آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 آلمان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 89,726 41,572,657,132 Rls. 4,015,519 $
102 1389 آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 155,593 41,553,353,074 Rls. 3,981,900 $
103 1389 آلمان 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 1,212,940 41,483,610,025 Rls. 4,015,512 $
104 1389 آلمان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 36,879 41,454,542,500 Rls. 4,000,783 $
105 1389 آلمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 210,169 41,092,810,918 Rls. 4,055,443 $
106 1389 آلمان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 369,504 40,765,965,767 Rls. 3,930,447 $
107 1389 آلمان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 24,074 40,018,517,683 Rls. 3,941,157 $
108 1389 آلمان 86029000 لکوموتيوهاولكوتراكتورها که در جاي ديگري مذکور نباشد;تندرهاي لکوموتيو 325,000 39,864,529,170 Rls. 3,846,279 $
109 1389 آلمان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,562,609 39,532,252,201 Rls. 3,842,938 $
110 1389 آلمان 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 327,571 39,068,357,623 Rls. 3,765,046 $
111 1389 آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 797,370 38,871,082,227 Rls. 3,756,493 $
112 1389 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 50,163 38,520,204,673 Rls. 3,793,050 $
113 1389 آلمان 84263000 جرثقيل هاي چهارطاقي (portal or pedestal jib cranes ) 16,491 38,502,893,467 Rls. 3,715,061 $
114 1389 آلمان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 781,768 38,202,105,851 Rls. 3,709,658 $
115 1389 آلمان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 154,040 38,170,998,779 Rls. 3,686,741 $
116 1389 آلمان 55070000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, حلاجي شده, شانه زده يابنحوديگري برا ي نخ ريسي عمل آورده شده باشند. 1,221,022 38,142,741,933 Rls. 3,688,853 $
117 1389 آلمان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 27,268 37,870,643,047 Rls. 3,661,087 $
118 1389 آلمان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 1,869,699 37,724,039,757 Rls. 3,641,717 $
119 1389 آلمان 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 424,215 37,412,403,685 Rls. 3,609,361 $
120 1389 آلمان 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 331,854 37,215,535,673 Rls. 3,598,389 $
121 1389 آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 631,440 37,067,834,507 Rls. 3,620,642 $
122 1389 آلمان 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 726,918 37,029,082,248 Rls. 3,574,886 $
123 1389 آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 72,523 36,592,622,121 Rls. 3,532,754 $
124 1389 آلمان 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 19,983 36,447,065,093 Rls. 3,509,399 $
125 1389 آلمان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 15,616 36,424,815,264 Rls. 3,533,985 $
126 1389 آلمان 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي 235,803 36,363,698,437 Rls. 4,175,416 $
127 1389 آلمان 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 234,530 36,240,753,068 Rls. 3,485,643 $
128 1389 آلمان 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 9,118 35,921,762,743 Rls. 3,478,294 $
129 1389 آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 120,945 35,896,512,124 Rls. 3,488,152 $
130 1389 آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 155,498 35,373,963,250 Rls. 3,400,992 $
131 1389 آلمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 278,752 35,159,864,240 Rls. 3,434,257 $
132 1389 آلمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 296,407 35,157,396,426 Rls. 3,412,202 $
133 1389 آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 353,746 34,980,950,878 Rls. 3,393,380 $
134 1389 آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,880,325 34,924,617,241 Rls. 3,382,921 $
135 1389 آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 557,259 34,703,401,051 Rls. 3,359,750 $
136 1389 آلمان 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 2,590,646 34,502,953,533 Rls. 3,356,916 $
137 1389 آلمان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 789,547 34,002,437,692 Rls. 3,292,687 $
138 1389 آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 139,181 33,693,735,451 Rls. 3,250,962 $
139 1389 آلمان 21069020 ا مولسيفاير 616,816 33,683,356,730 Rls. 3,240,531 $
140 1389 آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 123,317 33,450,169,991 Rls. 3,217,943 $
141 1389 آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,183,425 33,377,851,143 Rls. 3,276,300 $
142 1389 آلمان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 115,666 33,369,858,941 Rls. 3,225,495 $
143 1389 آلمان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 263,155 33,332,699,143 Rls. 3,234,421 $
144 1389 آلمان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 58,961 33,216,604,423 Rls. 3,229,895 $
145 1389 آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 94,695 33,161,854,866 Rls. 3,194,265 $
146 1389 آلمان 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 23,105 33,068,372,110 Rls. 3,165,468 $
147 1389 آلمان 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 930,717 32,991,645,341 Rls. 3,175,714 $
148 1389 آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 14,335 32,875,377,778 Rls. 3,197,188 $
149 1389 آلمان 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 206,648 32,843,439,867 Rls. 3,192,509 $
150 1389 آلمان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 153,718 32,815,579,251 Rls. 3,238,062 $
151 1389 آلمان 24031000 توتون و تنباکو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباکو 363,820 32,720,881,258 Rls. 3,173,317 $
152 1389 آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 531,870 32,585,620,636 Rls. 3,150,640 $
153 1389 آلمان 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 446,989 32,492,903,102 Rls. 3,135,097 $
154 1389 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 377,946 32,449,707,740 Rls. 3,176,041 $
155 1389 آلمان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 4,201,569 32,280,007,176 Rls. 3,112,353 $
156 1389 آلمان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 1,805,238 32,177,393,707 Rls. 3,118,126 $
157 1389 آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 1,849,954 32,121,393,697 Rls. 3,108,425 $
158 1389 آلمان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 181,667 31,732,818,865 Rls. 3,065,298 $
159 1389 آلمان 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 216,374 31,641,397,725 Rls. 3,055,565 $
160 1389 آلمان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 2,803,738 31,488,257,284 Rls. 3,037,479 $
161 1389 آلمان 84294021 ساير غلتك هاي راهسازي نو,باقدرت بيش از 150اسب بخار 448,095 31,477,847,729 Rls. 3,043,854 $
162 1389 آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 849,109 31,451,387,361 Rls. 3,040,257 $
163 1389 آلمان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 1,874,690 31,448,629,172 Rls. 3,057,331 $
164 1389 آلمان 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 52,886 31,400,205,419 Rls. 3,116,884 $
165 1389 آلمان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 519,445 31,283,967,052 Rls. 3,023,947 $
166 1389 آلمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 708,083 31,241,230,719 Rls. 3,032,860 $
167 1389 آلمان 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 812,677 30,934,430,203 Rls. 2,988,230 $
168 1389 آلمان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 156,573 30,896,925,200 Rls. 2,969,840 $
169 1389 آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 119,459 30,835,731,965 Rls. 2,961,853 $
170 1389 آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 16,279 30,676,144,931 Rls. 2,969,432 $
171 1389 آلمان 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 286,380 30,645,047,525 Rls. 2,955,016 $
172 1389 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 315,775 30,571,994,088 Rls. 3,016,250 $
173 1389 آلمان 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 1,017,315 30,332,902,129 Rls. 2,952,762 $
174 1389 آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 881,472 30,316,543,209 Rls. 2,928,100 $
175 1389 آلمان 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 92,137 30,294,032,117 Rls. 2,921,453 $
176 1389 آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 186,190 29,839,020,437 Rls. 2,905,482 $
177 1389 آلمان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 25,254 29,754,764,250 Rls. 2,888,651 $
178 1389 آلمان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 1,812,380 29,617,701,158 Rls. 2,858,507 $
179 1389 آلمان 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 105,377 29,455,000,154 Rls. 2,839,794 $
180 1389 آلمان 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 1,096,718 29,225,715,755 Rls. 2,823,152 $
181 1389 آلمان 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 26,514 29,154,961,869 Rls. 2,855,028 $
182 1389 آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 114,573 29,084,580,101 Rls. 2,821,635 $
183 1389 آلمان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 1,325,030 28,967,497,924 Rls. 2,785,089 $
184 1389 آلمان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 11,106 28,600,892,026 Rls. 2,765,344 $
185 1389 آلمان 84431700 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور . 96,978 28,586,093,086 Rls. 2,774,337 $
186 1389 آلمان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 35,586 28,272,767,275 Rls. 2,735,045 $
187 1389 آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 936,724 28,164,221,676 Rls. 2,729,512 $
188 1389 آلمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 291,189 28,117,409,199 Rls. 2,710,293 $
189 1389 آلمان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 607,139 28,031,075,062 Rls. 2,736,719 $
190 1389 آلمان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 178,832 27,785,108,524 Rls. 2,683,968 $
191 1389 آلمان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 9,380 27,742,920,285 Rls. 2,744,034 $
192 1389 آلمان 30049030 مكمل هاي دارويي 235,837 27,714,324,999 Rls. 2,675,460 $
193 1389 آلمان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 1,067,316 27,695,535,455 Rls. 2,671,344 $
194 1389 آلمان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 70,352 27,570,890,622 Rls. 2,667,541 $
195 1389 آلمان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 10,514 27,361,562,940 Rls. 2,650,995 $
196 1389 آلمان 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 2,769 27,338,471,105 Rls. 2,631,077 $
197 1389 آلمان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 192,181 27,334,054,327 Rls. 2,685,422 $
198 1389 آلمان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 179,406 27,244,242,436 Rls. 2,627,426 $
199 1389 آلمان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 127,100 27,143,275,160 Rls. 2,620,879 $
200 1389 آلمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 506,063 26,730,591,804 Rls. 2,618,141 $
201 1389 آلمان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 127,945 26,602,272,769 Rls. 2,567,541 $
202 1389 آلمان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 514,297 26,279,667,495 Rls. 2,570,627 $
203 1389 آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 298,135 25,916,579,399 Rls. 2,480,711 $
204 1389 آلمان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 24,217 25,825,995,123 Rls. 2,501,124 $
205 1389 آلمان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 221,082 25,657,434,973 Rls. 2,478,399 $
206 1389 آلمان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 757,642 25,600,131,318 Rls. 2,477,383 $
207 1389 آلمان 70022090 سايرميله ها ا زشيشه به غيرا زشيشه ا پتيکي 813,926 25,543,026,156 Rls. 2,468,934 $
208 1389 آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,183,608 25,478,063,942 Rls. 2,465,320 $
209 1389 آلمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 131,159 25,341,866,217 Rls. 2,461,720 $
210 1389 آلمان 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 121,233 25,278,658,737 Rls. 2,441,603 $
211 1389 آلمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 54,190 25,165,536,244 Rls. 2,430,779 $
212 1389 آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 876,218 25,161,408,624 Rls. 2,434,144 $
213 1389 آلمان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 753,181 25,102,689,636 Rls. 2,426,590 $
214 1389 آلمان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 2,453,705 25,071,389,408 Rls. 2,411,446 $
215 1389 آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 417,161 25,012,974,081 Rls. 2,419,973 $
216 1389 آلمان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 110,773 24,880,332,328 Rls. 2,433,062 $
217 1389 آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,972,009 24,800,826,770 Rls. 2,452,644 $
218 1389 آلمان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 1,860,766 24,656,445,606 Rls. 2,396,755 $
219 1389 آلمان 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 280,031 24,596,727,663 Rls. 2,370,640 $
220 1389 آلمان 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 807,500 24,514,948,269 Rls. 2,362,026 $
221 1389 آلمان 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 4,001,357 24,312,093,911 Rls. 2,352,351 $
222 1389 آلمان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 124,497 24,238,939,975 Rls. 2,349,864 $
223 1389 آلمان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 164,445 24,122,945,516 Rls. 2,330,034 $
224 1389 آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 29,202 24,122,011,385 Rls. 2,332,827 $
225 1389 آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 132,317 24,100,224,009 Rls. 2,329,422 $
226 1389 آلمان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 611,847 24,086,603,323 Rls. 2,335,034 $
227 1389 آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 227,536 24,019,194,363 Rls. 2,325,616 $
228 1389 آلمان 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 622,300 23,980,557,163 Rls. 2,310,946 $
229 1389 آلمان 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 76,030 23,964,933,438 Rls. 2,326,151 $
230 1389 آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 70,932 23,885,525,538 Rls. 2,329,637 $
231 1389 آلمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 19,072 23,861,061,842 Rls. 2,303,040 $
232 1389 آلمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 21,242 23,785,155,325 Rls. 2,303,445 $
233 1389 آلمان 86069900 وا گنهاي باري سبک وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 403,108 23,632,256,176 Rls. 2,280,886 $
234 1389 آلمان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 57,610 23,462,729,478 Rls. 2,263,891 $
235 1389 آلمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 410,896 23,429,324,980 Rls. 2,269,257 $
236 1389 آلمان 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 280,633 23,426,891,206 Rls. 2,257,738 $
237 1389 آلمان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,972 22,976,979,126 Rls. 2,212,419 $
238 1389 آلمان 02013090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن تازه يا سردکرده ا ز نوع گاو 317,964 22,882,726,301 Rls. 2,211,626 $
239 1389 آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 91,359 22,741,880,922 Rls. 2,183,016 $
240 1389 آلمان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 824,591 22,597,877,316 Rls. 2,171,569 $
241 1389 آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 60,904 22,558,613,272 Rls. 2,175,143 $
242 1389 آلمان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 37,230 22,530,510,745 Rls. 2,208,143 $
243 1389 آلمان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 45,176 22,408,740,781 Rls. 2,163,361 $
244 1389 آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 82,986 22,319,244,015 Rls. 2,150,244 $
245 1389 آلمان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 16,641 22,221,810,109 Rls. 2,144,585 $
246 1389 آلمان 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 319,219 21,965,950,226 Rls. 2,120,366 $
247 1389 آلمان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 36,061 21,833,210,815 Rls. 2,129,981 $
248 1389 آلمان 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 375,046 21,810,669,519 Rls. 2,107,293 $
249 1389 آلمان 21069070 جلبک کلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مکمل غذا يي 12,179 21,779,601,561 Rls. 2,107,326 $
250 1389 آلمان 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 73,814 21,732,475,276 Rls. 2,097,370 $
251 1389 آلمان 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 146,623 21,722,640,026 Rls. 2,088,810 $
252 1389 آلمان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 35,452 21,709,196,713 Rls. 2,096,167 $
253 1389 آلمان 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 37,491 21,686,864,721 Rls. 2,089,069 $
254 1389 آلمان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7,547 21,548,370,178 Rls. 2,091,487 $
255 1389 آلمان 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 4,831,330 21,269,057,806 Rls. 2,059,354 $
256 1389 آلمان 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 9,747 21,175,168,733 Rls. 2,018,913 $
257 1389 آلمان 31043000 سولفات پتاسيم 2,248,400 21,142,526,644 Rls. 2,033,445 $
258 1389 آلمان 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 132,204 21,082,412,425 Rls. 2,036,872 $
259 1389 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 10,069 20,995,613,462 Rls. 2,066,300 $
260 1389 آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيک وا مولوسيوني 33,975 20,985,632,709 Rls. 2,019,873 $
261 1389 آلمان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,923,209 20,908,989,801 Rls. 2,017,011 $
262 1389 آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 198,085 20,822,956,700 Rls. 2,009,890 $
263 1389 آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 608,344 20,708,288,867 Rls. 2,003,583 $
264 1389 آلمان 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 1,367,110 20,694,033,494 Rls. 2,064,449 $
265 1389 آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 2,026,133 20,465,338,124 Rls. 1,978,741 $
266 1389 آلمان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 185,098 20,367,136,405 Rls. 1,958,379 $
267 1389 آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 302,066 20,141,922,131 Rls. 1,980,000 $
268 1389 آلمان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 890,030 19,933,283,513 Rls. 1,923,941 $
269 1389 آلمان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 22,203 19,657,137,032 Rls. 1,893,616 $
270 1389 آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 39,454 19,638,579,723 Rls. 1,898,196 $
271 1389 آلمان 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 438,117 19,636,104,252 Rls. 1,903,007 $
272 1389 آلمان 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 1,495,000 19,618,746,028 Rls. 1,895,156 $
273 1389 آلمان 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 93,325 19,602,085,825 Rls. 1,886,448 $
274 1389 آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 2,378,758 19,583,791,265 Rls. 1,906,282 $
275 1389 آلمان 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 66,271 19,559,947,752 Rls. 1,972,185 $
276 1389 آلمان 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,630,849 19,556,878,074 Rls. 1,875,985 $
277 1389 آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 292,103 19,529,583,380 Rls. 1,915,983 $
278 1389 آلمان 29412000 ا سترپتومايسين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 17,403 19,251,913,450 Rls. 1,870,238 $
279 1389 آلمان 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 120,000 19,243,297,408 Rls. 1,850,495 $
280 1389 آلمان 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 17,699 19,210,690,374 Rls. 1,862,827 $
281 1389 آلمان 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 26,004 19,164,505,390 Rls. 1,856,428 $
282 1389 آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 20,244 19,092,134,683 Rls. 1,853,203 $
283 1389 آلمان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 1,178,732 19,024,050,875 Rls. 1,858,437 $
284 1389 آلمان 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 83,460 19,023,083,418 Rls. 1,837,714 $
285 1389 آلمان 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 1,184,237 18,992,289,902 Rls. 1,838,818 $
286 1389 آلمان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 25,907 18,892,560,957 Rls. 1,861,072 $
287 1389 آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 32,813 18,871,059,859 Rls. 1,796,475 $
288 1389 آلمان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 176,656 18,862,116,442 Rls. 1,886,402 $
289 1389 آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 597,436 18,571,863,845 Rls. 1,796,075 $
290 1389 آلمان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 47,749 18,512,295,807 Rls. 1,782,841 $
291 1389 آلمان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 192,108 18,428,692,496 Rls. 1,777,570 $
292 1389 آلمان 27101930 گريس 264,572 18,422,213,084 Rls. 1,778,500 $
293 1389 آلمان 74112100 لوله ا زبرنج. 139,666 18,420,401,190 Rls. 1,802,516 $
294 1389 آلمان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 562,930 18,265,686,200 Rls. 1,766,656 $
295 1389 آلمان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 265,915 18,253,321,544 Rls. 1,822,280 $
296 1389 آلمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13,750 18,243,055,520 Rls. 1,757,113 $
297 1389 آلمان 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,718,724 18,234,594,759 Rls. 1,759,182 $
298 1389 آلمان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 51,505 18,147,472,885 Rls. 1,770,141 $
299 1389 آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 127,220 17,768,256,731 Rls. 1,711,439 $
300 1389 آلمان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 130,547 17,721,238,313 Rls. 1,707,934 $
مجموع کل
5,501,376,391,060 ريال
مجموع کل
533,663,253 دلار