آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 دانمارک 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 4,151 193,787,481,619 Rls. 18,600,306 $
2 1389 دانمارک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 560,191 136,908,012,582 Rls. 13,239,374 $
3 1389 دانمارک 30033110 داروهاي هورمون دارفاقد انتي بيوتيك حاوي انسولين دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,782 67,420,812,205 Rls. 6,506,739 $
4 1389 دانمارک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,920,000 63,700,655,351 Rls. 6,171,239 $
5 1389 دانمارک 21069010 ا ستابيلايزر 1,483,742 58,062,327,524 Rls. 5,638,775 $
6 1389 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 1,351 56,294,576,683 Rls. 5,419,051 $
7 1389 دانمارک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,455 46,463,151,829 Rls. 4,516,674 $
8 1389 دانمارک 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 698,326 38,489,909,972 Rls. 3,750,384 $
9 1389 دانمارک 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 52,338 37,761,850,614 Rls. 3,628,911 $
10 1389 دانمارک 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 54,800 37,285,521,226 Rls. 3,600,730 $
11 1389 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,044 32,592,814,956 Rls. 3,139,691 $
12 1389 دانمارک 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 6,395 29,387,554,863 Rls. 2,875,570 $
13 1389 دانمارک 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 22,789 28,281,969,227 Rls. 2,725,698 $
14 1389 دانمارک 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 57,089 27,732,947,060 Rls. 2,653,883 $
15 1389 دانمارک 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 25,778 25,160,436,420 Rls. 2,419,295 $
16 1389 دانمارک 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 390,000 23,430,525,600 Rls. 2,280,614 $
17 1389 دانمارک 21069020 ا مولسيفاير 475,936 20,563,029,937 Rls. 1,986,994 $
18 1389 دانمارک 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 65,692 18,165,059,567 Rls. 1,742,282 $
19 1389 دانمارک 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 974,756 17,120,105,001 Rls. 1,650,984 $
20 1389 دانمارک 11071000 مالت بو ندا ده 2,913,450 16,576,638,527 Rls. 1,592,028 $
21 1389 دانمارک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 118,145 16,120,089,994 Rls. 1,548,693 $
22 1389 دانمارک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 3,751 15,926,214,546 Rls. 1,545,964 $
23 1389 دانمارک 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 5,976 14,464,883,598 Rls. 1,394,908 $
24 1389 دانمارک 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 105,677 13,512,591,918 Rls. 1,302,944 $
25 1389 دانمارک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 2,667 12,596,523,897 Rls. 1,217,349 $
26 1389 دانمارک 84171000 کوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب کردن ياتحت حرارت قراردادن کلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 23,377 12,287,773,038 Rls. 1,222,325 $
27 1389 دانمارک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 815 11,946,133,699 Rls. 1,147,552 $
28 1389 دانمارک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 20,470 10,560,347,681 Rls. 1,018,465 $
29 1389 دانمارک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 10,729 10,411,819,048 Rls. 1,017,854 $
30 1389 دانمارک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 39,372 9,570,237,605 Rls. 921,560 $
31 1389 دانمارک 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 30,186 9,516,302,935 Rls. 914,547 $
32 1389 دانمارک 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 48,111 8,611,633,376 Rls. 828,479 $
33 1389 دانمارک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,247 8,569,508,201 Rls. 823,258 $
34 1389 دانمارک 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 104,498 8,553,888,487 Rls. 824,597 $
35 1389 دانمارک 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 9,925 8,181,615,628 Rls. 789,647 $
36 1389 دانمارک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,305 8,099,878,045 Rls. 779,737 $
37 1389 دانمارک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 325,125 7,756,991,344 Rls. 751,324 $
38 1389 دانمارک 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 49,456 7,633,519,418 Rls. 732,693 $
39 1389 دانمارک 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 156,000 6,523,123,054 Rls. 621,546 $
40 1389 دانمارک 21069040 ژل کيک 125,505 6,005,786,618 Rls. 586,731 $
41 1389 دانمارک 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 4,114 5,943,647,474 Rls. 571,716 $
42 1389 دانمارک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 261,400 5,818,378,478 Rls. 559,635 $
43 1389 دانمارک 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,971 5,718,952,174 Rls. 549,529 $
44 1389 دانمارک 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي 11,941 5,686,450,613 Rls. 545,470 $
45 1389 دانمارک 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 3,546 5,520,301,191 Rls. 547,052 $
46 1389 دانمارک 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1 5,478,334,696 Rls. 531,671 $
47 1389 دانمارک 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 35,248 5,476,587,326 Rls. 532,599 $
48 1389 دانمارک 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 2,521 5,363,391,376 Rls. 514,919 $
49 1389 دانمارک 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 144 4,970,286,207 Rls. 481,864 $
50 1389 دانمارک 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 7,436 4,842,310,000 Rls. 456,865 $
51 1389 دانمارک 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 61,627 4,674,637,278 Rls. 447,045 $
52 1389 دانمارک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,973 4,620,484,367 Rls. 459,359 $
53 1389 دانمارک 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 36,800 4,209,749,212 Rls. 404,210 $
54 1389 دانمارک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 681 3,559,226,073 Rls. 343,757 $
55 1389 دانمارک 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 1 3,554,575,766 Rls. 352,357 $
56 1389 دانمارک 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 52,637 3,508,007,799 Rls. 337,746 $
57 1389 دانمارک 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 63,424 3,482,108,833 Rls. 335,981 $
58 1389 دانمارک 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 101,900 3,413,208,586 Rls. 328,984 $
59 1389 دانمارک 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 169 3,240,098,526 Rls. 316,121 $
60 1389 دانمارک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 1,374 3,087,103,500 Rls. 298,571 $
61 1389 دانمارک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,125 3,053,712,838 Rls. 301,198 $
62 1389 دانمارک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8,748 2,782,732,644 Rls. 270,335 $
63 1389 دانمارک 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 59,200 2,722,193,911 Rls. 259,380 $
64 1389 دانمارک 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 2,725 2,632,163,070 Rls. 257,312 $
65 1389 دانمارک 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,900 2,576,102,898 Rls. 247,525 $
66 1389 دانمارک 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 113,900 2,573,250,080 Rls. 251,675 $
67 1389 دانمارک 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 9,122 2,562,861,516 Rls. 246,800 $
68 1389 دانمارک 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 862 2,559,204,160 Rls. 258,857 $
69 1389 دانمارک 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 4,000 2,542,388,746 Rls. 245,119 $
70 1389 دانمارک 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 142,450 2,517,927,012 Rls. 243,731 $
71 1389 دانمارک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 905 2,483,236,914 Rls. 241,423 $
72 1389 دانمارک 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 771 2,478,429,901 Rls. 237,549 $
73 1389 دانمارک 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 44,000 2,398,034,380 Rls. 232,405 $
74 1389 دانمارک 35071000 پنير مايه و کنسانتره هاي آن 547 2,376,863,528 Rls. 230,057 $
75 1389 دانمارک 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 87,261 2,341,713,389 Rls. 228,325 $
76 1389 دانمارک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 702 2,311,543,965 Rls. 222,866 $
77 1389 دانمارک 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 6,447 2,309,025,026 Rls. 222,186 $
78 1389 دانمارک 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 9,588 2,291,094,827 Rls. 219,772 $
79 1389 دانمارک 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 11,500 2,284,824,125 Rls. 220,408 $
80 1389 دانمارک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 2,810 2,219,865,972 Rls. 214,854 $
81 1389 دانمارک 84341000 ماشين هاي شيردوش 6,042 2,203,484,535 Rls. 215,994 $
82 1389 دانمارک 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 112,080 2,151,324,197 Rls. 205,868 $
83 1389 دانمارک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 2,120,507,092 Rls. 204,410 $
84 1389 دانمارک 84138120 تملبه هاي تزريقي 1,324 1,986,890,000 Rls. 192,081 $
85 1389 دانمارک 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,423 1,981,947,104 Rls. 190,736 $
86 1389 دانمارک 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 2,114 1,947,935,832 Rls. 187,272 $
87 1389 دانمارک 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 96,293 1,912,471,711 Rls. 183,757 $
88 1389 دانمارک 29124100 وا نيلين (آلدئيد متيل پروتوکاتشيک" ) 10,000 1,858,291,014 Rls. 182,615 $
89 1389 دانمارک 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 91 1,777,289,628 Rls. 169,848 $
90 1389 دانمارک 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 18,177 1,765,988,408 Rls. 169,013 $
91 1389 دانمارک 85340000 مدا رهاي چاپي 361 1,765,981,998 Rls. 170,964 $
92 1389 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,066 1,763,921,314 Rls. 170,057 $
93 1389 دانمارک 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 9,571 1,685,283,312 Rls. 165,791 $
94 1389 دانمارک 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 27,031 1,675,001,301 Rls. 159,600 $
95 1389 دانمارک 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 32,000 1,674,506,531 Rls. 162,521 $
96 1389 دانمارک 84136030 تلمبه هاي حلزوني 8,111 1,671,192,352 Rls. 164,092 $
97 1389 دانمارک 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 3,346 1,652,230,162 Rls. 159,379 $
98 1389 دانمارک 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 17,808 1,645,089,656 Rls. 159,100 $
99 1389 دانمارک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 412 1,630,537,148 Rls. 163,922 $
100 1389 دانمارک 90121000 ميکروسکوپها,غيرا ز ميکروسکوپهاي ا پتيکي ,ديفرا کتوگرا فها 60 1,612,901,184 Rls. 155,430 $
101 1389 دانمارک 85044050 کنترل دور موتورInverter 6,490 1,584,720,886 Rls. 153,355 $
102 1389 دانمارک 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 34,348 1,533,219,390 Rls. 146,090 $
103 1389 دانمارک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,320 1,490,618,965 Rls. 143,827 $
104 1389 دانمارک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,300 1,468,983,568 Rls. 141,400 $
105 1389 دانمارک 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 37,300 1,424,088,788 Rls. 136,316 $
106 1389 دانمارک 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,219 1,416,952,239 Rls. 136,797 $
107 1389 دانمارک 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 7,032 1,397,731,064 Rls. 137,614 $
108 1389 دانمارک 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 13,000 1,380,245,603 Rls. 133,330 $
109 1389 دانمارک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 710 1,377,062,047 Rls. 136,060 $
110 1389 دانمارک 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,824 1,353,614,162 Rls. 130,529 $
111 1389 دانمارک 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 60,868 1,351,234,706 Rls. 130,148 $
112 1389 دانمارک 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,000 1,295,988,643 Rls. 124,890 $
113 1389 دانمارک 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 2,000 1,295,799,010 Rls. 125,029 $
114 1389 دانمارک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 45,800 1,274,140,517 Rls. 122,255 $
115 1389 دانمارک 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 122 1,233,997,670 Rls. 118,471 $
116 1389 دانمارک 29369000 ساير پروويتامين هاوويتامين طبيعي يادوباره توليد به وسيله نشر )ازجمله كنسانتره هاي طبيعي (....درهرنوع حلال همچنين کنسانتره هاي طبيعي 6,000 1,207,739,931 Rls. 117,285 $
117 1389 دانمارک 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 350 1,190,245,401 Rls. 114,997 $
118 1389 دانمارک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,338 1,163,246,209 Rls. 112,839 $
119 1389 دانمارک 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,972 1,133,329,460 Rls. 109,110 $
120 1389 دانمارک 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 2,550 1,119,878,144 Rls. 108,737 $
121 1389 دانمارک 38089420 ضدعفوني كننده هوا به صورت تکنيکال (سم رقيق نشده ) 32,000 1,100,000,000 Rls. 103,783 $
122 1389 دانمارک 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 790 1,055,684,790 Rls. 102,504 $
123 1389 دانمارک 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 4,750 1,010,726,862 Rls. 97,732 $
124 1389 دانمارک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 2,972 1,010,337,645 Rls. 97,228 $
125 1389 دانمارک 84821000 بلبرينگ. 3,537 1,005,993,478 Rls. 96,743 $
126 1389 دانمارک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,795 1,000,919,224 Rls. 96,577 $
127 1389 دانمارک 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 17,500 998,820,000 Rls. 96,355 $
128 1389 دانمارک 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 2,513 985,248,006 Rls. 94,103 $
129 1389 دانمارک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 87,699 934,045,282 Rls. 90,133 $
130 1389 دانمارک 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 1,364 905,309,203 Rls. 87,095 $
131 1389 دانمارک 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 7,133 886,588,574 Rls. 86,504 $
132 1389 دانمارک 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 323 885,813,865 Rls. 85,912 $
133 1389 دانمارک 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 24,458 883,030,780 Rls. 85,648 $
134 1389 دانمارک 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 5,066 881,081,383 Rls. 87,792 $
135 1389 دانمارک 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 28,800 875,844,280 Rls. 84,516 $
136 1389 دانمارک 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 234,375 872,498,979 Rls. 84,448 $
137 1389 دانمارک 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 14,630 865,774,161 Rls. 86,786 $
138 1389 دانمارک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,329 859,277,671 Rls. 85,077 $
139 1389 دانمارک 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 14,845 830,201,894 Rls. 80,259 $
140 1389 دانمارک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,110 819,382,266 Rls. 79,068 $
141 1389 دانمارک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 665 793,297,660 Rls. 77,572 $
142 1389 دانمارک 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 708 790,000,000 Rls. 75,983 $
143 1389 دانمارک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 68,040 783,125,779 Rls. 75,732 $
144 1389 دانمارک 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 10,768 775,293,959 Rls. 75,045 $
145 1389 دانمارک 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 762,313,957 Rls. 74,018 $
146 1389 دانمارک 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 480 753,384,400 Rls. 75,923 $
147 1389 دانمارک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,295 736,768,329 Rls. 72,104 $
148 1389 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,807 735,414,828 Rls. 70,444 $
149 1389 دانمارک 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,700 729,856,681 Rls. 70,429 $
150 1389 دانمارک 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 47 716,326,546 Rls. 69,499 $
151 1389 دانمارک 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 3,000 704,796,592 Rls. 68,255 $
152 1389 دانمارک 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 5,650 695,479,867 Rls. 66,946 $
153 1389 دانمارک 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 39,051 692,896,010 Rls. 66,325 $
154 1389 دانمارک 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 500 671,946,931 Rls. 64,654 $
155 1389 دانمارک 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 18,000 652,055,598 Rls. 64,719 $
156 1389 دانمارک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 7,813 647,761,626 Rls. 64,105 $
157 1389 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,239 635,926,366 Rls. 62,274 $
158 1389 دانمارک 20098010 آب ميوه تغليظ شده (کنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 10,956 634,571,850 Rls. 60,999 $
159 1389 دانمارک 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 262 625,788,897 Rls. 61,433 $
160 1389 دانمارک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,295 618,808,231 Rls. 59,900 $
161 1389 دانمارک 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 2,715 604,286,221 Rls. 59,325 $
162 1389 دانمارک 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,980 596,444,335 Rls. 57,334 $
163 1389 دانمارک 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 2,500 591,537,386 Rls. 57,093 $
164 1389 دانمارک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,603 590,714,302 Rls. 57,290 $
165 1389 دانمارک 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,213 572,653,724 Rls. 56,598 $
166 1389 دانمارک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 4,312 565,759,443 Rls. 55,136 $
167 1389 دانمارک 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 426 562,387,500 Rls. 54,081 $
168 1389 دانمارک 85181000 ميکروفون و پايه آن 2,141 554,341,778 Rls. 53,843 $
169 1389 دانمارک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,040 543,136,900 Rls. 52,529 $
170 1389 دانمارک 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 7,695 527,629,293 Rls. 50,347 $
171 1389 دانمارک 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز5/0 mm. 7,365 522,902,996 Rls. 49,943 $
172 1389 دانمارک 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 2,750 519,834,764 Rls. 50,003 $
173 1389 دانمارک 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 1,484 516,181,660 Rls. 50,563 $
174 1389 دانمارک 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 1,098 506,773,256 Rls. 49,154 $
175 1389 دانمارک 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 53 503,376,634 Rls. 48,664 $
176 1389 دانمارک 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 909 500,252,320 Rls. 48,263 $
177 1389 دانمارک 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 3,665 499,226,162 Rls. 48,289 $
178 1389 دانمارک 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 18,650 490,403,582 Rls. 48,017 $
179 1389 دانمارک 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 113 484,697,948 Rls. 46,581 $
180 1389 دانمارک 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 28,120 471,880,569 Rls. 45,393 $
181 1389 دانمارک 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,300 468,741,382 Rls. 45,372 $
182 1389 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 511 466,205,720 Rls. 46,198 $
183 1389 دانمارک 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 18,336 459,117,060 Rls. 43,876 $
184 1389 دانمارک 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,700 454,820,926 Rls. 44,115 $
185 1389 دانمارک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,599 441,249,214 Rls. 42,258 $
186 1389 دانمارک 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 120 431,502,049 Rls. 41,494 $
187 1389 دانمارک 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 620 426,153,908 Rls. 40,652 $
188 1389 دانمارک 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,627 406,973,337 Rls. 39,119 $
189 1389 دانمارک 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,500 401,446,500 Rls. 38,746 $
190 1389 دانمارک 30065000 کيف و جعبه هاي محتوي دا رو برا ي کمک هاي فوري ا وليه 30,532 399,535,400 Rls. 38,400 $
191 1389 دانمارک 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 430 392,551,405 Rls. 37,687 $
192 1389 دانمارک 29182900 سايراسيدهاي کربوکسيليک با عامل فنلي ،ولي بدون عامل اکسيژنه ديگر،انيدريدها ،هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدهاي آنها ومشتقات آنها غير موارد مذکور در رديفهاي 29181100 لغايت 29182390 3,000 387,451,313 Rls. 37,244 $
193 1389 دانمارک 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 678 387,206,400 Rls. 37,364 $
194 1389 دانمارک 34021210 بنزا لکونيوم کلرا يد داراي گريد داروئي 100 382,835,792 Rls. 36,939 $
195 1389 دانمارک 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرازمركبات ونعناع 17,600 375,457,612 Rls. 36,896 $
196 1389 دانمارک 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,635 361,323,048 Rls. 35,452 $
197 1389 دانمارک 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 1,000 360,326,477 Rls. 34,818 $
198 1389 دانمارک 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 15,069 358,965,745 Rls. 34,361 $
199 1389 دانمارک 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,000 357,673,554 Rls. 34,692 $
200 1389 دانمارک 27030010 پيت ماس 127,275 355,693,511 Rls. 33,992 $
مجموع کل
1,439,016,905,730 ريال
مجموع کل
139,010,896 دلار