آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 هنگ کنگ 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 865 286,524,098 Rls. 27,519 $
202 1389 هنگ کنگ 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 9,049 286,094,722 Rls. 27,645 $
203 1389 هنگ کنگ 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,898 285,222,464 Rls. 27,420 $
204 1389 هنگ کنگ 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 1,200 281,725,027 Rls. 27,112 $
205 1389 هنگ کنگ 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 89,060 277,269,518 Rls. 26,852 $
206 1389 هنگ کنگ 82011000 بيل, بيلچه. 25,174 273,292,740 Rls. 26,536 $
207 1389 هنگ کنگ 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 16,000 270,170,640 Rls. 25,814 $
208 1389 هنگ کنگ 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 95 270,092,585 Rls. 26,911 $
209 1389 هنگ کنگ 85256010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 530 269,563,727 Rls. 26,623 $
210 1389 هنگ کنگ 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,000 269,103,300 Rls. 27,276 $
211 1389 هنگ کنگ 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 396 268,194,622 Rls. 25,823 $
212 1389 هنگ کنگ 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 19,982 267,926,341 Rls. 25,847 $
213 1389 هنگ کنگ 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 1,700 267,835,319 Rls. 25,781 $
214 1389 هنگ کنگ 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 3,917 267,818,691 Rls. 25,774 $
215 1389 هنگ کنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,105 267,782,230 Rls. 25,879 $
216 1389 هنگ کنگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 585 264,875,261 Rls. 25,898 $
217 1389 هنگ کنگ 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,100 264,169,315 Rls. 25,638 $
218 1389 هنگ کنگ 29214400 دي فنيل آمين و مشتقات آمين ; ا ملاح ا ين ترکيبات 300 262,600,000 Rls. 25,136 $
219 1389 هنگ کنگ 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,535 261,410,000 Rls. 25,273 $
220 1389 هنگ کنگ 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 8,100 255,285,345 Rls. 24,324 $
221 1389 هنگ کنگ 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 17,200 252,213,120 Rls. 24,103 $
222 1389 هنگ کنگ 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,772 247,387,348 Rls. 23,599 $
223 1389 هنگ کنگ 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 543 245,851,133 Rls. 23,629 $
224 1389 هنگ کنگ 90066900 دستگاههاي توليدنورآذرخشي ولامپ توليدنورآذرخشي درعکاسي که درجاي ديگري مذکورنباشد. 575 244,897,434 Rls. 23,835 $
225 1389 هنگ کنگ 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 345 243,611,598 Rls. 23,540 $
226 1389 هنگ کنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 967 243,571,396 Rls. 23,495 $
227 1389 هنگ کنگ 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 122 243,171,540 Rls. 24,266 $
228 1389 هنگ کنگ 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,296 241,658,357 Rls. 23,239 $
229 1389 هنگ کنگ 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 6,252 241,151,491 Rls. 23,330 $
230 1389 هنگ کنگ 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 113 237,258,184 Rls. 23,442 $
231 1389 هنگ کنگ 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 6,375 236,482,621 Rls. 22,936 $
232 1389 هنگ کنگ 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 828 236,277,169 Rls. 22,774 $
233 1389 هنگ کنگ 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک 20,000 235,729,850 Rls. 22,564 $
234 1389 هنگ کنگ 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 9,250 229,824,370 Rls. 23,038 $
235 1389 هنگ کنگ 21069020 ا مولسيفاير 714 226,524,373 Rls. 21,917 $
236 1389 هنگ کنگ 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 14,000 226,389,825 Rls. 21,743 $
237 1389 هنگ کنگ 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 7,300 225,717,477 Rls. 21,959 $
238 1389 هنگ کنگ 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 81 225,138,940 Rls. 21,623 $
239 1389 هنگ کنگ 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 400 225,000,000 Rls. 21,628 $
240 1389 هنگ کنگ 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 4,581 224,790,679 Rls. 21,575 $
241 1389 هنگ کنگ 28369200 کربنات ا سترونسيوم 48,000 223,521,964 Rls. 21,617 $
242 1389 هنگ کنگ 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 4,200 223,502,380 Rls. 21,355 $
243 1389 هنگ کنگ 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 541 220,125,633 Rls. 20,769 $
244 1389 هنگ کنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,837 217,087,494 Rls. 20,709 $
245 1389 هنگ کنگ 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 2,558 216,829,349 Rls. 21,424 $
246 1389 هنگ کنگ 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 200 214,507,353 Rls. 20,640 $
247 1389 هنگ کنگ 90283021 سايرکنتورهاي برق الکترومکانيکي ا زنوع چندفاز 200 213,992,566 Rls. 20,654 $
248 1389 هنگ کنگ 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 8,000 213,000,000 Rls. 20,600 $
249 1389 هنگ کنگ 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 4,530 212,563,425 Rls. 20,418 $
250 1389 هنگ کنگ 85066020 قوه هاي نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) باهوا-روي 835 211,248,739 Rls. 20,330 $
251 1389 هنگ کنگ 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 6,690 210,574,197 Rls. 20,273 $
252 1389 هنگ کنگ 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 1,400 210,560,042 Rls. 20,155 $
253 1389 هنگ کنگ 27129010 پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن 20,010 209,208,772 Rls. 20,020 $
254 1389 هنگ کنگ 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 810 208,429,306 Rls. 20,533 $
255 1389 هنگ کنگ 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 4,148 208,031,836 Rls. 20,017 $
256 1389 هنگ کنگ 28366000 کربنات باريم 77,000 205,197,000 Rls. 19,773 $
257 1389 هنگ کنگ 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,305 202,837,200 Rls. 19,933 $
258 1389 هنگ کنگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 4,810 200,338,493 Rls. 19,300 $
259 1389 هنگ کنگ 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 7,595 197,301,435 Rls. 19,092 $
260 1389 هنگ کنگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,195 195,268,051 Rls. 18,596 $
261 1389 هنگ کنگ 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 11,250 194,897,929 Rls. 18,746 $
262 1389 هنگ کنگ 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 10,740 192,172,320 Rls. 18,787 $
263 1389 هنگ کنگ 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 15 191,654,400 Rls. 18,600 $
264 1389 هنگ کنگ 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner) از نوع نوار مغناطيسي 310 189,491,928 Rls. 18,521 $
265 1389 هنگ کنگ 90051000 دوربين دوچشمي 269 189,451,793 Rls. 18,553 $
266 1389 هنگ کنگ 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 8,172 189,188,859 Rls. 18,216 $
267 1389 هنگ کنگ 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 22,023 187,278,877 Rls. 18,105 $
268 1389 هنگ کنگ 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 17,262 184,345,122 Rls. 17,732 $
269 1389 هنگ کنگ 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 779 180,842,126 Rls. 17,356 $
270 1389 هنگ کنگ 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 7,080 178,362,048 Rls. 17,607 $
271 1389 هنگ کنگ 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 5,583 177,055,568 Rls. 17,192 $
272 1389 هنگ کنگ 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 422 176,915,284 Rls. 17,088 $
273 1389 هنگ کنگ 85044050 کنترل دور موتورInverter 787 175,690,496 Rls. 16,949 $
274 1389 هنگ کنگ 85271390 سايردستگاههاي گيرنده راديويي ،توا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذکور درجاي ديگر 428 173,513,714 Rls. 16,729 $
275 1389 هنگ کنگ 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 1,150 173,151,671 Rls. 16,656 $
276 1389 هنگ کنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 2,654 171,829,455 Rls. 16,838 $
277 1389 هنگ کنگ 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 535 171,467,183 Rls. 16,681 $
278 1389 هنگ کنگ 85407900 لامپ ها ولوله هاي ميکروويوغيراز ماگنترونها، کليسترونها ولوله هاي باسيستم کنترل شبکه اي 95 171,158,434 Rls. 16,472 $
279 1389 هنگ کنگ 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 1,980 170,309,279 Rls. 16,536 $
280 1389 هنگ کنگ 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 13,590 168,663,162 Rls. 16,174 $
281 1389 هنگ کنگ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 383 167,723,278 Rls. 16,210 $
282 1389 هنگ کنگ 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 627 167,320,973 Rls. 16,178 $
283 1389 هنگ کنگ 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 8,556 165,748,560 Rls. 16,024 $
284 1389 هنگ کنگ 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,397 165,636,486 Rls. 16,001 $
285 1389 هنگ کنگ 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 10,944 163,649,680 Rls. 15,878 $
286 1389 هنگ کنگ 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 5,900 163,397,676 Rls. 15,678 $
287 1389 هنگ کنگ 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 22,397 163,200,000 Rls. 15,712 $
288 1389 هنگ کنگ 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 200 162,030,402 Rls. 15,654 $
289 1389 هنگ کنگ 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 12,045 162,027,186 Rls. 15,949 $
290 1389 هنگ کنگ 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 714 161,511,603 Rls. 15,592 $
291 1389 هنگ کنگ 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 4,588 161,131,055 Rls. 15,399 $
292 1389 هنگ کنگ 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 231 160,724,213 Rls. 15,935 $
293 1389 هنگ کنگ 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 3,808 160,533,159 Rls. 15,547 $
294 1389 هنگ کنگ 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 170 159,739,192 Rls. 15,461 $
295 1389 هنگ کنگ 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,190 158,807,259 Rls. 15,565 $
296 1389 هنگ کنگ 85044030 منبع تغذيه را يانه 2,236 158,163,483 Rls. 15,205 $
297 1389 هنگ کنگ 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 700 155,776,005 Rls. 15,086 $
298 1389 هنگ کنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 21,162 154,733,133 Rls. 15,119 $
299 1389 هنگ کنگ 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,020 152,880,668 Rls. 14,746 $
300 1389 هنگ کنگ 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 2,210 151,652,395 Rls. 14,667 $
301 1389 هنگ کنگ 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,300 151,000,000 Rls. 15,136 $
302 1389 هنگ کنگ 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 1,713 150,023,339 Rls. 14,510 $
303 1389 هنگ کنگ 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 66 149,472,783 Rls. 14,385 $
304 1389 هنگ کنگ 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 100,000 147,617,180 Rls. 14,107 $
305 1389 هنگ کنگ 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 929 147,066,971 Rls. 14,174 $
306 1389 هنگ کنگ 70031210 ورقهاي مسلح نشده باسيم ا ز شيشه ا پتيکي رنگ شده ،كدرشده ياروكشدار شده 24 146,130,237 Rls. 14,174 $
307 1389 هنگ کنگ 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 294 144,672,470 Rls. 14,061 $
308 1389 هنگ کنگ 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,674 142,307,333 Rls. 13,715 $
309 1389 هنگ کنگ 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 394 140,650,000 Rls. 13,566 $
310 1389 هنگ کنگ 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 4,100 139,309,019 Rls. 13,407 $
311 1389 هنگ کنگ 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 77 137,009,265 Rls. 13,189 $
312 1389 هنگ کنگ 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 893 135,849,062 Rls. 13,078 $
313 1389 هنگ کنگ 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 5,359 134,643,640 Rls. 12,865 $
314 1389 هنگ کنگ 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,360 133,831,933 Rls. 12,938 $
315 1389 هنگ کنگ 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 40 132,835,071 Rls. 12,884 $
316 1389 هنگ کنگ 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 181 132,578,394 Rls. 12,829 $
317 1389 هنگ کنگ 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 24,000 131,856,010 Rls. 12,564 $
318 1389 هنگ کنگ 85299010 تيونر مخصوص انواع تلويزيون وراديو 6,414 130,630,143 Rls. 12,638 $
319 1389 هنگ کنگ 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 4,850 130,545,452 Rls. 12,563 $
320 1389 هنگ کنگ 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 22,000 130,266,021 Rls. 12,767 $
321 1389 هنگ کنگ 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 362 129,932,340 Rls. 12,550 $
322 1389 هنگ کنگ 84411000 ماشينهاي برش 210 129,633,568 Rls. 12,509 $
323 1389 هنگ کنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,531 127,481,748 Rls. 12,282 $
324 1389 هنگ کنگ 90031910 دوره و قاب نيم ساخته (BLANK)برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند ،ا زسايرموا د 800 126,831,155 Rls. 12,305 $
325 1389 هنگ کنگ 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 997 126,537,231 Rls. 12,183 $
326 1389 هنگ کنگ 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 3,498 126,156,576 Rls. 12,143 $
327 1389 هنگ کنگ 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 3,000 125,879,102 Rls. 12,023 $
328 1389 هنگ کنگ 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 4,164 125,529,607 Rls. 12,151 $
329 1389 هنگ کنگ 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 134,000 125,251,180 Rls. 12,120 $
330 1389 هنگ کنگ 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 1,263 124,246,257 Rls. 11,937 $
331 1389 هنگ کنگ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 789 123,450,409 Rls. 11,948 $
332 1389 هنگ کنگ 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,460 122,387,040 Rls. 11,847 $
333 1389 هنگ کنگ 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 2,247 122,335,844 Rls. 12,234 $
334 1389 هنگ کنگ 29054420 پودرسوربيتول 510 122,096,646 Rls. 11,796 $
335 1389 هنگ کنگ 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 470 121,345,424 Rls. 11,473 $
336 1389 هنگ کنگ 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 7,230 120,611,876 Rls. 11,956 $
337 1389 هنگ کنگ 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 970 119,915,645 Rls. 11,491 $
338 1389 هنگ کنگ 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 431 119,174,774 Rls. 11,470 $
339 1389 هنگ کنگ 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 508 118,871,170 Rls. 11,498 $
340 1389 هنگ کنگ 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 9,177 118,790,759 Rls. 11,529 $
341 1389 هنگ کنگ 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 1,470 118,722,060 Rls. 11,444 $
342 1389 هنگ کنگ 29349990 سايرا سيدهاي نوکلوئيک وا ملاح آن هاوترکيبات هتروسيکليک غيرمذکور درجاي ديگر 80 114,584,902 Rls. 11,260 $
343 1389 هنگ کنگ 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 641 114,300,000 Rls. 10,990 $
344 1389 هنگ کنگ 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,419 113,998,564 Rls. 10,975 $
345 1389 هنگ کنگ 29221310 تري ا تانول آمين 368 112,533,439 Rls. 10,763 $
346 1389 هنگ کنگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 33,500 111,730,160 Rls. 10,885 $
347 1389 هنگ کنگ 28042100 آرگون 4,134 110,905,816 Rls. 10,580 $
348 1389 هنگ کنگ 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 610 110,431,781 Rls. 10,671 $
349 1389 هنگ کنگ 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 100 109,217,921 Rls. 10,563 $
350 1389 هنگ کنگ 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 9,975 108,860,000 Rls. 10,886 $
351 1389 هنگ کنگ 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 1,218 107,985,016 Rls. 10,612 $
352 1389 هنگ کنگ 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 4,700 106,991,757 Rls. 10,219 $
353 1389 هنگ کنگ 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 251 106,467,211 Rls. 10,284 $
354 1389 هنگ کنگ 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 3,971 106,358,400 Rls. 10,241 $
355 1389 هنگ کنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 829 105,752,964 Rls. 10,269 $
356 1389 هنگ کنگ 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 2,291 105,484,809 Rls. 10,251 $
357 1389 هنگ کنگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,900 105,270,986 Rls. 10,161 $
358 1389 هنگ کنگ 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,600 104,005,738 Rls. 9,991 $
359 1389 هنگ کنگ 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 1,000 103,079,398 Rls. 9,907 $
360 1389 هنگ کنگ 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 5,756 99,753,473 Rls. 9,505 $
361 1389 هنگ کنگ 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 2,048 99,210,752 Rls. 9,802 $
362 1389 هنگ کنگ 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 414 97,805,157 Rls. 9,799 $
363 1389 هنگ کنگ 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 38 96,616,600 Rls. 9,377 $
364 1389 هنگ کنگ 90139000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات وسايل دا را ي کريستال مايع, دستگاههاي ليزروا پتيکي مشمول 9013 100 95,580,621 Rls. 9,234 $
365 1389 هنگ کنگ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,089 94,716,641 Rls. 9,203 $
366 1389 هنگ کنگ 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 632 93,547,164 Rls. 9,010 $
367 1389 هنگ کنگ 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,250 92,884,220 Rls. 8,930 $
368 1389 هنگ کنگ 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 2,255 92,505,129 Rls. 8,915 $
369 1389 هنگ کنگ 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 46 90,819,937 Rls. 8,785 $
370 1389 هنگ کنگ 37019990 سايرصفحه هاوفيلمهاي عکاسي تخت حساس شده عکسبردا ري نشده ا زهرماده به غيرا زکاغذ،مقواياموادنسجي غيرمذکور 300 90,000,000 Rls. 8,657 $
371 1389 هنگ کنگ 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 150 87,087,558 Rls. 8,384 $
372 1389 هنگ کنگ 84714910 سايرماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت کامل عرضه شده به شکل سيستم 421 87,011,812 Rls. 8,361 $
373 1389 هنگ کنگ 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 461 86,867,129 Rls. 8,372 $
374 1389 هنگ کنگ 90153000 ترا زها 50 86,245,582 Rls. 8,291 $
375 1389 هنگ کنگ 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 2,040 86,143,019 Rls. 8,511 $
376 1389 هنگ کنگ 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 213 85,389,965 Rls. 8,288 $
377 1389 هنگ کنگ 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 352 85,352,302 Rls. 8,181 $
378 1389 هنگ کنگ 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 350 85,145,318 Rls. 8,235 $
379 1389 هنگ کنگ 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 2,145 83,481,263 Rls. 8,279 $
380 1389 هنگ کنگ 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 1,203 83,386,669 Rls. 8,056 $
381 1389 هنگ کنگ 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 3,136 81,110,000 Rls. 7,851 $
382 1389 هنگ کنگ 37023900 سايرفيلم ها, بصورت رول, سورا خ نشده که پهناي آن ا ز105ميليمتربيشترنباشد 500 81,000,000 Rls. 7,642 $
383 1389 هنگ کنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 574 79,556,922 Rls. 7,673 $
384 1389 هنگ کنگ 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 2,494 78,045,919 Rls. 7,489 $
385 1389 هنگ کنگ 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 290 76,431,063 Rls. 7,356 $
386 1389 هنگ کنگ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 167 76,310,416 Rls. 7,302 $
387 1389 هنگ کنگ 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 103 76,030,658 Rls. 7,339 $
388 1389 هنگ کنگ 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 287 75,169,267 Rls. 7,266 $
389 1389 هنگ کنگ 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 2,855 75,077,238 Rls. 7,605 $
390 1389 هنگ کنگ 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 65 75,068,736 Rls. 7,221 $
391 1389 هنگ کنگ 90221990 دستگاههايي که باا شعه X کارمي کنند ،غيرمذکور درجاي ديگر 8 73,637,833 Rls. 7,025 $
392 1389 هنگ کنگ 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,763 72,797,569 Rls. 7,310 $
393 1389 هنگ کنگ 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 1,680 70,893,276 Rls. 7,081 $
394 1389 هنگ کنگ 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 2,420 70,450,811 Rls. 6,864 $
395 1389 هنگ کنگ 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 355 70,300,298 Rls. 6,779 $
396 1389 هنگ کنگ 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 130 69,802,762 Rls. 6,718 $
397 1389 هنگ کنگ 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,465 68,777,195 Rls. 6,637 $
398 1389 هنگ کنگ 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 233 67,591,657 Rls. 6,568 $
399 1389 هنگ کنگ 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه کاتدي 10 67,537,790 Rls. 6,517 $
400 1389 هنگ کنگ 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 2,446 67,125,128 Rls. 6,501 $
مجموع کل
31,901,252,585 ريال
مجموع کل
3,087,517 دلار