آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 روماني 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيک 9,683,275 1,585,760,465,883 Rls. 153,305,092 $
2 1389 روماني 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 38,304,050 113,145,393,885 Rls. 11,386,273 $
3 1389 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,189,781 100,097,614,006 Rls. 9,665,830 $
4 1389 روماني 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيک 258,171 41,264,878,090 Rls. 4,126,973 $
5 1389 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 486,139 39,013,311,849 Rls. 3,815,053 $
6 1389 روماني 87052000 کاميونهاي دا را ي دکل حفاري 115,055 26,733,000,000 Rls. 2,554,271 $
7 1389 روماني 84821000 بلبرينگ. 163,261 20,084,168,599 Rls. 1,939,042 $
8 1389 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 847,584 13,031,002,657 Rls. 1,258,334 $
9 1389 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 77,246 12,713,227,095 Rls. 1,232,905 $
10 1389 روماني 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 37,330 11,340,591,220 Rls. 1,125,897 $
11 1389 روماني 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 164,895 11,158,252,579 Rls. 1,074,355 $
12 1389 روماني 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيک 61,080 9,075,842,003 Rls. 899,380 $
13 1389 روماني 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 782,235 8,030,785,576 Rls. 776,277 $
14 1389 روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,726 6,211,735,224 Rls. 598,838 $
15 1389 روماني 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 36,226 5,503,140,000 Rls. 528,865 $
16 1389 روماني 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,724 4,787,030,051 Rls. 463,557 $
17 1389 روماني 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 11,489 4,743,680,001 Rls. 447,933 $
18 1389 روماني 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 47,900 4,573,685,469 Rls. 458,102 $
19 1389 روماني 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 1,341,200 3,737,789,641 Rls. 373,331 $
20 1389 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 80,406 3,550,844,425 Rls. 343,213 $
21 1389 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 105,502 2,593,167,659 Rls. 251,083 $
22 1389 روماني 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 867,510 2,472,379,553 Rls. 238,566 $
23 1389 روماني 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 73,000 2,364,568,000 Rls. 228,814 $
24 1389 روماني 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 107,636 2,308,685,742 Rls. 223,785 $
25 1389 روماني 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 22,300 2,251,552,519 Rls. 217,268 $
26 1389 روماني 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 39,749 2,029,125,263 Rls. 195,127 $
27 1389 روماني 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 34,985 1,951,616,736 Rls. 187,275 $
28 1389 روماني 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 172,910 1,758,109,998 Rls. 168,854 $
29 1389 روماني 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 670,600 1,714,274,513 Rls. 163,732 $
30 1389 روماني 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيک 7,220 1,530,910,002 Rls. 146,873 $
31 1389 روماني 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 216,750 1,521,645,721 Rls. 146,453 $
32 1389 روماني 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 3,159 1,517,906,084 Rls. 144,797 $
33 1389 روماني 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 17,975 1,465,807,027 Rls. 140,599 $
34 1389 روماني 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 118,920 1,393,576,789 Rls. 135,437 $
35 1389 روماني 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 36,414 1,378,842,004 Rls. 133,080 $
36 1389 روماني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 40,078 1,342,021,941 Rls. 129,864 $
37 1389 روماني 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 1,782 1,300,000,000 Rls. 130,130 $
38 1389 روماني 05111000 ا سپرم گاوي 5 1,292,605,000 Rls. 124,397 $
39 1389 روماني 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 25,624 1,289,116,800 Rls. 130,096 $
40 1389 روماني 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 57,149 1,152,776,497 Rls. 111,111 $
41 1389 روماني 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 8,150 1,026,532,125 Rls. 102,900 $
42 1389 روماني 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 16,674 1,017,415,000 Rls. 96,943 $
43 1389 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,440 1,008,633,757 Rls. 98,126 $
44 1389 روماني 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 37,021 993,645,505 Rls. 95,147 $
45 1389 روماني 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 4,371 954,500,000 Rls. 92,437 $
46 1389 روماني 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,731 907,814,166 Rls. 89,990 $
47 1389 روماني 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 40,000 866,914,170 Rls. 83,497 $
48 1389 روماني 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,201 862,992,403 Rls. 83,741 $
49 1389 روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 6,135 840,890,001 Rls. 81,169 $
50 1389 روماني 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,649 834,645,344 Rls. 79,718 $
51 1389 روماني 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 91,769 739,368,879 Rls. 71,121 $
52 1389 روماني 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 18,721 618,186,675 Rls. 58,325 $
53 1389 روماني 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 53,722 597,726,785 Rls. 57,673 $
54 1389 روماني 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 383 562,346,060 Rls. 54,249 $
55 1389 روماني 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 39,758 561,268,439 Rls. 53,702 $
56 1389 روماني 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 18,288 531,891,067 Rls. 50,864 $
57 1389 روماني 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 13,769 491,490,930 Rls. 47,390 $
58 1389 روماني 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 12,371 471,075,872 Rls. 45,320 $
59 1389 روماني 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 7,311 465,396,571 Rls. 44,821 $
60 1389 روماني 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 20,370 454,634,000 Rls. 43,867 $
61 1389 روماني 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 83 431,340,831 Rls. 41,214 $
62 1389 روماني 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 19,282 424,163,225 Rls. 40,980 $
63 1389 روماني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 89,910 409,592,535 Rls. 39,578 $
64 1389 روماني 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,100 403,122,650 Rls. 38,773 $
65 1389 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 18,881 401,484,866 Rls. 38,768 $
66 1389 روماني 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 25,991 387,309,312 Rls. 38,592 $
67 1389 روماني 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 705 383,419,465 Rls. 37,081 $
68 1389 روماني 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 925 326,051,111 Rls. 31,533 $
69 1389 روماني 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,520 319,730,000 Rls. 31,337 $
70 1389 روماني 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 16,344 291,749,367 Rls. 28,031 $
71 1389 روماني 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 784 275,880,000 Rls. 26,365 $
72 1389 روماني 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 5,184 269,339,665 Rls. 25,885 $
73 1389 روماني 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,970 259,690,828 Rls. 25,013 $
74 1389 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 10,301 247,875,445 Rls. 23,964 $
75 1389 روماني 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,835 241,346,225 Rls. 23,179 $
76 1389 روماني 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 13,914 238,178,304 Rls. 22,862 $
77 1389 روماني 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 3,917 236,327,447 Rls. 22,717 $
78 1389 روماني 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 11,294 232,791,881 Rls. 22,420 $
79 1389 روماني 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 830 219,706,060 Rls. 21,944 $
80 1389 روماني 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 14,913 216,000,001 Rls. 21,170 $
81 1389 روماني 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,068 214,925,964 Rls. 20,668 $
82 1389 روماني 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 21,600 213,624,927 Rls. 20,448 $
83 1389 روماني 84411000 ماشينهاي برش 2,500 211,083,049 Rls. 20,369 $
84 1389 روماني 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 807 200,620,000 Rls. 19,285 $
85 1389 روماني 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 1,402 198,676,112 Rls. 19,597 $
86 1389 روماني 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,750 176,878,895 Rls. 16,900 $
87 1389 روماني 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 18,020 168,596,041 Rls. 16,658 $
88 1389 روماني 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 2,450 160,715,982 Rls. 15,504 $
89 1389 روماني 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,950 144,740,000 Rls. 13,919 $
90 1389 روماني 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 850 140,722,032 Rls. 13,579 $
91 1389 روماني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 2,312 122,788,131 Rls. 11,839 $
92 1389 روماني 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,930 120,125,513 Rls. 11,540 $
93 1389 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 137 113,017,472 Rls. 10,882 $
94 1389 روماني 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 4,099 109,481,845 Rls. 10,551 $
95 1389 روماني 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,584 109,160,868 Rls. 10,727 $
96 1389 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,465 108,171,708 Rls. 10,408 $
97 1389 روماني 64031220 کفش هاي ا سکي بارويه چرم طبيعي 466 95,255,075 Rls. 9,209 $
98 1389 روماني 98870328 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 45% ا لي 46% بجز لاستيک 2,808 93,600,000 Rls. 9,041 $
99 1389 روماني 84133010 پمپ ا نژکتور 573 88,677,652 Rls. 8,560 $
100 1389 روماني 95061100 ا سکي روي برف 249 88,365,604 Rls. 8,543 $
101 1389 روماني 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 145 86,448,136 Rls. 8,324 $
102 1389 روماني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,050 85,276,838 Rls. 8,241 $
103 1389 روماني 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 377 84,376,191 Rls. 8,428 $
104 1389 روماني 90278010 دستگاه PH متر 145 83,661,914 Rls. 8,044 $
105 1389 روماني 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 2,665 82,720,512 Rls. 8,007 $
106 1389 روماني 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 10 75,600,000 Rls. 7,429 $
107 1389 روماني 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,422 68,876,167 Rls. 6,593 $
108 1389 روماني 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 139 63,602,858 Rls. 6,118 $
109 1389 روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,250 63,110,422 Rls. 6,088 $
110 1389 روماني 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,630 59,996,890 Rls. 5,802 $
111 1389 روماني 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 95 59,273,001 Rls. 5,713 $
112 1389 روماني 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 100 57,591,676 Rls. 5,568 $
113 1389 روماني 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 2,100 53,881,853 Rls. 5,198 $
114 1389 روماني 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 268 52,221,940 Rls. 5,024 $
115 1389 روماني 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 178 45,559,729 Rls. 4,380 $
116 1389 روماني 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 232 42,774,137 Rls. 4,087 $
117 1389 روماني 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 4,200 40,766,719 Rls. 3,920 $
118 1389 روماني 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 105 34,429,323 Rls. 3,310 $
119 1389 روماني 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 1,100 34,033,149 Rls. 3,283 $
120 1389 روماني 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,130 33,100,442 Rls. 3,176 $
121 1389 روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 4,098 31,564,103 Rls. 3,011 $
122 1389 روماني 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 750 31,359,015 Rls. 3,015 $
123 1389 روماني 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 130 26,099,377 Rls. 2,524 $
124 1389 روماني 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 133 25,538,760 Rls. 2,468 $
125 1389 روماني 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 57 25,263,835 Rls. 2,476 $
126 1389 روماني 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 788 22,587,937 Rls. 2,131 $
127 1389 روماني 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 160 18,208,928 Rls. 1,757 $
128 1389 روماني 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 190 17,584,866 Rls. 1,706 $
129 1389 روماني 29151100 ا سيدفرميک 20 16,435,835 Rls. 1,591 $
130 1389 روماني 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 80 11,942,142 Rls. 1,150 $
131 1389 روماني 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 420 11,842,311 Rls. 1,140 $
132 1389 روماني 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 830 10,604,665 Rls. 1,001 $
133 1389 روماني 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 193 9,968,472 Rls. 959 $
134 1389 روماني 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1 7,799,855 Rls. 757 $
135 1389 روماني 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 60 7,202,865 Rls. 693 $
136 1389 روماني 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 36 5,660,338 Rls. 547 $
137 1389 روماني 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 510 4,662,349 Rls. 450 $
138 1389 روماني 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 150 3,181,400 Rls. 300 $
139 1389 روماني 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 150 3,051,482 Rls. 302 $
140 1389 روماني 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 163 2,797,409 Rls. 270 $
141 1389 روماني 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 460 1,069,799 Rls. 103 $
142 1389 روماني 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 28 584,805 Rls. 56 $
مجموع کل
2,084,589,132,382 ريال
مجموع کل
202,176,633 دلار