آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 منطقه آزاد چابهار 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذکوردرجاي ديگر 3,954 70,538,420 Rls. 6,729 $
202 1389 منطقه آزاد چابهار 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 586 69,868,553 Rls. 7,004 $
203 1389 منطقه آزاد چابهار 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 3,910 69,743,655 Rls. 6,754 $
204 1389 منطقه آزاد چابهار 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,736 68,256,574 Rls. 6,549 $
205 1389 منطقه آزاد چابهار 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 5,800 65,983,789 Rls. 6,349 $
206 1389 منطقه آزاد چابهار 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,958 65,286,707 Rls. 6,264 $
207 1389 منطقه آزاد چابهار 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 1,850 63,479,412 Rls. 6,109 $
208 1389 منطقه آزاد چابهار 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 646 61,365,365 Rls. 5,928 $
209 1389 منطقه آزاد چابهار 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 4,221 61,348,073 Rls. 5,910 $
210 1389 منطقه آزاد چابهار 84716020 موشوا ره (mouse) 650 61,008,322 Rls. 5,880 $
211 1389 منطقه آزاد چابهار 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 405 59,254,212 Rls. 5,808 $
212 1389 منطقه آزاد چابهار 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,258 59,042,504 Rls. 5,668 $
213 1389 منطقه آزاد چابهار 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 2,755 59,017,806 Rls. 5,649 $
214 1389 منطقه آزاد چابهار 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 2,565 58,967,003 Rls. 5,696 $
215 1389 منطقه آزاد چابهار 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 1,839 58,654,642 Rls. 5,670 $
216 1389 منطقه آزاد چابهار 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 2,977 55,463,534 Rls. 5,343 $
217 1389 منطقه آزاد چابهار 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 900 52,937,200 Rls. 5,123 $
218 1389 منطقه آزاد چابهار 85113090 کويل هاي روشن کردن 5,607 52,763,537 Rls. 5,066 $
219 1389 منطقه آزاد چابهار 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 14,572 52,239,830 Rls. 4,989 $
220 1389 منطقه آزاد چابهار 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 1,500 52,213,890 Rls. 5,053 $
221 1389 منطقه آزاد چابهار 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 2,996 51,470,590 Rls. 4,953 $
222 1389 منطقه آزاد چابهار 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 2,913 51,034,357 Rls. 4,955 $
223 1389 منطقه آزاد چابهار 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 563 51,022,082 Rls. 4,883 $
224 1389 منطقه آزاد چابهار 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 228 50,787,467 Rls. 4,987 $
225 1389 منطقه آزاد چابهار 65059000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,کشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 706 50,742,289 Rls. 4,937 $
226 1389 منطقه آزاد چابهار 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 2,670 50,724,603 Rls. 4,954 $
227 1389 منطقه آزاد چابهار 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 3,089 49,987,239 Rls. 4,828 $
228 1389 منطقه آزاد چابهار 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 2,280 49,910,593 Rls. 4,856 $
229 1389 منطقه آزاد چابهار 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,488 49,699,354 Rls. 4,814 $
230 1389 منطقه آزاد چابهار 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,375 49,560,908 Rls. 4,756 $
231 1389 منطقه آزاد چابهار 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,512 49,058,225 Rls. 4,761 $
232 1389 منطقه آزاد چابهار 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 2,200 48,829,698 Rls. 4,713 $
233 1389 منطقه آزاد چابهار 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 2,848 48,739,278 Rls. 4,703 $
234 1389 منطقه آزاد چابهار 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 2,800 48,395,478 Rls. 4,622 $
235 1389 منطقه آزاد چابهار 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 849 48,082,834 Rls. 4,645 $
236 1389 منطقه آزاد چابهار 28051100 سديم 150 47,957,276 Rls. 4,617 $
237 1389 منطقه آزاد چابهار 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 702 45,465,921 Rls. 4,401 $
238 1389 منطقه آزاد چابهار 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,653 45,185,019 Rls. 4,336 $
239 1389 منطقه آزاد چابهار 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 440 44,538,835 Rls. 4,449 $
240 1389 منطقه آزاد چابهار 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 358 43,900,894 Rls. 4,201 $
241 1389 منطقه آزاد چابهار 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 2,500 43,646,955 Rls. 4,224 $
242 1389 منطقه آزاد چابهار 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,104 43,545,232 Rls. 4,231 $
243 1389 منطقه آزاد چابهار 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 5,740 42,275,813 Rls. 4,177 $
244 1389 منطقه آزاد چابهار 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 7,936 41,951,830 Rls. 3,997 $
245 1389 منطقه آزاد چابهار 70181020 سايرمنجوقهاي شيشه اي 2,430 41,072,794 Rls. 3,955 $
246 1389 منطقه آزاد چابهار 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 1,702 40,749,126 Rls. 4,085 $
247 1389 منطقه آزاد چابهار 82011000 بيل, بيلچه. 3,642 39,751,391 Rls. 3,858 $
248 1389 منطقه آزاد چابهار 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 38,218,942 Rls. 3,808 $
249 1389 منطقه آزاد چابهار 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 362 37,951,003 Rls. 3,645 $
250 1389 منطقه آزاد چابهار 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 685 37,353,667 Rls. 3,694 $
251 1389 منطقه آزاد چابهار 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 4,240 36,643,515 Rls. 3,601 $
252 1389 منطقه آزاد چابهار 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 1,435 35,794,429 Rls. 3,465 $
253 1389 منطقه آزاد چابهار 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 620 35,544,291 Rls. 3,420 $
254 1389 منطقه آزاد چابهار 39209910 نوار تفلون و جمبو رول از(PTFEپلي تترا فلوئورواتيلن ) 1,020 34,572,817 Rls. 3,304 $
255 1389 منطقه آزاد چابهار 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,915 33,824,803 Rls. 3,242 $
256 1389 منطقه آزاد چابهار 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 1,335 33,189,120 Rls. 3,364 $
257 1389 منطقه آزاد چابهار 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,000 32,119,732 Rls. 3,088 $
258 1389 منطقه آزاد چابهار 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 1,752 31,760,237 Rls. 3,165 $
259 1389 منطقه آزاد چابهار 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 31,699,600 Rls. 3,075 $
260 1389 منطقه آزاد چابهار 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معکوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 1,950 31,308,256 Rls. 3,104 $
261 1389 منطقه آزاد چابهار 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 4,500 30,619,618 Rls. 3,001 $
262 1389 منطقه آزاد چابهار 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 659 30,114,612 Rls. 3,018 $
263 1389 منطقه آزاد چابهار 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 1,100 30,052,978 Rls. 2,921 $
264 1389 منطقه آزاد چابهار 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 776 29,953,248 Rls. 2,881 $
265 1389 منطقه آزاد چابهار 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,010 28,698,417 Rls. 2,758 $
266 1389 منطقه آزاد چابهار 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش. 1,620 28,639,394 Rls. 2,756 $
267 1389 منطقه آزاد چابهار 94043000 کيسه خوا ب 344 27,901,554 Rls. 2,797 $
268 1389 منطقه آزاد چابهار 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 616 26,537,391 Rls. 2,601 $
269 1389 منطقه آزاد چابهار 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 843 26,533,781 Rls. 2,557 $
270 1389 منطقه آزاد چابهار 73192000 سنجاق قفلي ا زآهن ياا زفولاد. 1,440 26,383,331 Rls. 2,593 $
271 1389 منطقه آزاد چابهار 58064000 پارچه هاي متشکل ا زتاروبدون پود,که بوسيله چسپ بهم متصل شده ا ست (Bolducs). 1,515 26,188,523 Rls. 2,527 $
272 1389 منطقه آزاد چابهار 25081000 بنتونيت 8,375 26,065,274 Rls. 2,510 $
273 1389 منطقه آزاد چابهار 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 5,000 26,029,789 Rls. 2,491 $
274 1389 منطقه آزاد چابهار 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 792 25,307,252 Rls. 2,442 $
275 1389 منطقه آزاد چابهار 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 16,699 25,277,920 Rls. 2,519 $
276 1389 منطقه آزاد چابهار 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 450 25,179,219 Rls. 2,437 $
277 1389 منطقه آزاد چابهار 95061910 چوب دستي ا سکي روي برف 720 24,887,175 Rls. 2,408 $
278 1389 منطقه آزاد چابهار 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 810 23,990,927 Rls. 2,289 $
279 1389 منطقه آزاد چابهار 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 724 23,521,020 Rls. 2,384 $
280 1389 منطقه آزاد چابهار 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 1,312 22,896,145 Rls. 2,321 $
281 1389 منطقه آزاد چابهار 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 889 22,608,422 Rls. 2,177 $
282 1389 منطقه آزاد چابهار 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 867 22,020,621 Rls. 2,199 $
283 1389 منطقه آزاد چابهار 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 1,000 20,951,597 Rls. 2,001 $
284 1389 منطقه آزاد چابهار 62159000 کراوات, پاپيون ودستمال گردن کرا وا تي از ساير مواد نسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 67 19,518,019 Rls. 1,876 $
285 1389 منطقه آزاد چابهار 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 474 19,449,474 Rls. 1,888 $
286 1389 منطقه آزاد چابهار 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 180 17,986,550 Rls. 1,783 $
287 1389 منطقه آزاد چابهار 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,038 17,881,857 Rls. 1,767 $
288 1389 منطقه آزاد چابهار 90031190 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيکي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 1,685 17,535,184 Rls. 1,695 $
289 1389 منطقه آزاد چابهار 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 450 16,988,715 Rls. 1,631 $
290 1389 منطقه آزاد چابهار 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 3,530 16,972,110 Rls. 1,622 $
291 1389 منطقه آزاد چابهار 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 1,796 16,888,897 Rls. 1,639 $
292 1389 منطقه آزاد چابهار 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 46 16,462,952 Rls. 1,592 $
293 1389 منطقه آزاد چابهار 95069110 دستگاه TRAD MILL 147 16,381,638 Rls. 1,575 $
294 1389 منطقه آزاد چابهار 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 380 16,320,935 Rls. 1,597 $
295 1389 منطقه آزاد چابهار 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 480 15,918,500 Rls. 1,502 $
296 1389 منطقه آزاد چابهار 82052000 چکش وپتک. 1,340 15,719,666 Rls. 1,526 $
297 1389 منطقه آزاد چابهار 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 1,260 15,633,790 Rls. 1,500 $
298 1389 منطقه آزاد چابهار 68109190 سايرقطعات پيش ساخته برا ي ساختمان يا مهندسي را ه و ساختمان بجز برا ي کف 612 15,073,330 Rls. 1,446 $
299 1389 منطقه آزاد چابهار 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 400 14,841,045 Rls. 1,425 $
300 1389 منطقه آزاد چابهار 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 900 14,729,622 Rls. 1,444 $
301 1389 منطقه آزاد چابهار 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 648 14,657,406 Rls. 1,440 $
302 1389 منطقه آزاد چابهار 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 231 14,362,711 Rls. 1,387 $
303 1389 منطقه آزاد چابهار 40151910 دستكش خانگي 550 13,691,990 Rls. 1,308 $
304 1389 منطقه آزاد چابهار 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 700 13,624,368 Rls. 1,316 $
305 1389 منطقه آزاد چابهار 73193000 سنجاق (باستثناءسنجاق قفلي)ا زآهن ياا زفولاد. 713 13,063,413 Rls. 1,284 $
306 1389 منطقه آزاد چابهار 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 3,666 12,587,025 Rls. 1,221 $
307 1389 منطقه آزاد چابهار 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 656 12,507,032 Rls. 1,200 $
308 1389 منطقه آزاد چابهار 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 62 12,405,099 Rls. 1,194 $
309 1389 منطقه آزاد چابهار 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 379 11,956,158 Rls. 1,158 $
310 1389 منطقه آزاد چابهار 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 7,012 11,437,785 Rls. 1,101 $
311 1389 منطقه آزاد چابهار 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 1,365 11,186,583 Rls. 1,115 $
312 1389 منطقه آزاد چابهار 85044050 کنترل دور موتورInverter 47 10,871,545 Rls. 1,045 $
313 1389 منطقه آزاد چابهار 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 700 10,214,598 Rls. 981 $
314 1389 منطقه آزاد چابهار 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 9,733 10,158,235 Rls. 1,015 $
315 1389 منطقه آزاد چابهار 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 47 9,788,556 Rls. 941 $
316 1389 منطقه آزاد چابهار 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 430 9,734,272 Rls. 943 $
317 1389 منطقه آزاد چابهار 85068030 قوه هاي دکمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 120 9,638,789 Rls. 977 $
318 1389 منطقه آزاد چابهار 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا کثر0 136 9,257,583 Rls. 928 $
319 1389 منطقه آزاد چابهار 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 114 8,746,046 Rls. 877 $
320 1389 منطقه آزاد چابهار 63069900 ا شياءاردوزني (باستثناءچادرياتشک بادي ) از مواد نسجي 70 8,272,081 Rls. 800 $
321 1389 منطقه آزاد چابهار 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 995 8,258,974 Rls. 795 $
322 1389 منطقه آزاد چابهار 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 383 8,217,614 Rls. 798 $
323 1389 منطقه آزاد چابهار 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 468 8,034,908 Rls. 780 $
324 1389 منطقه آزاد چابهار 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 49 7,919,359 Rls. 761 $
325 1389 منطقه آزاد چابهار 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 400 7,886,582 Rls. 763 $
326 1389 منطقه آزاد چابهار 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 430 7,615,066 Rls. 759 $
327 1389 منطقه آزاد چابهار 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 212 7,540,515 Rls. 764 $
328 1389 منطقه آزاد چابهار 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 37 7,422,761 Rls. 721 $
329 1389 منطقه آزاد چابهار 70182090 ساير دا نه هاي ريزکروي که قطرا ن ا زيک ميليمتر بيشتر نباشد غير از جهت ايمني جاده ها 398 7,311,844 Rls. 702 $
330 1389 منطقه آزاد چابهار 87119000 موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار . 460 6,273,747 Rls. 600 $
331 1389 منطقه آزاد چابهار 84159012 قسمت خارجي دستگاهاي تعرفه84151020 200 6,237,258 Rls. 600 $
332 1389 منطقه آزاد چابهار 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 90 6,202,899 Rls. 599 $
333 1389 منطقه آزاد چابهار 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 175 6,060,346 Rls. 583 $
334 1389 منطقه آزاد چابهار 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 136 5,994,798 Rls. 572 $
335 1389 منطقه آزاد چابهار 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 150 5,613,885 Rls. 535 $
336 1389 منطقه آزاد چابهار 85291030 آنتن تلسکوپي 31 5,567,731 Rls. 540 $
337 1389 منطقه آزاد چابهار 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 187 5,462,517 Rls. 530 $
338 1389 منطقه آزاد چابهار 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 1,090 5,455,220 Rls. 528 $
339 1389 منطقه آزاد چابهار 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 430 5,361,555 Rls. 520 $
340 1389 منطقه آزاد چابهار 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 170 5,289,926 Rls. 510 $
341 1389 منطقه آزاد چابهار 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 169 5,260,555 Rls. 507 $
342 1389 منطقه آزاد چابهار 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 853 5,011,280 Rls. 483 $
343 1389 منطقه آزاد چابهار 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 162 4,494,593 Rls. 436 $
344 1389 منطقه آزاد چابهار 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 120 4,410,697 Rls. 437 $
345 1389 منطقه آزاد چابهار 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 61 4,317,769 Rls. 411 $
346 1389 منطقه آزاد چابهار 91040000 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوسايل نقليه زميني ،هوايي ،فضايي ياآبي . 5 4,306,401 Rls. 414 $
347 1389 منطقه آزاد چابهار 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 100 4,090,752 Rls. 402 $
348 1389 منطقه آزاد چابهار 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 15 3,621,895 Rls. 349 $
349 1389 منطقه آزاد چابهار 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 110 3,610,312 Rls. 344 $
350 1389 منطقه آزاد چابهار 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 110 3,450,575 Rls. 330 $
351 1389 منطقه آزاد چابهار 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 820 3,332,385 Rls. 333 $
352 1389 منطقه آزاد چابهار 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 26 3,142,983 Rls. 300 $
353 1389 منطقه آزاد چابهار 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 339 2,335,113 Rls. 224 $
354 1389 منطقه آزاد چابهار 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 243 2,266,324 Rls. 219 $
355 1389 منطقه آزاد چابهار 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 40 2,176,894 Rls. 208 $
356 1389 منطقه آزاد چابهار 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 180 2,070,747 Rls. 200 $
357 1389 منطقه آزاد چابهار 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 126 2,035,751 Rls. 200 $
358 1389 منطقه آزاد چابهار 82141090 --- ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 108 1,995,843 Rls. 192 $
359 1389 منطقه آزاد چابهار 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 180 1,966,111 Rls. 189 $
360 1389 منطقه آزاد چابهار 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 161 1,689,710 Rls. 161 $
361 1389 منطقه آزاد چابهار 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5 1,506,625 Rls. 145 $
362 1389 منطقه آزاد چابهار 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 48 1,416,107 Rls. 136 $
363 1389 منطقه آزاد چابهار 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 128 1,257,045 Rls. 120 $
364 1389 منطقه آزاد چابهار 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 100 1,251,165 Rls. 121 $
365 1389 منطقه آزاد چابهار 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 16 1,152,291 Rls. 110 $
366 1389 منطقه آزاد چابهار 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 130 1,047,537 Rls. 100 $
367 1389 منطقه آزاد چابهار 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند ،غير ازرديف 96151000 54 845,749 Rls. 84 $
368 1389 منطقه آزاد چابهار 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 27 823,734 Rls. 81 $
369 1389 منطقه آزاد چابهار 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 36 820,987 Rls. 79 $
370 1389 منطقه آزاد چابهار 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 54 751,859 Rls. 72 $
371 1389 منطقه آزاد چابهار 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 51 634,455 Rls. 61 $
372 1389 منطقه آزاد چابهار 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 19 510,535 Rls. 49 $
373 1389 منطقه آزاد چابهار 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 8 328,284 Rls. 31 $
374 1389 منطقه آزاد چابهار 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 10 309,173 Rls. 30 $
375 1389 منطقه آزاد چابهار 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 5 150,355 Rls. 15 $
376 1389 منطقه آزاد چابهار 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 65 130,783 Rls. 13 $
377 1389 منطقه آزاد چابهار 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 35 82,450 Rls. 8 $
مجموع کل
4,260,654,617 ريال
مجموع کل
413,288 دلار