آمار کل " واردات از" کشور "اندونزي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 اندونزي 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 11,582 158,838,683 Rls. 15,370 $
102 1389 اندونزي 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 4,483 157,639,026 Rls. 15,156 $
103 1389 اندونزي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 9,958 155,615,520 Rls. 15,008 $
104 1389 اندونزي 94052000 چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 5,640 155,091,879 Rls. 14,726 $
105 1389 اندونزي 85459010 ذغال باطري به طول 47mm ± 0.3mm وقطرهاي 4.09mm ± 0.04mm و 6mm ± 0.04mm 4,725 151,934,957 Rls. 14,931 $
106 1389 اندونزي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 153 144,881,674 Rls. 14,031 $
107 1389 اندونزي 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 47,600 143,937,874 Rls. 13,920 $
108 1389 اندونزي 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 26,000 126,408,429 Rls. 12,626 $
109 1389 اندونزي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,129 125,141,934 Rls. 11,970 $
110 1389 اندونزي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 688 121,610,587 Rls. 12,055 $
111 1389 اندونزي 96100090 سنگ لوح وتابلوبراي نوشتن يارسامي ،بجزوايت برد الکترونيکي قابل ا تصال به کامپيوترياچاپگر 9,400 121,239,407 Rls. 11,950 $
112 1389 اندونزي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 116,126,660 Rls. 11,116 $
113 1389 اندونزي 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 2,399 110,957,031 Rls. 10,829 $
114 1389 اندونزي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,803 109,647,361 Rls. 10,791 $
115 1389 اندونزي 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 338 104,549,000 Rls. 9,962 $
116 1389 اندونزي 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 86 99,154,718 Rls. 9,880 $
117 1389 اندونزي 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 97,260,867 Rls. 9,444 $
118 1389 اندونزي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,528 96,237,967 Rls. 9,276 $
119 1389 اندونزي 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 2,450 90,704,661 Rls. 8,704 $
120 1389 اندونزي 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 4,000 80,000,000 Rls. 7,741 $
121 1389 اندونزي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 325 79,745,414 Rls. 7,817 $
122 1389 اندونزي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,394 78,063,041 Rls. 7,505 $
123 1389 اندونزي 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 3,500 77,221,485 Rls. 7,376 $
124 1389 اندونزي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 1,379 73,276,709 Rls. 7,051 $
125 1389 اندونزي 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 3,035 67,279,984 Rls. 6,744 $
126 1389 اندونزي 16052000 ميگو و روبيان , آماده شده يا کنسرو شده 884 66,062,451 Rls. 6,361 $
127 1389 اندونزي 28332200 سولفات هااز آلومينيم 21,800 64,554,116 Rls. 6,247 $
128 1389 اندونزي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 18,000 63,023,328 Rls. 6,119 $
129 1389 اندونزي 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 160 59,342,532 Rls. 5,744 $
130 1389 اندونزي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 580 59,248,555 Rls. 5,716 $
131 1389 اندونزي 94036010 --- مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 1,143 53,776,136 Rls. 5,190 $
132 1389 اندونزي 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 25 48,670,558 Rls. 4,696 $
133 1389 اندونزي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 776 48,591,435 Rls. 4,695 $
134 1389 اندونزي 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 800 45,288,068 Rls. 4,356 $
135 1389 اندونزي 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 3,930 42,980,248 Rls. 4,125 $
136 1389 اندونزي 16059000 صدفدا را ن و ساير آبزيان فاقد ستون فقرا ت , آماده شده يا کنسرو شده 672 40,920,576 Rls. 3,940 $
137 1389 اندونزي 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوک نمدي وياسايرنوکهاي متخلخل. 1,451 35,982,642 Rls. 3,483 $
138 1389 اندونزي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 143 35,791,471 Rls. 3,575 $
139 1389 اندونزي 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 221 35,650,545 Rls. 3,453 $
140 1389 اندونزي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,120 34,331,647 Rls. 3,429 $
141 1389 اندونزي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 15,016 34,284,899 Rls. 3,276 $
142 1389 اندونزي 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,000 34,272,711 Rls. 3,317 $
143 1389 اندونزي 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 1,003 33,848,630 Rls. 3,326 $
144 1389 اندونزي 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 95 33,788,920 Rls. 3,260 $
145 1389 اندونزي 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي 151 33,057,348 Rls. 3,179 $
146 1389 اندونزي 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 309 32,432,517 Rls. 3,136 $
147 1389 اندونزي 27011190 سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر 900 30,544,255 Rls. 2,956 $
148 1389 اندونزي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,260 29,740,278 Rls. 2,916 $
149 1389 اندونزي 85340000 مدا رهاي چاپي 75 29,414,326 Rls. 2,853 $
150 1389 اندونزي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 1,869 28,973,430 Rls. 2,786 $
151 1389 اندونزي 48205000 آلبوم برا ي نمونه يابرا ي کلکسيون ا زکاغذ يامقوا 1,347 28,060,704 Rls. 2,694 $
152 1389 اندونزي 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 217 27,833,471 Rls. 2,664 $
153 1389 اندونزي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 31 24,649,530 Rls. 2,370 $
154 1389 اندونزي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,457 22,857,601 Rls. 2,193 $
155 1389 اندونزي 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 700 21,919,653 Rls. 2,111 $
156 1389 اندونزي 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 249 20,946,214 Rls. 2,021 $
157 1389 اندونزي 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 800 19,961,000 Rls. 1,921 $
158 1389 اندونزي 95030000 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 390 19,775,421 Rls. 1,954 $
159 1389 اندونزي 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر 537 19,487,381 Rls. 1,880 $
160 1389 اندونزي 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 25 19,039,962 Rls. 1,831 $
161 1389 اندونزي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,732 18,360,319 Rls. 1,778 $
162 1389 اندونزي 32041400 موادرنگي مستقيم وفرآورده هابراساس اين مواد 300 17,698,500 Rls. 1,694 $
163 1389 اندونزي 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 664 16,733,245 Rls. 1,609 $
164 1389 اندونزي 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 500 16,380,315 Rls. 1,565 $
165 1389 اندونزي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 15 15,328,695 Rls. 1,474 $
166 1389 اندونزي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 300 14,092,562 Rls. 1,357 $
167 1389 اندونزي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 97 13,989,091 Rls. 1,339 $
168 1389 اندونزي 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 150 13,116,456 Rls. 1,310 $
169 1389 اندونزي 96020090 موا دنباتي يامعدني ترا ش پذيرکارشده وا شياا ز اين مواد ،اشياء ازموم ،پارافين ،استتارين ،صمغ طبيعي ،رزين طبيعي ،يااز خمير مدلريزي ،بجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 278 13,057,992 Rls. 1,256 $
170 1389 اندونزي 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 14 12,717,696 Rls. 1,215 $
171 1389 اندونزي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 280 12,632,609 Rls. 1,266 $
172 1389 اندونزي 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 259 11,453,251 Rls. 1,109 $
173 1389 اندونزي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 7 11,182,534 Rls. 1,081 $
174 1389 اندونزي 28212000 خاک رنگي که دا را ي 70%وزني يابيشترآهن ترکيب شده بصورت Fe2O3 باشد 1,200 10,272,202 Rls. 995 $
175 1389 اندونزي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 500 8,610,818 Rls. 826 $
176 1389 اندونزي 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 544 7,276,525 Rls. 706 $
177 1389 اندونزي 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 25 7,150,318 Rls. 709 $
178 1389 اندونزي 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 43 4,463,360 Rls. 441 $
179 1389 اندونزي 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 140 4,448,935 Rls. 424 $
180 1389 اندونزي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 60 2,281,767 Rls. 219 $
181 1389 اندونزي 54078300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, باکمترا ز85 %رشته هاي سنتتيک, مخلوط باپنبه 38 2,173,859 Rls. 210 $
182 1389 اندونزي 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 154 1,850,543 Rls. 177 $
183 1389 اندونزي 21042000 فرآورده هاي غذا ئي مرکب هموژنيزه 24 765,168 Rls. 74 $
184 1389 اندونزي 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 24 761,977 Rls. 73 $
185 1389 اندونزي 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 16 417,522 Rls. 40 $
مجموع کل
4,358,883,686 ريال
مجموع کل
422,696 دلار