آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 کانادا 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 205,335 108,391,206,323 Rls. 10,498,630 $
2 1389 کانادا 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 352,701 86,418,781,558 Rls. 8,431,300 $
3 1389 کانادا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 64,349 79,893,699,555 Rls. 7,758,947 $
4 1389 کانادا 01021010 گاو شيري مولد نژا دخاص 367,061 54,071,398,515 Rls. 5,172,379 $
5 1389 کانادا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 6,326,679 49,909,768,037 Rls. 4,811,545 $
6 1389 کانادا 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 99,982 48,900,604,561 Rls. 4,728,176 $
7 1389 کانادا 05111000 ا سپرم گاوي 265 46,097,095,828 Rls. 4,443,857 $
8 1389 کانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,047,575 45,239,625,409 Rls. 4,385,373 $
9 1389 کانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 86,436 38,095,840,690 Rls. 3,717,519 $
10 1389 کانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 50,058 37,006,290,667 Rls. 3,562,958 $
11 1389 کانادا 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 59,600 36,613,148,237 Rls. 3,561,937 $
12 1389 کانادا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 277,915 32,469,044,099 Rls. 3,139,635 $
13 1389 کانادا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 15,217 27,874,343,451 Rls. 2,690,938 $
14 1389 کانادا 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 860,354 25,959,690,133 Rls. 2,505,291 $
15 1389 کانادا 30049030 مكمل هاي دارويي 97,806 25,595,945,485 Rls. 2,477,517 $
16 1389 کانادا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 57,784 23,968,074,047 Rls. 2,313,297 $
17 1389 کانادا 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 3,736,247 20,149,528,319 Rls. 1,946,626 $
18 1389 کانادا 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 2,354,490 19,384,042,844 Rls. 1,869,312 $
19 1389 کانادا 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 3,355,006 18,480,174,658 Rls. 1,784,516 $
20 1389 کانادا 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 2,255,387 17,104,998,924 Rls. 1,653,863 $
21 1389 کانادا 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 2,002,000 16,163,979,313 Rls. 1,559,463 $
22 1389 کانادا 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 74,019 15,863,738,487 Rls. 1,587,326 $
23 1389 کانادا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,584,800 13,097,145,611 Rls. 1,258,913 $
24 1389 کانادا 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 670,000 12,684,927,436 Rls. 1,226,435 $
25 1389 کانادا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 24,474 12,543,130,116 Rls. 1,211,572 $
26 1389 کانادا 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,194,245 12,247,700,000 Rls. 1,172,817 $
27 1389 کانادا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,950 10,662,255,875 Rls. 1,031,085 $
28 1389 کانادا 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 1,014,140 10,416,665,544 Rls. 997,407 $
29 1389 کانادا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 1,202,000 9,815,935,947 Rls. 958,788 $
30 1389 کانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,438 9,035,742,481 Rls. 869,324 $
31 1389 کانادا 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 85,787 9,024,317,554 Rls. 870,859 $
32 1389 کانادا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 72,829 8,758,706,607 Rls. 842,556 $
33 1389 کانادا 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 186,808 8,675,992,391 Rls. 839,089 $
34 1389 کانادا 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 158,210 8,479,057,916 Rls. 822,671 $
35 1389 کانادا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,058 8,188,583,251 Rls. 782,649 $
36 1389 کانادا 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 356,040 7,863,776,280 Rls. 762,239 $
37 1389 کانادا 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 1,322 7,476,903,536 Rls. 725,209 $
38 1389 کانادا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 70,004 7,462,951,579 Rls. 732,902 $
39 1389 کانادا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 11,229 7,328,188,502 Rls. 717,549 $
40 1389 کانادا 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 115 7,062,809,395 Rls. 680,622 $
41 1389 کانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2,893 6,976,560,392 Rls. 672,904 $
42 1389 کانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 1,801 6,794,474,333 Rls. 659,030 $
43 1389 کانادا 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 124,000 6,255,823,951 Rls. 606,753 $
44 1389 کانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 281,245 6,254,056,037 Rls. 606,766 $
45 1389 کانادا 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 268,260 6,248,651,451 Rls. 602,096 $
46 1389 کانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,032 6,141,864,306 Rls. 594,100 $
47 1389 کانادا 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 76,055 5,847,209,512 Rls. 567,897 $
48 1389 کانادا 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 9,400 5,831,006,174 Rls. 588,304 $
49 1389 کانادا 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 72,620 5,532,000,000 Rls. 531,106 $
50 1389 کانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 8,980 5,252,144,213 Rls. 506,837 $
51 1389 کانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 672,000 5,161,254,174 Rls. 495,453 $
52 1389 کانادا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 676 5,150,397,713 Rls. 499,251 $
53 1389 کانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 81,280 4,867,666,836 Rls. 473,743 $
54 1389 کانادا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 106,088 4,624,599,001 Rls. 442,545 $
55 1389 کانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 45,640 4,604,594,694 Rls. 447,076 $
56 1389 کانادا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 29,024 4,578,732,248 Rls. 445,851 $
57 1389 کانادا 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 93,600 4,415,930,000 Rls. 432,807 $
58 1389 کانادا 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 19,689 4,410,411,085 Rls. 423,046 $
59 1389 کانادا 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 3,643 4,380,763,204 Rls. 421,150 $
60 1389 کانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 961 4,036,533,797 Rls. 391,756 $
61 1389 کانادا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,958 3,976,085,826 Rls. 388,986 $
62 1389 کانادا 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 19,500 3,939,821,075 Rls. 379,656 $
63 1389 کانادا 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 40,350 3,796,943,394 Rls. 368,100 $
64 1389 کانادا 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 22,900 3,775,137,598 Rls. 365,827 $
65 1389 کانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,480 3,686,120,452 Rls. 368,166 $
66 1389 کانادا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 93,023 3,661,457,375 Rls. 350,077 $
67 1389 کانادا 28199010 ا کسيد کروم 54,000 3,626,027,461 Rls. 349,472 $
68 1389 کانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 15,300 3,559,128,050 Rls. 352,139 $
69 1389 کانادا 12040000 دا نه کتان , حتي خرد شده 455,561 3,505,010,742 Rls. 341,058 $
70 1389 کانادا 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 522,104 3,431,975,837 Rls. 329,569 $
71 1389 کانادا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 46,920 3,368,224,807 Rls. 326,462 $
72 1389 کانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 1,101 3,302,073,107 Rls. 327,455 $
73 1389 کانادا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 38,550 3,263,318,415 Rls. 313,761 $
74 1389 کانادا 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 73,840 3,121,033,994 Rls. 300,176 $
75 1389 کانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 546 3,109,375,799 Rls. 301,557 $
76 1389 کانادا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 154,227 2,757,778,985 Rls. 265,088 $
77 1389 کانادا 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 77,470 2,740,382,598 Rls. 263,577 $
78 1389 کانادا 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 123,730 2,682,628,779 Rls. 264,918 $
79 1389 کانادا 84412000 ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي 49,895 2,668,568,940 Rls. 259,110 $
80 1389 کانادا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 672 2,640,721,393 Rls. 258,191 $
81 1389 کانادا 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 474 2,628,290,545 Rls. 259,919 $
82 1389 کانادا 84411000 ماشينهاي برش 46,975 2,624,943,161 Rls. 253,945 $
83 1389 کانادا 25249000 ساير پنبه هاي نسوز بغيرازنوع كرو سيدوليت 500,000 2,595,304,560 Rls. 250,628 $
84 1389 کانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 6,075 2,520,773,724 Rls. 243,241 $
85 1389 کانادا 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 87,682 2,449,297,740 Rls. 244,930 $
86 1389 کانادا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 85,438 2,393,116,837 Rls. 235,123 $
87 1389 کانادا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 644 2,347,170,860 Rls. 226,539 $
88 1389 کانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,580 2,281,377,351 Rls. 220,452 $
89 1389 کانادا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 3,412 2,218,260,810 Rls. 223,401 $
90 1389 کانادا 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 44 2,163,100,712 Rls. 209,319 $
91 1389 کانادا 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 109,000 2,100,602,313 Rls. 202,699 $
92 1389 کانادا 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 447,288 2,098,388,843 Rls. 203,476 $
93 1389 کانادا 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 1,214 2,039,124,522 Rls. 199,772 $
94 1389 کانادا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 18,447 2,019,322,425 Rls. 199,224 $
95 1389 کانادا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,547 1,990,114,768 Rls. 192,477 $
96 1389 کانادا 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 5,200 1,980,709,699 Rls. 189,252 $
97 1389 کانادا 44101910 ساير تخته هاازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 323,903 1,934,439,396 Rls. 185,357 $
98 1389 کانادا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 11,050 1,928,589,286 Rls. 185,888 $
99 1389 کانادا 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 40,400 1,911,117,667 Rls. 190,417 $
100 1389 کانادا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 4,528 1,834,923,884 Rls. 176,868 $
101 1389 کانادا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 6,641 1,796,230,101 Rls. 169,472 $
102 1389 کانادا 28254000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي نيکل 4,500 1,728,113,957 Rls. 164,358 $
103 1389 کانادا 28255000 ا کسيدوهيدروکسيدهاي مس 15,000 1,719,536,989 Rls. 164,369 $
104 1389 کانادا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 61,846 1,652,302,575 Rls. 158,857 $
105 1389 کانادا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 904 1,508,963,130 Rls. 145,385 $
106 1389 کانادا 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 1,117 1,508,261,256 Rls. 145,571 $
107 1389 کانادا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 64,336 1,481,500,047 Rls. 143,064 $
108 1389 کانادا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 80 1,478,198,064 Rls. 145,263 $
109 1389 کانادا 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 757 1,454,472,983 Rls. 139,974 $
110 1389 کانادا 28012000 يد 5,000 1,420,255,040 Rls. 137,435 $
111 1389 کانادا 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 12,600 1,411,089,583 Rls. 135,472 $
112 1389 کانادا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 386 1,409,474,777 Rls. 134,917 $
113 1389 کانادا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 36,011 1,390,661,024 Rls. 133,627 $
114 1389 کانادا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 22,565 1,379,004,898 Rls. 132,779 $
115 1389 کانادا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 792 1,361,235,540 Rls. 131,062 $
116 1389 کانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 163,195 1,348,686,029 Rls. 130,851 $
117 1389 کانادا 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,000 1,317,205,260 Rls. 126,630 $
118 1389 کانادا 28416900 منگانيت ها، منگانات ها و پرمنگنات ها باستثناي پرمنگنات پتاسيم 5,000 1,253,908,910 Rls. 121,139 $
119 1389 کانادا 28364000 کربنات هاي پتاسيم 105,000 1,245,513,768 Rls. 122,073 $
120 1389 کانادا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 20,000 1,243,496,194 Rls. 119,982 $
121 1389 کانادا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 219 1,242,356,753 Rls. 120,052 $
122 1389 کانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 5,000 1,211,448,105 Rls. 115,961 $
123 1389 کانادا 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 167,449 1,203,853,308 Rls. 115,031 $
124 1389 کانادا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 416 1,185,929,595 Rls. 113,341 $
125 1389 کانادا 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 38,037 1,172,249,951 Rls. 112,400 $
126 1389 کانادا 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1,180 1,128,922,235 Rls. 108,501 $
127 1389 کانادا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 64,985 1,103,956,424 Rls. 106,769 $
128 1389 کانادا 96100010 وا يت بردا لکترونيکي بايا بدون کارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياکامپيوتربدون نيازبه کامپيوترحين ا نجام کار 2,146 1,099,547,522 Rls. 106,041 $
129 1389 کانادا 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 33,530 1,087,120,933 Rls. 103,914 $
130 1389 کانادا 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 100,000 1,058,677,074 Rls. 100,990 $
131 1389 کانادا 25241000 پنبه هاي نسوز كرو سيدوليت (Crocidolite) 200,000 1,037,015,120 Rls. 100,088 $
132 1389 کانادا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,446 998,414,132 Rls. 96,295 $
133 1389 کانادا 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 29,073 987,941,620 Rls. 95,352 $
134 1389 کانادا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 6,305 976,784,217 Rls. 94,206 $
135 1389 کانادا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 932 975,492,352 Rls. 95,110 $
136 1389 کانادا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 384 972,388,263 Rls. 93,481 $
137 1389 کانادا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,457 968,582,265 Rls. 94,229 $
138 1389 کانادا 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 5,500 965,197,685 Rls. 91,967 $
139 1389 کانادا 28100010 ا سيد بريک 98,000 928,869,036 Rls. 89,349 $
140 1389 کانادا 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 545 921,543,805 Rls. 88,128 $
141 1389 کانادا 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 94,474 900,499,442 Rls. 87,148 $
142 1389 کانادا 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 168,000 886,139,888 Rls. 85,312 $
143 1389 کانادا 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 28,920 862,354,755 Rls. 83,281 $
144 1389 کانادا 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 846 855,682,615 Rls. 82,128 $
145 1389 کانادا 85065020 قوه هاي نيم قلمي (AAA) باليتيوم 5,200 831,519,572 Rls. 80,008 $
146 1389 کانادا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 290 820,086,304 Rls. 79,413 $
147 1389 کانادا 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 5,569 812,620,583 Rls. 78,806 $
148 1389 کانادا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3,218 807,915,732 Rls. 78,177 $
149 1389 کانادا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 142 801,557,473 Rls. 77,526 $
150 1389 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 127 775,518,739 Rls. 74,634 $
151 1389 کانادا 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 98,985 770,025,842 Rls. 74,305 $
152 1389 کانادا 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 40 766,698,303 Rls. 73,728 $
153 1389 کانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 66,918 753,000,000 Rls. 72,501 $
154 1389 کانادا 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 47,000 745,174,646 Rls. 72,161 $
155 1389 کانادا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 908 741,068,740 Rls. 70,858 $
156 1389 کانادا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 139,165 738,816,615 Rls. 71,211 $
157 1389 کانادا 47062000 خميرا زا لياف بدست آمده ا زکاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز کاغذومقوا ) 171,590 731,700,000 Rls. 70,660 $
158 1389 کانادا 32071090 سايرپيگمانها.کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذکور 3,000 731,659,535 Rls. 70,446 $
159 1389 کانادا 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 17,450 731,326,819 Rls. 71,099 $
160 1389 کانادا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 23,868 729,000,838 Rls. 70,196 $
161 1389 کانادا 28249010 سرنج ومين اورانژ 24,200 708,736,790 Rls. 68,128 $
162 1389 کانادا 34039910 روان كننده سيليكوني 5,000 701,989,200 Rls. 67,983 $
163 1389 کانادا 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,180 688,992,546 Rls. 68,652 $
164 1389 کانادا 29304000 متيونين 10,000 687,070,000 Rls. 66,109 $
165 1389 کانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 659,023,474 Rls. 62,794 $
166 1389 کانادا 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,890 649,066,634 Rls. 62,422 $
167 1389 کانادا 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 11,077 643,775,324 Rls. 61,925 $
168 1389 کانادا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 17,000 642,191,583 Rls. 61,454 $
169 1389 کانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 420 640,051,555 Rls. 61,513 $
170 1389 کانادا 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 33,932 618,489,661 Rls. 59,258 $
171 1389 کانادا 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي کشت 29,000 617,002,056 Rls. 59,862 $
172 1389 کانادا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,521 611,385,456 Rls. 59,008 $
173 1389 کانادا 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 29,000 602,664,995 Rls. 58,077 $
174 1389 کانادا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 7,438 591,111,720 Rls. 57,507 $
175 1389 کانادا 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 164 581,131,249 Rls. 55,917 $
176 1389 کانادا 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 586 576,011,931 Rls. 55,707 $
177 1389 کانادا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 488 574,574,697 Rls. 55,264 $
178 1389 کانادا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 75 562,691,132 Rls. 54,092 $
179 1389 کانادا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 86 561,805,874 Rls. 53,689 $
180 1389 کانادا 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 3,175 554,504,300 Rls. 53,417 $
181 1389 کانادا 29231010 کولين کلرايد 75% مايع 75,000 539,827,396 Rls. 51,940 $
182 1389 کانادا 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 8,000 533,275,508 Rls. 51,470 $
183 1389 کانادا 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 54,525 529,114,438 Rls. 52,106 $
184 1389 کانادا 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,175 520,232,479 Rls. 50,488 $
185 1389 کانادا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 778 516,140,713 Rls. 49,340 $
186 1389 کانادا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 16,409 515,208,879 Rls. 49,236 $
187 1389 کانادا 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 42,000 508,172,195 Rls. 48,788 $
188 1389 کانادا 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 5,568 506,630,888 Rls. 48,700 $
189 1389 کانادا 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 612 505,524,554 Rls. 48,956 $
190 1389 کانادا 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,800 504,492,714 Rls. 48,277 $
191 1389 کانادا 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 40,000 491,990,581 Rls. 47,771 $
192 1389 کانادا 32071020 رنگ هاي چيني وسراميكي ورولعابي (750-850درجه سانتي گراد )وداخل لعابي (1180-1280درجه سانتي گراد ) 1,000 488,880,000 Rls. 47,067 $
193 1389 کانادا 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 13,000 484,460,084 Rls. 48,054 $
194 1389 کانادا 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,680 467,212,996 Rls. 44,993 $
195 1389 کانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 6,881 457,137,074 Rls. 43,822 $
196 1389 کانادا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 436 434,023,957 Rls. 41,732 $
197 1389 کانادا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,750 433,422,480 Rls. 41,917 $
198 1389 کانادا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 35,000 416,440,932 Rls. 40,031 $
199 1389 کانادا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 12,852 414,574,160 Rls. 39,611 $
200 1389 کانادا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 5,707 412,495,349 Rls. 40,130 $
مجموع کل
1,350,789,560,527 ريال
مجموع کل
130,782,127 دلار