آمار کل " واردات از" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 آفريقاي جنوبي 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 6,039,255 161,976,798,491 Rls. 15,672,052 $
2 1389 آفريقاي جنوبي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 12,550,000 122,722,425,231 Rls. 11,859,512 $
3 1389 آفريقاي جنوبي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 15,105,471 109,689,416,919 Rls. 10,523,302 $
4 1389 آفريقاي جنوبي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 14,268,260 98,932,714,333 Rls. 9,555,947 $
5 1389 آفريقاي جنوبي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 2,000,000 23,333,447,448 Rls. 2,236,228 $
6 1389 آفريقاي جنوبي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,501 22,304,000,000 Rls. 2,107,435 $
7 1389 آفريقاي جنوبي 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 510,022 19,865,610,889 Rls. 1,905,205 $
8 1389 آفريقاي جنوبي 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 343,634 17,163,660,044 Rls. 1,679,252 $
9 1389 آفريقاي جنوبي 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 497,714 14,384,521,448 Rls. 1,394,958 $
10 1389 آفريقاي جنوبي 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 403,810 14,073,670,910 Rls. 1,351,678 $
11 1389 آفريقاي جنوبي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 87,951 9,958,941,739 Rls. 957,525 $
12 1389 آفريقاي جنوبي 38040090 مواد قليايي باقيمانده از ساختن خميرچوب کنسانتره ... به غير از نوع تجزيه ناپذير ) سخت 2,268,000 9,776,642,794 Rls. 944,232 $
13 1389 آفريقاي جنوبي 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 21,736 9,009,106,776 Rls. 865,262 $
14 1389 آفريقاي جنوبي 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 666,120 8,960,953,251 Rls. 862,013 $
15 1389 آفريقاي جنوبي 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 209,000 8,730,229,375 Rls. 849,788 $
16 1389 آفريقاي جنوبي 08061000 ا نگور تازه 668,280 7,322,401,589 Rls. 731,900 $
17 1389 آفريقاي جنوبي 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 42,924 6,763,014,846 Rls. 652,738 $
18 1389 آفريقاي جنوبي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 197,438 5,716,966,072 Rls. 553,093 $
19 1389 آفريقاي جنوبي 08081000 سيب , تازه 490,684 5,694,278,431 Rls. 550,985 $
20 1389 آفريقاي جنوبي 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 23,818 4,795,421,731 Rls. 460,136 $
21 1389 آفريقاي جنوبي 32012000 عصاره درخت ا بريشم يا شب خسب 356,000 4,540,302,818 Rls. 437,459 $
22 1389 آفريقاي جنوبي 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 203,290 4,339,100,440 Rls. 417,743 $
23 1389 آفريقاي جنوبي 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 155,673 4,045,639,539 Rls. 389,653 $
24 1389 آفريقاي جنوبي 08054000 گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده 395,855 3,246,378,192 Rls. 311,439 $
25 1389 آفريقاي جنوبي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 482,447 3,141,688,749 Rls. 301,270 $
26 1389 آفريقاي جنوبي 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 178,700 2,942,237,811 Rls. 293,168 $
27 1389 آفريقاي جنوبي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 149,856 2,921,596,013 Rls. 280,599 $
28 1389 آفريقاي جنوبي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 85,616 2,524,452,145 Rls. 243,106 $
29 1389 آفريقاي جنوبي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 49,125 2,131,506,363 Rls. 205,031 $
30 1389 آفريقاي جنوبي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 20,310 1,867,650,019 Rls. 179,009 $
31 1389 آفريقاي جنوبي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 2,639 1,803,608,633 Rls. 174,363 $
32 1389 آفريقاي جنوبي 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 275,000 1,792,072,854 Rls. 172,960 $
33 1389 آفريقاي جنوبي 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 35,952 1,768,766,000 Rls. 174,096 $
34 1389 آفريقاي جنوبي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 360 1,722,263,331 Rls. 162,493 $
35 1389 آفريقاي جنوبي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,655 1,693,107,672 Rls. 162,521 $
36 1389 آفريقاي جنوبي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,750 1,671,136,299 Rls. 160,655 $
37 1389 آفريقاي جنوبي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,881 1,632,639,346 Rls. 154,037 $
38 1389 آفريقاي جنوبي 28049000 سلينيوم 19,000 1,588,814,493 Rls. 154,269 $
39 1389 آفريقاي جنوبي 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 1,268 1,480,834,478 Rls. 146,792 $
40 1389 آفريقاي جنوبي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 13,559 1,459,973,454 Rls. 142,551 $
41 1389 آفريقاي جنوبي 30049030 مكمل هاي دارويي 88,000 1,413,470,061 Rls. 136,818 $
42 1389 آفريقاي جنوبي 28413000 دي کرومات سديم 105,000 1,320,411,513 Rls. 126,162 $
43 1389 آفريقاي جنوبي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 115,200 1,248,502,112 Rls. 119,667 $
44 1389 آفريقاي جنوبي 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 80,000 1,183,401,443 Rls. 113,981 $
45 1389 آفريقاي جنوبي 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 66,000 1,176,775,544 Rls. 113,789 $
46 1389 آفريقاي جنوبي 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 222,000 1,155,805,938 Rls. 111,175 $
47 1389 آفريقاي جنوبي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 96,000 1,103,162,180 Rls. 105,849 $
48 1389 آفريقاي جنوبي 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 7,527 1,101,219,742 Rls. 106,339 $
49 1389 آفريقاي جنوبي 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 3,000 1,095,967,058 Rls. 105,748 $
50 1389 آفريقاي جنوبي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,266 1,084,320,746 Rls. 104,505 $
51 1389 آفريقاي جنوبي 70051020 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن 232,589 1,011,875,861 Rls. 97,571 $
52 1389 آفريقاي جنوبي 47073000 آخال وخرده ريزا زکاغذمقوا ي ساخته شده از خمير مکانيکي مثلا ازروزنامه, اوراق چاپي همانند 408,040 1,001,639,598 Rls. 95,668 $
53 1389 آفريقاي جنوبي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 18,750 995,058,751 Rls. 93,882 $
54 1389 آفريقاي جنوبي 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 19,000 966,656,220 Rls. 93,271 $
55 1389 آفريقاي جنوبي 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 52,800 949,493,949 Rls. 91,105 $
56 1389 آفريقاي جنوبي 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 64,000 947,081,540 Rls. 91,139 $
57 1389 آفريقاي جنوبي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2,400 937,813,676 Rls. 89,623 $
58 1389 آفريقاي جنوبي 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 10,423 932,172,911 Rls. 90,414 $
59 1389 آفريقاي جنوبي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 13,000 915,058,615 Rls. 89,685 $
60 1389 آفريقاي جنوبي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 23,100 878,222,508 Rls. 84,204 $
61 1389 آفريقاي جنوبي 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 189,000 859,787,254 Rls. 83,510 $
62 1389 آفريقاي جنوبي 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,000 840,651,253 Rls. 81,372 $
63 1389 آفريقاي جنوبي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 44,000 772,717,085 Rls. 74,579 $
64 1389 آفريقاي جنوبي 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 81,000 770,070,000 Rls. 74,067 $
65 1389 آفريقاي جنوبي 70052110 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميران کلا در توده رنگ شده باضخامت 2.5 ميليمتر و کمتراز آن 173,873 757,537,973 Rls. 73,698 $
66 1389 آفريقاي جنوبي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,035 728,330,450 Rls. 68,717 $
67 1389 آفريقاي جنوبي 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 166,048 726,191,799 Rls. 70,724 $
68 1389 آفريقاي جنوبي 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 34,000 662,466,467 Rls. 66,247 $
69 1389 آفريقاي جنوبي 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 23,760 627,000,000 Rls. 60,312 $
70 1389 آفريقاي جنوبي 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 15 610,405,610 Rls. 58,772 $
71 1389 آفريقاي جنوبي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 98,560 593,700,000 Rls. 57,213 $
72 1389 آفريقاي جنوبي 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 44,000 591,875,856 Rls. 57,425 $
73 1389 آفريقاي جنوبي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 48,200 491,921,679 Rls. 47,213 $
74 1389 آفريقاي جنوبي 84824000 رولربيرينگ سوزني. 758 490,839,768 Rls. 47,146 $
75 1389 آفريقاي جنوبي 07032000 سير 42,924 490,600,000 Rls. 47,278 $
76 1389 آفريقاي جنوبي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 125,340 436,580,777 Rls. 41,647 $
77 1389 آفريقاي جنوبي 28439000 ساير ترکيبات , ملغمه ها (Amaljames) 379 416,984,041 Rls. 40,133 $
78 1389 آفريقاي جنوبي 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 36,000 414,391,100 Rls. 40,615 $
79 1389 آفريقاي جنوبي 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 19,799 377,448,832 Rls. 36,994 $
80 1389 آفريقاي جنوبي 27101930 گريس 35 338,653,438 Rls. 32,676 $
81 1389 آفريقاي جنوبي 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,700 302,449,943 Rls. 29,149 $
82 1389 آفريقاي جنوبي 08082010 گلابي تازه 45,000 301,946,917 Rls. 30,159 $
83 1389 آفريقاي جنوبي 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 36,000 298,561,194 Rls. 28,844 $
84 1389 آفريقاي جنوبي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 17,850 292,649,303 Rls. 28,134 $
85 1389 آفريقاي جنوبي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 9,199 251,139,263 Rls. 24,267 $
86 1389 آفريقاي جنوبي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 375 250,122,200 Rls. 23,903 $
87 1389 آفريقاي جنوبي 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 2,331 245,916,161 Rls. 23,559 $
88 1389 آفريقاي جنوبي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 16,000 240,170,105 Rls. 23,320 $
89 1389 آفريقاي جنوبي 32110000 سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده 900 233,765,200 Rls. 22,796 $
90 1389 آفريقاي جنوبي 40082900 ميله , ترکه يا پروفيله ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده ا ز کائوچوي غيرا سفنجي 1,980 227,474,515 Rls. 21,469 $
91 1389 آفريقاي جنوبي 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 44,500 206,638,720 Rls. 19,934 $
92 1389 آفريقاي جنوبي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 214 189,364,726 Rls. 17,998 $
93 1389 آفريقاي جنوبي 67021000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن ازپلاستيک 3,009 187,954,810 Rls. 18,795 $
94 1389 آفريقاي جنوبي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 290 187,102,663 Rls. 17,910 $
95 1389 آفريقاي جنوبي 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 17,380 178,240,820 Rls. 17,146 $
96 1389 آفريقاي جنوبي 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 970 170,939,045 Rls. 16,327 $
97 1389 آفريقاي جنوبي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 2,100 166,727,696 Rls. 16,087 $
98 1389 آفريقاي جنوبي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,500 158,498,386 Rls. 15,793 $
99 1389 آفريقاي جنوبي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 14,735 157,481,163 Rls. 15,495 $
100 1389 آفريقاي جنوبي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 310 148,033,000 Rls. 14,283 $
101 1389 آفريقاي جنوبي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,213 139,344,082 Rls. 13,657 $
102 1389 آفريقاي جنوبي 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 324 138,831,691 Rls. 13,244 $
103 1389 آفريقاي جنوبي 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 820 133,271,270 Rls. 12,900 $
104 1389 آفريقاي جنوبي 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 256 131,343,741 Rls. 12,671 $
105 1389 آفريقاي جنوبي 21069010 ا ستابيلايزر 16,200 130,988,644 Rls. 12,985 $
106 1389 آفريقاي جنوبي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 47 125,229,830 Rls. 12,039 $
107 1389 آفريقاي جنوبي 68128000 الياف پنبه نسوز كروسيدوليت كارشده ،مخلوطهابراساس پنبه نسوز كرو سيدوليت يابراساس پنبه نسوز كروسيدوليت تركيبات منيزيم ،اشياءساخته شده از اين مخلوطها ياازپنبه نسوز كروسيدوليت مسلح شده غيرازشماره 6811يا6813. 500 124,621,352 Rls. 11,758 $
108 1389 آفريقاي جنوبي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 39 121,121,776 Rls. 11,687 $
109 1389 آفريقاي جنوبي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 119 113,541,442 Rls. 11,000 $
110 1389 آفريقاي جنوبي 38040010 موادقليايي باقيمانده ازساختن خميرچوب ،كنسانتره ...از ا نوا ع تجزيه ناپذير(سخت ) 24,000 105,064,507 Rls. 10,506 $
111 1389 آفريقاي جنوبي 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 685 105,000,942 Rls. 10,190 $
112 1389 آفريقاي جنوبي 90151000 مسافت ياب ها 409 104,494,307 Rls. 9,984 $
113 1389 آفريقاي جنوبي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 40 103,500,000 Rls. 10,039 $
114 1389 آفريقاي جنوبي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 784 102,765,445 Rls. 10,164 $
115 1389 آفريقاي جنوبي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 500 98,844,382 Rls. 9,516 $
116 1389 آفريقاي جنوبي 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 25 97,891,350 Rls. 9,445 $
117 1389 آفريقاي جنوبي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 600 87,834,732 Rls. 8,519 $
118 1389 آفريقاي جنوبي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 1,300 82,708,384 Rls. 8,128 $
119 1389 آفريقاي جنوبي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 3,702 81,875,702 Rls. 7,871 $
120 1389 آفريقاي جنوبي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 440 72,776,981 Rls. 6,954 $
121 1389 آفريقاي جنوبي 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 35 70,363,544 Rls. 6,789 $
122 1389 آفريقاي جنوبي 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 51 69,683,510 Rls. 6,701 $
123 1389 آفريقاي جنوبي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6 68,399,811 Rls. 6,600 $
124 1389 آفريقاي جنوبي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 54 68,250,292 Rls. 6,552 $
125 1389 آفريقاي جنوبي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 125 56,200,000 Rls. 5,508 $
126 1389 آفريقاي جنوبي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,308 55,794,583 Rls. 5,579 $
127 1389 آفريقاي جنوبي 15151900 روغن تخم کتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 1,000 46,006,488 Rls. 4,419 $
128 1389 آفريقاي جنوبي 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 23 31,816,546 Rls. 3,081 $
129 1389 آفريقاي جنوبي 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 55 31,226,000 Rls. 3,002 $
130 1389 آفريقاي جنوبي 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 363 27,746,942 Rls. 2,655 $
131 1389 آفريقاي جنوبي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 1,000 27,582,556 Rls. 2,651 $
132 1389 آفريقاي جنوبي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 14 27,200,000 Rls. 2,592 $
133 1389 آفريقاي جنوبي 84821000 بلبرينگ. 237 22,116,379 Rls. 2,129 $
134 1389 آفريقاي جنوبي 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 75 20,394,618 Rls. 2,032 $
135 1389 آفريقاي جنوبي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 25 18,493,764 Rls. 1,789 $
136 1389 آفريقاي جنوبي 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 100 17,482,111 Rls. 1,678 $
137 1389 آفريقاي جنوبي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 15 15,736,669 Rls. 1,485 $
138 1389 آفريقاي جنوبي 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 32 13,953,071 Rls. 1,331 $
139 1389 آفريقاي جنوبي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 800 10,652,274 Rls. 1,029 $
140 1389 آفريقاي جنوبي 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 21 9,830,773 Rls. 938 $
141 1389 آفريقاي جنوبي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 46 6,443,862 Rls. 624 $
142 1389 آفريقاي جنوبي 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 30 1,008,929 Rls. 97 $
143 1389 آفريقاي جنوبي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 231 255,087 Rls. 26 $
مجموع کل
770,217,118,513 ريال
مجموع کل
74,305,299 دلار