آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 هلند 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 74,629 3,692,472,894 Rls. 356,045 $
102 1389 هلند 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 1,006 3,688,703,651 Rls. 354,492 $
103 1389 هلند 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 600,000 3,641,489,865 Rls. 350,654 $
104 1389 هلند 38123010 آنتي ا کسيدا نها 26,000 3,639,942,949 Rls. 349,930 $
105 1389 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 281 3,639,193,374 Rls. 351,637 $
106 1389 هلند 32021000 موا د دباغي آلي سنتتيک 209,273 3,556,851,955 Rls. 342,975 $
107 1389 هلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,621 3,532,188,808 Rls. 341,930 $
108 1389 هلند 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 169,275 3,519,032,507 Rls. 338,993 $
109 1389 هلند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 44,076 3,505,490,380 Rls. 336,393 $
110 1389 هلند 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 150,530 3,362,199,330 Rls. 327,746 $
111 1389 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 716 3,348,436,626 Rls. 321,921 $
112 1389 هلند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,645 3,318,543,093 Rls. 319,485 $
113 1389 هلند 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو 75,024 3,317,000,000 Rls. 332,498 $
114 1389 هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,613 3,301,329,277 Rls. 318,318 $
115 1389 هلند 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 20,520 3,260,240,600 Rls. 317,351 $
116 1389 هلند 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 53,323 3,259,973,133 Rls. 312,620 $
117 1389 هلند 02022010 گوشت را ن از نوع گاو باا ستخوا ن يخ زده 76,210 3,200,040,262 Rls. 314,469 $
118 1389 هلند 03037800 ماهي مرلو(Merlus) ,يخ زده 201,512 3,171,000,001 Rls. 304,145 $
119 1389 هلند 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 96,980 3,095,971,565 Rls. 293,127 $
120 1389 هلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 105,270 3,087,168,573 Rls. 299,045 $
121 1389 هلند 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 100,406 2,985,452,659 Rls. 288,884 $
122 1389 هلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 60,672 2,983,769,212 Rls. 286,642 $
123 1389 هلند 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 32,261 2,963,068,676 Rls. 286,542 $
124 1389 هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 98,002 2,952,405,610 Rls. 284,647 $
125 1389 هلند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 183,104 2,951,800,718 Rls. 284,930 $
126 1389 هلند 32073010 محلولهاي باحدا قل 7 درصد فلز طلا يانقره يا پلاتينوم ياپالاديوم 455 2,931,665,280 Rls. 283,261 $
127 1389 هلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 33,299 2,896,820,087 Rls. 280,204 $
128 1389 هلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 76,306 2,885,907,246 Rls. 277,702 $
129 1389 هلند 84431600 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلکسوگرا فيک 35,140 2,848,657,748 Rls. 274,147 $
130 1389 هلند 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 52,000 2,824,864,900 Rls. 271,700 $
131 1389 هلند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 2,670 2,814,750,817 Rls. 270,727 $
132 1389 هلند 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 192,840 2,771,908,969 Rls. 267,616 $
133 1389 هلند 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 165,500 2,765,072,773 Rls. 267,240 $
134 1389 هلند 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 75,400 2,742,730,053 Rls. 266,235 $
135 1389 هلند 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 224,631 2,738,753,600 Rls. 262,754 $
136 1389 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 463 2,715,075,781 Rls. 261,688 $
137 1389 هلند 01051150 جوجه مادر تخم گذار 1,814 2,712,629,601 Rls. 270,938 $
138 1389 هلند 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 6,050 2,655,407,846 Rls. 259,440 $
139 1389 هلند 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 20 2,620,718,937 Rls. 261,758 $
140 1389 هلند 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 1,613 2,610,068,709 Rls. 251,435 $
141 1389 هلند 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 114,325 2,607,815,038 Rls. 258,693 $
142 1389 هلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 292 2,566,895,005 Rls. 250,388 $
143 1389 هلند 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161500 84,126 2,553,554,617 Rls. 245,085 $
144 1389 هلند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 106,962 2,546,100,798 Rls. 245,576 $
145 1389 هلند 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 750 2,456,203,596 Rls. 235,675 $
146 1389 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 5,976 2,453,729,940 Rls. 238,220 $
147 1389 هلند 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 179,300 2,447,491,551 Rls. 236,452 $
148 1389 هلند 06021000 قلمه هاي ريشه نکرده و پيوندها 31,293 2,427,423,794 Rls. 234,713 $
149 1389 هلند 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 737 2,423,512,578 Rls. 234,396 $
150 1389 هلند 90083000 پروژکتورهاي نشان دا دن تصويرثابت که درجاي ديگري مذکور نباشند. 4,395 2,420,129,534 Rls. 232,548 $
151 1389 هلند 04070018 تخم مرع نطفه دار جوجه يکروزه گوشتي 23,100 2,409,202,412 Rls. 232,649 $
152 1389 هلند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 165,375 2,379,615,251 Rls. 232,040 $
153 1389 هلند 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 36,000 2,352,335,200 Rls. 234,017 $
154 1389 هلند 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد. 48,838 2,348,765,759 Rls. 231,482 $
155 1389 هلند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 38,667 2,343,582,835 Rls. 234,153 $
156 1389 هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 58,481 2,319,338,498 Rls. 223,523 $
157 1389 هلند 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 111,600 2,302,951,708 Rls. 226,818 $
158 1389 هلند 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 26,929 2,292,684,898 Rls. 220,846 $
159 1389 هلند 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 78,277 2,236,079,508 Rls. 223,340 $
160 1389 هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 17,100 2,217,217,905 Rls. 213,989 $
161 1389 هلند 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 122,000 2,170,132,640 Rls. 211,220 $
162 1389 هلند 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 43,360 2,159,726,808 Rls. 207,380 $
163 1389 هلند 01051130 جوجه مادر گوشتي 3,124 2,153,844,166 Rls. 208,253 $
164 1389 هلند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 605 2,142,285,372 Rls. 206,847 $
165 1389 هلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,157 2,116,277,129 Rls. 203,366 $
166 1389 هلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 32,093 2,113,185,765 Rls. 204,646 $
167 1389 هلند 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 35,840 2,099,554,825 Rls. 203,170 $
168 1389 هلند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 7,045 2,046,270,181 Rls. 197,490 $
169 1389 هلند 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 57,600 2,021,995,966 Rls. 196,462 $
170 1389 هلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 25,200 2,017,576,619 Rls. 195,258 $
171 1389 هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 6,491 1,990,883,830 Rls. 193,836 $
172 1389 هلند 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 212,519 1,965,000,000 Rls. 189,361 $
173 1389 هلند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 82,880 1,942,973,984 Rls. 188,489 $
174 1389 هلند 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 40,152 1,924,573,945 Rls. 188,246 $
175 1389 هلند 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده باسثنا ي جگرو تخم و مني ماهي 40,638 1,923,000,001 Rls. 185,257 $
176 1389 هلند 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 2,780 1,900,599,196 Rls. 183,459 $
177 1389 هلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 8,328 1,885,859,653 Rls. 181,115 $
178 1389 هلند 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 60,080 1,876,891,499 Rls. 182,207 $
179 1389 هلند 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 8,314 1,872,514,048 Rls. 181,060 $
180 1389 هلند 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 196 1,868,351,300 Rls. 176,293 $
181 1389 هلند 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 29,000 1,862,360,475 Rls. 178,566 $
182 1389 هلند 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 9,409 1,861,575,500 Rls. 187,602 $
183 1389 هلند 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 63,000 1,818,508,122 Rls. 175,224 $
184 1389 هلند 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 21,392 1,806,166,138 Rls. 173,634 $
185 1389 هلند 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 361,500 1,776,445,463 Rls. 171,297 $
186 1389 هلند 29161400 ا سترهاي ا سيد متاکريليک 50,080 1,758,653,292 Rls. 169,631 $
187 1389 هلند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 60,000 1,751,582,712 Rls. 171,266 $
188 1389 هلند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 279,080 1,719,404,547 Rls. 164,584 $
189 1389 هلند 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 34,541 1,678,660,501 Rls. 161,069 $
190 1389 هلند 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 3,711 1,674,565,788 Rls. 161,221 $
191 1389 هلند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 3,353 1,658,473,588 Rls. 158,636 $
192 1389 هلند 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 163,500 1,650,867,848 Rls. 158,962 $
193 1389 هلند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 24,500 1,643,715,507 Rls. 159,879 $
194 1389 هلند 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 24,300 1,639,525,345 Rls. 158,649 $
195 1389 هلند 70199020 لايه و روکش برا ي جدا کردن تيوپ ولوله 49,920 1,633,244,382 Rls. 157,769 $
196 1389 هلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 12,167 1,632,672,884 Rls. 156,321 $
197 1389 هلند 84821000 بلبرينگ. 5,550 1,612,534,563 Rls. 157,841 $
198 1389 هلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 4,500 1,609,860,801 Rls. 156,616 $
199 1389 هلند 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 43,500 1,609,486,258 Rls. 154,683 $
200 1389 هلند 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 61,110 1,596,003,944 Rls. 154,087 $
201 1389 هلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 2,555 1,592,592,406 Rls. 153,211 $
202 1389 هلند 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 129,795 1,585,346,359 Rls. 153,678 $
203 1389 هلند 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 12,909 1,560,368,198 Rls. 150,223 $
204 1389 هلند 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 170,676 1,559,027,456 Rls. 150,245 $
205 1389 هلند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,459 1,558,302,473 Rls. 149,340 $
206 1389 هلند 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 8,145 1,551,874,529 Rls. 152,112 $
207 1389 هلند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 180,000 1,538,386,954 Rls. 150,064 $
208 1389 هلند 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 2,138 1,538,264,235 Rls. 148,266 $
209 1389 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 47,977 1,535,895,657 Rls. 148,408 $
210 1389 هلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 12,630 1,519,488,790 Rls. 149,402 $
211 1389 هلند 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 240 1,494,942,424 Rls. 148,958 $
212 1389 هلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 6,051 1,469,000,965 Rls. 141,883 $
213 1389 هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 10,216 1,463,030,946 Rls. 140,999 $
214 1389 هلند 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 266 1,459,515,980 Rls. 140,433 $
215 1389 هلند 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 12,014 1,452,948,838 Rls. 140,868 $
216 1389 هلند 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 59,050 1,445,776,128 Rls. 138,957 $
217 1389 هلند 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 13,392 1,438,743,176 Rls. 138,248 $
218 1389 هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,010 1,426,276,321 Rls. 138,348 $
219 1389 هلند 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 10,096 1,417,217,068 Rls. 136,973 $
220 1389 هلند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 47,304 1,409,047,102 Rls. 140,806 $
221 1389 هلند 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 25,126 1,405,099,446 Rls. 136,368 $
222 1389 هلند 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 10,000 1,398,197,360 Rls. 135,695 $
223 1389 هلند 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 3,698 1,393,451,284 Rls. 134,620 $
224 1389 هلند 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 18,780 1,388,057,197 Rls. 136,207 $
225 1389 هلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 54,500 1,378,478,473 Rls. 137,062 $
226 1389 هلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,747 1,373,284,629 Rls. 132,918 $
227 1389 هلند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 51,943 1,360,000,000 Rls. 130,144 $
228 1389 هلند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 85,698 1,356,900,546 Rls. 132,137 $
229 1389 هلند 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 8,934 1,349,771,972 Rls. 130,934 $
230 1389 هلند 01069040 عوامل ماكرو ارگانيسم (عوامل زنده كنترل كننده آفات ،بيماري ها وعلف هاي هرزه ) 833 1,349,302,823 Rls. 130,227 $
231 1389 هلند 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 180 1,306,722,738 Rls. 125,685 $
232 1389 هلند 25083000 خاک رس نسوز 60,000 1,306,286,995 Rls. 130,472 $
233 1389 هلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,428 1,294,427,195 Rls. 123,887 $
234 1389 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,961 1,284,989,626 Rls. 124,194 $
235 1389 هلند 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 40,000 1,262,946,189 Rls. 121,402 $
236 1389 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 11,480 1,262,680,085 Rls. 122,914 $
237 1389 هلند 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 54,200 1,245,555,496 Rls. 120,319 $
238 1389 هلند 11052000 فلس , دانه هاي ريز (ْGranules)وبهم فشرده بصورت حبه (Pellet) ازسيب زميني . 49,530 1,233,390,872 Rls. 119,758 $
239 1389 هلند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 4,200 1,231,054,122 Rls. 119,601 $
240 1389 هلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 116 1,230,517,849 Rls. 118,858 $
241 1389 هلند 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوکوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 2 1,222,876,200 Rls. 117,629 $
242 1389 هلند 76071100 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمتراز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 15,422 1,222,146,215 Rls. 116,728 $
243 1389 هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 5,251 1,199,535,613 Rls. 116,827 $
244 1389 هلند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 49,050 1,198,943,262 Rls. 114,623 $
245 1389 هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,607 1,181,015,918 Rls. 115,549 $
246 1389 هلند 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 665 1,160,968,514 Rls. 111,751 $
247 1389 هلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 572 1,160,446,965 Rls. 111,747 $
248 1389 هلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 537 1,159,954,296 Rls. 111,080 $
249 1389 هلند 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 17,400 1,149,595,798 Rls. 111,335 $
250 1389 هلند 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 12 1,143,679,369 Rls. 110,994 $
251 1389 هلند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 82,448 1,133,802,340 Rls. 109,443 $
252 1389 هلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2,226 1,131,068,053 Rls. 110,656 $
253 1389 هلند 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 998 1,109,952,860 Rls. 107,231 $
254 1389 هلند 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 3,444 1,107,795,635 Rls. 107,505 $
255 1389 هلند 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 6,726 1,107,100,590 Rls. 107,023 $
256 1389 هلند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 3,410 1,105,506,359 Rls. 108,164 $
257 1389 هلند 85394100 لامپهاي قوس ا لکتريکي 3,120 1,103,805,906 Rls. 106,376 $
258 1389 هلند 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 19,000 1,097,850,844 Rls. 106,401 $
259 1389 هلند 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 17,000 1,082,094,053 Rls. 104,018 $
260 1389 هلند 85044050 کنترل دور موتورInverter 6,416 1,079,563,731 Rls. 103,725 $
261 1389 هلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,417 1,060,160,964 Rls. 102,394 $
262 1389 هلند 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 49,038 1,060,043,885 Rls. 102,351 $
263 1389 هلند 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,946 1,056,331,132 Rls. 102,517 $
264 1389 هلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 2,799 1,055,303,995 Rls. 101,665 $
265 1389 هلند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 40 1,050,730,646 Rls. 103,415 $
266 1389 هلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 13,600 1,042,902,404 Rls. 103,440 $
267 1389 هلند 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 11,054 1,039,787,050 Rls. 100,991 $
268 1389 هلند 69021000 آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند 89,759 1,034,417,946 Rls. 102,539 $
269 1389 هلند 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,925 1,030,947,809 Rls. 98,751 $
270 1389 هلند 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 45,024 1,010,058,455 Rls. 96,958 $
271 1389 هلند 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 35 1,002,160,423 Rls. 97,650 $
272 1389 هلند 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 654 998,417,942 Rls. 96,609 $
273 1389 هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 12,501 995,820,601 Rls. 95,234 $
274 1389 هلند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 23,400 990,182,934 Rls. 96,370 $
275 1389 هلند 85261000 دستگاههاي را دا ر 490 989,114,030 Rls. 98,557 $
276 1389 هلند 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 57,120 987,654,072 Rls. 95,120 $
277 1389 هلند 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 1,946 981,001,398 Rls. 94,602 $
278 1389 هلند 73269020 دوک فنري ا ستنلس ا ستيل موردمصرف درصنايع رنگرزي نساجي 9,806 977,511,240 Rls. 94,118 $
279 1389 هلند 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 26,475 976,479,587 Rls. 94,200 $
280 1389 هلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 1,925 964,359,523 Rls. 92,659 $
281 1389 هلند 32041710 خمير پگمنت چاپ پارچه 6,150 962,814,306 Rls. 92,399 $
282 1389 هلند 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,948 961,860,116 Rls. 93,149 $
283 1389 هلند 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 115,300 959,341,603 Rls. 92,218 $
284 1389 هلند 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 1,500 937,410,297 Rls. 89,584 $
285 1389 هلند 38089420 ضدعفوني كننده هوا به صورت تکنيکال (سم رقيق نشده ) 26,000 924,000,000 Rls. 91,295 $
286 1389 هلند 48070000 کاغذومقوا ي مرکب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحکم شده بصورت رول يا ورق 43,215 922,703,001 Rls. 88,709 $
287 1389 هلند 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 15,840 921,820,284 Rls. 89,229 $
288 1389 هلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9,110 921,552,355 Rls. 89,072 $
289 1389 هلند 37031000 کاغذ,مقوا وموا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده بشکل رول با پهنايي بيش ا زmm610 29,428 920,454,419 Rls. 88,532 $
290 1389 هلند 90261010 فلومتر 3,802 915,662,326 Rls. 88,521 $
291 1389 هلند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 3,861 911,952,307 Rls. 88,971 $
292 1389 هلند 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 40,600 907,989,159 Rls. 87,206 $
293 1389 هلند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 45,135 898,300,720 Rls. 87,835 $
294 1389 هلند 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 16,800 895,000,000 Rls. 89,500 $
295 1389 هلند 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 20,000 894,966,211 Rls. 87,402 $
296 1389 هلند 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 234 885,211,472 Rls. 84,732 $
297 1389 هلند 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 889 881,102,426 Rls. 84,259 $
298 1389 هلند 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 4,630 876,788,488 Rls. 84,273 $
299 1389 هلند 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 99,060 875,768,679 Rls. 84,341 $
300 1389 هلند 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 6,550 872,361,763 Rls. 83,865 $
مجموع کل
364,634,542,463 ريال
مجموع کل
35,316,687 دلار