آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 76,818 17,676,709,450 Rls. 1,708,839 $
202 1389 آلمان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 68,473 17,669,530,681 Rls. 1,715,612 $
203 1389 آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 143,416 17,664,769,727 Rls. 1,707,100 $
204 1389 آلمان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 542,800 17,658,800,391 Rls. 1,699,531 $
205 1389 آلمان 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 11,310 17,616,675,904 Rls. 1,710,523 $
206 1389 آلمان 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 943,990 17,561,340,839 Rls. 1,693,827 $
207 1389 آلمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 1,953,509 17,421,223,752 Rls. 1,669,371 $
208 1389 آلمان 90322000 مانوستات 48,112 17,412,096,364 Rls. 1,689,550 $
209 1389 آلمان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,845,042 17,255,127,220 Rls. 1,661,973 $
210 1389 آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 396,717 17,200,267,185 Rls. 1,679,506 $
211 1389 آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 30,505 17,186,900,704 Rls. 1,658,948 $
212 1389 آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 188,601 17,180,138,565 Rls. 1,659,744 $
213 1389 آلمان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 405,791 17,135,243,843 Rls. 1,663,765 $
214 1389 آلمان 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 212,964 17,026,526,973 Rls. 1,641,242 $
215 1389 آلمان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 19,594 16,969,095,323 Rls. 1,642,101 $
216 1389 آلمان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,659,144 16,956,745,002 Rls. 1,631,959 $
217 1389 آلمان 85024000 مبدل دوا ربرق 13,257 16,916,553,774 Rls. 1,704,886 $
218 1389 آلمان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 29,048 16,746,482,384 Rls. 1,630,748 $
219 1389 آلمان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 36,507 16,746,284,331 Rls. 1,619,834 $
220 1389 آلمان 73052000 لوله برا ي جدا ره سازي برا ي حفاري نفت ياگاز ا زآهن ياا زفولاد باسطح مقطع مدور ,باقطرخارجي بيش از 4/406 mm 603,381 16,614,743,592 Rls. 1,584,932 $
221 1389 آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 375,305 16,574,027,094 Rls. 1,608,282 $
222 1389 آلمان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 22,647 16,559,946,025 Rls. 1,608,445 $
223 1389 آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 642,598 16,485,084,963 Rls. 1,596,825 $
224 1389 آلمان 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 35,319 16,050,703,411 Rls. 1,549,773 $
225 1389 آلمان 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 998,890 15,951,032,373 Rls. 1,555,607 $
226 1389 آلمان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 163,667 15,939,380,953 Rls. 1,540,356 $
227 1389 آلمان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 432,202 15,872,244,584 Rls. 1,546,525 $
228 1389 آلمان 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 225,230 15,862,576,492 Rls. 1,539,687 $
229 1389 آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 61,135 15,853,880,410 Rls. 1,548,520 $
230 1389 آلمان 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 697,203 15,745,072,946 Rls. 1,526,837 $
231 1389 آلمان 30045019 سايردا روهاي دا را ي ويتامين يامحصولات 2936داراي توليد داخل بجز براي دام وطيور 12,128 15,730,622,697 Rls. 1,533,022 $
232 1389 آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 133,444 15,704,295,556 Rls. 1,514,822 $
233 1389 آلمان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 57,821 15,627,394,360 Rls. 1,509,739 $
234 1389 آلمان 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 3,614 15,624,341,395 Rls. 1,506,486 $
235 1389 آلمان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 6,367 15,588,492,805 Rls. 1,510,329 $
236 1389 آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 389,524 15,581,099,093 Rls. 1,516,033 $
237 1389 آلمان 90261010 فلومتر 61,920 15,400,895,201 Rls. 1,487,948 $
238 1389 آلمان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 57,838 15,350,076,983 Rls. 1,477,674 $
239 1389 آلمان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 479,674 15,346,506,650 Rls. 1,494,590 $
240 1389 آلمان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 104,655 15,339,278,311 Rls. 1,481,160 $
241 1389 آلمان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 842,000 15,263,012,662 Rls. 1,469,009 $
242 1389 آلمان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 537,544 15,213,523,194 Rls. 1,471,446 $
243 1389 آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 43,420 15,201,576,482 Rls. 1,473,398 $
244 1389 آلمان 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 73,587 15,190,754,728 Rls. 1,487,585 $
245 1389 آلمان 40103500 تسمه همزمان بي انتها داراي محيط خارجي بيش از60وحداكثر 150 41,074 15,148,085,384 Rls. 1,467,608 $
246 1389 آلمان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 10,755 15,127,877,796 Rls. 1,467,602 $
247 1389 آلمان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 331,614 15,019,588,181 Rls. 1,448,692 $
248 1389 آلمان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 270,390 15,019,435,074 Rls. 1,444,503 $
249 1389 آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 77,603 15,008,405,378 Rls. 1,450,199 $
250 1389 آلمان 34039910 روان كننده سيليكوني 436,883 14,972,102,640 Rls. 1,448,295 $
251 1389 آلمان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 73,599 14,866,495,868 Rls. 1,444,240 $
252 1389 آلمان 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 4,785 14,806,984,319 Rls. 1,440,163 $
253 1389 آلمان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 28,403 14,758,128,207 Rls. 1,447,750 $
254 1389 آلمان 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,527,528 14,610,877,131 Rls. 1,401,107 $
255 1389 آلمان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 34,314 14,529,252,069 Rls. 1,412,472 $
256 1389 آلمان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 407,395 14,519,321,246 Rls. 1,410,864 $
257 1389 آلمان 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 82,557 14,449,638,637 Rls. 1,415,704 $
258 1389 آلمان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 7,122 14,428,329,206 Rls. 1,399,643 $
259 1389 آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 77,105 14,427,645,301 Rls. 1,410,213 $
260 1389 آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 232,867 14,317,475,975 Rls. 1,376,491 $
261 1389 آلمان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 83,054 14,305,957,589 Rls. 1,385,079 $
262 1389 آلمان 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 33,540 14,190,560,373 Rls. 1,368,679 $
263 1389 آلمان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 48,272 14,190,125,717 Rls. 1,377,933 $
264 1389 آلمان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 242,170 14,065,532,340 Rls. 1,364,453 $
265 1389 آلمان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 3,293 14,043,967,249 Rls. 1,347,927 $
266 1389 آلمان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي 743,650 13,977,532,562 Rls. 1,353,269 $
267 1389 آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 240,867 13,792,401,282 Rls. 1,333,205 $
268 1389 آلمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 64,230 13,747,336,351 Rls. 1,312,635 $
269 1389 آلمان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 68,568 13,736,877,745 Rls. 1,331,190 $
270 1389 آلمان 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 16,238 13,726,670,010 Rls. 1,317,938 $
271 1389 آلمان 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 76,078 13,677,114,286 Rls. 1,343,921 $
272 1389 آلمان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 16,909 13,649,020,407 Rls. 1,325,015 $
273 1389 آلمان 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 3,629 13,626,254,214 Rls. 1,312,657 $
274 1389 آلمان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 399,666 13,602,313,179 Rls. 1,313,179 $
275 1389 آلمان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 3,125 13,456,366,768 Rls. 1,299,017 $
276 1389 آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 254,791 13,379,049,997 Rls. 1,298,377 $
277 1389 آلمان 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 332,916 13,365,884,173 Rls. 1,303,873 $
278 1389 آلمان 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 723,844 13,304,533,848 Rls. 1,280,504 $
279 1389 آلمان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 26,168 13,303,125,094 Rls. 1,281,329 $
280 1389 آلمان 90281000 کنتورگاز 47,263 13,274,643,197 Rls. 1,282,694 $
281 1389 آلمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 345,348 13,097,989,379 Rls. 1,257,562 $
282 1389 آلمان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 19,242 13,096,429,784 Rls. 1,287,409 $
283 1389 آلمان 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 21,997 13,064,756,702 Rls. 1,256,991 $
284 1389 آلمان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 138,540 13,057,583,404 Rls. 1,254,789 $
285 1389 آلمان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 73,894 13,039,176,482 Rls. 1,273,757 $
286 1389 آلمان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 16,256 13,016,244,077 Rls. 1,252,934 $
287 1389 آلمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 1,177,721 12,994,016,333 Rls. 1,256,528 $
288 1389 آلمان 85452000 جاروبک هاي زغالي 21,083 12,877,357,105 Rls. 1,245,329 $
289 1389 آلمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 276,290 12,792,262,907 Rls. 1,233,175 $
290 1389 آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 15,250 12,762,767,033 Rls. 1,241,453 $
291 1389 آلمان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 211,248 12,756,524,996 Rls. 1,231,112 $
292 1389 آلمان 84134000 تلمبه هاي بتون 171,710 12,751,031,289 Rls. 1,233,202 $
293 1389 آلمان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 13,972 12,684,459,993 Rls. 1,236,106 $
294 1389 آلمان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 105,465 12,567,193,435 Rls. 1,215,215 $
295 1389 آلمان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 402,455 12,534,245,448 Rls. 1,207,663 $
296 1389 آلمان 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 1,221 12,449,716,157 Rls. 1,203,791 $
297 1389 آلمان 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده. 787,168 12,312,465,691 Rls. 1,191,252 $
298 1389 آلمان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 3,681 12,293,636,114 Rls. 1,192,319 $
299 1389 آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 275,420 12,284,063,207 Rls. 1,185,820 $
300 1389 آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 185,754 12,273,228,626 Rls. 1,194,858 $
301 1389 آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 21,401 12,270,572,259 Rls. 1,187,353 $
302 1389 آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 300,138 12,206,314,100 Rls. 1,195,059 $
303 1389 آلمان 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 75,700 12,201,442,836 Rls. 1,176,269 $
304 1389 آلمان 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 339,142 12,109,142,182 Rls. 1,171,734 $
305 1389 آلمان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 23,195 12,105,229,515 Rls. 1,170,475 $
306 1389 آلمان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 166,271 12,077,457,223 Rls. 1,156,673 $
307 1389 آلمان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 4,652 12,016,412,857 Rls. 1,179,694 $
308 1389 آلمان 84138200 بالابرهاي آبگونها 31,366 11,992,900,486 Rls. 1,157,863 $
309 1389 آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 36,117 11,930,955,658 Rls. 1,157,255 $
310 1389 آلمان 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 152,454 11,864,377,231 Rls. 1,149,796 $
311 1389 آلمان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,987,384 11,847,000,000 Rls. 1,140,668 $
312 1389 آلمان 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 3,384 11,801,616,035 Rls. 1,138,499 $
313 1389 آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 32,324 11,778,659,426 Rls. 1,134,442 $
314 1389 آلمان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 668,178 11,754,006,330 Rls. 1,132,535 $
315 1389 آلمان 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 14,675 11,714,584,890 Rls. 1,125,872 $
316 1389 آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 7,913 11,705,000,000 Rls. 1,170,500 $
317 1389 آلمان 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 135,432 11,703,146,638 Rls. 1,120,240 $
318 1389 آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 74,591 11,669,689,371 Rls. 1,135,796 $
319 1389 آلمان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 707,626 11,663,239,185 Rls. 1,128,568 $
320 1389 آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 22,717 11,653,068,930 Rls. 1,127,858 $
321 1389 آلمان 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 992,075 11,631,332,272 Rls. 1,152,987 $
322 1389 آلمان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 551,810 11,628,050,144 Rls. 1,115,716 $
323 1389 آلمان 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 128,925 11,606,353,891 Rls. 1,127,941 $
324 1389 آلمان 33051000 شامپوها 200,784 11,596,276,567 Rls. 1,121,978 $
325 1389 آلمان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 747,717 11,588,909,125 Rls. 1,111,898 $
326 1389 آلمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,279 11,564,294,095 Rls. 1,127,352 $
327 1389 آلمان 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 18,794 11,543,278,505 Rls. 1,117,918 $
328 1389 آلمان 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 1,085,085 11,528,927,728 Rls. 1,108,302 $
329 1389 آلمان 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 42,719 11,477,395,902 Rls. 1,103,116 $
330 1389 آلمان 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,610,329 11,437,400,336 Rls. 1,131,658 $
331 1389 آلمان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 74,537 11,431,617,084 Rls. 1,114,458 $
332 1389 آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 183,855 11,387,563,653 Rls. 1,096,282 $
333 1389 آلمان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 22,175 11,384,010,568 Rls. 1,096,268 $
334 1389 آلمان 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 1,520 11,317,397,733 Rls. 1,091,920 $
335 1389 آلمان 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,532 11,270,308,072 Rls. 1,094,388 $
336 1389 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 5,006 11,241,749,232 Rls. 1,083,161 $
337 1389 آلمان 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 5,913 11,235,103,508 Rls. 1,106,382 $
338 1389 آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,114,109 11,108,056,506 Rls. 1,077,946 $
339 1389 آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 198,053 11,029,863,894 Rls. 1,059,592 $
340 1389 آلمان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 8,304 11,025,825,624 Rls. 1,062,042 $
341 1389 آلمان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 113,310 11,016,623,338 Rls. 1,062,913 $
342 1389 آلمان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 24,353 10,991,975,230 Rls. 1,063,838 $
343 1389 آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 17,252 10,971,499,765 Rls. 1,062,466 $
344 1389 آلمان 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 74,809 10,957,688,740 Rls. 1,057,823 $
345 1389 آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 6,304 10,936,114,926 Rls. 1,055,224 $
346 1389 آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 26,943 10,823,096,161 Rls. 1,048,950 $
347 1389 آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,880 10,816,322,099 Rls. 1,039,539 $
348 1389 آلمان 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 163,068 10,791,759,209 Rls. 1,040,670 $
349 1389 آلمان 40022000 کائوچوي بوتادين 266,497 10,735,267,825 Rls. 1,037,776 $
350 1389 آلمان 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 132,151 10,730,239,049 Rls. 1,030,387 $
351 1389 آلمان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 7,966 10,698,759,744 Rls. 1,029,895 $
352 1389 آلمان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 177,210 10,676,156,907 Rls. 1,033,920 $
353 1389 آلمان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 109,694 10,538,725,981 Rls. 1,016,643 $
354 1389 آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 305,667 10,516,682,467 Rls. 1,021,465 $
355 1389 آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 270,639 10,504,928,175 Rls. 1,014,079 $
356 1389 آلمان 84281020 آسانسور باسيستم محرکه بدون گيربکس (less gear ) وهيدروليکي 97,380 10,500,618,016 Rls. 1,011,629 $
357 1389 آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 45,992 10,499,705,959 Rls. 1,032,671 $
358 1389 آلمان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 137,584 10,487,986,882 Rls. 1,013,446 $
359 1389 آلمان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 28,145 10,462,815,150 Rls. 1,016,080 $
360 1389 آلمان 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 110,795 10,449,368,274 Rls. 1,011,262 $
361 1389 آلمان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 9,431 10,442,516,970 Rls. 1,020,017 $
362 1389 آلمان 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 20,450 10,347,024,412 Rls. 997,094 $
363 1389 آلمان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 13,983 10,315,838,077 Rls. 996,445 $
364 1389 آلمان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 148,923 10,228,110,011 Rls. 987,253 $
365 1389 آلمان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 283,545 10,225,378,604 Rls. 992,189 $
366 1389 آلمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 8,837 10,141,805,478 Rls. 974,189 $
367 1389 آلمان 48045100 سايرکاغذهاي کرا فت سفيدنشده ومقوا ي کرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 224,524 10,129,017,600 Rls. 984,168 $
368 1389 آلمان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 126,914 10,115,303,877 Rls. 985,133 $
369 1389 آلمان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 413,818 10,089,289,423 Rls. 974,087 $
370 1389 آلمان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 49,732 10,056,724,322 Rls. 971,338 $
371 1389 آلمان 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 12,704 10,045,408,811 Rls. 1,001,390 $
372 1389 آلمان 29124200 ا تيل وا نيلين (الدئيد اتيل پروتوكاتشيك) 36,000 10,018,902,068 Rls. 968,312 $
373 1389 آلمان 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 123,000 9,960,041,348 Rls. 965,825 $
374 1389 آلمان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 52,920 9,911,999,097 Rls. 962,379 $
375 1389 آلمان 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 25,579 9,854,600,543 Rls. 953,115 $
376 1389 آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 4,613 9,811,884,196 Rls. 949,684 $
377 1389 آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 67,826 9,666,609,511 Rls. 934,537 $
378 1389 آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 260,347 9,657,279,356 Rls. 929,957 $
379 1389 آلمان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 2,120,355 9,627,307,390 Rls. 926,763 $
380 1389 آلمان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 248,616 9,608,005,385 Rls. 931,692 $
381 1389 آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,425 9,578,297,173 Rls. 929,397 $
382 1389 آلمان 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 31,135 9,564,432,654 Rls. 923,114 $
383 1389 آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 153,525 9,525,032,725 Rls. 920,574 $
384 1389 آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 66,686 9,488,667,254 Rls. 914,619 $
385 1389 آلمان 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 72,415 9,463,560,439 Rls. 918,030 $
386 1389 آلمان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 13,468 9,429,826,116 Rls. 915,680 $
387 1389 آلمان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 36,993 9,409,373,911 Rls. 909,556 $
388 1389 آلمان 84412000 ماشين هابرا ي ساختن کيسه ياپاکتهاي کاغذي يامقوا ئي 17,610 9,381,138,732 Rls. 921,889 $
389 1389 آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 21,099 9,275,106,890 Rls. 931,570 $
390 1389 آلمان 29321100 تترا هيدروفورا ن 273,600 9,263,021,371 Rls. 903,035 $
391 1389 آلمان 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6,032 9,246,564,492 Rls. 892,738 $
392 1389 آلمان 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 1,223,280 9,246,082,175 Rls. 882,007 $
393 1389 آلمان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 96,591 9,207,112,128 Rls. 894,361 $
394 1389 آلمان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 185,601 9,194,706,362 Rls. 894,799 $
395 1389 آلمان 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 291,770 9,160,570,453 Rls. 885,496 $
396 1389 آلمان 25070010 کائولن 4,212,204 9,123,269,049 Rls. 882,615 $
397 1389 آلمان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 495,250 9,121,147,500 Rls. 881,029 $
398 1389 آلمان 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 12,295 9,034,612,515 Rls. 876,322 $
399 1389 آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 9,459 9,004,513,049 Rls. 876,861 $
400 1389 آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 442,009 8,985,591,361 Rls. 873,882 $
مجموع کل
2,552,961,668,643 ريال
مجموع کل
247,290,038 دلار