آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 تايلند 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 34,827 562,934,628 Rls. 54,092 $
102 1389 تايلند 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 15,828 556,627,860 Rls. 53,972 $
103 1389 تايلند 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 112,484 555,409,964 Rls. 52,990 $
104 1389 تايلند 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 39,332 550,419,974 Rls. 53,176 $
105 1389 تايلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 50 541,289,220 Rls. 53,657 $
106 1389 تايلند 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 11,631 522,480,634 Rls. 50,461 $
107 1389 تايلند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 49,563 520,523,055 Rls. 50,591 $
108 1389 تايلند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 11,520 519,875,154 Rls. 50,215 $
109 1389 تايلند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 10,475 510,738,195 Rls. 48,916 $
110 1389 تايلند 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 30 504,849,381 Rls. 48,104 $
111 1389 تايلند 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 82,024 504,632,208 Rls. 49,428 $
112 1389 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10,655 493,739,850 Rls. 47,555 $
113 1389 تايلند 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 14,260 491,990,470 Rls. 47,657 $
114 1389 تايلند 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 4,500 479,987,650 Rls. 46,255 $
115 1389 تايلند 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 8,542 479,148,689 Rls. 46,615 $
116 1389 تايلند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 49,980 478,674,419 Rls. 46,186 $
117 1389 تايلند 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 477,840,678 Rls. 45,850 $
118 1389 تايلند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 12,070 475,606,652 Rls. 45,735 $
119 1389 تايلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 10,870 471,746,291 Rls. 45,516 $
120 1389 تايلند 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 2,429 471,654,263 Rls. 45,654 $
121 1389 تايلند 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 22,876 471,425,639 Rls. 45,461 $
122 1389 تايلند 29270000 ترکيبات دي آزوئيک ياا زوکسيک 27,740 461,221,298 Rls. 45,149 $
123 1389 تايلند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 50,000 448,937,360 Rls. 43,557 $
124 1389 تايلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 35,347 447,763,508 Rls. 43,375 $
125 1389 تايلند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 40,000 446,813,602 Rls. 42,482 $
126 1389 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 12,901 442,010,736 Rls. 42,675 $
127 1389 تايلند 70111010 حباب لامپ رشته اي براي روشنايي برق 23,821 439,689,693 Rls. 42,735 $
128 1389 تايلند 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 19,092 437,314,660 Rls. 42,862 $
129 1389 تايلند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,845 431,291,809 Rls. 41,670 $
130 1389 تايلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 22,000 419,384,176 Rls. 40,721 $
131 1389 تايلند 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 11,053 418,237,598 Rls. 40,235 $
132 1389 تايلند 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,300 418,018,922 Rls. 40,248 $
133 1389 تايلند 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 40 415,438,068 Rls. 40,143 $
134 1389 تايلند 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 414,705,604 Rls. 40,006 $
135 1389 تايلند 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 8,856 413,691,285 Rls. 39,929 $
136 1389 تايلند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 17,600 408,593,846 Rls. 39,235 $
137 1389 تايلند 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 20,400 385,640,800 Rls. 37,210 $
138 1389 تايلند 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 5,535 374,374,935 Rls. 36,087 $
139 1389 تايلند 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 7,586 361,782,124 Rls. 34,830 $
140 1389 تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,534 360,969,743 Rls. 35,349 $
141 1389 تايلند 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 31,608 358,710,821 Rls. 34,781 $
142 1389 تايلند 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 42,480 352,253,319 Rls. 34,024 $
143 1389 تايلند 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,748 351,241,029 Rls. 34,425 $
144 1389 تايلند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 12,246 347,911,464 Rls. 33,677 $
145 1389 تايلند 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 40 341,912,435 Rls. 32,656 $
146 1389 تايلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 25,000 337,879,760 Rls. 32,290 $
147 1389 تايلند 09101090 زنجبيل بجز رديف هاي 09101010 و 09101020 16,400 336,523,267 Rls. 32,426 $
148 1389 تايلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,915 335,098,474 Rls. 32,173 $
149 1389 تايلند 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 976 330,570,294 Rls. 31,548 $
150 1389 تايلند 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 30,372 329,857,108 Rls. 31,796 $
151 1389 تايلند 94035090 ---ساير 18,571 329,531,988 Rls. 31,758 $
152 1389 تايلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 811 317,444,245 Rls. 30,878 $
153 1389 تايلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,096 317,307,633 Rls. 30,593 $
154 1389 تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 19,605 308,160,952 Rls. 30,020 $
155 1389 تايلند 95051000 ا شياءبرا ي جشن کريسمس 14,600 306,274,712 Rls. 29,183 $
156 1389 تايلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 89,672 302,631,686 Rls. 29,080 $
157 1389 تايلند 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 15,000 297,194,580 Rls. 28,643 $
158 1389 تايلند 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 1,363 297,160,897 Rls. 28,585 $
159 1389 تايلند 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 19,620 290,756,299 Rls. 28,027 $
160 1389 تايلند 48169010 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 14,797 290,157,660 Rls. 27,964 $
161 1389 تايلند 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 23,176 288,501,600 Rls. 27,951 $
162 1389 تايلند 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 5,192 285,248,583 Rls. 27,621 $
163 1389 تايلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,830 285,247,099 Rls. 27,260 $
164 1389 تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 1,340 285,031,985 Rls. 27,587 $
165 1389 تايلند 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 5,526 283,284,764 Rls. 27,242 $
166 1389 تايلند 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 6,204 283,004,349 Rls. 27,040 $
167 1389 تايلند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 22,311 281,469,989 Rls. 28,046 $
168 1389 تايلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,939 280,222,085 Rls. 27,001 $
169 1389 تايلند 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 13,376 279,881,616 Rls. 27,474 $
170 1389 تايلند 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 11,405 277,296,612 Rls. 26,904 $
171 1389 تايلند 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 29,401 274,575,090 Rls. 26,419 $
172 1389 تايلند 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 16,000 274,472,350 Rls. 26,534 $
173 1389 تايلند 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 9,000 269,793,729 Rls. 25,455 $
174 1389 تايلند 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 4,675 261,905,898 Rls. 25,438 $
175 1389 تايلند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2,276 261,598,273 Rls. 25,788 $
176 1389 تايلند 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 13,200 261,472,090 Rls. 25,302 $
177 1389 تايلند 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 200 258,594,548 Rls. 25,828 $
178 1389 تايلند 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 11,595 258,161,751 Rls. 24,357 $
179 1389 تايلند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 7 249,935,536 Rls. 24,776 $
180 1389 تايلند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 750 248,710,000 Rls. 23,698 $
181 1389 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 1,093 245,593,444 Rls. 23,769 $
182 1389 تايلند 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 1,337 243,517,892 Rls. 24,264 $
183 1389 تايلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 242,134,248 Rls. 23,408 $
184 1389 تايلند 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 2,598 240,552,895 Rls. 22,984 $
185 1389 تايلند 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,500 239,349,205 Rls. 23,229 $
186 1389 تايلند 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,500 239,080,762 Rls. 23,102 $
187 1389 تايلند 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 888 238,458,970 Rls. 23,316 $
188 1389 تايلند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 16,556 234,940,000 Rls. 23,466 $
189 1389 تايلند 29054500 گليسرول 40,000 231,521,381 Rls. 22,268 $
190 1389 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 7,297 231,512,169 Rls. 22,287 $
191 1389 تايلند 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 21,709 228,881,334 Rls. 22,166 $
192 1389 تايلند 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 30,653 226,786,376 Rls. 21,702 $
193 1389 تايلند 39043000 كوپليمرهاي ا ستات وينيل - کلرور وينيل , به ا شکال ا بتدا ئي 17,025 222,197,136 Rls. 21,269 $
194 1389 تايلند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 16,946 221,295,196 Rls. 20,879 $
195 1389 تايلند 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 80 220,691,874 Rls. 21,470 $
196 1389 تايلند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 3,264 219,421,986 Rls. 21,863 $
197 1389 تايلند 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 21,925 218,580,819 Rls. 21,432 $
198 1389 تايلند 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 6,930 217,484,786 Rls. 20,970 $
199 1389 تايلند 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 8,029 213,264,473 Rls. 20,623 $
200 1389 تايلند 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 20,588 209,469,094 Rls. 20,317 $
201 1389 تايلند 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 15,135 209,067,188 Rls. 20,284 $
202 1389 تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 722 207,742,352 Rls. 20,020 $
203 1389 تايلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,198 205,621,770 Rls. 20,254 $
204 1389 تايلند 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 53,136 205,209,018 Rls. 19,600 $
205 1389 تايلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 7,400 198,928,007 Rls. 19,106 $
206 1389 تايلند 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 6,460 198,504,836 Rls. 19,001 $
207 1389 تايلند 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 38,800 198,379,185 Rls. 19,077 $
208 1389 تايلند 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,540 197,157,377 Rls. 18,963 $
209 1389 تايلند 84472000 ماشين هاي کشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 790 196,401,030 Rls. 18,856 $
210 1389 تايلند 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 7,124 193,018,837 Rls. 18,678 $
211 1389 تايلند 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 15,800 192,894,273 Rls. 18,459 $
212 1389 تايلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 29,636 189,815,490 Rls. 18,430 $
213 1389 تايلند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 37,950 185,891,236 Rls. 17,978 $
214 1389 تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 6,737 184,891,498 Rls. 17,933 $
215 1389 تايلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,860 184,640,895 Rls. 17,752 $
216 1389 تايلند 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 100,000 184,629,852 Rls. 17,820 $
217 1389 تايلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 644 176,907,461 Rls. 17,071 $
218 1389 تايلند 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 11,148 173,532,448 Rls. 16,744 $
219 1389 تايلند 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 5,154 172,970,813 Rls. 16,649 $
220 1389 تايلند 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 2,025 170,239,185 Rls. 16,479 $
221 1389 تايلند 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,847 168,984,144 Rls. 16,255 $
222 1389 تايلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 67 167,769,142 Rls. 16,225 $
223 1389 تايلند 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 2,950 167,567,652 Rls. 16,201 $
224 1389 تايلند 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 3,002 164,614,501 Rls. 16,373 $
225 1389 تايلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,604 164,142,328 Rls. 15,980 $
226 1389 تايلند 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 1,158 163,703,608 Rls. 15,693 $
227 1389 تايلند 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,859 161,094,182 Rls. 15,548 $
228 1389 تايلند 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 2,599 158,506,949 Rls. 15,284 $
229 1389 تايلند 48203000 جلد(غيرازجلد كتاب ),پوشه و جلد پرونده ا زکاغذ يا مقوا 23,721 154,899,125 Rls. 14,759 $
230 1389 تايلند 63053300 جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 7,124 153,384,549 Rls. 14,847 $
231 1389 تايلند 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 635 151,731,598 Rls. 14,609 $
232 1389 تايلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,515 150,447,217 Rls. 14,694 $
233 1389 تايلند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 3,268 147,153,439 Rls. 14,168 $
234 1389 تايلند 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 6,370 145,904,001 Rls. 14,105 $
235 1389 تايلند 08054000 گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده 20,865 141,047,113 Rls. 14,045 $
236 1389 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,462 140,609,818 Rls. 13,775 $
237 1389 تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 4,225 140,082,727 Rls. 13,405 $
238 1389 تايلند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,789 139,865,989 Rls. 13,468 $
239 1389 تايلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 930 136,069,163 Rls. 13,056 $
240 1389 تايلند 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 7,556 135,716,789 Rls. 13,178 $
241 1389 تايلند 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,126 135,181,278 Rls. 13,155 $
242 1389 تايلند 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 6,331 132,887,690 Rls. 12,662 $
243 1389 تايلند 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 4,220 131,152,435 Rls. 12,511 $
244 1389 تايلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 230 129,800,000 Rls. 12,528 $
245 1389 تايلند 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 2,785 129,672,109 Rls. 12,585 $
246 1389 تايلند 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 3,600 127,800,988 Rls. 12,460 $
247 1389 تايلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 200 122,948,685 Rls. 11,901 $
248 1389 تايلند 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 23,990 122,752,551 Rls. 12,040 $
249 1389 تايلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,461 121,881,257 Rls. 11,964 $
250 1389 تايلند 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 1,790 120,542,809 Rls. 11,715 $
251 1389 تايلند 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 1,000 120,311,396 Rls. 11,516 $
252 1389 تايلند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 387 120,244,000 Rls. 12,010 $
253 1389 تايلند 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 140 119,115,527 Rls. 11,463 $
254 1389 تايلند 34039910 روان كننده سيليكوني 5,460 119,065,336 Rls. 11,543 $
255 1389 تايلند 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 4,796 113,445,995 Rls. 10,960 $
256 1389 تايلند 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 5,036 113,053,324 Rls. 10,929 $
257 1389 تايلند 90119000 ا جزاء وقطعات ومتفرعات ميکروسکوپهاي اپتيکي مشمول 9011 55 112,692,303 Rls. 10,839 $
258 1389 تايلند 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,277 112,443,400 Rls. 10,850 $
259 1389 تايلند 84681000 بوري هايي که بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم کاري, زردجوشکاري, ياجوشکاري 998 112,101,456 Rls. 10,783 $
260 1389 تايلند 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 361 110,156,520 Rls. 10,569 $
261 1389 تايلند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 640 108,734,350 Rls. 10,516 $
262 1389 تايلند 09101020 زنجبيل به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 860 108,563,589 Rls. 10,505 $
263 1389 تايلند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 3,686 108,464,161 Rls. 10,463 $
264 1389 تايلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 18 108,459,668 Rls. 10,489 $
265 1389 تايلند 90321000 ترموستات 640 108,195,140 Rls. 10,478 $
266 1389 تايلند 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لکتريکي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 235 106,420,000 Rls. 10,306 $
267 1389 تايلند 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 3,000 106,159,470 Rls. 10,241 $
268 1389 تايلند 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 127 105,314,301 Rls. 10,126 $
269 1389 تايلند 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,334 105,203,901 Rls. 10,175 $
270 1389 تايلند 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,324 104,715,331 Rls. 9,978 $
271 1389 تايلند 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,276 103,463,360 Rls. 10,371 $
272 1389 تايلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,800 102,927,788 Rls. 9,834 $
273 1389 تايلند 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 3,042 102,766,798 Rls. 9,815 $
274 1389 تايلند 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 3,398 102,583,573 Rls. 9,896 $
275 1389 تايلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 281 102,442,965 Rls. 10,054 $
276 1389 تايلند 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 453 102,046,381 Rls. 9,765 $
277 1389 تايلند 71162000 مصنوعات ا زسنگهاي گرا نبهايانيمه گرا نبها(غيرا زمروا ريد). 645 100,141,039 Rls. 9,723 $
278 1389 تايلند 90041000 عينک آفتابي 382 97,568,352 Rls. 9,384 $
279 1389 تايلند 08045000 گلابي هندي , ا نبه و جوز ا نجبان , تازه يا خشک کرده 2,800 96,812,684 Rls. 9,335 $
280 1389 تايلند 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 5,710 96,348,675 Rls. 9,239 $
281 1389 تايلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,333 94,935,145 Rls. 9,231 $
282 1389 تايلند 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 4,306 92,036,294 Rls. 8,810 $
283 1389 تايلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,750 91,933,168 Rls. 8,870 $
284 1389 تايلند 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 2,352 91,910,000 Rls. 8,917 $
285 1389 تايلند 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 1,736 91,184,542 Rls. 8,762 $
286 1389 تايلند 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,274 90,951,460 Rls. 8,806 $
287 1389 تايلند 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 1,831 90,667,126 Rls. 8,721 $
288 1389 تايلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 5,000 88,441,604 Rls. 8,506 $
289 1389 تايلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,114 88,275,761 Rls. 8,661 $
290 1389 تايلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 590 87,640,709 Rls. 8,409 $
291 1389 تايلند 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 2,113 87,347,008 Rls. 8,477 $
292 1389 تايلند 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 2,160 86,790,369 Rls. 8,374 $
293 1389 تايلند 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,817 86,142,663 Rls. 8,635 $
294 1389 تايلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,188 85,695,517 Rls. 8,185 $
295 1389 تايلند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 62 85,448,551 Rls. 8,230 $
296 1389 تايلند 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 8,537 85,420,968 Rls. 8,272 $
297 1389 تايلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,932 84,926,666 Rls. 8,211 $
298 1389 تايلند 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 459 84,708,292 Rls. 8,203 $
299 1389 تايلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 37 84,256,750 Rls. 8,052 $
300 1389 تايلند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 560 84,027,872 Rls. 8,179 $
مجموع کل
48,246,253,086 ريال
مجموع کل
4,664,621 دلار