آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 65,809,761 9,304,298,691,001 Rls. 905,718,200 $
2 1389 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 334,115 1,411,988,250,189 Rls. 136,807,556 $
3 1389 فرانسه 98870334 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 57% ا لي 58% بجز لاستيک 4,200,237 650,846,555,854 Rls. 64,715,486 $
4 1389 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,743,949 370,960,404,654 Rls. 35,685,301 $
5 1389 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 1,198,418 255,400,503,460 Rls. 24,699,602 $
6 1389 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 733,490 221,560,043,321 Rls. 21,504,666 $
7 1389 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 984,366 217,121,561,724 Rls. 21,006,384 $
8 1389 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 329,373 202,807,289,163 Rls. 19,639,826 $
9 1389 فرانسه 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 5,556,518 189,377,589,921 Rls. 18,311,194 $
10 1389 فرانسه 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيک 1,833,053 186,448,923,189 Rls. 18,217,036 $
11 1389 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 14,148,877 175,996,619,421 Rls. 17,136,570 $
12 1389 فرانسه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 1,455,307 175,035,608,812 Rls. 16,981,223 $
13 1389 فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيک 1,566,678 174,652,163,390 Rls. 16,919,470 $
14 1389 فرانسه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,378,861 174,091,234,613 Rls. 16,829,214 $
15 1389 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 726,854 168,083,907,284 Rls. 16,208,865 $
16 1389 فرانسه 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 36,884 167,201,910,822 Rls. 16,329,698 $
17 1389 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,490,995 166,000,530,011 Rls. 16,069,452 $
18 1389 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 762,827 163,821,613,867 Rls. 15,864,299 $
19 1389 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 361,727 130,196,308,991 Rls. 12,722,909 $
20 1389 فرانسه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 730,180 98,838,522,215 Rls. 9,939,149 $
21 1389 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 425,541 98,099,569,558 Rls. 9,505,438 $
22 1389 فرانسه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 38,845 95,213,080,174 Rls. 9,179,242 $
23 1389 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 108,658 88,425,258,099 Rls. 8,547,633 $
24 1389 فرانسه 29304000 متيونين 1,625,200 87,340,745,104 Rls. 8,466,286 $
25 1389 فرانسه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور برق ا ز نوع ا لکترونيکي 79,442 86,935,651,310 Rls. 8,440,065 $
26 1389 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 77,171 84,808,711,290 Rls. 8,230,740 $
27 1389 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,805,719 76,831,672,998 Rls. 7,414,777 $
28 1389 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيک 663,600 69,041,908,743 Rls. 6,679,243 $
29 1389 فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 7,527 59,617,865,602 Rls. 5,785,752 $
30 1389 فرانسه 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 492,925 57,227,715,595 Rls. 5,640,229 $
31 1389 فرانسه 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 65,621 57,110,827,588 Rls. 5,516,719 $
32 1389 فرانسه 08081000 سيب , تازه 4,104,726 56,409,501,041 Rls. 5,491,398 $
33 1389 فرانسه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 59,125 55,008,068,343 Rls. 5,304,377 $
34 1389 فرانسه 33051000 شامپوها 1,302,869 52,684,571,470 Rls. 5,161,512 $
35 1389 فرانسه 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 876,647 52,118,032,302 Rls. 5,059,542 $
36 1389 فرانسه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 809,944 51,392,688,611 Rls. 4,968,586 $
37 1389 فرانسه 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 398,004 50,480,284,784 Rls. 4,865,137 $
38 1389 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 4,831,014 49,152,687,526 Rls. 4,760,304 $
39 1389 فرانسه 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 928,982 48,813,913,208 Rls. 4,838,180 $
40 1389 فرانسه 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 129,765 47,893,845,002 Rls. 4,694,094 $
41 1389 فرانسه 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 314,824 47,849,795,435 Rls. 4,624,682 $
42 1389 فرانسه 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 110,764 47,635,074,540 Rls. 4,804,460 $
43 1389 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 53,654 46,017,502,647 Rls. 4,557,746 $
44 1389 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 36,561 45,704,154,310 Rls. 4,433,237 $
45 1389 فرانسه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,518,629 45,019,070,503 Rls. 4,357,267 $
46 1389 فرانسه 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 469,402 44,591,912,117 Rls. 4,388,245 $
47 1389 فرانسه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 185,755 44,558,265,870 Rls. 4,332,714 $
48 1389 فرانسه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 56,609 42,524,007,684 Rls. 4,103,687 $
49 1389 فرانسه 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 90,751 42,281,769,577 Rls. 4,285,239 $
50 1389 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 20,885 41,864,264,445 Rls. 3,981,762 $
51 1389 فرانسه 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 266,126 40,869,796,732 Rls. 3,985,458 $
52 1389 فرانسه 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 20,646 40,673,053,467 Rls. 3,929,868 $
53 1389 فرانسه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 76,927 38,176,079,537 Rls. 3,794,943 $
54 1389 فرانسه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 82,034 36,676,277,736 Rls. 3,534,382 $
55 1389 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 42,195 36,333,341,892 Rls. 3,560,743 $
56 1389 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 446,023 36,076,276,329 Rls. 3,499,851 $
57 1389 فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 320,436 34,086,273,148 Rls. 3,319,775 $
58 1389 فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 32,088 34,029,014,159 Rls. 3,284,657 $
59 1389 فرانسه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 360,754 34,006,869,262 Rls. 3,283,859 $
60 1389 فرانسه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 478,884 33,935,505,621 Rls. 3,262,107 $
61 1389 فرانسه 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 17,275 33,210,641,517 Rls. 3,329,054 $
62 1389 فرانسه 84262000 جرثقيل هاي برجي 2,933,141 32,656,162,721 Rls. 3,157,326 $
63 1389 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 97,305 32,546,367,168 Rls. 3,137,221 $
64 1389 فرانسه 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,334 32,345,739,792 Rls. 3,124,678 $
65 1389 فرانسه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 176,339 30,604,797,389 Rls. 2,980,455 $
66 1389 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 185,713 30,471,148,879 Rls. 2,949,178 $
67 1389 فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 8,501 30,316,616,520 Rls. 2,952,274 $
68 1389 فرانسه 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 103,268 29,851,987,337 Rls. 2,880,055 $
69 1389 فرانسه 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيک 295,962 29,814,520,803 Rls. 2,914,812 $
70 1389 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 27,424 29,388,952,213 Rls. 2,829,556 $
71 1389 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 109,111 29,300,554,868 Rls. 2,830,829 $
72 1389 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 132,720 28,283,657,816 Rls. 2,735,579 $
73 1389 فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 228,284 27,281,191,371 Rls. 2,630,739 $
74 1389 فرانسه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 2,914,244 26,752,643,582 Rls. 2,593,440 $
75 1389 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 302,857 25,125,397,448 Rls. 2,447,855 $
76 1389 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 400,604 24,703,835,188 Rls. 2,380,330 $
77 1389 فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,198,467 24,361,001,001 Rls. 2,657,177 $
78 1389 فرانسه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 428,942 24,211,576,942 Rls. 2,343,145 $
79 1389 فرانسه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 20,714 23,961,110,455 Rls. 2,290,503 $
80 1389 فرانسه 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 5,345 23,763,916,073 Rls. 2,282,932 $
81 1389 فرانسه 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 148,217 23,456,303,717 Rls. 2,267,921 $
82 1389 فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 14,392 23,300,918,558 Rls. 2,245,331 $
83 1389 فرانسه 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 410,606 22,986,281,381 Rls. 2,245,577 $
84 1389 فرانسه 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 315,344 22,794,897,478 Rls. 2,200,540 $
85 1389 فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 11,161 22,683,040,732 Rls. 2,187,149 $
86 1389 فرانسه 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 39,849 22,546,349,354 Rls. 2,183,660 $
87 1389 فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 559,046 21,865,976,730 Rls. 2,112,841 $
88 1389 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 6,379 21,855,873,276 Rls. 2,115,247 $
89 1389 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,776 21,438,308,491 Rls. 2,057,271 $
90 1389 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 263,829 20,841,556,917 Rls. 2,010,100 $
91 1389 فرانسه 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 270,578 20,822,118,484 Rls. 2,021,066 $
92 1389 فرانسه 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 192,408 20,675,763,409 Rls. 1,995,522 $
93 1389 فرانسه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 112,779 20,620,976,288 Rls. 1,990,012 $
94 1389 فرانسه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 45,634 19,850,738,026 Rls. 1,899,592 $
95 1389 فرانسه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,871 19,752,657,418 Rls. 1,908,759 $
96 1389 فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 2,430 19,709,428,614 Rls. 1,901,368 $
97 1389 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 62,038 19,271,216,185 Rls. 1,861,255 $
98 1389 فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 38,243 19,245,780,116 Rls. 1,878,694 $
99 1389 فرانسه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 104,079 19,112,734,031 Rls. 1,857,490 $
100 1389 فرانسه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,116 18,861,854,382 Rls. 1,842,014 $
101 1389 فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 55,864 18,671,268,608 Rls. 1,799,615 $
102 1389 فرانسه 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 283,360 18,541,961,361 Rls. 1,787,784 $
103 1389 فرانسه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 126,619 18,516,603,291 Rls. 1,786,496 $
104 1389 فرانسه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 47,040 18,045,560,550 Rls. 1,780,439 $
105 1389 فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 104,793 17,876,651,179 Rls. 1,726,570 $
106 1389 فرانسه 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,393,759 17,303,421,765 Rls. 1,669,385 $
107 1389 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 146,176 17,083,833,422 Rls. 1,658,882 $
108 1389 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 41,638 16,955,790,623 Rls. 1,636,876 $
109 1389 فرانسه 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيک 181,545 16,895,345,196 Rls. 1,635,120 $
110 1389 فرانسه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 212,501 16,885,142,462 Rls. 1,623,988 $
111 1389 فرانسه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 21,698 16,734,156,921 Rls. 1,616,412 $
112 1389 فرانسه 30023020 واكسن ا نفلوا نزا- دوگانه ا نفلوا نزا + نيوکاسل براي دامپزشكي 29,425 16,693,583,461 Rls. 1,616,463 $
113 1389 فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 9,775 15,870,882,663 Rls. 1,566,999 $
114 1389 فرانسه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 63,554 15,833,806,957 Rls. 1,540,208 $
115 1389 فرانسه 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,705 15,732,514,405 Rls. 1,519,989 $
116 1389 فرانسه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 134,592 15,696,823,367 Rls. 1,516,481 $
117 1389 فرانسه 84481110 دا بي ژا کارد 46,361 15,613,607,996 Rls. 1,517,967 $
118 1389 فرانسه 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 154,457 15,586,951,326 Rls. 1,504,851 $
119 1389 فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 83,160 15,266,401,174 Rls. 1,476,098 $
120 1389 فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 49,428 15,241,160,781 Rls. 1,472,890 $
121 1389 فرانسه 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 4,660 15,127,163,054 Rls. 1,453,695 $
122 1389 فرانسه 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 870,576 15,031,377,523 Rls. 1,435,662 $
123 1389 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 178,214 15,020,121,016 Rls. 1,452,822 $
124 1389 فرانسه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 25,093 14,847,401,852 Rls. 1,454,627 $
125 1389 فرانسه 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 7,312 14,794,255,758 Rls. 1,428,594 $
126 1389 فرانسه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 187,496 14,610,001,274 Rls. 1,405,030 $
127 1389 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 9,340 14,548,601,242 Rls. 1,414,300 $
128 1389 فرانسه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 43,756 14,544,954,711 Rls. 1,400,530 $
129 1389 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 20,205 14,353,911,282 Rls. 1,416,534 $
130 1389 فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 135,174 14,290,013,641 Rls. 1,379,563 $
131 1389 فرانسه 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 380,936 14,242,253,026 Rls. 1,410,218 $
132 1389 فرانسه 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 1,258,338 13,993,869,005 Rls. 1,350,623 $
133 1389 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 228,891 13,844,698,794 Rls. 1,366,632 $
134 1389 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 85,110 13,529,787,306 Rls. 1,307,954 $
135 1389 فرانسه 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 7,595 13,206,174,320 Rls. 1,275,589 $
136 1389 فرانسه 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 10,404 13,031,956,436 Rls. 1,260,222 $
137 1389 فرانسه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 13,196 12,579,562,531 Rls. 1,214,839 $
138 1389 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 56,649 12,564,795,831 Rls. 1,218,158 $
139 1389 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50,035 12,329,835,347 Rls. 1,191,002 $
140 1389 فرانسه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 1,182,683 12,152,440,001 Rls. 1,175,059 $
141 1389 فرانسه 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 116,200 11,885,946,613 Rls. 1,169,994 $
142 1389 فرانسه 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 172,000 11,858,878,972 Rls. 1,182,681 $
143 1389 فرانسه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 136,226 11,698,752,795 Rls. 1,127,923 $
144 1389 فرانسه 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 119,036 11,686,780,450 Rls. 1,125,662 $
145 1389 فرانسه 25070010 کائولن 4,342,920 11,588,125,181 Rls. 1,112,671 $
146 1389 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 8,872 11,579,358,249 Rls. 1,118,454 $
147 1389 فرانسه 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,494 11,477,946,811 Rls. 1,109,937 $
148 1389 فرانسه 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 3,632 11,465,232,960 Rls. 1,106,593 $
149 1389 فرانسه 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 113,748 11,449,453,608 Rls. 1,096,483 $
150 1389 فرانسه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 144,676 11,357,040,668 Rls. 1,108,442 $
151 1389 فرانسه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 45,226 11,348,767,830 Rls. 1,096,465 $
152 1389 فرانسه 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,913 11,249,076,824 Rls. 1,086,135 $
153 1389 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,079 11,168,444,931 Rls. 1,103,433 $
154 1389 فرانسه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 446,353 11,145,041,523 Rls. 1,075,973 $
155 1389 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 47,651 10,977,862,503 Rls. 1,059,840 $
156 1389 فرانسه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 95,463 10,745,982,821 Rls. 1,036,525 $
157 1389 فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 47,425 10,714,873,198 Rls. 1,034,463 $
158 1389 فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 90,737 10,537,883,392 Rls. 1,012,623 $
159 1389 فرانسه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 720,523 10,426,856,291 Rls. 1,009,478 $
160 1389 فرانسه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 45,080 10,221,126,312 Rls. 984,926 $
161 1389 فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 6,268 10,121,211,994 Rls. 981,260 $
162 1389 فرانسه 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 249,750 10,004,766,684 Rls. 968,911 $
163 1389 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 6,766 9,850,097,323 Rls. 951,266 $
164 1389 فرانسه 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين کننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذکوردرجاي ديگر 300,300 9,667,989,598 Rls. 964,677 $
165 1389 فرانسه 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 9,644,702,887 Rls. 932,775 $
166 1389 فرانسه 05111000 ا سپرم گاوي 108 9,545,257,360 Rls. 927,248 $
167 1389 فرانسه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 54,181 9,499,073,428 Rls. 923,185 $
168 1389 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 74,535 9,371,264,131 Rls. 908,849 $
169 1389 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 50,245 9,323,990,937 Rls. 903,086 $
170 1389 فرانسه 85164000 ا توي برقي 51,411 9,306,974,593 Rls. 896,635 $
171 1389 فرانسه 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 55,350 9,221,299,014 Rls. 883,362 $
172 1389 فرانسه 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 7,700 9,163,603,611 Rls. 879,434 $
173 1389 فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,042 9,134,062,593 Rls. 903,952 $
174 1389 فرانسه 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 25,198 9,117,207,466 Rls. 882,618 $
175 1389 فرانسه 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 74,594 9,106,093,093 Rls. 877,144 $
176 1389 فرانسه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 34,072 9,075,678,117 Rls. 877,267 $
177 1389 فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 11,300 8,980,754,934 Rls. 863,733 $
178 1389 فرانسه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 54,913 8,918,222,670 Rls. 857,357 $
179 1389 فرانسه 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 40,727 8,810,166,740 Rls. 860,072 $
180 1389 فرانسه 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,485,543 8,765,290,826 Rls. 849,256 $
181 1389 فرانسه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 235,519 8,685,276,884 Rls. 838,326 $
182 1389 فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 53,675 8,664,141,585 Rls. 845,835 $
183 1389 فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 53,172 8,566,421,026 Rls. 825,410 $
184 1389 فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 12ميكرون وکمتر ويژه صنايع خازن سازي 117,484 8,491,207,351 Rls. 821,919 $
185 1389 فرانسه 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 287,400 8,439,100,299 Rls. 810,916 $
186 1389 فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 48,450 8,404,625,069 Rls. 816,271 $
187 1389 فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,332 8,301,412,415 Rls. 793,331 $
188 1389 فرانسه 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 36,880 8,169,617,697 Rls. 788,069 $
189 1389 فرانسه 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 500,000 7,927,110,240 Rls. 763,176 $
190 1389 فرانسه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,019 7,924,066,437 Rls. 772,864 $
191 1389 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,161 7,899,449,619 Rls. 764,402 $
192 1389 فرانسه 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,676 7,898,242,424 Rls. 760,087 $
193 1389 فرانسه 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 208,000 7,832,427,522 Rls. 758,675 $
194 1389 فرانسه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 343,150 7,774,238,692 Rls. 750,867 $
195 1389 فرانسه 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 141,191 7,771,499,189 Rls. 743,464 $
196 1389 فرانسه 18063100 شکلات, غيره حاوي کاکائو,به صورت بلوک (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 110,897 7,733,326,884 Rls. 747,058 $
197 1389 فرانسه 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 13,275 7,694,282,655 Rls. 770,353 $
198 1389 فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 20,803 7,681,178,572 Rls. 737,941 $
199 1389 فرانسه 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,286 7,646,630,533 Rls. 737,759 $
200 1389 فرانسه 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,848 7,603,414,795 Rls. 737,534 $
مجموع کل
18,918,895,179,207 ريال
مجموع کل
1,840,308,792 دلار