آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 اسپانيا 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 20,010 3,611,999,533 Rls. 348,802 $
102 1389 اسپانيا 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 132,020 3,572,465,929 Rls. 342,654 $
103 1389 اسپانيا 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 671,605 3,557,979,312 Rls. 351,452 $
104 1389 اسپانيا 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 34,774 3,550,252,221 Rls. 341,719 $
105 1389 اسپانيا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 26,000 3,516,795,560 Rls. 335,476 $
106 1389 اسپانيا 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 51,080 3,504,949,549 Rls. 338,779 $
107 1389 اسپانيا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 18,109 3,502,609,313 Rls. 338,598 $
108 1389 اسپانيا 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 220,849 3,501,327,246 Rls. 337,087 $
109 1389 اسپانيا 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 20,352 3,497,846,155 Rls. 336,849 $
110 1389 اسپانيا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 110,824 3,440,909,367 Rls. 330,324 $
111 1389 اسپانيا 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 102,929 3,421,930,011 Rls. 328,937 $
112 1389 اسپانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 53,631 3,392,997,213 Rls. 328,634 $
113 1389 اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 49,160 3,384,113,429 Rls. 326,110 $
114 1389 اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,308 3,379,159,465 Rls. 331,895 $
115 1389 اسپانيا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,247 3,368,415,050 Rls. 325,474 $
116 1389 اسپانيا 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 104,316 3,363,076,809 Rls. 323,507 $
117 1389 اسپانيا 11052000 فلس , دانه هاي ريز (ْGranules)وبهم فشرده بصورت حبه (Pellet) ازسيب زميني . 154,000 3,349,181,767 Rls. 322,880 $
118 1389 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 65,259 3,324,805,301 Rls. 320,074 $
119 1389 اسپانيا 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 975,894 3,311,035,219 Rls. 321,612 $
120 1389 اسپانيا 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 41,175 3,288,140,994 Rls. 315,488 $
121 1389 اسپانيا 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 281,220 3,275,461,321 Rls. 316,035 $
122 1389 اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 95,496 3,251,852,706 Rls. 317,691 $
123 1389 اسپانيا 28365000 کربنات کلسيم 513,600 3,250,246,003 Rls. 314,989 $
124 1389 اسپانيا 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 19,730 3,219,000,000 Rls. 310,594 $
125 1389 اسپانيا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 8,175 3,195,809,977 Rls. 311,611 $
126 1389 اسپانيا 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 421,000 3,191,584,686 Rls. 308,400 $
127 1389 اسپانيا 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 4,539 3,165,479,503 Rls. 305,037 $
128 1389 اسپانيا 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 244,298 3,152,088,661 Rls. 304,080 $
129 1389 اسپانيا 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 115,809 3,102,728,358 Rls. 300,735 $
130 1389 اسپانيا 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,035 3,095,113,408 Rls. 297,153 $
131 1389 اسپانيا 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 4,185 3,092,856,214 Rls. 306,216 $
132 1389 اسپانيا 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 62,076 3,084,816,317 Rls. 298,916 $
133 1389 اسپانيا 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 233,770 3,081,478,291 Rls. 296,261 $
134 1389 اسپانيا 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 462,588 3,061,365,357 Rls. 291,698 $
135 1389 اسپانيا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 85,290 3,033,056,757 Rls. 292,956 $
136 1389 اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 109,129 3,005,412,290 Rls. 290,406 $
137 1389 اسپانيا 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 232,473 2,991,414,486 Rls. 288,064 $
138 1389 اسپانيا 85269100 دستگاههاي کمک ناوبري را ديوئي 2,000 2,981,621,608 Rls. 287,690 $
139 1389 اسپانيا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 22,596 2,979,452,807 Rls. 288,417 $
140 1389 اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 48,829 2,951,364,168 Rls. 288,039 $
141 1389 اسپانيا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 417,696 2,946,136,457 Rls. 289,238 $
142 1389 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,728 2,928,257,492 Rls. 285,588 $
143 1389 اسپانيا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 118,501 2,922,895,191 Rls. 280,374 $
144 1389 اسپانيا 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 84,015 2,920,863,429 Rls. 283,891 $
145 1389 اسپانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,978 2,919,562,026 Rls. 283,354 $
146 1389 اسپانيا 25070010 کائولن 540,600 2,910,826,444 Rls. 283,052 $
147 1389 اسپانيا 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 27,572 2,885,471,485 Rls. 279,221 $
148 1389 اسپانيا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 170,500 2,864,552,795 Rls. 274,120 $
149 1389 اسپانيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 818,290 2,858,042,213 Rls. 275,280 $
150 1389 اسپانيا 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 27,066 2,839,322,374 Rls. 275,858 $
151 1389 اسپانيا 25293010 نفلين سي ا نيت 675,292 2,832,012,967 Rls. 272,039 $
152 1389 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 6,940 2,813,595,990 Rls. 268,883 $
153 1389 اسپانيا 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 82,363 2,768,281,302 Rls. 267,105 $
154 1389 اسپانيا 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 38,288 2,747,577,580 Rls. 264,827 $
155 1389 اسپانيا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,554 2,696,791,967 Rls. 260,957 $
156 1389 اسپانيا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 53,016 2,683,821,215 Rls. 260,392 $
157 1389 اسپانيا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 121,200 2,661,191,083 Rls. 259,021 $
158 1389 اسپانيا 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 186,050 2,643,398,479 Rls. 256,591 $
159 1389 اسپانيا 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 68,253 2,643,060,609 Rls. 253,240 $
160 1389 اسپانيا 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 93 2,619,200,228 Rls. 253,108 $
161 1389 اسپانيا 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 295,733 2,615,693,082 Rls. 252,413 $
162 1389 اسپانيا 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 84,150 2,610,236,502 Rls. 250,963 $
163 1389 اسپانيا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,688 2,559,469,338 Rls. 247,377 $
164 1389 اسپانيا 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 65,009 2,552,082,177 Rls. 245,335 $
165 1389 اسپانيا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 6,614 2,503,453,563 Rls. 241,562 $
166 1389 اسپانيا 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 20,000 2,500,012,539 Rls. 240,710 $
167 1389 اسپانيا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 55,003 2,497,123,824 Rls. 242,120 $
168 1389 اسپانيا 25081000 بنتونيت 128,600 2,408,250,927 Rls. 234,256 $
169 1389 اسپانيا 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 96,365 2,389,076,668 Rls. 232,860 $
170 1389 اسپانيا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 51,087 2,388,156,869 Rls. 230,770 $
171 1389 اسپانيا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 45,330 2,386,414,519 Rls. 231,179 $
172 1389 اسپانيا 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 5,517 2,355,741,593 Rls. 226,024 $
173 1389 اسپانيا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 43,422 2,348,144,455 Rls. 226,707 $
174 1389 اسپانيا 39140000 مبادله کننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شکال ا بتدا يي 8,600 2,333,172,687 Rls. 224,810 $
175 1389 اسپانيا 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 960 2,332,104,133 Rls. 222,869 $
176 1389 اسپانيا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 37,100 2,328,245,640 Rls. 224,280 $
177 1389 اسپانيا 90221910 دستگاه X-RAY موبايل برا ي بازرسي کالا( به ا ستثناي دستگاههاي رديف 8705 ) 363 2,288,644,926 Rls. 220,253 $
178 1389 اسپانيا 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 23,630 2,270,686,548 Rls. 220,098 $
179 1389 اسپانيا 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 53,031 2,263,426,154 Rls. 220,937 $
180 1389 اسپانيا 29321100 تترا هيدروفورا ن 93,900 2,249,689,378 Rls. 216,900 $
181 1389 اسپانيا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,849 2,242,441,588 Rls. 218,726 $
182 1389 اسپانيا 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 76,697 2,226,508,593 Rls. 213,293 $
183 1389 اسپانيا 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 10,249 2,226,204,874 Rls. 215,600 $
184 1389 اسپانيا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 15,139 2,158,432,980 Rls. 208,432 $
185 1389 اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,279 2,148,942,638 Rls. 206,814 $
186 1389 اسپانيا 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 42,704 2,136,548,851 Rls. 208,443 $
187 1389 اسپانيا 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 5,750 2,107,215,991 Rls. 202,823 $
188 1389 اسپانيا 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 135,708 2,093,227,543 Rls. 205,869 $
189 1389 اسپانيا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 3,456 2,085,506,676 Rls. 201,064 $
190 1389 اسپانيا 70172020 لوله خونگير ا زشيشه باضريب ا نبساط خطي دردماي صفر300درجه تا000005 /0برکلوين 30,680 2,072,383,745 Rls. 200,158 $
191 1389 اسپانيا 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 94,976 2,068,531,153 Rls. 199,228 $
192 1389 اسپانيا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 13,000 2,036,633,926 Rls. 196,529 $
193 1389 اسپانيا 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 42,000 2,033,624,885 Rls. 196,239 $
194 1389 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 158,485 2,030,671,656 Rls. 196,046 $
195 1389 اسپانيا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,704 1,992,957,682 Rls. 192,510 $
196 1389 اسپانيا 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 18,770 1,992,458,157 Rls. 193,613 $
197 1389 اسپانيا 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 4,600 1,945,675,616 Rls. 185,960 $
198 1389 اسپانيا 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 40,370 1,944,498,527 Rls. 186,963 $
199 1389 اسپانيا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 6,381 1,932,150,437 Rls. 186,134 $
200 1389 اسپانيا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,975 1,918,981,721 Rls. 186,383 $
201 1389 اسپانيا 29415030 كلاريترو مايسين 500 1,903,774,365 Rls. 183,020 $
202 1389 اسپانيا 48120000 بلوک ها,لوحه ها وصفحه هاي صافي ,ا زخميرکاغذ 48,977 1,902,702,169 Rls. 183,385 $
203 1389 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 128,000 1,901,377,523 Rls. 183,097 $
204 1389 اسپانيا 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشک کرده ) 14,312 1,876,685,552 Rls. 184,217 $
205 1389 اسپانيا 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 72,000 1,855,429,113 Rls. 178,527 $
206 1389 اسپانيا 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 22,743 1,841,880,609 Rls. 177,073 $
207 1389 اسپانيا 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,318 1,840,597,684 Rls. 180,186 $
208 1389 اسپانيا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 248,716 1,804,189,520 Rls. 173,633 $
209 1389 اسپانيا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 59,490 1,768,436,277 Rls. 170,520 $
210 1389 اسپانيا 38089324 گليفوزيت (سم رقيق نشده ) 49,896 1,761,846,017 Rls. 169,359 $
211 1389 اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,703 1,751,166,177 Rls. 168,460 $
212 1389 اسپانيا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 8,722 1,747,039,848 Rls. 168,658 $
213 1389 اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 18,042 1,699,457,192 Rls. 163,824 $
214 1389 اسپانيا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 9,019 1,683,212,829 Rls. 163,474 $
215 1389 اسپانيا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 53,107 1,682,874,781 Rls. 164,171 $
216 1389 اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 41,094 1,668,303,844 Rls. 160,817 $
217 1389 اسپانيا 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 51,535 1,650,250,534 Rls. 159,853 $
218 1389 اسپانيا 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 34,456 1,643,224,961 Rls. 156,300 $
219 1389 اسپانيا 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 34,027 1,640,004,242 Rls. 159,195 $
220 1389 اسپانيا 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 41,537 1,639,508,150 Rls. 161,991 $
221 1389 اسپانيا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 43,705 1,632,442,029 Rls. 155,723 $
222 1389 اسپانيا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 5,530 1,630,077,314 Rls. 157,648 $
223 1389 اسپانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 78,570 1,625,728,576 Rls. 157,030 $
224 1389 اسپانيا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 3,166 1,620,854,458 Rls. 156,644 $
225 1389 اسپانيا 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 8,240 1,589,587,596 Rls. 153,199 $
226 1389 اسپانيا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 11,376 1,587,889,343 Rls. 152,447 $
227 1389 اسپانيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 492,200 1,582,762,741 Rls. 152,909 $
228 1389 اسپانيا 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 2,950 1,577,614,348 Rls. 151,650 $
229 1389 اسپانيا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,121 1,569,771,511 Rls. 151,538 $
230 1389 اسپانيا 68149010 ميکاي کارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 11,360 1,568,951,056 Rls. 151,816 $
231 1389 اسپانيا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 80,370 1,559,773,673 Rls. 152,874 $
232 1389 اسپانيا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 30,962 1,554,868,187 Rls. 149,448 $
233 1389 اسپانيا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 12,000 1,548,930,199 Rls. 149,029 $
234 1389 اسپانيا 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 136,128 1,545,863,786 Rls. 149,676 $
235 1389 اسپانيا 29252100 كلرودي مفورم (iso) 19,820 1,537,976,256 Rls. 148,115 $
236 1389 اسپانيا 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 15,509 1,530,000,000 Rls. 150,287 $
237 1389 اسپانيا 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 789 1,527,835,660 Rls. 149,029 $
238 1389 اسپانيا 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 34,276 1,520,937,079 Rls. 145,904 $
239 1389 اسپانيا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 34,471 1,513,946,051 Rls. 146,200 $
240 1389 اسپانيا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 17,529 1,512,745,370 Rls. 146,944 $
241 1389 اسپانيا 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 1,780 1,499,369,422 Rls. 145,584 $
242 1389 اسپانيا 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 7,550 1,498,438,254 Rls. 145,305 $
243 1389 اسپانيا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 26,966 1,495,908,479 Rls. 144,153 $
244 1389 اسپانيا 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 7,700 1,467,209,739 Rls. 141,234 $
245 1389 اسپانيا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,320 1,465,984,390 Rls. 143,258 $
246 1389 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 16,555 1,457,552,854 Rls. 142,250 $
247 1389 اسپانيا 38123030 پايدا رکننده هايUV 38,400 1,444,266,180 Rls. 141,485 $
248 1389 اسپانيا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 10,835 1,419,301,200 Rls. 136,511 $
249 1389 اسپانيا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,497 1,409,807,629 Rls. 137,414 $
250 1389 اسپانيا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 38,833 1,401,010,520 Rls. 135,002 $
251 1389 اسپانيا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 25,991 1,392,756,334 Rls. 136,140 $
252 1389 اسپانيا 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 37,358 1,371,946,120 Rls. 133,212 $
253 1389 اسپانيا 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 2,527 1,367,182,408 Rls. 131,653 $
254 1389 اسپانيا 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 45,150 1,364,042,998 Rls. 131,393 $
255 1389 اسپانيا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 116,574 1,336,409,757 Rls. 128,988 $
256 1389 اسپانيا 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 44,792 1,329,130,677 Rls. 131,754 $
257 1389 اسپانيا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,559 1,324,914,832 Rls. 127,831 $
258 1389 اسپانيا 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 86,000 1,316,789,501 Rls. 128,814 $
259 1389 اسپانيا 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,905 1,310,624,314 Rls. 127,400 $
260 1389 اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 365 1,297,050,728 Rls. 126,713 $
261 1389 اسپانيا 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 36,251 1,286,795,439 Rls. 123,826 $
262 1389 اسپانيا 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با الياف شيشه ومواد سلولزي ( wood stok) 94,150 1,281,146,640 Rls. 124,324 $
263 1389 اسپانيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 15,300 1,275,680,897 Rls. 122,577 $
264 1389 اسپانيا 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 15,180 1,269,095,178 Rls. 122,558 $
265 1389 اسپانيا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 2,434 1,244,546,410 Rls. 122,047 $
266 1389 اسپانيا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 97,462 1,216,805,409 Rls. 119,220 $
267 1389 اسپانيا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 48,589 1,213,120,249 Rls. 117,015 $
268 1389 اسپانيا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 27,380 1,208,198,663 Rls. 115,618 $
269 1389 اسپانيا 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 6,130 1,207,705,222 Rls. 117,303 $
270 1389 اسپانيا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 5,270 1,205,159,214 Rls. 117,935 $
271 1389 اسپانيا 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 21,016 1,204,740,000 Rls. 116,266 $
272 1389 اسپانيا 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 47,945 1,197,797,577 Rls. 119,350 $
273 1389 اسپانيا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 38,240 1,191,554,806 Rls. 114,762 $
274 1389 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 160,524 1,191,414,081 Rls. 114,725 $
275 1389 اسپانيا 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 89 1,186,429,958 Rls. 114,956 $
276 1389 اسپانيا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 69,870 1,181,941,327 Rls. 114,052 $
277 1389 اسپانيا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 30 1,175,292,750 Rls. 114,062 $
278 1389 اسپانيا 90321000 ترموستات 3,725 1,173,369,706 Rls. 112,659 $
279 1389 اسپانيا 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 179,047 1,171,595,955 Rls. 115,814 $
280 1389 اسپانيا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 48,000 1,171,287,227 Rls. 113,431 $
281 1389 اسپانيا 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 6,236 1,170,622,434 Rls. 113,212 $
282 1389 اسپانيا 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 23,000 1,165,641,411 Rls. 113,092 $
283 1389 اسپانيا 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 35,255 1,162,263,731 Rls. 111,858 $
284 1389 اسپانيا 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 1,760 1,161,403,943 Rls. 111,639 $
285 1389 اسپانيا 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 14,520 1,155,959,289 Rls. 111,129 $
286 1389 اسپانيا 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 88,650 1,151,383,835 Rls. 111,316 $
287 1389 اسپانيا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 735 1,144,602,991 Rls. 111,385 $
288 1389 اسپانيا 85030010 ا نوا ع کلکتور 7,920 1,143,902,302 Rls. 112,412 $
289 1389 اسپانيا 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 22,404 1,138,787,512 Rls. 110,224 $
290 1389 اسپانيا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 19,510 1,135,608,364 Rls. 110,244 $
291 1389 اسپانيا 85364910 رله با جريان کمتر از 2 آمپر براي ولتاژ بيش از60 ولت وحداكثر 1000 ولت 3,352 1,133,435,226 Rls. 109,670 $
292 1389 اسپانيا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 13,258 1,132,597,761 Rls. 108,895 $
293 1389 اسپانيا 33051000 شامپوها 21,483 1,128,458,825 Rls. 108,665 $
294 1389 اسپانيا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 733 1,127,474,731 Rls. 108,182 $
295 1389 اسپانيا 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 16,563 1,098,157,818 Rls. 104,886 $
296 1389 اسپانيا 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 3,124 1,087,600,701 Rls. 104,736 $
297 1389 اسپانيا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 41,740 1,080,050,060 Rls. 104,452 $
298 1389 اسپانيا 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 930 1,069,456,266 Rls. 105,608 $
299 1389 اسپانيا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 96 1,066,454,412 Rls. 103,724 $
300 1389 اسپانيا 21069020 ا مولسيفاير 48,180 1,065,487,129 Rls. 102,969 $
مجموع کل
418,023,714,853 ريال
مجموع کل
40,425,491 دلار