آمار کل " واردات از" کشور "سري لانکا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 سري لانکا 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 9,203,046 251,058,626,700 Rls. 24,338,692 $
2 1389 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,199,820 220,649,456,606 Rls. 21,371,484 $
3 1389 سري لانکا 28241000 منوا کسيدسرب (مردا رسنگ) 578,000 14,891,533,374 Rls. 1,436,486 $
4 1389 سري لانکا 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 1,082,680 7,212,436,856 Rls. 698,076 $
5 1389 سري لانکا 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 191,466 6,282,966,626 Rls. 605,775 $
6 1389 سري لانکا 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 1,592,940 3,981,699,189 Rls. 383,768 $
7 1389 سري لانکا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 10,316 3,157,542,673 Rls. 305,520 $
8 1389 سري لانکا 53050000 نارگيل ,اباكا,الياف گياه رامي وساير الياف نساجي گياهي ,غير مذكور درجاي ديگر ,خام يافراوري شده وليكن ريسيده نشده ,پاره الياف كوتاه ازكتان ,كنف ياكنف هندي حاصل ازحلاجي كتان يا كنف,الياف كوتاه و ضايعات ازاين الياف (شامل ضايعات نخ وانباشت ناخالصي هاي قبل از ح 1,349,260 3,051,387,135 Rls. 296,960 $
9 1389 سري لانکا 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 113,369 2,221,348,539 Rls. 217,710 $
10 1389 سري لانکا 09022000 چاي سبز تخمير نشده حتي خوشبو شده عرضه شده به نحوي ديگر 52,110 1,713,395,398 Rls. 163,959 $
11 1389 سري لانکا 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 431,460 1,690,274,992 Rls. 163,564 $
12 1389 سري لانکا 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 51,332 1,517,404,349 Rls. 149,818 $
13 1389 سري لانکا 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 59,800 1,229,213,979 Rls. 118,915 $
14 1389 سري لانکا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 4,000 1,210,859,682 Rls. 116,077 $
15 1389 سري لانکا 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 28,654 868,017,145 Rls. 83,761 $
16 1389 سري لانکا 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 42,120 816,763,169 Rls. 81,676 $
17 1389 سري لانکا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 210,418 770,390,483 Rls. 76,367 $
18 1389 سري لانکا 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 16,085 750,783,222 Rls. 74,988 $
19 1389 سري لانکا 23065000 کنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز نارگيل يا ا ز کپرا 333,520 687,428,689 Rls. 67,782 $
20 1389 سري لانکا 07134000 عدس ( Lentil) غلاف کنده , خشک کرده 120,000 674,881,758 Rls. 64,995 $
21 1389 سري لانکا 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 293,064 673,251,031 Rls. 65,023 $
22 1389 سري لانکا 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 261,300 670,060,574 Rls. 64,895 $
23 1389 سري لانکا 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 24,650 630,000,000 Rls. 60,864 $
24 1389 سري لانکا 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 238,110 570,675,672 Rls. 55,057 $
25 1389 سري لانکا 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 33,256 378,710,472 Rls. 37,323 $
26 1389 سري لانکا 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 9,000 376,293,172 Rls. 36,509 $
27 1389 سري لانکا 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 11,335 362,770,257 Rls. 34,929 $
28 1389 سري لانکا 03011090 ماهيهاي زنده زينتي اب شور 1,913 347,671,333 Rls. 33,701 $
29 1389 سري لانکا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 15,180 330,427,937 Rls. 31,892 $
30 1389 سري لانکا 52021000 آخال نخ از جنس پنبه 269,760 280,545,536 Rls. 27,229 $
31 1389 سري لانکا 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 5,730 255,154,042 Rls. 24,763 $
32 1389 سري لانکا 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 61,890 227,283,860 Rls. 22,530 $
33 1389 سري لانکا 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 18,701 166,024,748 Rls. 15,941 $
34 1389 سري لانکا 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 9,000 158,554,010 Rls. 16,071 $
35 1389 سري لانکا 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 20,790 140,000,000 Rls. 13,579 $
36 1389 سري لانکا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 17,303 133,947,878 Rls. 13,000 $
37 1389 سري لانکا 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 41,854 129,221,507 Rls. 12,453 $
38 1389 سري لانکا 48171000 پاکت کاغذي يامقوا ئي 4,615 129,160,367 Rls. 12,186 $
39 1389 سري لانکا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 5,000 119,361,955 Rls. 11,832 $
40 1389 سري لانکا 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 2,200 118,771,700 Rls. 11,461 $
41 1389 سري لانکا 52061500 نخ يک لاا زپنبه, از الياف شانه نزده باکمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز80درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 2,009 110,085,160 Rls. 11,035 $
42 1389 سري لانکا 03011010 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 1,400 101,710,470 Rls. 9,830 $
43 1389 سري لانکا 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 9,277 89,772,686 Rls. 8,611 $
44 1389 سري لانکا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 8,669 89,024,564 Rls. 8,606 $
45 1389 سري لانکا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,000 86,113,738 Rls. 8,278 $
46 1389 سري لانکا 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 3,094 83,849,127 Rls. 7,989 $
47 1389 سري لانکا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 2,378 73,972,727 Rls. 7,084 $
48 1389 سري لانکا 65059000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,کشباف ياقلاب باف, ياتهيه شده ا زتور,وغيره. 475 58,844,107 Rls. 5,631 $
49 1389 سري لانکا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 25,180 54,464,874 Rls. 5,237 $
50 1389 سري لانکا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 465 46,310,462 Rls. 4,521 $
51 1389 سري لانکا 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 3,397 26,793,197 Rls. 2,585 $
52 1389 سري لانکا 53061000 نخ کتان يک لا 384 19,772,198 Rls. 1,919 $
53 1389 سري لانکا 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 240 12,357,624 Rls. 1,199 $
مجموع کل
531,487,367,549 ريال
مجموع کل
51,500,134 دلار