آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 ژاپن 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 6,072 6,236,571,790 Rls. 604,189 $
102 1389 ژاپن 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,512 6,222,844,590 Rls. 605,676 $
103 1389 ژاپن 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 1,833 6,220,059,325 Rls. 598,019 $
104 1389 ژاپن 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 29,594 6,156,305,261 Rls. 596,931 $
105 1389 ژاپن 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 154,000 6,063,551,951 Rls. 585,347 $
106 1389 ژاپن 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 50,000 6,028,638,965 Rls. 576,131 $
107 1389 ژاپن 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 50,000 5,996,000,000 Rls. 580,670 $
108 1389 ژاپن 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 10,951 5,992,501,448 Rls. 575,447 $
109 1389 ژاپن 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,642 5,872,142,802 Rls. 568,358 $
110 1389 ژاپن 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 206,975 5,825,579,569 Rls. 566,307 $
111 1389 ژاپن 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 91,780 5,813,212,104 Rls. 557,787 $
112 1389 ژاپن 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 34,410 5,689,404,419 Rls. 546,756 $
113 1389 ژاپن 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 55,400 5,577,570,288 Rls. 536,460 $
114 1389 ژاپن 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي که بعنوا ن نورتاب بکار مي رود 89,443 5,574,222,288 Rls. 538,963 $
115 1389 ژاپن 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 578,990 5,573,208,540 Rls. 552,108 $
116 1389 ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2,031 5,547,133,632 Rls. 537,480 $
117 1389 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 21,946 5,512,254,743 Rls. 529,118 $
118 1389 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 50,108 5,445,739,092 Rls. 521,043 $
119 1389 ژاپن 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 207 5,411,050,711 Rls. 522,648 $
120 1389 ژاپن 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 3,420 5,399,029,776 Rls. 525,137 $
121 1389 ژاپن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,163 5,395,957,191 Rls. 524,906 $
122 1389 ژاپن 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 9,523 5,378,617,041 Rls. 517,566 $
123 1389 ژاپن 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 40,266 5,168,750,829 Rls. 505,081 $
124 1389 ژاپن 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 34,522 5,142,849,516 Rls. 497,506 $
125 1389 ژاپن 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 23,356 5,113,870,159 Rls. 495,546 $
126 1389 ژاپن 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38,762 5,044,874,090 Rls. 482,173 $
127 1389 ژاپن 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 80,824 4,952,626,511 Rls. 477,587 $
128 1389 ژاپن 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي ،چرم ،پوستهاي نرم ياساير مواد دا را ي کمتر ا ز 70% روغن نفتي ياروغن موادمعدني قيري به عنوان موادمتشكله اساسي 120,760 4,927,961,334 Rls. 480,302 $
129 1389 ژاپن 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 52,828 4,915,059,129 Rls. 472,917 $
130 1389 ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2,823 4,898,508,516 Rls. 471,587 $
131 1389 ژاپن 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,729 4,864,734,036 Rls. 471,199 $
132 1389 ژاپن 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 78,000 4,845,359,420 Rls. 464,773 $
133 1389 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 22,401 4,740,366,774 Rls. 461,037 $
134 1389 ژاپن 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 470,363 4,678,303,394 Rls. 450,965 $
135 1389 ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 81,924 4,635,000,589 Rls. 448,599 $
136 1389 ژاپن 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 13,325 4,587,390,698 Rls. 438,314 $
137 1389 ژاپن 84472000 ماشين هاي کشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 48,620 4,580,057,343 Rls. 442,571 $
138 1389 ژاپن 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 31,770 4,570,206,424 Rls. 440,969 $
139 1389 ژاپن 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,150 4,566,200,360 Rls. 443,734 $
140 1389 ژاپن 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 170,000 4,535,100,000 Rls. 439,398 $
141 1389 ژاپن 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 7,345 4,531,736,614 Rls. 437,968 $
142 1389 ژاپن 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 54,314 4,491,948,866 Rls. 435,425 $
143 1389 ژاپن 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 5,590 4,485,228,875 Rls. 431,772 $
144 1389 ژاپن 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 46,655 4,462,139,615 Rls. 438,151 $
145 1389 ژاپن 30064050 کامپوزيت 1,754 4,451,457,919 Rls. 430,489 $
146 1389 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 25,049 4,405,210,430 Rls. 424,409 $
147 1389 ژاپن 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 9,684 4,393,000,000 Rls. 438,993 $
148 1389 ژاپن 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,723 4,360,324,489 Rls. 422,254 $
149 1389 ژاپن 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 304,742 4,241,488,337 Rls. 409,841 $
150 1389 ژاپن 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 95,694 4,240,008,901 Rls. 411,948 $
151 1389 ژاپن 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 1,436 4,201,446,957 Rls. 404,846 $
152 1389 ژاپن 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن کشي ياهمانندبه انضمام موارد تهيه شده از موي انسان 1,496 4,181,621,296 Rls. 402,618 $
153 1389 ژاپن 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,494 4,131,480,361 Rls. 399,640 $
154 1389 ژاپن 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,426 4,113,271,512 Rls. 403,393 $
155 1389 ژاپن 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي روغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل ازموادمعدني قيري 100,400 4,078,730,732 Rls. 394,360 $
156 1389 ژاپن 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 619 4,071,276,561 Rls. 391,717 $
157 1389 ژاپن 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 27,934 4,059,472,374 Rls. 395,973 $
158 1389 ژاپن 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 3,000 4,052,982,873 Rls. 389,542 $
159 1389 ژاپن 72125000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmآبکاري ياا ندودشده باساير مواد غيرمذکور 283,210 4,049,489,542 Rls. 394,388 $
160 1389 ژاپن 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروکمتر باچرخ زنجيري . 40,077 3,996,035,916 Rls. 383,644 $
161 1389 ژاپن 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 3,800 3,931,202,803 Rls. 382,013 $
162 1389 ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 65,914 3,903,097,892 Rls. 377,320 $
163 1389 ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 43,508 3,898,209,115 Rls. 377,029 $
164 1389 ژاپن 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 66,920 3,857,536,725 Rls. 369,338 $
165 1389 ژاپن 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 289,000 3,855,568,314 Rls. 371,037 $
166 1389 ژاپن 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 41,812 3,830,141,520 Rls. 381,640 $
167 1389 ژاپن 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 9,163 3,775,858,293 Rls. 363,557 $
168 1389 ژاپن 76090000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلومينيوم. 9,207 3,772,271,532 Rls. 365,031 $
169 1389 ژاپن 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 83,603 3,735,641,317 Rls. 364,163 $
170 1389 ژاپن 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 297,504 3,733,566,909 Rls. 359,481 $
171 1389 ژاپن 90322000 مانوستات 4,691 3,706,136,996 Rls. 359,429 $
172 1389 ژاپن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,040 3,700,681,121 Rls. 355,732 $
173 1389 ژاپن 84411000 ماشينهاي برش 8,303 3,699,399,768 Rls. 359,578 $
174 1389 ژاپن 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 102,265 3,691,083,458 Rls. 357,745 $
175 1389 ژاپن 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 51,150 3,683,684,202 Rls. 354,678 $
176 1389 ژاپن 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 31,025 3,672,895,707 Rls. 359,335 $
177 1389 ژاپن 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,795 3,671,402,983 Rls. 349,692 $
178 1389 ژاپن 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 23,251 3,658,278,571 Rls. 357,423 $
179 1389 ژاپن 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 86,400 3,608,336,792 Rls. 345,757 $
180 1389 ژاپن 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 155اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 61,500 3,571,166,106 Rls. 355,897 $
181 1389 ژاپن 34029040 مواد تعاون نساجي 104,150 3,554,520,739 Rls. 340,990 $
182 1389 ژاپن 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 180 3,475,533,990 Rls. 335,352 $
183 1389 ژاپن 90183915 ميكروست (infusion set with buret) 65,700 3,453,803,906 Rls. 334,113 $
184 1389 ژاپن 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 260,118 3,442,871,337 Rls. 331,376 $
185 1389 ژاپن 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 496,710 3,365,938,830 Rls. 322,192 $
186 1389 ژاپن 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 56,440 3,346,279,150 Rls. 322,906 $
187 1389 ژاپن 85232940 --- نوار كاست تصويري كامل وسوار شده به پهناي بيشتر از 6/5 ميلي متر 4,754 3,315,169,911 Rls. 320,138 $
188 1389 ژاپن 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,367 3,295,943,333 Rls. 318,325 $
189 1389 ژاپن 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 41,849 3,255,351,367 Rls. 315,435 $
190 1389 ژاپن 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 8,800 3,251,879,580 Rls. 315,338 $
191 1389 ژاپن 27101920 روغن صنعتي 44,040 3,229,171,440 Rls. 310,667 $
192 1389 ژاپن 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 117,600 3,178,391,806 Rls. 309,978 $
193 1389 ژاپن 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 68,842 3,174,820,841 Rls. 304,378 $
194 1389 ژاپن 27101910 روغن موتور 61,195 3,097,154,992 Rls. 306,697 $
195 1389 ژاپن 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 8,467 3,037,300,467 Rls. 292,091 $
196 1389 ژاپن 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 173,254 3,032,419,388 Rls. 299,384 $
197 1389 ژاپن 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2,937 3,027,095,807 Rls. 295,788 $
198 1389 ژاپن 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 301,940 3,024,050,001 Rls. 291,057 $
199 1389 ژاپن 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 94 2,988,583,794 Rls. 287,627 $
200 1389 ژاپن 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 6,740 2,976,022,198 Rls. 297,430 $
201 1389 ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 71,964 2,928,100,477 Rls. 285,346 $
202 1389 ژاپن 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 100,000 2,920,888,128 Rls. 281,863 $
203 1389 ژاپن 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 4,942 2,920,844,846 Rls. 279,285 $
204 1389 ژاپن 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 660,000 2,909,859,108 Rls. 280,811 $
205 1389 ژاپن 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 1,652 2,870,530,166 Rls. 277,074 $
206 1389 ژاپن 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 7,360 2,869,271,103 Rls. 287,216 $
207 1389 ژاپن 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 24,887 2,841,833,968 Rls. 275,933 $
208 1389 ژاپن 90321000 ترموستات 3,072 2,839,429,749 Rls. 274,095 $
209 1389 ژاپن 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 2,023 2,830,121,554 Rls. 273,721 $
210 1389 ژاپن 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 7,920 2,824,155,747 Rls. 276,415 $
211 1389 ژاپن 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 6,259 2,774,160,780 Rls. 266,183 $
212 1389 ژاپن 55039000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, که درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 57,080 2,761,418,810 Rls. 264,639 $
213 1389 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 2,535 2,754,598,958 Rls. 264,544 $
214 1389 ژاپن 90303300 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ،جريان ،مقاومت ياقدرت فاقد وسيله ثبت . 1,353 2,747,324,352 Rls. 264,820 $
215 1389 ژاپن 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 5,938 2,744,868,239 Rls. 262,799 $
216 1389 ژاپن 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 9,481 2,738,818,503 Rls. 263,921 $
217 1389 ژاپن 28251000 هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها 64,000 2,713,986,631 Rls. 261,355 $
218 1389 ژاپن 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 2,140 2,697,990,727 Rls. 260,323 $
219 1389 ژاپن 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 4,500 2,685,833,454 Rls. 260,786 $
220 1389 ژاپن 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 23,644 2,626,442,747 Rls. 252,770 $
221 1389 ژاپن 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,625 2,591,907,035 Rls. 259,814 $
222 1389 ژاپن 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 2,538 2,591,388,956 Rls. 249,115 $
223 1389 ژاپن 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 7,020 2,576,269,459 Rls. 247,251 $
224 1389 ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 5,576 2,545,340,762 Rls. 246,282 $
225 1389 ژاپن 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 270 2,544,834,111 Rls. 240,101 $
226 1389 ژاپن 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 12,900 2,505,766,781 Rls. 241,473 $
227 1389 ژاپن 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 6,720 2,496,223,537 Rls. 240,772 $
228 1389 ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 51,120 2,479,549,484 Rls. 239,158 $
229 1389 ژاپن 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 14,421 2,457,043,531 Rls. 234,206 $
230 1389 ژاپن 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 970 2,432,985,757 Rls. 236,112 $
231 1389 ژاپن 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,202 2,427,018,422 Rls. 234,300 $
232 1389 ژاپن 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 6,103 2,385,397,398 Rls. 231,799 $
233 1389 ژاپن 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 8,946 2,357,865,845 Rls. 228,232 $
234 1389 ژاپن 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 15,676 2,338,302,262 Rls. 226,478 $
235 1389 ژاپن 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 3,256 2,321,612,703 Rls. 231,328 $
236 1389 ژاپن 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,961 2,316,542,962 Rls. 224,581 $
237 1389 ژاپن 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 1,175 2,307,514,399 Rls. 222,817 $
238 1389 ژاپن 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 241,319 2,286,753,512 Rls. 221,646 $
239 1389 ژاپن 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 32,756 2,286,727,957 Rls. 219,228 $
240 1389 ژاپن 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 37,820 2,269,133,502 Rls. 220,648 $
241 1389 ژاپن 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 19,628 2,194,842,110 Rls. 213,444 $
242 1389 ژاپن 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,225 2,178,147,042 Rls. 205,505 $
243 1389 ژاپن 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 325 2,177,081,277 Rls. 213,253 $
244 1389 ژاپن 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 770 2,138,092,381 Rls. 212,703 $
245 1389 ژاپن 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 12,800 2,136,232,820 Rls. 213,367 $
246 1389 ژاپن 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 15,000 2,125,062,000 Rls. 204,313 $
247 1389 ژاپن 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,060 2,105,079,560 Rls. 203,932 $
248 1389 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,172 2,089,007,680 Rls. 202,777 $
249 1389 ژاپن 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 116,550 2,088,660,373 Rls. 202,670 $
250 1389 ژاپن 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 2,810 2,077,060,000 Rls. 198,762 $
251 1389 ژاپن 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 3,743 2,069,298,032 Rls. 201,184 $
252 1389 ژاپن 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 31,141 2,063,191,620 Rls. 203,351 $
253 1389 ژاپن 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 822 2,059,520,471 Rls. 197,688 $
254 1389 ژاپن 48239020 --- كاغذ خو چسب 87,000 2,019,070,720 Rls. 193,976 $
255 1389 ژاپن 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 88,837 2,007,604,434 Rls. 193,480 $
256 1389 ژاپن 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 45,000 2,007,429,308 Rls. 197,271 $
257 1389 ژاپن 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,700 2,004,261,106 Rls. 193,582 $
258 1389 ژاپن 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي کمکي برا ي ا ستفاده در ديگها 4,500 1,993,216,808 Rls. 195,364 $
259 1389 ژاپن 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 19,370 1,983,005,377 Rls. 191,396 $
260 1389 ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 6,211 1,952,584,084 Rls. 187,009 $
261 1389 ژاپن 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 1,145 1,945,655,440 Rls. 188,734 $
262 1389 ژاپن 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 101,642 1,938,263,331 Rls. 188,476 $
263 1389 ژاپن 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 42,224 1,922,473,113 Rls. 184,362 $
264 1389 ژاپن 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 33,250 1,903,496,362 Rls. 183,123 $
265 1389 ژاپن 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 10,000 1,900,868,188 Rls. 182,741 $
266 1389 ژاپن 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 805 1,887,456,167 Rls. 182,610 $
267 1389 ژاپن 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 600 1,881,703,186 Rls. 180,950 $
268 1389 ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,140 1,861,398,798 Rls. 179,434 $
269 1389 ژاپن 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 24,800 1,859,407,180 Rls. 183,718 $
270 1389 ژاپن 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,559 1,858,936,604 Rls. 179,011 $
271 1389 ژاپن 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 1,279 1,835,533,668 Rls. 179,330 $
272 1389 ژاپن 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 50,000 1,830,398,963 Rls. 175,949 $
273 1389 ژاپن 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,559 1,829,331,476 Rls. 176,483 $
274 1389 ژاپن 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 12,270 1,823,221,837 Rls. 181,034 $
275 1389 ژاپن 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 4,620 1,821,755,867 Rls. 175,639 $
276 1389 ژاپن 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3,827 1,814,487,836 Rls. 174,115 $
277 1389 ژاپن 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,976 1,812,938,504 Rls. 174,980 $
278 1389 ژاپن 84672910 موتور آويز برا ي ا ستفاده هاي دندا نسازي و دندا نپزشکي 25,507 1,806,158,229 Rls. 173,786 $
279 1389 ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 714 1,797,318,727 Rls. 173,142 $
280 1389 ژاپن 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 103 1,792,792,500 Rls. 173,939 $
281 1389 ژاپن 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 10,292 1,781,757,069 Rls. 170,044 $
282 1389 ژاپن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,430 1,750,219,414 Rls. 169,721 $
283 1389 ژاپن 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,895 1,748,400,853 Rls. 168,109 $
284 1389 ژاپن 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 2,117 1,746,458,423 Rls. 168,027 $
285 1389 ژاپن 87115090 موتورسيکلت باحجم سيلندربيش ا ز800CC،بجزنوع دوزمانه 5,592 1,734,130,332 Rls. 167,382 $
286 1389 ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 58,194 1,733,662,090 Rls. 167,345 $
287 1389 ژاپن 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,898 1,724,387,210 Rls. 166,341 $
288 1389 ژاپن 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 11,365 1,718,240,000 Rls. 165,263 $
289 1389 ژاپن 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 7,321 1,672,497,401 Rls. 161,101 $
290 1389 ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 7,893 1,653,677,422 Rls. 159,718 $
291 1389 ژاپن 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 11,227 1,650,208,764 Rls. 159,225 $
292 1389 ژاپن 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 11,365 1,637,262,200 Rls. 158,973 $
293 1389 ژاپن 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 61,900 1,636,580,515 Rls. 155,807 $
294 1389 ژاپن 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 12,267 1,618,696,789 Rls. 157,515 $
295 1389 ژاپن 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 10,666 1,614,400,198 Rls. 155,876 $
296 1389 ژاپن 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 86,120 1,593,076,137 Rls. 153,628 $
297 1389 ژاپن 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 350 1,589,528,422 Rls. 153,563 $
298 1389 ژاپن 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 56,509 1,580,864,936 Rls. 153,161 $
299 1389 ژاپن 84042000 کندا نسوربرا ي ماشينهاي بخاريا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند 110 1,554,702,360 Rls. 151,250 $
300 1389 ژاپن 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 156,310 1,553,442,954 Rls. 148,187 $
مجموع کل
654,578,522,910 ريال
مجموع کل
63,345,871 دلار