آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 تايلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 635 83,530,000 Rls. 8,050 $
202 1389 تايلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 324 82,858,341 Rls. 7,994 $
203 1389 تايلند 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 290 82,340,700 Rls. 7,974 $
204 1389 تايلند 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 550 81,900,000 Rls. 7,928 $
205 1389 تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,483 77,433,388 Rls. 7,447 $
206 1389 تايلند 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 278 76,983,451 Rls. 7,408 $
207 1389 تايلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 1,060 75,836,294 Rls. 7,357 $
208 1389 تايلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 10,600 74,209,673 Rls. 7,187 $
209 1389 تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 1,844 72,857,479 Rls. 7,031 $
210 1389 تايلند 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 830 72,624,184 Rls. 7,176 $
211 1389 تايلند 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 3,521 71,590,931 Rls. 7,176 $
212 1389 تايلند 15043000 چربي وروغن پستاندا را ن دريايي وا جزا ء ا نها 2,503 70,702,339 Rls. 6,855 $
213 1389 تايلند 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 4,405 69,690,430 Rls. 6,763 $
214 1389 تايلند 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 3,150 69,350,425 Rls. 6,667 $
215 1389 تايلند 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 790 69,151,750 Rls. 6,589 $
216 1389 تايلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 101 68,874,492 Rls. 6,666 $
217 1389 تايلند 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,562 68,748,049 Rls. 6,654 $
218 1389 تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,783 66,002,747 Rls. 6,339 $
219 1389 تايلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 238 65,892,231 Rls. 6,392 $
220 1389 تايلند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,110 64,866,314 Rls. 6,293 $
221 1389 تايلند 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 5,113 64,236,422 Rls. 6,179 $
222 1389 تايلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 280 63,998,302 Rls. 6,131 $
223 1389 تايلند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,256 63,296,283 Rls. 5,972 $
224 1389 تايلند 90015010 عدسي عينک تک کانون ا زسايرموا د 445 63,261,600 Rls. 6,076 $
225 1389 تايلند 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 340 63,220,500 Rls. 6,119 $
226 1389 تايلند 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 3,380 62,865,875 Rls. 6,065 $
227 1389 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 2,179 62,550,209 Rls. 6,167 $
228 1389 تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 250 62,509,590 Rls. 6,024 $
229 1389 تايلند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 7 62,401,600 Rls. 6,186 $
230 1389 تايلند 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,389 62,367,009 Rls. 6,016 $
231 1389 تايلند 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 417 61,853,634 Rls. 5,967 $
232 1389 تايلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 543 60,395,373 Rls. 5,828 $
233 1389 تايلند 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 155 59,743,010 Rls. 5,719 $
234 1389 تايلند 70109010 ظروف دهان گشادبرا ي نگاهدا شتن مرباکنسروميوه وا غذيه که نيازبه محافظت دا رندظروف ا ستريل شده ا زشيشه 5,853 57,732,236 Rls. 5,591 $
235 1389 تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,000 57,067,708 Rls. 5,721 $
236 1389 تايلند 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,800 55,880,601 Rls. 5,367 $
237 1389 تايلند 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,065 55,832,664 Rls. 5,492 $
238 1389 تايلند 85369030 ترمينال ريلي 62 55,687,701 Rls. 5,364 $
239 1389 تايلند 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1 55,287,961 Rls. 5,542 $
240 1389 تايلند 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 680 54,600,996 Rls. 5,248 $
241 1389 تايلند 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات ،فرآورده هابراي پوشاندن ياپركردن الكترودهاياميله هاي جوشكاري 2,808 54,416,636 Rls. 5,280 $
242 1389 تايلند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 1,385 54,001,357 Rls. 5,216 $
243 1389 تايلند 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 3,118 53,828,870 Rls. 5,233 $
244 1389 تايلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 839 53,812,899 Rls. 5,211 $
245 1389 تايلند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 6,039 53,633,557 Rls. 5,194 $
246 1389 تايلند 71039100 ياقوت, ياقوت کبودوزمرد,کارشده ولي کارگذا رده نشده... 1 51,645,000 Rls. 4,935 $
247 1389 تايلند 06049110 --- لاكي بامبو و برگهاي زنبق 1,705 50,341,561 Rls. 4,862 $
248 1389 تايلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 510 50,086,811 Rls. 4,840 $
249 1389 تايلند 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 2,885 49,129,597 Rls. 4,895 $
250 1389 تايلند 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 170 49,059,368 Rls. 4,688 $
251 1389 تايلند 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 1,450 48,510,750 Rls. 4,834 $
252 1389 تايلند 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,530 47,998,042 Rls. 4,615 $
253 1389 تايلند 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 538 47,980,515 Rls. 4,641 $
254 1389 تايلند 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 145 47,968,248 Rls. 4,623 $
255 1389 تايلند 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,128 47,949,134 Rls. 4,674 $
256 1389 تايلند 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 3,210 47,707,420 Rls. 4,544 $
257 1389 تايلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 918 47,538,660 Rls. 4,540 $
258 1389 تايلند 59011000 پارچه نسجي اندوده باصمغ ياباموا دنشاسته ا ي, برا ي صحافي,جلدسازي, غلاف سازي يامصارف همانند 4,350 44,080,635 Rls. 4,232 $
259 1389 تايلند 74094000 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس -نيکل يامس -نيکل -روي ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 100 43,575,156 Rls. 4,305 $
260 1389 تايلند 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 162 43,479,315 Rls. 4,200 $
261 1389 تايلند 65059000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,کشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 1,400 42,923,851 Rls. 4,102 $
262 1389 تايلند 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 19,359 42,719,824 Rls. 4,135 $
263 1389 تايلند 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 832 42,347,733 Rls. 4,120 $
264 1389 تايلند 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 4,956 42,086,032 Rls. 3,971 $
265 1389 تايلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 274 41,671,423 Rls. 4,020 $
266 1389 تايلند 84819010 مغزي برنجي شيرآلات بهدا شتي 265 41,607,460 Rls. 3,982 $
267 1389 تايلند 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 160 40,633,440 Rls. 3,910 $
268 1389 تايلند 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 144 40,479,913 Rls. 3,895 $
269 1389 تايلند 71042090 سنگهايسنتتيک گرا نبهاونيمه گرا نبهاغيرمذکورکارنشده ياا ره وهموا رشده بجزفيروزه مصنوعي 22 40,244,865 Rls. 3,918 $
270 1389 تايلند 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 1,056 40,147,107 Rls. 3,967 $
271 1389 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,898 39,350,145 Rls. 3,805 $
272 1389 تايلند 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,378 38,592,056 Rls. 3,704 $
273 1389 تايلند 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,100 38,055,072 Rls. 3,685 $
274 1389 تايلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 22 37,690,601 Rls. 3,637 $
275 1389 تايلند 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 600 37,545,086 Rls. 3,642 $
276 1389 تايلند 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,262 36,911,330 Rls. 3,568 $
277 1389 تايلند 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 1,677 35,029,296 Rls. 3,364 $
278 1389 تايلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 310 34,451,491 Rls. 3,352 $
279 1389 تايلند 64035900 کفش باتخت ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 260 34,113,895 Rls. 3,282 $
280 1389 تايلند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 32,956,711 Rls. 3,173 $
281 1389 تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 112 32,874,369 Rls. 3,163 $
282 1389 تايلند 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 470 32,472,000 Rls. 3,151 $
283 1389 تايلند 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 238 32,357,148 Rls. 3,132 $
284 1389 تايلند 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 270 31,415,866 Rls. 2,993 $
285 1389 تايلند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 370 29,475,676 Rls. 2,853 $
286 1389 تايلند 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 58 28,955,892 Rls. 2,794 $
287 1389 تايلند 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 156 28,835,500 Rls. 2,786 $
288 1389 تايلند 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 560 28,000,800 Rls. 2,702 $
289 1389 تايلند 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 110 27,767,245 Rls. 2,754 $
290 1389 تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 436 25,490,600 Rls. 2,462 $
291 1389 تايلند 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 143 25,380,929 Rls. 2,453 $
292 1389 تايلند 54024500 نخ هاي يک لاا زنايلون ياساير پلي اميدها غيراز نخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از 50 دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 830 25,056,917 Rls. 2,403 $
293 1389 تايلند 97050000 کلکسيون وا شياء کلکسيوني وا بسته به حيوا ن شناسي ،گياه شناسي ،معدن شناسي ،كالبدشناسي ،تاريخي وباستاني 185 24,856,711 Rls. 2,388 $
294 1389 تايلند 61061000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 102 24,614,948 Rls. 2,383 $
295 1389 تايلند 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 172 24,317,181 Rls. 2,336 $
296 1389 تايلند 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 500 24,256,653 Rls. 2,377 $
297 1389 تايلند 87142000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات برا ي صندلي چرخدا ر معلولين 241 24,163,368 Rls. 2,332 $
298 1389 تايلند 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 197 24,004,827 Rls. 2,322 $
299 1389 تايلند 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 24,000 23,722,864 Rls. 2,291 $
300 1389 تايلند 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 1,000 23,687,895 Rls. 2,348 $
301 1389 تايلند 52121400 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکور درجاي ديگر 425 23,385,167 Rls. 2,249 $
302 1389 تايلند 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 540 23,239,138 Rls. 2,231 $
303 1389 تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 22 23,238,882 Rls. 2,242 $
304 1389 تايلند 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 70 22,591,208 Rls. 2,172 $
305 1389 تايلند 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 65 21,682,037 Rls. 2,101 $
306 1389 تايلند 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 114 21,277,613 Rls. 2,051 $
307 1389 تايلند 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 21,014,580 Rls. 2,039 $
308 1389 تايلند 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 400 20,909,351 Rls. 2,055 $
309 1389 تايلند 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 98 20,848,896 Rls. 2,028 $
310 1389 تايلند 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 413 20,748,841 Rls. 1,995 $
311 1389 تايلند 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 148 18,985,455 Rls. 1,809 $
312 1389 تايلند 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,029 18,556,473 Rls. 1,801 $
313 1389 تايلند 71161000 مصنوعات ا زمروا ريدطبيعي ياپرورده. 68 18,125,135 Rls. 1,743 $
314 1389 تايلند 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 3,150 17,989,198 Rls. 1,768 $
315 1389 تايلند 85061020 قوه هاي نيم قلمي (AAA)بابي اكسيد منگنز 216 17,903,080 Rls. 1,710 $
316 1389 تايلند 39241010 ظروف ملامين 900 17,829,000 Rls. 1,716 $
317 1389 تايلند 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 839 17,614,635 Rls. 1,709 $
318 1389 تايلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 115 16,953,676 Rls. 1,645 $
319 1389 تايلند 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 124 16,935,978 Rls. 1,636 $
320 1389 تايلند 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 213 16,713,585 Rls. 1,642 $
321 1389 تايلند 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 311 16,141,271 Rls. 1,586 $
322 1389 تايلند 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 157 15,920,000 Rls. 1,532 $
323 1389 تايلند 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 200 15,915,259 Rls. 1,536 $
324 1389 تايلند 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 40 15,793,311 Rls. 1,514 $
325 1389 تايلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 10 15,748,813 Rls. 1,516 $
326 1389 تايلند 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 700 15,480,836 Rls. 1,493 $
327 1389 تايلند 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 328 15,475,348 Rls. 1,499 $
328 1389 تايلند 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 1,747 15,320,332 Rls. 1,493 $
329 1389 تايلند 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 125 15,272,213 Rls. 1,525 $
330 1389 تايلند 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 24 15,210,888 Rls. 1,466 $
331 1389 تايلند 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 1,240 14,948,283 Rls. 1,450 $
332 1389 تايلند 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 260 14,125,100 Rls. 1,360 $
333 1389 تايلند 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 700 13,910,742 Rls. 1,339 $
334 1389 تايلند 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 29 13,685,734 Rls. 1,310 $
335 1389 تايلند 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 620 13,321,800 Rls. 1,335 $
336 1389 تايلند 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 49 13,203,631 Rls. 1,269 $
337 1389 تايلند 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 28 13,196,881 Rls. 1,281 $
338 1389 تايلند 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 830 13,185,528 Rls. 1,271 $
339 1389 تايلند 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 72 12,586,117 Rls. 1,216 $
340 1389 تايلند 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 35 12,435,870 Rls. 1,204 $
341 1389 تايلند 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 400 12,304,818 Rls. 1,206 $
342 1389 تايلند 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 400 12,304,818 Rls. 1,206 $
343 1389 تايلند 83061000 زنگ, زنگ ا خبار،زنگ صفحه ا ي چکشي واشياءهمانند غيربرقي از فلز معمولي. 120 11,898,233 Rls. 1,188 $
344 1389 تايلند 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 580 11,853,203 Rls. 1,144 $
345 1389 تايلند 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 780 11,794,297 Rls. 1,144 $
346 1389 تايلند 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 650 11,007,464 Rls. 1,057 $
347 1389 تايلند 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 280 10,844,301 Rls. 1,052 $
348 1389 تايلند 92099900 ساير ا جزا ءوقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي . 935 10,638,530 Rls. 1,032 $
349 1389 تايلند 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 168 10,413,970 Rls. 1,010 $
350 1389 تايلند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 49 10,407,569 Rls. 1,001 $
351 1389 تايلند 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 10,271,133 Rls. 997 $
352 1389 تايلند 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 146 9,600,000 Rls. 923 $
353 1389 تايلند 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 7 9,281,384 Rls. 901 $
354 1389 تايلند 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 230 8,720,406 Rls. 843 $
355 1389 تايلند 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 110 8,713,000 Rls. 843 $
356 1389 تايلند 70181010 منجوقهاي شيشه ا ي ترا ش خورده وبه صورت مکانيکي پوليش شده 10 8,436,814 Rls. 814 $
357 1389 تايلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 110 7,907,817 Rls. 767 $
358 1389 تايلند 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 634 7,804,028 Rls. 757 $
359 1389 تايلند 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 100 7,537,390 Rls. 720 $
360 1389 تايلند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 650 7,257,579 Rls. 702 $
361 1389 تايلند 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 119 7,251,661 Rls. 697 $
362 1389 تايلند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 35 7,039,449 Rls. 683 $
363 1389 تايلند 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 75 7,033,746 Rls. 682 $
364 1389 تايلند 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 92 6,623,000 Rls. 640 $
365 1389 تايلند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 25 6,587,952 Rls. 634 $
366 1389 تايلند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 110 6,283,662 Rls. 601 $
367 1389 تايلند 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 40 5,819,635 Rls. 565 $
368 1389 تايلند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 259 5,727,002 Rls. 553 $
369 1389 تايلند 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 500 5,637,360 Rls. 543 $
370 1389 تايلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 10 5,457,275 Rls. 536 $
371 1389 تايلند 70189090 مجسمه و ساير اشيا تزئيني از شيشه کارشده بوسيله چراغ شالومو غير مذكور درجاي ديگر 265 5,449,267 Rls. 529 $
372 1389 تايلند 85044050 کنترل دور موتورInverter 42 5,363,814 Rls. 516 $
373 1389 تايلند 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 510 5,225,498 Rls. 503 $
374 1389 تايلند 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 660 5,080,416 Rls. 489 $
375 1389 تايلند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 67 4,954,086 Rls. 476 $
376 1389 تايلند 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 2 4,928,115 Rls. 471 $
377 1389 تايلند 87149190 ا جزا و قطعات تنه ودوشاخه ،براي دوچرخه 25 4,452,677 Rls. 430 $
378 1389 تايلند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 15 4,360,715 Rls. 422 $
379 1389 تايلند 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 15 4,153,062 Rls. 402 $
380 1389 تايلند 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 64 4,080,075 Rls. 396 $
381 1389 تايلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 35 3,870,456 Rls. 373 $
382 1389 تايلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 25 3,033,120 Rls. 291 $
383 1389 تايلند 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 105 2,959,341 Rls. 286 $
384 1389 تايلند 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 110 2,920,819 Rls. 283 $
385 1389 تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 78 2,811,403 Rls. 271 $
386 1389 تايلند 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 1 2,521,696 Rls. 244 $
387 1389 تايلند 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 1,591 2,488,262 Rls. 241 $
388 1389 تايلند 61179000 ا جزا ءلباس ، کشباف ياقلاب باف ،غيرمذكور درجاي ديگر 36 2,339,353 Rls. 226 $
389 1389 تايلند 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 80 1,699,608 Rls. 164 $
390 1389 تايلند 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4 1,637,667 Rls. 157 $
391 1389 تايلند 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 25 1,636,460 Rls. 164 $
392 1389 تايلند 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 60 1,489,700 Rls. 144 $
393 1389 تايلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 37 1,393,093 Rls. 139 $
394 1389 تايلند 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1 1,350,909 Rls. 130 $
395 1389 تايلند 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 12 1,208,258 Rls. 117 $
396 1389 تايلند 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14 1,205,133 Rls. 117 $
397 1389 تايلند 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 10 1,195,643 Rls. 116 $
398 1389 تايلند 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 13 935,615 Rls. 90 $
399 1389 تايلند 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 16 848,129 Rls. 82 $
400 1389 تايلند 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 47 663,247 Rls. 64 $
مجموع کل
6,014,373,761 ريال
مجموع کل
582,248 دلار