آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 فرانسه 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 190,196 7,578,666,576 Rls. 734,002 $
102 1389 فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 61,948 7,562,246,102 Rls. 731,629 $
103 1389 فرانسه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 30,434 7,471,594,692 Rls. 725,555 $
104 1389 فرانسه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 85,520 7,413,401,220 Rls. 716,530 $
105 1389 فرانسه 31043000 سولفات پتاسيم 882,000 7,333,765,488 Rls. 703,071 $
106 1389 فرانسه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10,285 7,297,384,735 Rls. 700,962 $
107 1389 فرانسه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 83,177 7,284,022,364 Rls. 717,925 $
108 1389 فرانسه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,361 7,267,380,349 Rls. 701,829 $
109 1389 فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 2,522 7,249,028,450 Rls. 700,679 $
110 1389 فرانسه 30049030 مكمل هاي دارويي 103,931 7,231,480,596 Rls. 709,753 $
111 1389 فرانسه 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 7,524 7,151,763,659 Rls. 690,450 $
112 1389 فرانسه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 146,980 7,133,075,823 Rls. 686,130 $
113 1389 فرانسه 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 25,976 7,008,325,281 Rls. 676,020 $
114 1389 فرانسه 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 557 6,930,877,676 Rls. 670,275 $
115 1389 فرانسه 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 116,352 6,908,967,045 Rls. 668,706 $
116 1389 فرانسه 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 246,257 6,867,754,568 Rls. 662,219 $
117 1389 فرانسه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 49,837 6,748,290,238 Rls. 648,832 $
118 1389 فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 144,704 6,738,467,164 Rls. 649,203 $
119 1389 فرانسه 29291000 ا يزوسيانات ها 123,168 6,728,718,344 Rls. 649,149 $
120 1389 فرانسه 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 65,200 6,713,893,340 Rls. 652,898 $
121 1389 فرانسه 84133010 پمپ ا نژکتور 15,977 6,575,160,513 Rls. 644,163 $
122 1389 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,622 6,517,234,038 Rls. 627,759 $
123 1389 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 14,925 6,499,284,184 Rls. 631,785 $
124 1389 فرانسه 84253900 ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ). 21,360 6,472,833,640 Rls. 610,702 $
125 1389 فرانسه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 498,200 6,448,228,673 Rls. 622,681 $
126 1389 فرانسه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 401,631 6,441,245,206 Rls. 625,558 $
127 1389 فرانسه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 837,136 6,420,380,758 Rls. 637,746 $
128 1389 فرانسه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 13,682 6,324,661,980 Rls. 621,264 $
129 1389 فرانسه 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 55,855 6,237,876,286 Rls. 601,222 $
130 1389 فرانسه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 39,775 6,159,423,808 Rls. 596,032 $
131 1389 فرانسه 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 45,381 6,132,482,838 Rls. 594,413 $
132 1389 فرانسه 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 191,560 6,131,770,358 Rls. 594,211 $
133 1389 فرانسه 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 26,519 6,090,037,907 Rls. 589,650 $
134 1389 فرانسه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 97,440 5,962,726,726 Rls. 575,121 $
135 1389 فرانسه 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 160,000 5,952,668,047 Rls. 568,871 $
136 1389 فرانسه 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 61,671 5,803,197,124 Rls. 558,028 $
137 1389 فرانسه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 95,249 5,786,199,728 Rls. 563,339 $
138 1389 فرانسه 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 25,866 5,785,793,922 Rls. 562,084 $
139 1389 فرانسه 17021100 لاکتوز و شربت لاکتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 228,000 5,753,725,741 Rls. 554,342 $
140 1389 فرانسه 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 159,364 5,722,142,504 Rls. 554,854 $
141 1389 فرانسه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,764 5,672,083,393 Rls. 547,896 $
142 1389 فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذکور 493 5,562,681,670 Rls. 537,978 $
143 1389 فرانسه 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 696,000 5,523,899,173 Rls. 532,702 $
144 1389 فرانسه 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 40,934 5,407,971,855 Rls. 517,603 $
145 1389 فرانسه 34022020 پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو 204,626 5,402,509,511 Rls. 518,198 $
146 1389 فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 12,638 5,375,063,737 Rls. 529,691 $
147 1389 فرانسه 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 2,780 5,340,999,920 Rls. 514,758 $
148 1389 فرانسه 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 497,000 5,311,448,607 Rls. 512,104 $
149 1389 فرانسه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 33,467 5,267,446,470 Rls. 517,809 $
150 1389 فرانسه 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 7,245 5,240,574,561 Rls. 505,467 $
151 1389 فرانسه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 218,124 5,200,599,409 Rls. 502,623 $
152 1389 فرانسه 29224910 ديکلوفناک سديم 3,205 5,176,578,459 Rls. 500,946 $
153 1389 فرانسه 32159010 جوهر خودکار 20,320 5,138,451,534 Rls. 495,731 $
154 1389 فرانسه 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 155,250 5,062,477,759 Rls. 488,707 $
155 1389 فرانسه 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 56,430 5,047,648,605 Rls. 485,538 $
156 1389 فرانسه 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 9,608 5,035,315,301 Rls. 496,464 $
157 1389 فرانسه 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 6,062 5,020,827,985 Rls. 488,825 $
158 1389 فرانسه 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 71,422 4,935,031,312 Rls. 479,176 $
159 1389 فرانسه 34039910 روان كننده سيليكوني 237,929 4,875,295,353 Rls. 472,614 $
160 1389 فرانسه 27101930 گريس 114,183 4,871,063,193 Rls. 472,659 $
161 1389 فرانسه 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 337,500 4,855,773,444 Rls. 473,997 $
162 1389 فرانسه 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 40,728 4,848,598,456 Rls. 466,104 $
163 1389 فرانسه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 139,956 4,766,545,362 Rls. 459,546 $
164 1389 فرانسه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 165,000 4,703,224,834 Rls. 462,188 $
165 1389 فرانسه 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 800 4,673,565,200 Rls. 445,314 $
166 1389 فرانسه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9,885 4,665,466,685 Rls. 453,952 $
167 1389 فرانسه 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن کشي ياهمانندبه انضمام موارد تهيه شده از موي انسان 9,982 4,523,600,000 Rls. 435,003 $
168 1389 فرانسه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,865 4,493,248,504 Rls. 455,428 $
169 1389 فرانسه 39232910 کيسه خون ازساير موا دپلاستيکي 14,148 4,491,700,001 Rls. 432,206 $
170 1389 فرانسه 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 551,816 4,487,940,587 Rls. 445,503 $
171 1389 فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,569 4,471,011,516 Rls. 444,439 $
172 1389 فرانسه 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 525,112 4,453,737,903 Rls. 444,299 $
173 1389 فرانسه 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 22,248 4,430,637,634 Rls. 432,650 $
174 1389 فرانسه 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 8,624 4,400,810,021 Rls. 422,505 $
175 1389 فرانسه 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 8,345 4,375,194,745 Rls. 420,997 $
176 1389 فرانسه 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 8,245 4,339,418,513 Rls. 417,131 $
177 1389 فرانسه 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 12,000 4,327,043,955 Rls. 415,423 $
178 1389 فرانسه 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 112,000 4,305,381,590 Rls. 414,422 $
179 1389 فرانسه 85362030 کليدهاي حفاظت جان قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,235 4,290,967,189 Rls. 415,360 $
180 1389 فرانسه 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 338,959 4,241,017,000 Rls. 408,586 $
181 1389 فرانسه 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 39,800 4,217,933,734 Rls. 407,064 $
182 1389 فرانسه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 17,030 4,212,041,970 Rls. 415,410 $
183 1389 فرانسه 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 6,000 4,188,934,720 Rls. 409,574 $
184 1389 فرانسه 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 114,966 4,169,908,810 Rls. 400,869 $
185 1389 فرانسه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 219,845 4,136,319,841 Rls. 403,110 $
186 1389 فرانسه 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 6,395 4,110,234,462 Rls. 395,594 $
187 1389 فرانسه 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 1,236 4,103,397,745 Rls. 398,215 $
188 1389 فرانسه 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 20,850 4,096,205,851 Rls. 388,251 $
189 1389 فرانسه 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 84,000 4,086,047,937 Rls. 402,661 $
190 1389 فرانسه 21069010 ا ستابيلايزر 122,985 4,082,711,194 Rls. 394,983 $
191 1389 فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 15,683 4,074,258,853 Rls. 393,187 $
192 1389 فرانسه 90283029 ساير کنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لکترومکانيکي 2,090 4,035,959,138 Rls. 388,311 $
193 1389 فرانسه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 136,000 3,944,334,560 Rls. 381,593 $
194 1389 فرانسه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 47,514 3,935,821,242 Rls. 377,551 $
195 1389 فرانسه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 60,952 3,890,738,592 Rls. 375,539 $
196 1389 فرانسه 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 276 3,866,724,006 Rls. 379,307 $
197 1389 فرانسه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 8,988 3,823,575,853 Rls. 382,358 $
198 1389 فرانسه 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 718,400 3,789,062,191 Rls. 367,153 $
199 1389 فرانسه 38249030 موا دآبکاري 93,533 3,780,317,134 Rls. 364,998 $
200 1389 فرانسه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 1,368 3,773,685,000 Rls. 360,428 $
201 1389 فرانسه 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 52,025 3,747,404,385 Rls. 363,091 $
202 1389 فرانسه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 46,425 3,693,686,967 Rls. 371,754 $
203 1389 فرانسه 72029930 فروسيليکوکلسيم (سيکليوکلسيم ) 99,000 3,594,832,100 Rls. 358,194 $
204 1389 فرانسه 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 2,903 3,565,101,614 Rls. 345,139 $
205 1389 فرانسه 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 506,000 3,515,909,152 Rls. 339,143 $
206 1389 فرانسه 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,477 3,507,749,818 Rls. 337,244 $
207 1389 فرانسه 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 163,310 3,497,831,329 Rls. 337,154 $
208 1389 فرانسه 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 392,891 3,483,655,386 Rls. 339,229 $
209 1389 فرانسه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 10,541 3,483,354,187 Rls. 344,160 $
210 1389 فرانسه 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 534,025 3,464,969,320 Rls. 333,459 $
211 1389 فرانسه 01051220 جوجه يكروزه گوشتي بوقلمون ،به وزن 185گرم وكمتر . 7,558 3,445,837,512 Rls. 332,017 $
212 1389 فرانسه 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 10,796 3,403,201,437 Rls. 339,928 $
213 1389 فرانسه 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 3,850 3,392,228,854 Rls. 326,352 $
214 1389 فرانسه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 102,050 3,387,264,879 Rls. 330,656 $
215 1389 فرانسه 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 12,189 3,350,600,001 Rls. 320,539 $
216 1389 فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 16,285 3,349,151,564 Rls. 322,407 $
217 1389 فرانسه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,228 3,340,869,768 Rls. 319,347 $
218 1389 فرانسه 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 258 3,309,784,403 Rls. 318,447 $
219 1389 فرانسه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 31,268 3,288,877,987 Rls. 316,733 $
220 1389 فرانسه 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,295 3,288,590,888 Rls. 317,451 $
221 1389 فرانسه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,213 3,276,058,103 Rls. 317,511 $
222 1389 فرانسه 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 1,508 3,264,871,984 Rls. 315,639 $
223 1389 فرانسه 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 25,434 3,257,625,745 Rls. 313,382 $
224 1389 فرانسه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 29,527 3,229,185,149 Rls. 310,575 $
225 1389 فرانسه 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 1,998 3,224,557,974 Rls. 309,293 $
226 1389 فرانسه 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 500,000 3,195,079,804 Rls. 308,448 $
227 1389 فرانسه 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 51,635 3,191,539,647 Rls. 307,968 $
228 1389 فرانسه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 37,540 3,182,742,650 Rls. 307,977 $
229 1389 فرانسه 84138200 بالابرهاي آبگونها 14,336 3,174,644,701 Rls. 306,117 $
230 1389 فرانسه 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 30,800 3,145,731,519 Rls. 308,765 $
231 1389 فرانسه 04070017 تخم مرغ نطفه دار بوقلمون براي توليد مولد 20,800 3,140,635,274 Rls. 303,192 $
232 1389 فرانسه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 870 3,088,894,340 Rls. 306,384 $
233 1389 فرانسه 55070000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, حلاجي شده, شانه زده يابنحوديگري برا ي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 58,392 3,064,644,215 Rls. 293,830 $
234 1389 فرانسه 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 16,434 3,051,855,898 Rls. 304,373 $
235 1389 فرانسه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 61,365 3,041,948,844 Rls. 294,299 $
236 1389 فرانسه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,038 3,041,925,438 Rls. 293,384 $
237 1389 فرانسه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 111,400 3,037,196,460 Rls. 292,292 $
238 1389 فرانسه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 53,958 3,029,486,248 Rls. 291,816 $
239 1389 فرانسه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 76,236 3,024,675,126 Rls. 291,786 $
240 1389 فرانسه 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 29,000 3,017,405,286 Rls. 290,775 $
241 1389 فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 651 3,001,390,408 Rls. 289,104 $
242 1389 فرانسه 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 119,200 2,973,120,797 Rls. 286,743 $
243 1389 فرانسه 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 38,779 2,928,549,197 Rls. 283,289 $
244 1389 فرانسه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 12,618 2,907,221,444 Rls. 281,243 $
245 1389 فرانسه 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 13,750 2,885,496,928 Rls. 277,381 $
246 1389 فرانسه 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 18,800 2,872,137,090 Rls. 276,610 $
247 1389 فرانسه 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 202,000 2,830,915,540 Rls. 272,353 $
248 1389 فرانسه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 76,854 2,827,413,487 Rls. 272,777 $
249 1389 فرانسه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,228 2,801,489,548 Rls. 280,526 $
250 1389 فرانسه 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي , که درجاي ديگرمذکورنباشد، از نوع خودرو، باچرخهاي لاستيکي 43,880 2,799,600,000 Rls. 278,234 $
251 1389 فرانسه 95061100 ا سکي روي برف 7,299 2,791,821,555 Rls. 269,678 $
252 1389 فرانسه 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 42,800 2,790,036,169 Rls. 270,163 $
253 1389 فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 196,660 2,776,434,236 Rls. 271,032 $
254 1389 فرانسه 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 5,919 2,748,672,083 Rls. 264,246 $
255 1389 فرانسه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 26,324 2,744,962,689 Rls. 266,447 $
256 1389 فرانسه 20088000 توت فرنگي,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 92,000 2,737,874,066 Rls. 265,263 $
257 1389 فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 79,894 2,722,806,209 Rls. 262,931 $
258 1389 فرانسه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,977 2,709,811,648 Rls. 263,584 $
259 1389 فرانسه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 6,000 2,707,053,507 Rls. 259,994 $
260 1389 فرانسه 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 134,974 2,699,147,532 Rls. 261,913 $
261 1389 فرانسه 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 92,002 2,655,365,309 Rls. 253,998 $
262 1389 فرانسه 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 3,700 2,652,798,000 Rls. 255,642 $
263 1389 فرانسه 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 211,907 2,622,237,180 Rls. 253,164 $
264 1389 فرانسه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,270 2,615,690,442 Rls. 272,411 $
265 1389 فرانسه 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,300 2,601,578,282 Rls. 251,249 $
266 1389 فرانسه 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,708 2,588,457,960 Rls. 258,499 $
267 1389 فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,600 2,566,165,827 Rls. 248,133 $
268 1389 فرانسه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 7,527 2,549,124,250 Rls. 245,227 $
269 1389 فرانسه 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 22,710 2,547,270,001 Rls. 247,303 $
270 1389 فرانسه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 71,050 2,517,945,505 Rls. 245,778 $
271 1389 فرانسه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,354 2,463,899,014 Rls. 238,536 $
272 1389 فرانسه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 36,000 2,429,252,255 Rls. 234,284 $
273 1389 فرانسه 27101920 روغن صنعتي 41,161 2,423,626,195 Rls. 233,377 $
274 1389 فرانسه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 42,895 2,400,669,264 Rls. 231,364 $
275 1389 فرانسه 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 474 2,399,181,913 Rls. 230,893 $
276 1389 فرانسه 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 898 2,395,096,394 Rls. 229,992 $
277 1389 فرانسه 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 18,041 2,391,698,004 Rls. 230,376 $
278 1389 فرانسه 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 1,506 2,381,610,805 Rls. 228,632 $
279 1389 فرانسه 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيک 11,703 2,372,190,000 Rls. 228,554 $
280 1389 فرانسه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 42,500 2,371,925,340 Rls. 231,904 $
281 1389 فرانسه 04070011 تخم نطفه دار بوقلمون براي توليد گوشت 14,558 2,341,466,648 Rls. 226,025 $
282 1389 فرانسه 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 4,000 2,338,071,832 Rls. 226,702 $
283 1389 فرانسه 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,783 2,320,564,009 Rls. 225,307 $
284 1389 فرانسه 13012000 صمغ عربي طبيعي 42,300 2,319,023,617 Rls. 223,498 $
285 1389 فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 10,197 2,318,916,874 Rls. 222,490 $
286 1389 فرانسه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 11,912 2,318,004,714 Rls. 222,917 $
287 1389 فرانسه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 34,000 2,295,076,280 Rls. 221,782 $
288 1389 فرانسه 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 2,289,100,000 Rls. 217,645 $
289 1389 فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 69,500 2,284,046,330 Rls. 220,824 $
290 1389 فرانسه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 10,862 2,282,001,620 Rls. 218,709 $
291 1389 فرانسه 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 4,995 2,280,776,393 Rls. 224,963 $
292 1389 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 136,300 2,246,041,084 Rls. 215,960 $
293 1389 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 6,509 2,238,999,159 Rls. 216,846 $
294 1389 فرانسه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,733 2,226,715,751 Rls. 219,921 $
295 1389 فرانسه 84823000 رولربيرينگ کروي. 11,460 2,197,206,203 Rls. 210,266 $
296 1389 فرانسه 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيک 8,000 2,167,000,000 Rls. 210,307 $
297 1389 فرانسه 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 4,775 2,166,406,343 Rls. 209,032 $
298 1389 فرانسه 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 396,000 2,152,674,290 Rls. 207,742 $
299 1389 فرانسه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,665 2,125,691,587 Rls. 205,848 $
300 1389 فرانسه 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 402 2,124,623,568 Rls. 204,777 $
مجموع کل
823,792,989,802 ريال
مجموع کل
79,832,980 دلار