آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1389 انگلستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 33 301,090,782 Rls. 29,940 $
302 1389 انگلستان 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 81,302 296,830,714 Rls. 28,628 $
303 1389 انگلستان 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 3,846 296,780,779 Rls. 28,873 $
304 1389 انگلستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 250 295,873,376 Rls. 28,515 $
305 1389 انگلستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 10,535 293,039,409 Rls. 28,205 $
306 1389 انگلستان 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 480 290,264,958 Rls. 28,239 $
307 1389 انگلستان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 3,000 289,970,157 Rls. 28,210 $
308 1389 انگلستان 76161090 ساير غير از ميخ پرچ 80 288,992,756 Rls. 27,879 $
309 1389 انگلستان 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 6,805 288,549,002 Rls. 28,072 $
310 1389 انگلستان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,190 287,099,051 Rls. 27,876 $
311 1389 انگلستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 182 286,544,862 Rls. 27,474 $
312 1389 انگلستان 84133010 پمپ ا نژکتور 300 285,753,480 Rls. 27,543 $
313 1389 انگلستان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,100 284,063,924 Rls. 27,380 $
314 1389 انگلستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 209 279,704,939 Rls. 27,870 $
315 1389 انگلستان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,216 279,501,132 Rls. 27,419 $
316 1389 انگلستان 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 240 274,958,270 Rls. 26,632 $
317 1389 انگلستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 1,530 274,766,558 Rls. 26,253 $
318 1389 انگلستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 903 273,153,249 Rls. 27,367 $
319 1389 انگلستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 271 272,981,012 Rls. 26,638 $
320 1389 انگلستان 25061090 شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 20,000 272,673,487 Rls. 26,348 $
321 1389 انگلستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,320 272,499,034 Rls. 26,811 $
322 1389 انگلستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 3,500 267,043,323 Rls. 25,761 $
323 1389 انگلستان 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 6,080 266,736,337 Rls. 25,864 $
324 1389 انگلستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 115 266,097,894 Rls. 26,674 $
325 1389 انگلستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 21,000 266,000,000 Rls. 26,505 $
326 1389 انگلستان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 3,325 265,660,927 Rls. 26,467 $
327 1389 انگلستان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 355 264,814,255 Rls. 25,866 $
328 1389 انگلستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 1,202 263,013,816 Rls. 25,389 $
329 1389 انگلستان 49060000 نقشه هاورسم هابرا ي معماري مهندسي وساير نقشه هاورسم هاي صنعتي تجارتي توپوگرا في ياهمانند 235 262,280,480 Rls. 25,380 $
330 1389 انگلستان 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيک ؛ املاح مربوطه غير از آمپي سيلين تري هيدرات ، آموکسي سيلين تري هيدرات ، 6 - آمينو پني سيلانيک اسيد، سديم استريل 8,000 260,788,505 Rls. 25,071 $
331 1389 انگلستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 618 260,198,391 Rls. 24,990 $
332 1389 انگلستان 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 3,295 258,190,307 Rls. 24,863 $
333 1389 انگلستان 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 9,000 257,512,009 Rls. 25,349 $
334 1389 انگلستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 260 256,707,640 Rls. 25,556 $
335 1389 انگلستان 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 80 254,545,266 Rls. 25,150 $
336 1389 انگلستان 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 460 253,812,751 Rls. 24,459 $
337 1389 انگلستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 906 253,796,579 Rls. 24,555 $
338 1389 انگلستان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 279 252,093,034 Rls. 24,372 $
339 1389 انگلستان 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 110 251,424,169 Rls. 24,388 $
340 1389 انگلستان 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 292 248,555,396 Rls. 23,995 $
341 1389 انگلستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,958 246,360,850 Rls. 23,705 $
342 1389 انگلستان 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 700 242,368,322 Rls. 23,947 $
343 1389 انگلستان 25081000 بنتونيت 68,335 242,184,955 Rls. 23,381 $
344 1389 انگلستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 2,500 242,079,928 Rls. 23,551 $
345 1389 انگلستان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 17,970 241,342,509 Rls. 23,654 $
346 1389 انگلستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 13,000 240,198,668 Rls. 24,346 $
347 1389 انگلستان 90063000 دوربين عکاسي مخصوص عکسبردا ري زيرآبي,هوائي، معاينه پزشکي يا جراحي اعضاء داخلي بدن ،دوربين تطبيقي براي مقاصد پزشكي قانوني ياجرم شناسي 113 239,437,012 Rls. 23,099 $
348 1389 انگلستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 3,130 237,840,654 Rls. 23,083 $
349 1389 انگلستان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 6,189 232,812,499 Rls. 22,435 $
350 1389 انگلستان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 900 232,442,766 Rls. 23,161 $
351 1389 انگلستان 27101930 گريس 713 232,397,472 Rls. 22,228 $
352 1389 انگلستان 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 180 231,960,757 Rls. 22,127 $
353 1389 انگلستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 1,084 231,857,421 Rls. 22,176 $
354 1389 انگلستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 660 231,367,834 Rls. 22,467 $
355 1389 انگلستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 15,987 228,245,948 Rls. 22,716 $
356 1389 انگلستان 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 315 226,467,869 Rls. 22,132 $
357 1389 انگلستان 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 195 226,460,733 Rls. 22,245 $
358 1389 انگلستان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 55 226,271,871 Rls. 22,513 $
359 1389 انگلستان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 600 225,704,606 Rls. 22,374 $
360 1389 انگلستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 5,160 224,811,719 Rls. 21,755 $
361 1389 انگلستان 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 119 224,174,319 Rls. 21,495 $
362 1389 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 257 219,176,181 Rls. 21,880 $
363 1389 انگلستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 731 218,866,888 Rls. 21,140 $
364 1389 انگلستان 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 1,172 218,268,298 Rls. 21,801 $
365 1389 انگلستان 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 6,601 217,809,822 Rls. 21,755 $
366 1389 انگلستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 18,960 217,784,097 Rls. 20,988 $
367 1389 انگلستان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 234 215,860,117 Rls. 20,838 $
368 1389 انگلستان 48083000 ساير کاغذکرا فت غيرا زکاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زيادکرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 10,924 214,819,490 Rls. 20,964 $
369 1389 انگلستان 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 328 212,894,676 Rls. 20,529 $
370 1389 انگلستان 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 68 212,313,274 Rls. 20,711 $
371 1389 انگلستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3,990 211,996,195 Rls. 21,007 $
372 1389 انگلستان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 13,200 210,036,320 Rls. 20,241 $
373 1389 انگلستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 969 209,734,583 Rls. 20,184 $
374 1389 انگلستان 29036900 مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي بودار(Aromatic) غير از کلرو بنزن ، اورتو-دي کلرو بنزن وپارا-دي کلرو بنزن،هگزا کلروبنزن ود.د.ت ، 1،1،1- تري کلرو - 2،2- دوتايي هاي (پارا-کلروفنيل)اتان) 8,280 208,790,373 Rls. 20,103 $
375 1389 انگلستان 30064030 ا کريل 148 208,176,745 Rls. 20,461 $
376 1389 انگلستان 32041210 موادرنگي دندانه (mordant) 1,552 206,854,219 Rls. 19,967 $
377 1389 انگلستان 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 12,000 206,773,688 Rls. 19,899 $
378 1389 انگلستان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 697 206,765,962 Rls. 20,008 $
379 1389 انگلستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,723 206,719,250 Rls. 19,719 $
380 1389 انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,700 206,279,078 Rls. 19,931 $
381 1389 انگلستان 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 3,211 205,229,424 Rls. 20,359 $
382 1389 انگلستان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 25,000 204,328,731 Rls. 20,580 $
383 1389 انگلستان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 400 204,305,459 Rls. 20,186 $
384 1389 انگلستان 85044050 کنترل دور موتورInverter 285 203,418,404 Rls. 20,139 $
385 1389 انگلستان 15219010 مومهاي طبيعي برپايه كارنو باواكس . 2,200 199,746,812 Rls. 19,230 $
386 1389 انگلستان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايکوره هاا زجنس ريکريستالايزسيليکون کاربايدونيترا ت باند 6,900 199,360,000 Rls. 19,337 $
387 1389 انگلستان 56031310 ملحفه يکبار مصرف استريل از پارچه هاي نبافته از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي به وزن بيش از70وكمتراز150گرم درمترمربع 7,800 199,229,354 Rls. 19,971 $
388 1389 انگلستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 198,050,271 Rls. 19,781 $
389 1389 انگلستان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 622 197,186,381 Rls. 18,954 $
390 1389 انگلستان 30051010 چسب لويکوپلاست (زينک ا کسايد) 5,519 196,536,504 Rls. 19,215 $
391 1389 انگلستان 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 1,290 194,900,000 Rls. 18,902 $
392 1389 انگلستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 291 194,847,373 Rls. 19,136 $
393 1389 انگلستان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 194 194,834,501 Rls. 19,281 $
394 1389 انگلستان 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 687 194,238,657 Rls. 18,656 $
395 1389 انگلستان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,102 193,725,396 Rls. 18,654 $
396 1389 انگلستان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 0 192,288,595 Rls. 18,607 $
397 1389 انگلستان 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 450 190,450,010 Rls. 18,600 $
398 1389 انگلستان 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 26,000 188,963,340 Rls. 18,286 $
399 1389 انگلستان 48063000 کاغذ رسامي(کالک ),به شکل رول يا ورق 5,397 187,969,855 Rls. 18,774 $
400 1389 انگلستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 16,100 187,939,310 Rls. 18,771 $
401 1389 انگلستان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 3,030 186,963,923 Rls. 17,976 $
402 1389 انگلستان 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 781 185,935,081 Rls. 18,456 $
403 1389 انگلستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 240 185,118,289 Rls. 18,201 $
404 1389 انگلستان 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 300 184,599,577 Rls. 17,963 $
405 1389 انگلستان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 1,932 181,794,897 Rls. 18,167 $
406 1389 انگلستان 29381000 روتوزيد (روتين ) و مشتقات آن 210 180,427,310 Rls. 17,211 $
407 1389 انگلستان 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 11 179,922,105 Rls. 17,339 $
408 1389 انگلستان 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 107 179,303,578 Rls. 17,430 $
409 1389 انگلستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,016 178,585,977 Rls. 17,323 $
410 1389 انگلستان 29161500 ا سيدهاي ا ولئيک, لينولئيک يا لينولنيک, ا ملاح و ا سترهاي آنها 2,880 178,000,000 Rls. 17,138 $
411 1389 انگلستان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 332 171,849,323 Rls. 16,374 $
412 1389 انگلستان 28092090 اسيدهاي پلي فسفريک 9,000 170,886,667 Rls. 16,884 $
413 1389 انگلستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 6,675 170,255,805 Rls. 16,751 $
414 1389 انگلستان 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 762 168,146,015 Rls. 16,213 $
415 1389 انگلستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,215 167,804,606 Rls. 17,182 $
416 1389 انگلستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 280 165,517,869 Rls. 16,354 $
417 1389 انگلستان 28366000 کربنات باريم 52,000 164,772,360 Rls. 16,149 $
418 1389 انگلستان 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 35 164,623,053 Rls. 15,798 $
419 1389 انگلستان 85364110 رله باجريان کمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 695 163,908,806 Rls. 15,685 $
420 1389 انگلستان 28402000 ساير برات ها غير از تترا برات دي سديم (براكس تصفيه شده) 5,000 163,824,547 Rls. 15,763 $
421 1389 انگلستان 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 4,360 163,702,208 Rls. 15,775 $
422 1389 انگلستان 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 16 163,186,600 Rls. 15,612 $
423 1389 انگلستان 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 240 160,382,378 Rls. 15,898 $
424 1389 انگلستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 854 160,060,097 Rls. 15,398 $
425 1389 انگلستان 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 2,280 159,543,649 Rls. 15,732 $
426 1389 انگلستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 1,575 158,902,906 Rls. 15,397 $
427 1389 انگلستان 28520000 تركيب ها (campounds)،غير آلي يا آلي ،ازجيوه ،به استثناي ملغمه ها(ِِamalgames) 250 157,717,574 Rls. 15,344 $
428 1389 انگلستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 113 155,490,388 Rls. 15,090 $
429 1389 انگلستان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 5,001 154,733,177 Rls. 15,321 $
430 1389 انگلستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 201 154,365,169 Rls. 14,861 $
431 1389 انگلستان 29061900 ساير سيکلانيک , سيکلنيک يا سيکلوترپنيک غير از مانتول ، سيکلوهگزانول ، متيل سيکلو هگزانولها ودي متيل سيکلو هگزانولها ، استرولها واينوزيتولها 2,235 153,872,721 Rls. 14,770 $
432 1389 انگلستان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 120 153,508,419 Rls. 15,296 $
433 1389 انگلستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 204 151,417,594 Rls. 15,178 $
434 1389 انگلستان 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 1,560 151,209,707 Rls. 14,670 $
435 1389 انگلستان 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 35 149,751,093 Rls. 14,334 $
436 1389 انگلستان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 205 146,176,000 Rls. 14,653 $
437 1389 انگلستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 802 142,738,148 Rls. 13,868 $
438 1389 انگلستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 473 141,381,101 Rls. 13,907 $
439 1389 انگلستان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 1,732 140,899,866 Rls. 13,550 $
440 1389 انگلستان 15152100 روغن خام ذرت 3,040 140,088,958 Rls. 13,468 $
441 1389 انگلستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,150 140,000,000 Rls. 14,000 $
442 1389 انگلستان 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 4,402 139,967,403 Rls. 13,470 $
443 1389 انگلستان 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 5,000 139,912,553 Rls. 13,454 $
444 1389 انگلستان 40151100 دستکش جرا حي ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده 2,643 139,676,832 Rls. 13,434 $
445 1389 انگلستان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 15 138,452,538 Rls. 13,724 $
446 1389 انگلستان 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 1,895 137,820,536 Rls. 13,378 $
447 1389 انگلستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,120 135,235,308 Rls. 13,125 $
448 1389 انگلستان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 519 134,653,852 Rls. 13,388 $
449 1389 انگلستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,440 134,545,000 Rls. 13,413 $
450 1389 انگلستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 2,004 133,697,452 Rls. 12,840 $
451 1389 انگلستان 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 979 132,620,040 Rls. 13,064 $
452 1389 انگلستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 190 130,637,072 Rls. 12,950 $
453 1389 انگلستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 38 130,378,739 Rls. 12,528 $
454 1389 انگلستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 22 129,460,208 Rls. 12,977 $
455 1389 انگلستان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 350 128,990,000 Rls. 12,785 $
456 1389 انگلستان 28272000 کلرورکلسيم 46,000 128,904,000 Rls. 13,065 $
457 1389 انگلستان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 5,283 127,767,282 Rls. 12,950 $
458 1389 انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 975 127,556,720 Rls. 12,710 $
459 1389 انگلستان 52095200 پارچه تاروپود باف جناغي 3يا4نخ جناغي باف همچنين جناغي مورب باف, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گر 1,330 127,497,847 Rls. 12,639 $
460 1389 انگلستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 11 127,256,655 Rls. 12,266 $
461 1389 انگلستان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 393 125,340,926 Rls. 12,216 $
462 1389 انگلستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 110 124,917,956 Rls. 11,916 $
463 1389 انگلستان 84149040 ساکشن ديوا ري برا ي ا تاق بيماروا تاق عمل فاقد تلمبه خلاء 86 123,529,314 Rls. 11,932 $
464 1389 انگلستان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 872 122,408,107 Rls. 12,189 $
465 1389 انگلستان 56012900 آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده. 606 122,090,567 Rls. 12,165 $
466 1389 انگلستان 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوکز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,600 122,068,358 Rls. 11,752 $
467 1389 انگلستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 140 121,724,792 Rls. 11,748 $
468 1389 انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 324 121,400,000 Rls. 11,689 $
469 1389 انگلستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 90 121,101,064 Rls. 11,671 $
470 1389 انگلستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 240 120,447,644 Rls. 12,030 $
471 1389 انگلستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 205 120,124,262 Rls. 11,495 $
472 1389 انگلستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 42 119,156,291 Rls. 11,472 $
473 1389 انگلستان 89079000 ا دوا ت شناورمثلا کلک (غيرا زکلک قابل بادکردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سکوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 42 118,537,405 Rls. 11,412 $
474 1389 انگلستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,841 117,399,983 Rls. 11,698 $
475 1389 انگلستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,418 114,731,737 Rls. 11,046 $
476 1389 انگلستان 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 7,494 114,303,270 Rls. 11,389 $
477 1389 انگلستان 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 100 113,621,383 Rls. 11,001 $
478 1389 انگلستان 34021310 ا لکل چرب ا توکسيله 2,400 112,927,465 Rls. 11,211 $
479 1389 انگلستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 626 112,226,948 Rls. 11,045 $
480 1389 انگلستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 60,000 111,729,174 Rls. 10,768 $
481 1389 انگلستان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 368 109,955,992 Rls. 10,525 $
482 1389 انگلستان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,900 108,575,022 Rls. 10,844 $
483 1389 انگلستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 19 108,199,199 Rls. 10,688 $
484 1389 انگلستان 28044000 ا کسيژن 600 107,491,592 Rls. 10,437 $
485 1389 انگلستان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 44 107,389,069 Rls. 10,342 $
486 1389 انگلستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,160 107,060,812 Rls. 10,282 $
487 1389 انگلستان 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 56 106,835,564 Rls. 10,556 $
488 1389 انگلستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 350 106,439,824 Rls. 10,355 $
489 1389 انگلستان 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 1,050 106,382,997 Rls. 10,643 $
490 1389 انگلستان 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 311 105,564,328 Rls. 10,157 $
491 1389 انگلستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,744 105,548,049 Rls. 10,163 $
492 1389 انگلستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 34 105,327,232 Rls. 10,286 $
493 1389 انگلستان 27129010 پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن 1,280 103,786,770 Rls. 10,037 $
494 1389 انگلستان 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 4,001 103,503,615 Rls. 10,304 $
495 1389 انگلستان 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 1,000 102,977,215 Rls. 9,886 $
496 1389 انگلستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 2,445 101,619,168 Rls. 9,833 $
497 1389 انگلستان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 250 100,992,854 Rls. 10,011 $
498 1389 انگلستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 1,402 99,566,042 Rls. 9,764 $
499 1389 انگلستان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 74 99,487,177 Rls. 9,751 $
500 1389 انگلستان 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 95 98,253,507 Rls. 9,515 $
مجموع کل
37,469,758,603 ريال
مجموع کل
3,655,831 دلار