آمار کل " واردات از" کشور "اسکاتلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 اسکاتلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 12,438 3,390,996,574 Rls. 324,497 $
2 1389 اسکاتلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 120,000 2,516,010,176 Rls. 243,752 $
3 1389 اسکاتلند 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 14,890 2,278,923,007 Rls. 219,232 $
4 1389 اسکاتلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 17,850 1,839,475,026 Rls. 177,389 $
5 1389 اسکاتلند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 28,000 1,498,173,851 Rls. 144,556 $
6 1389 اسکاتلند 07011000 بذر سيب زميني 74,000 1,000,265,356 Rls. 96,279 $
7 1389 اسکاتلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,200 953,600,000 Rls. 92,305 $
8 1389 اسکاتلند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 104,700 875,148,866 Rls. 84,055 $
9 1389 اسکاتلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 58,850 670,011,642 Rls. 64,521 $
10 1389 اسکاتلند 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 1,250 437,440,940 Rls. 42,054 $
11 1389 اسکاتلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 340 373,273,582 Rls. 36,016 $
12 1389 اسکاتلند 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 14,275 335,439,381 Rls. 32,460 $
13 1389 اسکاتلند 90261010 فلومتر 172 263,819,826 Rls. 25,552 $
14 1389 اسکاتلند 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 145 210,000,000 Rls. 20,210 $
15 1389 اسکاتلند 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 2,557 200,016,000 Rls. 19,604 $
16 1389 اسکاتلند 90071900 دوربين هاي فيلمبردا ري , غيرمذکور درجاي ديگر 1,250 190,785,537 Rls. 18,332 $
17 1389 اسکاتلند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 900 190,100,000 Rls. 18,274 $
18 1389 اسکاتلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,622 188,169,505 Rls. 18,547 $
19 1389 اسکاتلند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 2,100 169,704,764 Rls. 16,390 $
20 1389 اسکاتلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 686 159,149,100 Rls. 15,298 $
21 1389 اسکاتلند 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 11,500 145,256,685 Rls. 14,048 $
22 1389 اسکاتلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,087 117,157,533 Rls. 11,263 $
23 1389 اسکاتلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,305 68,114,050 Rls. 6,558 $
مجموع کل
18,071,031,401 ريال
مجموع کل
1,741,189 دلار