آمار کل " واردات از" کشور "تونس" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 تونس 31031000 سوپرفسفات ها 126,000,000 523,545,053,758 Rls. 50,660,550 $
2 1389 تونس 28352520 منوكلسيم فسفات 3,825,000 23,278,747,750 Rls. 2,245,367 $
3 1389 تونس 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 786,000 6,138,889,941 Rls. 593,287 $
4 1389 تونس 72171040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پركربن غير ممزوج سركشيده شده با مقطع گرد وبه صورت كلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده ، حتي صيقل شده 390,500 2,576,960,235 Rls. 249,301 $
5 1389 تونس 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 200,000 1,078,290,978 Rls. 107,496 $
6 1389 تونس 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 41,800 747,077,044 Rls. 71,718 $
7 1389 تونس 70140000 شيشه آلات برا ي علامت دا دن وعناصرا پتيکي ا زشيشه, کارنشده باا صول ا پتيکي (غيراز7015) 13,941 609,890,737 Rls. 59,190 $
8 1389 تونس 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 620 543,076,028 Rls. 52,705 $
9 1389 تونس 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 182 400,188,951 Rls. 38,654 $
10 1389 تونس 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 47,500 229,453,834 Rls. 22,071 $
11 1389 تونس 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 168 176,753,340 Rls. 17,073 $
12 1389 تونس 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 12,000 143,384,043 Rls. 13,771 $
13 1389 تونس 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 395 126,525,624 Rls. 12,279 $
14 1389 تونس 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 150 111,594,157 Rls. 10,830 $
15 1389 تونس 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 90 100,539,922 Rls. 9,757 $
16 1389 تونس 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 245 83,525,473 Rls. 8,106 $
17 1389 تونس 95061200 لوا زم بستن ا سکي(بندا سکي)روي برف 199 81,540,097 Rls. 7,876 $
18 1389 تونس 49100000 تقويم ا زهرنوع, چاپ شده و همچنين تقويم بصورت دسته که ا ورا ق آن بمرورا يام کنده ياباطل مي شود 506 53,779,470 Rls. 5,172 $
19 1389 تونس 64021210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه وتخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 199 52,957,691 Rls. 5,115 $
20 1389 تونس 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 12,000 50,600,000 Rls. 4,827 $
21 1389 تونس 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 50 35,060,075 Rls. 3,403 $
22 1389 تونس 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 85 30,850,000 Rls. 2,952 $
23 1389 تونس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 90 30,000,000 Rls. 2,904 $
24 1389 تونس 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 365 19,215,909 Rls. 1,919 $
25 1389 تونس 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 85 18,664,334 Rls. 1,811 $
26 1389 تونس 85044070 سلفS.M.D 20 17,736,273 Rls. 1,721 $
27 1389 تونس 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 90 16,091,157 Rls. 1,554 $
28 1389 تونس 85340000 مدا رهاي چاپي 110 14,436,502 Rls. 1,401 $
29 1389 تونس 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 8 8,249,429 Rls. 801 $
مجموع کل
560,319,132,752 ريال
مجموع کل
54,213,612 دلار