آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 هند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 379,000 8,475,301,645 Rls. 826,571 $
102 1389 هند 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 82,150 8,403,480,289 Rls. 810,667 $
103 1389 هند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,028 8,355,543,132 Rls. 807,337 $
104 1389 هند 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 37,175 8,235,367,475 Rls. 793,781 $
105 1389 هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 338,916 8,023,016,063 Rls. 781,253 $
106 1389 هند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 92,522 7,992,825,115 Rls. 771,159 $
107 1389 هند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 437,000 7,978,179,450 Rls. 767,213 $
108 1389 هند 29145000 ستن - فنل ها و ستن هاي باديگر عوامل ا کسيژنه 3,300 7,913,196,173 Rls. 766,105 $
109 1389 هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 18,376 7,908,312,979 Rls. 762,311 $
110 1389 هند 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 92,025 7,838,733,252 Rls. 753,797 $
111 1389 هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,203 7,696,055,091 Rls. 742,018 $
112 1389 هند 69022010 اجر ,بلوکه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 1,524,787 7,656,365,337 Rls. 742,740 $
113 1389 هند 29371100 سوماتو تروپين مشتقات و مشابه هاي ساختاري آنها 2,470 7,653,857,299 Rls. 737,352 $
114 1389 هند 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 519,790 7,537,486,453 Rls. 726,867 $
115 1389 هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا ز ريون ويسکوز,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 373,812 7,513,647,580 Rls. 743,844 $
116 1389 هند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 114,254 7,443,259,730 Rls. 720,494 $
117 1389 هند 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,036,341 7,394,360,739 Rls. 717,874 $
118 1389 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 992,052 7,376,684,444 Rls. 711,509 $
119 1389 هند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 312,752 7,315,475,864 Rls. 711,875 $
120 1389 هند 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 296,000 7,299,939,554 Rls. 709,110 $
121 1389 هند 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 464,011 7,287,890,125 Rls. 705,098 $
122 1389 هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 210,088 7,268,911,826 Rls. 697,825 $
123 1389 هند 52061300 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باكمتراز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 342,004 7,235,646,543 Rls. 724,978 $
124 1389 هند 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 120,241 7,155,644,528 Rls. 695,879 $
125 1389 هند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 258,881 7,041,280,748 Rls. 683,601 $
126 1389 هند 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 6,662 7,036,964,125 Rls. 676,079 $
127 1389 هند 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 1,950 7,031,200,821 Rls. 678,521 $
128 1389 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 388,185 6,968,285,723 Rls. 676,239 $
129 1389 هند 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 195,808 6,961,722,277 Rls. 675,773 $
130 1389 هند 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 446,680 6,942,118,675 Rls. 671,487 $
131 1389 هند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 17,979 6,929,070,664 Rls. 669,878 $
132 1389 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 188,925 6,848,025,509 Rls. 663,244 $
133 1389 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 469,283 6,765,187,816 Rls. 650,531 $
134 1389 هند 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 664,380 6,751,695,850 Rls. 647,671 $
135 1389 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 220,458 6,736,764,025 Rls. 650,353 $
136 1389 هند 28012000 يد 25,750 6,718,937,896 Rls. 648,096 $
137 1389 هند 29334900 سايرترکيبات دا را ي ساختارحلقه هاي کيتولئين ياا يزوکيتولئين (هيدروژنه نشده باشد )که بيشترمترا کم نشده باشدغيرمذكور 12,825 6,679,110,418 Rls. 642,716 $
138 1389 هند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 764,370 6,664,023,572 Rls. 645,586 $
139 1389 هند 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي کمترا ز 25%درصدوزني کربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 517,321 6,625,070,191 Rls. 639,488 $
140 1389 هند 29394200 پسودوا فدرين " INN Pseudoephedrin " " INN " و ا ملاح آن 14,500 6,575,118,166 Rls. 634,574 $
141 1389 هند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 101,448 6,507,384,619 Rls. 627,983 $
142 1389 هند 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 157,775 6,488,000,000 Rls. 627,428 $
143 1389 هند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 254,119 6,467,179,881 Rls. 621,559 $
144 1389 هند 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2,329 6,459,426,220 Rls. 625,707 $
145 1389 هند 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 409,876 6,436,030,948 Rls. 624,878 $
146 1389 هند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها که درجاي ديگر مذکور نباشد. 13,000 6,434,002,595 Rls. 626,588 $
147 1389 هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 5,067 6,415,952,151 Rls. 624,989 $
148 1389 هند 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 1,375 6,345,354,242 Rls. 610,353 $
149 1389 هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 55,393 6,231,621,516 Rls. 600,721 $
150 1389 هند 52062300 نخ يک لا از پنبه, از الياف شانه زده باکمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 291,568 6,216,528,838 Rls. 605,049 $
151 1389 هند 29182900 سايراسيدهاي کربوکسيليک با عامل فنلي ،ولي بدون عامل اکسيژنه ديگر،انيدريدها ،هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدهاي آنها ومشتقات آنها غير موارد مذکور در رديفهاي 29181100 لغايت 29182390 10,996 6,212,892,500 Rls. 599,070 $
152 1389 هند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,022,753 6,192,647,647 Rls. 598,000 $
153 1389 هند 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 951,078 6,181,134,811 Rls. 609,744 $
154 1389 هند 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 219,791 6,175,325,545 Rls. 594,463 $
155 1389 هند 29350030 سولفامتوکسازول 42,300 6,092,006,292 Rls. 593,243 $
156 1389 هند 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 605,843 6,051,264,969 Rls. 589,301 $
157 1389 هند 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 811,835 6,037,049,270 Rls. 581,268 $
158 1389 هند 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 5,208 6,024,036,156 Rls. 581,877 $
159 1389 هند 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 58,959 5,990,251,612 Rls. 587,286 $
160 1389 هند 29162000 ا سيدهاي مونوکربوکسيليک سيکلانيک ... سيکلوترپنيک, غيره, مشتقات ... آنها 16,909 5,955,131,345 Rls. 574,186 $
161 1389 هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 401,226 5,921,617,459 Rls. 575,991 $
162 1389 هند 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 162,418 5,893,322,376 Rls. 569,112 $
163 1389 هند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 82,989 5,851,090,747 Rls. 567,846 $
164 1389 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 95,000 5,846,850,739 Rls. 563,183 $
165 1389 هند 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 98,104 5,842,486,276 Rls. 565,192 $
166 1389 هند 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 6,475 5,765,591,564 Rls. 559,426 $
167 1389 هند 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 316,500 5,746,600,325 Rls. 555,815 $
168 1389 هند 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 651,062 5,694,642,854 Rls. 553,317 $
169 1389 هند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,012,090 5,654,835,258 Rls. 546,517 $
170 1389 هند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 112,118 5,637,143,057 Rls. 556,670 $
171 1389 هند 17031000 ملاس هاي نيشکر 7,701,418 5,605,061,442 Rls. 540,247 $
172 1389 هند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 1 5,585,661,320 Rls. 539,521 $
173 1389 هند 29331100 فتازون (آنتي پيرين ) و مشتقات آن 7,500 5,567,106,233 Rls. 540,199 $
174 1389 هند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 942,047 5,521,443,609 Rls. 531,075 $
175 1389 هند 29159091 ا تروا ستاتين 1,300 5,512,991,902 Rls. 550,882 $
176 1389 هند 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 93,219 5,511,979,998 Rls. 530,154 $
177 1389 هند 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 23,338 5,469,710,836 Rls. 526,446 $
178 1389 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 105,845 5,455,663,048 Rls. 527,959 $
179 1389 هند 32042000 محصولات آلي سنتتيک مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان کننده فلورسنت استعمال مي شوند 98,847 5,436,756,179 Rls. 525,069 $
180 1389 هند 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 188,815 5,421,219,005 Rls. 523,369 $
181 1389 هند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 10,751 5,407,109,513 Rls. 527,387 $
182 1389 هند 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,920 5,393,377,077 Rls. 519,995 $
183 1389 هند 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 3,900 5,354,542,953 Rls. 510,311 $
184 1389 هند 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 64,470 5,242,491,786 Rls. 508,310 $
185 1389 هند 28332950 سولفات سرب 189,000 5,218,259,824 Rls. 502,001 $
186 1389 هند 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 377,099 5,210,218,908 Rls. 502,741 $
187 1389 هند 29189990 سايرا سيدهاي کربوکسيليک عامل آلوئيد ياستن ولي بدون عامل اكسيژنه ديگر ،انيدريوها،....ومشتقات آنهاغير مذكور . 21,301 5,207,668,620 Rls. 505,302 $
188 1389 هند 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 31,193 5,192,356,350 Rls. 500,894 $
189 1389 هند 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,859 5,180,591,154 Rls. 499,222 $
190 1389 هند 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 203,795 5,174,941,371 Rls. 497,671 $
191 1389 هند 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 32,045 5,100,787,841 Rls. 489,463 $
192 1389 هند 29415010 ا ريترومايسين بيس -اريترومايسين ا تيل سوکسينات(قرص وشربت ) 5,000 5,100,741,596 Rls. 492,682 $
193 1389 هند 31042000 کلرور پتاسيم 1,008,000 5,084,868,032 Rls. 490,888 $
194 1389 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 178,876 5,052,820,404 Rls. 485,940 $
195 1389 هند 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 1,160 5,049,560,500 Rls. 488,636 $
196 1389 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 27,894 5,043,331,378 Rls. 488,074 $
197 1389 هند 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 126,293 5,020,874,335 Rls. 484,027 $
198 1389 هند 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 99,479 5,006,987,138 Rls. 483,073 $
199 1389 هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 610,308 4,987,001,044 Rls. 481,433 $
200 1389 هند 96020010 کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 24,671 4,952,869,013 Rls. 482,565 $
201 1389 هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 52,028 4,942,932,006 Rls. 474,249 $
202 1389 هند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 220,358 4,904,757,606 Rls. 472,538 $
203 1389 هند 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 13,297 4,833,551,586 Rls. 466,427 $
204 1389 هند 57050000 سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 348,817 4,809,980,626 Rls. 465,389 $
205 1389 هند 52061400 نخ يک لا,ا زپنبه, از الياف شانه نزده, باکمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريك(غير از نخ دوخت) 206,594 4,797,209,784 Rls. 472,085 $
206 1389 هند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 27,141 4,794,636,691 Rls. 465,166 $
207 1389 هند 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 516,000 4,781,921,653 Rls. 463,868 $
208 1389 هند 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 104,700 4,755,955,892 Rls. 457,216 $
209 1389 هند 72261100 محصولات تخت نوردا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز 600mmداراي دانه هاي جهت دارشده 200,308 4,751,964,074 Rls. 456,788 $
210 1389 هند 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 152,390 4,730,827,888 Rls. 458,961 $
211 1389 هند 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 586,815 4,710,899,525 Rls. 458,227 $
212 1389 هند 21069050 آنتي ا کسيدا ن 62,450 4,657,845,751 Rls. 449,354 $
213 1389 هند 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 58,482 4,653,782,052 Rls. 450,559 $
214 1389 هند 72023000 فروسيليکومنگنز. 444,250 4,599,389,955 Rls. 446,626 $
215 1389 هند 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 20,500 4,592,489,120 Rls. 448,253 $
216 1389 هند 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 29,547 4,590,651,408 Rls. 441,366 $
217 1389 هند 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 302,000 4,568,681,924 Rls. 440,834 $
218 1389 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد)، گوگردکلوئيدا ل 182,000 4,566,036,500 Rls. 445,363 $
219 1389 هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 307,800 4,565,411,269 Rls. 441,272 $
220 1389 هند 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 357,500 4,553,097,517 Rls. 437,756 $
221 1389 هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 136,617 4,541,397,008 Rls. 437,913 $
222 1389 هند 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 2,580 4,406,690,940 Rls. 425,604 $
223 1389 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن 47,904 4,373,003,073 Rls. 422,177 $
224 1389 هند 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 172,000 4,360,490,569 Rls. 423,995 $
225 1389 هند 29339100 آلپرا زولام (inn) کامازپام (inn) کلرديازپوکسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 1,239 4,332,007,916 Rls. 418,077 $
226 1389 هند 29411010 آمپي سيلين تري هيدرا ت 15,000 4,312,695,896 Rls. 412,698 $
227 1389 هند 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 120,324 4,280,146,635 Rls. 417,951 $
228 1389 هند 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 93,307 4,271,314,895 Rls. 418,400 $
229 1389 هند 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 2,012,650 4,201,038,881 Rls. 409,958 $
230 1389 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 40,373 4,190,876,439 Rls. 405,255 $
231 1389 هند 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 2,771 4,173,281,648 Rls. 404,882 $
232 1389 هند 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 499,700 4,132,751,456 Rls. 411,793 $
233 1389 هند 04070012 تخم مرغ spf 14,712 4,077,398,175 Rls. 393,258 $
234 1389 هند 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 159,450 4,052,743,625 Rls. 392,936 $
235 1389 هند 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 162,501 4,045,984,832 Rls. 395,787 $
236 1389 هند 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 48,496 4,023,292,109 Rls. 387,786 $
237 1389 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 666 3,962,418,140 Rls. 390,763 $
238 1389 هند 28153000 پرا کسيدسديم ياپرا کسيدپتاسيم 5,200 3,955,888,648 Rls. 383,978 $
239 1389 هند 29342000 ترکيبات دا را ي ساختار يك حلقه بنزوتيازول بدون تراكم بعدي 5,010 3,947,370,190 Rls. 382,618 $
240 1389 هند 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 115,905 3,889,642,878 Rls. 375,279 $
241 1389 هند 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 840 3,875,175,162 Rls. 372,184 $
242 1389 هند 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 16,420 3,860,986,513 Rls. 373,888 $
243 1389 هند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 187,600 3,809,840,018 Rls. 364,328 $
244 1389 هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 5,798 3,774,471,530 Rls. 368,720 $
245 1389 هند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 340 3,728,690,510 Rls. 358,459 $
246 1389 هند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,244 3,714,219,019 Rls. 362,847 $
247 1389 هند 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 993 3,712,866,032 Rls. 364,064 $
248 1389 هند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 30,112 3,693,673,933 Rls. 356,151 $
249 1389 هند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 397,185 3,686,676,149 Rls. 356,511 $
250 1389 هند 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 67,021 3,628,934,591 Rls. 359,166 $
251 1389 هند 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 2,907 3,619,792,450 Rls. 363,059 $
252 1389 هند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 112,004 3,617,752,321 Rls. 348,433 $
253 1389 هند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 172,800 3,608,987,883 Rls. 348,187 $
254 1389 هند 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 34,783 3,602,947,029 Rls. 348,264 $
255 1389 هند 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 80,717 3,578,583,507 Rls. 351,652 $
256 1389 هند 29337900 ساير لاکتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 11,555 3,571,146,916 Rls. 343,400 $
257 1389 هند 29225010 فلوکستين هيدروکلرا يد 1,912 3,570,351,722 Rls. 343,368 $
258 1389 هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,014 3,566,592,305 Rls. 346,521 $
259 1389 هند 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 142,165 3,563,144,456 Rls. 346,943 $
260 1389 هند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,940 3,542,566,703 Rls. 342,624 $
261 1389 هند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 51,310 3,514,483,498 Rls. 338,741 $
262 1389 هند 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 232,312 3,509,820,261 Rls. 336,366 $
263 1389 هند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 74,423 3,497,466,048 Rls. 340,172 $
264 1389 هند 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 471,000 3,489,208,706 Rls. 336,255 $
265 1389 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 217,866 3,440,464,871 Rls. 335,197 $
266 1389 هند 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 29,896 3,429,744,665 Rls. 330,005 $
267 1389 هند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 47,315 3,421,296,011 Rls. 331,920 $
268 1389 هند 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 133,775 3,414,609,127 Rls. 327,097 $
269 1389 هند 29072200 هيدروکينون و ا ملاح آن 21,950 3,407,855,112 Rls. 328,758 $
270 1389 هند 54024990 نخ ها، يک لا، بدون تا، ياباتابي کمتراز50 دور در متر غير از نخ دوخت از ساير مواد سنتتيک همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 309,369 3,384,645,432 Rls. 325,451 $
271 1389 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,752 3,372,937,465 Rls. 327,604 $
272 1389 هند 38089420 ضدعفوني كننده هوا به صورت تکنيکال (سم رقيق نشده ) 63,250 3,364,207,993 Rls. 326,560 $
273 1389 هند 15161000 چربيها و روغن هاي حيوا ني و ا جزا ء آنها ,هيدروژنه شده ,غيره 176,000 3,334,994,056 Rls. 322,620 $
274 1389 هند 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 31,250 3,334,072,168 Rls. 322,145 $
275 1389 هند 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 2,256 3,330,438,555 Rls. 319,810 $
276 1389 هند 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 96,629 3,313,015,695 Rls. 317,037 $
277 1389 هند 23064100 از دانه هاي کلزا يا کانولا داراي مقدار کمي اسيد اروسيک 1,247,380 3,310,971,965 Rls. 318,992 $
278 1389 هند 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 889 3,305,440,531 Rls. 319,274 $
279 1389 هند 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 10,806 3,281,748,576 Rls. 314,704 $
280 1389 هند 71021000 ا لماس جورنشده (Unsorted). 2 3,234,471,308 Rls. 313,813 $
281 1389 هند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,901 3,234,393,121 Rls. 311,881 $
282 1389 هند 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 398,956 3,216,541,736 Rls. 310,021 $
283 1389 هند 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 46,460 3,212,928,792 Rls. 311,767 $
284 1389 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 290,845 3,208,039,247 Rls. 312,303 $
285 1389 هند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 38,015 3,141,141,940 Rls. 302,473 $
286 1389 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 52,844 3,133,843,108 Rls. 308,471 $
287 1389 هند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 18,000 3,128,184,215 Rls. 302,644 $
288 1389 هند 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 38,060 3,122,534,491 Rls. 306,041 $
289 1389 هند 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست کنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 404,000 3,122,219,959 Rls. 301,021 $
290 1389 هند 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 2,069 3,122,216,782 Rls. 299,519 $
291 1389 هند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 16,105 3,115,818,672 Rls. 308,168 $
292 1389 هند 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 53,391 3,105,894,964 Rls. 297,879 $
293 1389 هند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 14,909 3,060,076,292 Rls. 295,304 $
294 1389 هند 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 100,230 3,055,703,792 Rls. 296,265 $
295 1389 هند 90183917 سه راهي انژيوكت 24,649 3,052,106,956 Rls. 291,550 $
296 1389 هند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,475 3,048,223,107 Rls. 294,814 $
297 1389 هند 29339950 کلومي پرا مين 645 3,040,980,585 Rls. 298,393 $
298 1389 هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 24,950 3,011,811,690 Rls. 289,781 $
299 1389 هند 29199000 ساير ا سترهاي فسفريک, واملاح آنها (بانضمام لاکتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 7,000 3,002,777,287 Rls. 296,227 $
300 1389 هند 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازي تازه ياخشک کرده غيرمذکور. 195,200 2,983,872,751 Rls. 289,231 $
مجموع کل
1,015,901,208,441 ريال
مجموع کل
98,372,238 دلار