276 1389 بلژيک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 5,941 456,257,792 Rls. 43,926 $
277 1389 بلژيک 27101930 گريس 4,035 454,236,825 Rls. 43,912 $
278 1389 بلژيک 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 30,150 450,574,752 Rls. 43,530 $
279 1389 بلژيک 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 10 450,467,362 Rls. 44,885 $
280 1389 بلژيک 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 2,345 447,891,742 Rls. 43,076 $
281 1389 بلژيک 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 44,100 447,160,751 Rls. 43,158 $
282 1389 بلژيک 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 3,120 437,801,381 Rls. 42,398 $
283 1389 بلژيک 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 40,000 432,000,000 Rls. 41,639 $
284 1389 بلژيک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 405 430,711,330 Rls. 41,574 $
285 1389 بلژيک 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 17,200 428,394,890 Rls. 41,415 $
286 1389 بلژيک 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 26,740 427,107,789 Rls. 41,268 $
287 1389 بلژيک 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 155,070 424,814,768 Rls. 40,982 $
288 1389 بلژيک 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 774 424,146,223 Rls. 40,739 $
289 1389 بلژيک 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 15,000 421,783,359 Rls. 40,583 $
290 1389 بلژيک 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 44,100 420,841,352 Rls. 40,195 $
291 1389 بلژيک 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا کتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذکور 18,200 414,627,300 Rls. 40,072 $
292 1389 بلژيک 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 23,700 411,051,858 Rls. 41,105 $
293 1389 بلژيک 03031900 ساير ماهيهاي آزا دا قيانوس آرا م 20,696 410,500,000 Rls. 38,730 $
294 1389 بلژيک 37023900 سايرفيلم ها, بصورت رول, سورا خ نشده که پهناي آن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 521 410,480,905 Rls. 40,557 $
295 1389 بلژيک 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 11,900 409,861,914 Rls. 39,146 $
296 1389 بلژيک 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 1,700 408,221,116 Rls. 39,075 $
297 1389 بلژيک 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 12,000 399,226,034 Rls. 38,145 $
298 1389 بلژيک 37079010 دا روهاي آماده جهت ظهوروثبوت فيلم وکاغذهاي حساس رنگي سياه وسفيدبرا ي عکاسي (کيت وفله )راديو لوژي ،ليتوگرافي ونقشه برداري 31,402 397,621,532 Rls. 38,317 $
299 1389 بلژيک 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 44,100 393,108,360 Rls. 37,457 $
300 1389 بلژيک 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 16,890 391,871,877 Rls. 37,655 $
301 1389 بلژيک 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 77 385,263,115 Rls. 37,130 $
302 1389 بلژيک 29221110 منوا تانول آمين 16,800 379,401,830 Rls. 37,895 $
303 1389 بلژيک 85340000 مدا رهاي چاپي 38 378,860,847 Rls. 36,651 $
304 1389 بلژيک 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,594 378,736,683 Rls. 36,394 $
305 1389 بلژيک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 266 377,832,066 Rls. 37,610 $
306 1389 بلژيک 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 20,328 374,965,612 Rls. 35,827 $
307 1389 بلژيک 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 18,210 372,564,482 Rls. 35,897 $
308 1389 بلژيک 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 8,258 370,766,790 Rls. 36,944 $
309 1389 بلژيک 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 20,046 368,810,000 Rls. 36,749 $
310 1389 بلژيک 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,800 363,627,099 Rls. 34,924 $
311 1389 بلژيک 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 4,994 362,104,840 Rls. 35,020 $
312 1389 بلژيک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 361 357,937,669 Rls. 34,594 $
313 1389 بلژيک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,508 353,099,731 Rls. 34,092 $
314 1389 بلژيک 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,682 352,774,183 Rls. 33,921 $
315 1389 بلژيک 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 1,510 350,811,385 Rls. 33,717 $
316 1389 بلژيک 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 2,556 348,252,858 Rls. 33,573 $
317 1389 بلژيک 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,467 348,100,711 Rls. 34,209 $
318 1389 بلژيک 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 1,700 347,937,786 Rls. 33,616 $
319 1389 بلژيک 37029410 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي باپهناي بيش از16ميلي متر وكمتراز35ميلي متر باطول بيش از30متر 1,085 347,273,730 Rls. 33,437 $
320 1389 بلژيک 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 7,339 347,218,916 Rls. 33,469 $
321 1389 بلژيک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,040 342,522,375 Rls. 33,347 $
322 1389 بلژيک 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 89 339,893,887 Rls. 32,613 $
323 1389 بلژيک 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 260 339,549,237 Rls. 32,687 $
324 1389 بلژيک 90183917 سه راهي انژيوكت 720 338,475,091 Rls. 32,538 $
325 1389 بلژيک 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 7,500 337,918,071 Rls. 32,709 $
326 1389 بلژيک 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 4,200 337,850,000 Rls. 32,482 $
327 1389 بلژيک 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,456 337,201,465 Rls. 32,628 $
328 1389 بلژيک 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 12,322 324,198,185 Rls. 31,899 $
329 1389 بلژيک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 1,700 321,563,007 Rls. 30,914 $
330 1389 بلژيک 30029010 عوامل ميکرو ارگانيسم (عوامل ميکروبي کنترل کننده آفات ، بيماريها وعلف هاي هرز) 72 319,198,407 Rls. 30,960 $
331 1389 بلژيک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 256 317,326,225 Rls. 30,495 $
332 1389 بلژيک 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 22,140 315,830,081 Rls. 30,462 $
333 1389 بلژيک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 550 315,153,498 Rls. 30,568 $
334 1389 بلژيک 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 6,662 312,101,492 Rls. 30,184 $
335 1389 بلژيک 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 69 311,521,666 Rls. 30,613 $
336 1389 بلژيک 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 4,670 305,303,317 Rls. 29,292 $
337 1389 بلژيک 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 68 305,011,539 Rls. 30,465 $
338 1389 بلژيک 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 10,605 301,395,524 Rls. 29,002 $
339 1389 بلژيک 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 4,953 299,721,919 Rls. 29,865 $
340 1389 بلژيک 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 16,084 298,579,331 Rls. 28,580 $
341 1389 بلژيک 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 12,255 297,192,973 Rls. 28,574 $
342 1389 بلژيک 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 989 296,783,296 Rls. 28,890 $
343 1389 بلژيک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 208 291,107,640 Rls. 27,974 $
344 1389 بلژيک 29232010 لستين ها 16,000 290,103,490 Rls. 27,991 $
345 1389 بلژيک 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 1,903 289,115,220 Rls. 27,580 $
346 1389 بلژيک 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي که بعنوا ن نورتاب بکار مي رود 48,000 287,755,966 Rls. 27,765 $
347 1389 بلژيک 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 121 287,111,031 Rls. 28,414 $
348 1389 بلژيک 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 576 281,493,733 Rls. 28,048 $
349 1389 بلژيک 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 10,050 280,837,451 Rls. 27,635 $
350 1389 بلژيک 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 800 277,507,488 Rls. 27,509 $
351 1389 بلژيک 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 11,750 277,207,250 Rls. 26,527 $
352 1389 بلژيک 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 823 276,850,404 Rls. 26,692 $
353 1389 بلژيک 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 5,000 274,898,195 Rls. 26,425 $
354 1389 بلژيک 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 11,232 274,705,773 Rls. 26,725 $
355 1389 بلژيک 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 3,668 273,017,535 Rls. 26,489 $
356 1389 بلژيک 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 15,842 269,006,270 Rls. 25,873 $
357 1389 بلژيک 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,693 267,511,474 Rls. 26,269 $
358 1389 بلژيک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 1,683 267,270,976 Rls. 26,176 $
359 1389 بلژيک 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,322 262,089,597 Rls. 25,137 $
360 1389 بلژيک 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 5,475 259,650,806 Rls. 24,854 $
361 1389 بلژيک 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 770 258,699,849 Rls. 24,897 $
362 1389 بلژيک 54021990 --- سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 2,200 257,955,576 Rls. 24,834 $
363 1389 بلژيک 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 19,943 256,542,079 Rls. 25,654 $
364 1389 بلژيک 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 2,368 255,756,219 Rls. 24,594 $
365 1389 بلژيک 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 212,991 252,152,490 Rls. 25,072 $
366 1389 بلژيک 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,773 248,856,726 Rls. 24,182 $
367 1389 بلژيک 34039910 روان كننده سيليكوني 13,052 246,936,098 Rls. 23,774 $
368 1389 بلژيک 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 8,625 242,503,618 Rls. 24,163 $
369 1389 بلژيک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 108 241,222,169 Rls. 23,271 $
370 1389 بلژيک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 95 240,810,809 Rls. 23,233 $
371 1389 بلژيک 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 358 240,121,390 Rls. 23,590 $
372 1389 بلژيک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 203 238,485,492 Rls. 23,109 $
373 1389 بلژيک 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 4,836 237,641,716 Rls. 22,918 $
374 1389 بلژيک 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,796 236,927,173 Rls. 23,315 $
375 1389 بلژيک 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,800 236,363,731 Rls. 22,756 $
376 1389 بلژيک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 43 234,319,372 Rls. 22,653 $
377 1389 بلژيک 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 2,944 234,267,168 Rls. 22,574 $
378 1389 بلژيک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 19 230,245,228 Rls. 22,566 $
379 1389 بلژيک 28275100 برمورهاي سديم ياپتاسيم 4,000 229,287,897 Rls. 22,246 $
380 1389 بلژيک 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 137 228,446,577 Rls. 22,044 $
381 1389 بلژيک 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 275 225,228,410 Rls. 21,749 $
382 1389 بلژيک 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 4,051 224,506,557 Rls. 21,637 $
383 1389 بلژيک 70021000 گلوله ا زشيشه, کارنشده. 840 223,523,831 Rls. 21,567 $
384 1389 بلژيک 84821000 بلبرينگ. 1,274 222,824,158 Rls. 21,923 $
385 1389 بلژيک 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 205 221,824,401 Rls. 21,041 $
386 1389 بلژيک 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 492 220,501,306 Rls. 21,186 $
387 1389 بلژيک 84133010 پمپ ا نژکتور 8 220,498,173 Rls. 21,393 $
388 1389 بلژيک 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 48,000 218,508,566 Rls. 21,258 $
389 1389 بلژيک 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 1,640 217,704,696 Rls. 21,122 $
390 1389 بلژيک 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,147 217,680,343 Rls. 20,929 $
391 1389 بلژيک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 349 217,529,921 Rls. 21,019 $
392 1389 بلژيک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 192 215,789,227 Rls. 20,757 $
393 1389 بلژيک 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,388 215,000,000 Rls. 20,701 $
394 1389 بلژيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,946 214,099,955 Rls. 20,710 $
395 1389 بلژيک 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 20 212,323,883 Rls. 20,526 $
396 1389 بلژيک 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 20,884 210,915,004 Rls. 20,274 $
397 1389 بلژيک 82057000 گيره, قيدوهمانند. 341 209,827,333 Rls. 20,220 $
398 1389 بلژيک 15151100 روغن خام تخم کتان 47,120 209,051,645 Rls. 20,062 $
399 1389 بلژيک 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,000 207,511,445 Rls. 20,069 $
400 1389 بلژيک 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 2,510 206,071,523 Rls. 19,941 $
مجموع کل
83,032,271,012 ريال
مجموع کل
8,045,025 دلار