آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 ايرلند 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 800 96,920,455 Rls. 9,342 $
102 1389 ايرلند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 90 96,850,507 Rls. 9,311 $
103 1389 ايرلند 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 515 95,712,817 Rls. 9,131 $
104 1389 ايرلند 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,500 92,328,980 Rls. 8,909 $
105 1389 ايرلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 70 91,929,766 Rls. 8,826 $
106 1389 ايرلند 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 280 88,742,972 Rls. 8,612 $
107 1389 ايرلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 280 85,000,000 Rls. 8,172 $
108 1389 ايرلند 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 1,000 79,504,778 Rls. 7,645 $
109 1389 ايرلند 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 27 78,528,473 Rls. 7,550 $
110 1389 ايرلند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 908 78,031,606 Rls. 7,501 $
111 1389 ايرلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 190 73,840,000 Rls. 7,116 $
112 1389 ايرلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 160 68,804,623 Rls. 6,608 $
113 1389 ايرلند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 40 67,275,564 Rls. 6,410 $
114 1389 ايرلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 229 66,777,064 Rls. 6,450 $
115 1389 ايرلند 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 906 66,211,109 Rls. 6,396 $
116 1389 ايرلند 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 220 58,163,838 Rls. 5,589 $
117 1389 ايرلند 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 2 57,518,861 Rls. 5,549 $
118 1389 ايرلند 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 474 55,819,560 Rls. 5,395 $
119 1389 ايرلند 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 100 54,628,226 Rls. 5,271 $
120 1389 ايرلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 22 53,753,668 Rls. 5,165 $
121 1389 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 85 53,100,000 Rls. 5,124 $
122 1389 ايرلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 1,000 52,935,940 Rls. 5,124 $
123 1389 ايرلند 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 320 50,973,988 Rls. 4,922 $
124 1389 ايرلند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,631 49,281,902 Rls. 4,707 $
125 1389 ايرلند 48202000 دفترچه مشق 2,063 49,154,005 Rls. 4,771 $
126 1389 ايرلند 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 200 49,066,628 Rls. 4,724 $
127 1389 ايرلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 212 48,768,739 Rls. 4,696 $
128 1389 ايرلند 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,625 43,773,005 Rls. 4,213 $
129 1389 ايرلند 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 6 41,910,210 Rls. 4,044 $
130 1389 ايرلند 85044020 شارژر باطري 350 41,725,035 Rls. 3,980 $
131 1389 ايرلند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 2,752 40,790,237 Rls. 3,920 $
132 1389 ايرلند 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15 40,593,260 Rls. 3,921 $
133 1389 ايرلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 70 39,823,871 Rls. 3,863 $
134 1389 ايرلند 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 770 38,511,254 Rls. 3,704 $
135 1389 ايرلند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 6 38,350,600 Rls. 3,715 $
136 1389 ايرلند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 59 37,888,464 Rls. 3,666 $
137 1389 ايرلند 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 102 36,955,101 Rls. 3,585 $
138 1389 ايرلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 110 36,838,732 Rls. 3,542 $
139 1389 ايرلند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,000 36,493,080 Rls. 3,532 $
140 1389 ايرلند 90275010 دستگاه فلوسايتومتري 45 36,201,813 Rls. 3,416 $
141 1389 ايرلند 61044900 پيراهن بلند، کشباف ياقلاب باف، ا زسايرموا د نسجي زنانه يادخترانه 113 35,446,202 Rls. 3,416 $
142 1389 ايرلند 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 500 35,415,658 Rls. 3,437 $
143 1389 ايرلند 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 873 34,772,270 Rls. 3,362 $
144 1389 ايرلند 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 350 34,098,852 Rls. 3,302 $
145 1389 ايرلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 600 33,969,463 Rls. 3,249 $
146 1389 ايرلند 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 7 33,539,407 Rls. 3,206 $
147 1389 ايرلند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 70 32,035,693 Rls. 3,095 $
148 1389 ايرلند 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 15 31,354,980 Rls. 3,025 $
149 1389 ايرلند 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 3 31,140,280 Rls. 3,010 $
150 1389 ايرلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 214 30,008,518 Rls. 2,964 $
151 1389 ايرلند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 134 26,981,475 Rls. 2,599 $
152 1389 ايرلند 90292029 پانلهاي نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش براي خودروهاي غير مذكور 77 26,212,961 Rls. 2,520 $
153 1389 ايرلند 34051000 وا کسها,كرمها,کرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي کفش يا چرم 820 25,473,027 Rls. 2,466 $
154 1389 ايرلند 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 50 25,382,779 Rls. 2,440 $
155 1389 ايرلند 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,100 25,229,518 Rls. 2,493 $
156 1389 ايرلند 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 35 25,147,671 Rls. 2,440 $
157 1389 ايرلند 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 120 23,999,267 Rls. 2,303 $
158 1389 ايرلند 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 23,015,484 Rls. 2,221 $
159 1389 ايرلند 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 50 21,857,000 Rls. 2,122 $
160 1389 ايرلند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 237 21,080,500 Rls. 2,032 $
161 1389 ايرلند 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 32 20,796,169 Rls. 1,997 $
162 1389 ايرلند 29054420 پودرسوربيتول 100 20,412,449 Rls. 1,951 $
163 1389 ايرلند 84198910 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م 37 20,307,461 Rls. 1,970 $
164 1389 ايرلند 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 270 20,020,956 Rls. 1,925 $
165 1389 ايرلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 50 19,057,117 Rls. 1,824 $
166 1389 ايرلند 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 241 19,045,246 Rls. 1,840 $
167 1389 ايرلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 257 18,599,302 Rls. 1,780 $
168 1389 ايرلند 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 140 18,310,416 Rls. 1,745 $
169 1389 ايرلند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 510 17,906,356 Rls. 1,739 $
170 1389 ايرلند 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 73 17,828,048 Rls. 1,726 $
171 1389 ايرلند 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 60 17,161,378 Rls. 1,658 $
172 1389 ايرلند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 13 17,111,475 Rls. 1,637 $
173 1389 ايرلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4 16,227,057 Rls. 1,568 $
174 1389 ايرلند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 100 15,610,743 Rls. 1,473 $
175 1389 ايرلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 67 15,447,157 Rls. 1,492 $
176 1389 ايرلند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 230 15,143,727 Rls. 1,456 $
177 1389 ايرلند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 15 14,717,552 Rls. 1,425 $
178 1389 ايرلند 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 10 14,533,970 Rls. 1,371 $
179 1389 ايرلند 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 205 13,756,719 Rls. 1,321 $
180 1389 ايرلند 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 6 13,592,378 Rls. 1,299 $
181 1389 ايرلند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 217 13,350,000 Rls. 1,299 $
182 1389 ايرلند 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1 12,804,052 Rls. 1,239 $
183 1389 ايرلند 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 291 11,916,658 Rls. 1,152 $
184 1389 ايرلند 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 25 11,137,896 Rls. 1,081 $
185 1389 ايرلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 32 10,346,725 Rls. 991 $
186 1389 ايرلند 96140000 پيپ هاي استعمال دخانيات (شامل حقه ها - پيپ وچوب سيگار يا سيگارت وقطعات مربوطه) 60 10,149,584 Rls. 980 $
187 1389 ايرلند 85452000 جاروبک هاي زغالي 55 9,834,592 Rls. 946 $
188 1389 ايرلند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 27 9,446,098 Rls. 917 $
189 1389 ايرلند 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 250 8,937,751 Rls. 867 $
190 1389 ايرلند 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 7 8,350,307 Rls. 805 $
191 1389 ايرلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 50 8,048,889 Rls. 777 $
192 1389 ايرلند 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 130 6,668,382 Rls. 641 $
193 1389 ايرلند 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 30 6,346,864 Rls. 614 $
194 1389 ايرلند 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 19 6,053,239 Rls. 579 $
195 1389 ايرلند 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 8 5,264,395 Rls. 504 $
196 1389 ايرلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 35 5,260,669 Rls. 506 $
197 1389 ايرلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 17 5,037,004 Rls. 483 $
198 1389 ايرلند 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 35 5,006,530 Rls. 482 $
199 1389 ايرلند 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 10 4,420,196 Rls. 429 $
200 1389 ايرلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 6 4,301,445 Rls. 406 $
201 1389 ايرلند 84133010 پمپ ا نژکتور 30 4,168,703 Rls. 400 $
202 1389 ايرلند 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 175 4,159,045 Rls. 397 $
203 1389 ايرلند 42022200 کيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيکي ياا زموا دنسجي 45 4,120,522 Rls. 400 $
204 1389 ايرلند 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 35 3,939,148 Rls. 379 $
205 1389 ايرلند 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 9 3,498,467 Rls. 340 $
206 1389 ايرلند 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 69 3,060,843 Rls. 296 $
207 1389 ايرلند 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 100 2,381,375 Rls. 227 $
208 1389 ايرلند 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 93 1,938,447 Rls. 186 $
209 1389 ايرلند 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 15 1,772,310 Rls. 171 $
210 1389 ايرلند 34052000 واكس ها ,کرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي نگهدا ري اشياء چوبي ،مبلمان چوبي ،پاركت 110 1,250,611 Rls. 120 $
211 1389 ايرلند 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 589,571 Rls. 57 $
212 1389 ايرلند 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2 499,457 Rls. 48 $
213 1389 ايرلند 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 12 435,264 Rls. 42 $
214 1389 ايرلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2 98,924 Rls. 10 $
مجموع کل
3,485,819,374 ريال
مجموع کل
335,785 دلار