آمار کل " واردات از" کشور "بلغارستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 بلغارستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 511,135 19,347,631,447 Rls. 1,878,648 $
2 1389 بلغارستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 357,493 12,631,471,240 Rls. 1,225,567 $
3 1389 بلغارستان 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 492,390 11,326,055,644 Rls. 1,088,271 $
4 1389 بلغارستان 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 180,484 10,074,317,716 Rls. 977,153 $
5 1389 بلغارستان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 120,342 8,632,426,998 Rls. 840,742 $
6 1389 بلغارستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 6,953,002,390 Rls. 671,164 $
7 1389 بلغارستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 2,437,542 6,063,617,774 Rls. 580,912 $
8 1389 بلغارستان 25087010 خاک شاموت 1,108,884 3,942,139,455 Rls. 380,519 $
9 1389 بلغارستان 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 37,029 3,812,954,219 Rls. 367,563 $
10 1389 بلغارستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 13,895 2,921,505,938 Rls. 286,109 $
11 1389 بلغارستان 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 136,238 2,901,880,004 Rls. 280,592 $
12 1389 بلغارستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 44,750 2,848,295,104 Rls. 279,955 $
13 1389 بلغارستان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 19,000 2,626,384,250 Rls. 250,944 $
14 1389 بلغارستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 56,099 2,554,342,585 Rls. 249,499 $
15 1389 بلغارستان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 15,250 2,543,428,183 Rls. 245,610 $
16 1389 بلغارستان 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 34,398 2,447,729,484 Rls. 236,931 $
17 1389 بلغارستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 34,110 2,281,917,989 Rls. 221,698 $
18 1389 بلغارستان 01051160 جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 10,500 2,248,500,000 Rls. 217,267 $
19 1389 بلغارستان 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 4,608 2,242,098,979 Rls. 217,754 $
20 1389 بلغارستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,362 2,112,955,058 Rls. 202,906 $
21 1389 بلغارستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 73,000 2,087,540,925 Rls. 203,088 $
22 1389 بلغارستان 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 4,300 2,025,300,000 Rls. 194,441 $
23 1389 بلغارستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 26,113 1,880,614,893 Rls. 181,055 $
24 1389 بلغارستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 865 1,776,097,494 Rls. 171,456 $
25 1389 بلغارستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 304 1,572,207,989 Rls. 153,212 $
26 1389 بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 22,058 1,208,808,754 Rls. 116,270 $
27 1389 بلغارستان 25070010 کائولن 704,000 1,116,402,033 Rls. 108,091 $
28 1389 بلغارستان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 51,593 1,110,027,083 Rls. 107,255 $
29 1389 بلغارستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 29,000 1,086,253,848 Rls. 104,518 $
30 1389 بلغارستان 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 7,268 1,006,020,086 Rls. 96,723 $
31 1389 بلغارستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,890 894,402,613 Rls. 85,855 $
32 1389 بلغارستان 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 950 833,348,355 Rls. 80,341 $
33 1389 بلغارستان 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 180 811,104,896 Rls. 78,756 $
34 1389 بلغارستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 80,679 766,230,511 Rls. 73,733 $
35 1389 بلغارستان 95061100 ا سکي روي برف 3,600 763,171,249 Rls. 73,361 $
36 1389 بلغارستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,472 749,028,211 Rls. 72,075 $
37 1389 بلغارستان 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 3,808 683,583,647 Rls. 66,219 $
38 1389 بلغارستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,195 679,406,384 Rls. 64,818 $
39 1389 بلغارستان 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 69,876 647,323,628 Rls. 62,321 $
40 1389 بلغارستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 730 643,911,161 Rls. 62,072 $
41 1389 بلغارستان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 26,000 626,087,156 Rls. 60,189 $
42 1389 بلغارستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,763 597,639,852 Rls. 57,665 $
43 1389 بلغارستان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 20,000 560,599,068 Rls. 54,406 $
44 1389 بلغارستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 184,336 539,690,682 Rls. 52,074 $
45 1389 بلغارستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,949 533,152,676 Rls. 51,289 $
46 1389 بلغارستان 25062000 كوارتزيت Quartziteَ 17,622 469,949,800 Rls. 45,244 $
47 1389 بلغارستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 21,004 466,478,710 Rls. 45,258 $
48 1389 بلغارستان 29270000 ترکيبات دي آزوئيک ياا زوکسيک 2,400 462,564,500 Rls. 44,465 $
49 1389 بلغارستان 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 6,492 461,655,376 Rls. 44,394 $
50 1389 بلغارستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 22,855 457,852,215 Rls. 44,049 $
51 1389 بلغارستان 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 21,090 439,812,232 Rls. 42,585 $
52 1389 بلغارستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 825 430,512,944 Rls. 41,399 $
53 1389 بلغارستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 66,979 429,101,204 Rls. 41,138 $
54 1389 بلغارستان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 9,865 410,384,270 Rls. 39,551 $
55 1389 بلغارستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 14,910 399,157,918 Rls. 38,466 $
56 1389 بلغارستان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 33,580 341,686,848 Rls. 32,921 $
57 1389 بلغارستان 84821000 بلبرينگ. 5,353 312,875,312 Rls. 30,852 $
58 1389 بلغارستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 35,990 305,087,734 Rls. 29,482 $
59 1389 بلغارستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 20,031 300,397,742 Rls. 28,979 $
60 1389 بلغارستان 04070013 تخم مرغ نطفه دار اجداد گوشتي 3,600 297,400,000 Rls. 28,737 $
61 1389 بلغارستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 1,646 285,986,182 Rls. 27,768 $
62 1389 بلغارستان 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 980 281,314,171 Rls. 27,042 $
63 1389 بلغارستان 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 7,750 272,968,358 Rls. 26,106 $
64 1389 بلغارستان 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 6,050 271,740,326 Rls. 26,056 $
65 1389 بلغارستان 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 16,023 269,571,974 Rls. 25,928 $
66 1389 بلغارستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 3,300 268,686,573 Rls. 26,000 $
67 1389 بلغارستان 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 8,458 263,506,772 Rls. 26,457 $
68 1389 بلغارستان 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 9,849 259,854,022 Rls. 26,090 $
69 1389 بلغارستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 125 257,310,000 Rls. 24,713 $
70 1389 بلغارستان 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 1,573 255,917,792 Rls. 24,897 $
71 1389 بلغارستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 817 236,036,456 Rls. 22,748 $
72 1389 بلغارستان 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 9,500 232,616,410 Rls. 22,397 $
73 1389 بلغارستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,800 215,864,272 Rls. 20,663 $
74 1389 بلغارستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,086 187,050,874 Rls. 17,984 $
75 1389 بلغارستان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 813 184,713,620 Rls. 17,819 $
76 1389 بلغارستان 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 16,385 183,985,250 Rls. 18,238 $
77 1389 بلغارستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 4,660 160,121,122 Rls. 15,578 $
78 1389 بلغارستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 5,200 155,696,672 Rls. 15,607 $
79 1389 بلغارستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 2,000 155,241,051 Rls. 15,198 $
80 1389 بلغارستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 96,000 151,150,958 Rls. 14,503 $
81 1389 بلغارستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 1,920 136,617,842 Rls. 13,695 $
82 1389 بلغارستان 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 128 135,464,190 Rls. 13,029 $
83 1389 بلغارستان 25049000 سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس ) 2,010 131,659,017 Rls. 12,658 $
84 1389 بلغارستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 330 121,846,226 Rls. 11,809 $
85 1389 بلغارستان 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 8,000 120,348,332 Rls. 11,587 $
86 1389 بلغارستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 736 118,366,765 Rls. 11,374 $
87 1389 بلغارستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 305 117,479,915 Rls. 11,295 $
88 1389 بلغارستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 30 96,232,784 Rls. 9,344 $
89 1389 بلغارستان 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 3,637 93,020,919 Rls. 9,339 $
90 1389 بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,920 91,151,530 Rls. 8,804 $
91 1389 بلغارستان 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,000 89,325,679 Rls. 8,600 $
92 1389 بلغارستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 30 71,894,139 Rls. 6,981 $
93 1389 بلغارستان 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,270 63,410,257 Rls. 6,084 $
94 1389 بلغارستان 33051000 شامپوها 8,811 61,119,941 Rls. 6,137 $
95 1389 بلغارستان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 132 58,324,096 Rls. 5,642 $
96 1389 بلغارستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 2,780 57,941,054 Rls. 5,773 $
97 1389 بلغارستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,530 57,069,752 Rls. 5,515 $
98 1389 بلغارستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 500 56,234,656 Rls. 5,436 $
99 1389 بلغارستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 938 51,415,807 Rls. 4,979 $
100 1389 بلغارستان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5 48,998,634 Rls. 4,745 $
101 1389 بلغارستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 800 43,676,818 Rls. 4,181 $
102 1389 بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,113 40,563,082 Rls. 3,915 $
103 1389 بلغارستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,210 40,490,990 Rls. 3,898 $
104 1389 بلغارستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 600 38,270,018 Rls. 3,692 $
105 1389 بلغارستان 62112000 لباس ا سکي بصورت دست. 122 35,756,721 Rls. 3,454 $
106 1389 بلغارستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 590 34,605,454 Rls. 3,350 $
107 1389 بلغارستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 135 34,202,293 Rls. 3,293 $
108 1389 بلغارستان 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 218 33,333,328 Rls. 3,227 $
109 1389 بلغارستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 750 31,030,923 Rls. 2,984 $
110 1389 بلغارستان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 52 28,719,498 Rls. 2,787 $
111 1389 بلغارستان 34011110 صابون حمام ودستشويي 2,286 26,983,093 Rls. 2,709 $
112 1389 بلغارستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 60 25,818,532 Rls. 2,505 $
113 1389 بلغارستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 28 21,473,103 Rls. 2,055 $
114 1389 بلغارستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,250 17,913,482 Rls. 1,729 $
115 1389 بلغارستان 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 305 16,622,525 Rls. 1,609 $
116 1389 بلغارستان 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 500 13,610,509 Rls. 1,301 $
117 1389 بلغارستان 65069100 کلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زکائوچوياا زموا دپلاستيک. 200 13,395,913 Rls. 1,288 $
118 1389 بلغارستان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 620 12,739,709 Rls. 1,231 $
119 1389 بلغارستان 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 242 12,539,288 Rls. 1,259 $
120 1389 بلغارستان 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 140 11,516,584 Rls. 1,101 $
121 1389 بلغارستان 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 450 10,849,720 Rls. 1,051 $
122 1389 بلغارستان 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 21 7,370,860 Rls. 711 $
123 1389 بلغارستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 220 5,849,532 Rls. 560 $
124 1389 بلغارستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 285 5,735,374 Rls. 573 $
125 1389 بلغارستان 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 300 3,904,802 Rls. 377 $
126 1389 بلغارستان 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 15 3,395,354 Rls. 329 $
127 1389 بلغارستان 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 20 828,599 Rls. 80 $
128 1389 بلغارستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4 710,646 Rls. 68 $
129 1389 بلغارستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 6 262,520 Rls. 25 $
مجموع کل
148,594,948,116 ريال
مجموع کل
14,378,563 دلار