آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 سنگاپور 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 23,287 521,695,148 Rls. 51,546 $
102 1389 سنگاپور 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 52,000 521,345,760 Rls. 52,260 $
103 1389 سنگاپور 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 28,800 516,355,644 Rls. 49,649 $
104 1389 سنگاپور 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 49,570 514,815,127 Rls. 52,181 $
105 1389 سنگاپور 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,627 505,328,254 Rls. 49,129 $
106 1389 سنگاپور 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,453 495,243,793 Rls. 47,905 $
107 1389 سنگاپور 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 15,659 489,500,000 Rls. 46,695 $
108 1389 سنگاپور 95042010 ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه 42,574 477,263,879 Rls. 45,875 $
109 1389 سنگاپور 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 2,350 475,343,914 Rls. 45,865 $
110 1389 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 428 472,769,245 Rls. 45,515 $
111 1389 سنگاپور 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 5,289 468,156,818 Rls. 45,643 $
112 1389 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 383 466,787,809 Rls. 45,220 $
113 1389 سنگاپور 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 1 461,065,389 Rls. 46,051 $
114 1389 سنگاپور 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 28,500 459,456,642 Rls. 44,234 $
115 1389 سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 3,235 455,189,446 Rls. 44,109 $
116 1389 سنگاپور 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 21,000 444,973,660 Rls. 43,034 $
117 1389 سنگاپور 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 1,404 430,117,841 Rls. 42,191 $
118 1389 سنگاپور 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 24,000 428,059,920 Rls. 41,132 $
119 1389 سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1,971 419,491,972 Rls. 40,547 $
120 1389 سنگاپور 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 12,527 416,805,076 Rls. 39,982 $
121 1389 سنگاپور 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 241 410,373,029 Rls. 39,627 $
122 1389 سنگاپور 84301000 ماشين پايه کوبي وماشين پايه درآوردن 18,350 403,826,688 Rls. 38,592 $
123 1389 سنگاپور 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 8,825 402,957,478 Rls. 38,716 $
124 1389 سنگاپور 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 402,833,300 Rls. 39,482 $
125 1389 سنگاپور 34021240 کوکوآميد وبتائين 37,600 400,996,470 Rls. 38,747 $
126 1389 سنگاپور 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 24,084 398,304,752 Rls. 38,554 $
127 1389 سنگاپور 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 45,383 398,300,339 Rls. 38,107 $
128 1389 سنگاپور 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 7,706 395,000,000 Rls. 37,680 $
129 1389 سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 22,990 390,587,566 Rls. 37,695 $
130 1389 سنگاپور 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 3,592 384,307,075 Rls. 36,991 $
131 1389 سنگاپور 85176960 گيرنده فرستنده قابل نصب درخودرو ازنوع راديوتلفني 970 377,744,195 Rls. 36,158 $
132 1389 سنگاپور 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 5,890 376,235,820 Rls. 36,180 $
133 1389 سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,874 371,753,572 Rls. 35,889 $
134 1389 سنگاپور 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 1,200 366,974,064 Rls. 35,330 $
135 1389 سنگاپور 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 30,000 363,578,860 Rls. 34,956 $
136 1389 سنگاپور 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 9,600 359,264,738 Rls. 34,745 $
137 1389 سنگاپور 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 14,434 354,498,059 Rls. 34,209 $
138 1389 سنگاپور 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 16,458 350,150,972 Rls. 33,691 $
139 1389 سنگاپور 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 22,133 343,777,672 Rls. 34,254 $
140 1389 سنگاپور 34039910 روان كننده سيليكوني 24,390 343,066,860 Rls. 33,486 $
141 1389 سنگاپور 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,473 338,717,697 Rls. 32,532 $
142 1389 سنگاپور 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 15,880 337,061,201 Rls. 32,557 $
143 1389 سنگاپور 85044060 ا نوا ع UPS 8,027 333,289,241 Rls. 31,445 $
144 1389 سنگاپور 90183917 سه راهي انژيوكت 2,000 332,450,133 Rls. 31,969 $
145 1389 سنگاپور 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 7,723 329,469,958 Rls. 32,031 $
146 1389 سنگاپور 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 27,480 326,138,091 Rls. 32,464 $
147 1389 سنگاپور 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 49,720 322,227,481 Rls. 31,085 $
148 1389 سنگاپور 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,540 322,072,756 Rls. 30,966 $
149 1389 سنگاپور 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 22,656 321,591,906 Rls. 30,727 $
150 1389 سنگاپور 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 2,982 317,587,098 Rls. 30,897 $
151 1389 سنگاپور 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 6,000 316,689,843 Rls. 30,595 $
152 1389 سنگاپور 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 10,406 311,213,435 Rls. 29,835 $
153 1389 سنگاپور 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 191 302,910,824 Rls. 29,521 $
154 1389 سنگاپور 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 40 300,554,330 Rls. 29,240 $
155 1389 سنگاپور 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 342 297,371,270 Rls. 28,673 $
156 1389 سنگاپور 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 13,397 293,850,000 Rls. 28,247 $
157 1389 سنگاپور 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 17,400 292,463,402 Rls. 28,604 $
158 1389 سنگاپور 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 98,449 281,884,246 Rls. 27,345 $
159 1389 سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 374 281,637,194 Rls. 27,073 $
160 1389 سنگاپور 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 18,000 278,402,450 Rls. 26,829 $
161 1389 سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 222 266,249,538 Rls. 25,671 $
162 1389 سنگاپور 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 860 261,848,051 Rls. 25,302 $
163 1389 سنگاپور 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 314 260,985,431 Rls. 25,255 $
164 1389 سنگاپور 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 13,480 259,688,372 Rls. 25,085 $
165 1389 سنگاپور 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 10,781 254,673,094 Rls. 27,076 $
166 1389 سنگاپور 55092200 نخ چندلاياکابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 21,228 254,434,098 Rls. 24,576 $
167 1389 سنگاپور 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 21,600 252,749,424 Rls. 25,040 $
168 1389 سنگاپور 90314100 ا لات ووسايل ا پتيکي براي کنترل ورقه هاي نازك (wafers) ،ادوات نيمه هادي, فتوماسکهاياشبکه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 43 247,091,059 Rls. 23,793 $
169 1389 سنگاپور 48239020 --- كاغذ خو چسب 1,039 247,062,045 Rls. 23,748 $
170 1389 سنگاپور 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 11,700 246,873,758 Rls. 23,823 $
171 1389 سنگاپور 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 450 246,390,869 Rls. 23,897 $
172 1389 سنگاپور 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 23,040 246,064,255 Rls. 23,742 $
173 1389 سنگاپور 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 630 243,979,211 Rls. 23,491 $
174 1389 سنگاپور 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 8,710 240,384,469 Rls. 23,322 $
175 1389 سنگاپور 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 6,699 236,794,108 Rls. 22,721 $
176 1389 سنگاپور 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 510 235,607,120 Rls. 22,709 $
177 1389 سنگاپور 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,686 234,276,342 Rls. 22,573 $
178 1389 سنگاپور 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 17,172 231,043,305 Rls. 22,137 $
179 1389 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 4,173 223,274,093 Rls. 21,678 $
180 1389 سنگاپور 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,845 213,297,292 Rls. 20,766 $
181 1389 سنگاپور 34011110 صابون حمام ودستشويي 18,792 211,107,890 Rls. 21,305 $
182 1389 سنگاپور 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,687 209,392,078 Rls. 20,141 $
183 1389 سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 226 201,886,061 Rls. 19,443 $
184 1389 سنگاپور 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 800 201,464,835 Rls. 19,373 $
185 1389 سنگاپور 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 6,297 199,892,814 Rls. 18,860 $
186 1389 سنگاپور 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 183 192,769,851 Rls. 18,421 $
187 1389 سنگاپور 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 2,851 192,548,096 Rls. 18,922 $
188 1389 سنگاپور 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 72 187,601,716 Rls. 18,157 $
189 1389 سنگاپور 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 10,340 185,857,218 Rls. 17,933 $
190 1389 سنگاپور 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 380 181,088,010 Rls. 17,392 $
191 1389 سنگاپور 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 40,052 174,386,998 Rls. 16,707 $
192 1389 سنگاپور 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 294 172,434,677 Rls. 16,599 $
193 1389 سنگاپور 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 712 172,195,047 Rls. 16,532 $
194 1389 سنگاپور 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 6 165,662,983 Rls. 15,853 $
195 1389 سنگاپور 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 1,269 164,955,759 Rls. 16,070 $
196 1389 سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 798 163,767,065 Rls. 15,827 $
197 1389 سنگاپور 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 2,230 161,599,775 Rls. 15,535 $
198 1389 سنگاپور 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي,يک لايه 1,350 159,878,616 Rls. 15,276 $
199 1389 سنگاپور 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 13,590 159,159,926 Rls. 15,305 $
200 1389 سنگاپور 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 910 158,453,357 Rls. 15,364 $
201 1389 سنگاپور 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 2,729 156,820,888 Rls. 15,215 $
202 1389 سنگاپور 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 535 154,745,900 Rls. 14,623 $
203 1389 سنگاپور 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 7,533 151,799,685 Rls. 14,709 $
204 1389 سنگاپور 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 441 151,785,415 Rls. 14,690 $
205 1389 سنگاپور 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,284 146,173,149 Rls. 14,221 $
206 1389 سنگاپور 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 541 144,102,021 Rls. 14,124 $
207 1389 سنگاپور 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 940 143,689,875 Rls. 13,729 $
208 1389 سنگاپور 85261000 دستگاههاي را دا ر 8 143,680,388 Rls. 13,728 $
209 1389 سنگاپور 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 2,445 141,781,882 Rls. 13,572 $
210 1389 سنگاپور 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,000 136,908,034 Rls. 13,166 $
211 1389 سنگاپور 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,072 136,597,541 Rls. 13,157 $
212 1389 سنگاپور 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3 133,861,544 Rls. 13,338 $
213 1389 سنگاپور 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 4,164 130,905,531 Rls. 12,637 $
214 1389 سنگاپور 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 450 130,800,000 Rls. 12,558 $
215 1389 سنگاپور 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 3,110 130,782,773 Rls. 12,704 $
216 1389 سنگاپور 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 34 130,585,963 Rls. 12,548 $
217 1389 سنگاپور 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 320 130,477,182 Rls. 12,502 $
218 1389 سنگاپور 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 443 126,192,031 Rls. 12,108 $
219 1389 سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 220 125,880,636 Rls. 12,158 $
220 1389 سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 1,600 124,479,059 Rls. 12,081 $
221 1389 سنگاپور 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 2,398 124,428,842 Rls. 11,960 $
222 1389 سنگاپور 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 2,280 118,548,317 Rls. 11,505 $
223 1389 سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 429 117,876,939 Rls. 11,391 $
224 1389 سنگاپور 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 225 116,911,143 Rls. 11,276 $
225 1389 سنگاپور 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 4,260 116,722,512 Rls. 11,155 $
226 1389 سنگاپور 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 93 113,002,028 Rls. 10,970 $
227 1389 سنگاپور 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 21 111,943,720 Rls. 10,872 $
228 1389 سنگاپور 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 3,400 110,156,231 Rls. 10,605 $
229 1389 سنگاپور 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 165 108,297,422 Rls. 10,488 $
230 1389 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1 107,257,873 Rls. 10,752 $
231 1389 سنگاپور 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 304 103,456,032 Rls. 10,133 $
232 1389 سنگاپور 32110000 سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده 3,000 103,297,613 Rls. 9,885 $
233 1389 سنگاپور 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 107 102,237,692 Rls. 10,348 $
234 1389 سنگاپور 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 63 100,639,017 Rls. 9,666 $
235 1389 سنگاپور 29157011 ا ستئارا ت منيزيم گريد دا رويي 5,000 100,207,573 Rls. 9,649 $
236 1389 سنگاپور 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 795 98,622,581 Rls. 9,530 $
237 1389 سنگاپور 85177000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگراف وتجهيزات ارتباطي رديف 8517 335 97,472,087 Rls. 9,374 $
238 1389 سنگاپور 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 1,680 96,761,756 Rls. 9,307 $
239 1389 سنگاپور 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 231 94,766,026 Rls. 9,289 $
240 1389 سنگاپور 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 970 93,859,965 Rls. 9,045 $
241 1389 سنگاپور 29161500 ا سيدهاي ا ولئيک, لينولئيک يا لينولنيک, ا ملاح و ا سترهاي آنها 2,090 92,302,604 Rls. 8,906 $
242 1389 سنگاپور 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 96 92,200,925 Rls. 8,938 $
243 1389 سنگاپور 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 200 90,800,000 Rls. 8,812 $
244 1389 سنگاپور 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,448 90,084,498 Rls. 8,662 $
245 1389 سنگاپور 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 605 89,928,122 Rls. 8,659 $
246 1389 سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 3,200 88,406,101 Rls. 8,462 $
247 1389 سنگاپور 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 196 86,458,336 Rls. 8,301 $
248 1389 سنگاپور 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 655 86,144,353 Rls. 8,393 $
249 1389 سنگاپور 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 130 85,598,862 Rls. 8,286 $
250 1389 سنگاپور 84136030 تلمبه هاي حلزوني 170 85,535,356 Rls. 8,262 $
251 1389 سنگاپور 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 221 85,046,324 Rls. 8,146 $
252 1389 سنگاپور 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 62 83,996,000 Rls. 8,326 $
253 1389 سنگاپور 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 39 83,924,288 Rls. 8,121 $
254 1389 سنگاپور 76090000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلومينيوم. 141 80,561,662 Rls. 7,711 $
255 1389 سنگاپور 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 190 79,267,565 Rls. 7,621 $
256 1389 سنگاپور 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 1,553 79,091,361 Rls. 7,634 $
257 1389 سنگاپور 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 6,560 78,556,923 Rls. 7,580 $
258 1389 سنگاپور 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 178 77,722,402 Rls. 7,480 $
259 1389 سنگاپور 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,600 77,572,051 Rls. 7,450 $
260 1389 سنگاپور 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 3,400 77,444,134 Rls. 7,457 $
261 1389 سنگاپور 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 266 75,856,790 Rls. 7,319 $
262 1389 سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 536 75,035,767 Rls. 7,216 $
263 1389 سنگاپور 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لکترونيکي) 99 75,021,384 Rls. 7,233 $
264 1389 سنگاپور 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 230 74,080,556 Rls. 7,301 $
265 1389 سنگاپور 90019000 منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رنشده غيرا زآنهائيکه شيشه ا ي بوده وبه طريقه اپيتكي كارنشده باشند 280 73,251,206 Rls. 6,990 $
266 1389 سنگاپور 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 200 72,224,525 Rls. 6,982 $
267 1389 سنگاپور 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 1,851 69,896,657 Rls. 6,781 $
268 1389 سنگاپور 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 170 69,077,718 Rls. 6,665 $
269 1389 سنگاپور 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 136 67,901,790 Rls. 6,525 $
270 1389 سنگاپور 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 34 67,423,538 Rls. 6,479 $
271 1389 سنگاپور 85044030 منبع تغذيه را يانه 85 67,063,412 Rls. 6,508 $
272 1389 سنگاپور 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 302 66,447,138 Rls. 6,385 $
273 1389 سنگاپور 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 15,288 65,500,107 Rls. 6,329 $
274 1389 سنگاپور 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 194 60,021,782 Rls. 5,704 $
275 1389 سنگاپور 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 210 58,641,066 Rls. 5,658 $
276 1389 سنگاپور 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,004 56,931,782 Rls. 5,453 $
277 1389 سنگاپور 85271200 دستگاههاي پخش صوت را ديو کاست جيبي 57 56,260,749 Rls. 5,640 $
278 1389 سنگاپور 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 3 54,727,167 Rls. 5,274 $
279 1389 سنگاپور 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 22,000 52,032,650 Rls. 5,005 $
280 1389 سنگاپور 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 1,103 51,853,802 Rls. 4,988 $
281 1389 سنگاپور 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 70 51,361,623 Rls. 5,047 $
282 1389 سنگاپور 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 680 49,932,068 Rls. 4,711 $
283 1389 سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 300 48,934,813 Rls. 4,663 $
284 1389 سنگاپور 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 102 47,676,741 Rls. 4,600 $
285 1389 سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 979 45,050,485 Rls. 4,348 $
286 1389 سنگاپور 85044050 کنترل دور موتورInverter 277 42,516,046 Rls. 4,106 $
287 1389 سنگاپور 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 32 42,211,576 Rls. 4,064 $
288 1389 سنگاپور 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 2,370 41,009,246 Rls. 3,956 $
289 1389 سنگاپور 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,500 40,532,065 Rls. 3,898 $
290 1389 سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 147 40,020,386 Rls. 3,883 $
291 1389 سنگاپور 85044020 شارژر باطري 190 39,316,229 Rls. 3,784 $
292 1389 سنگاپور 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 707 38,768,681 Rls. 3,728 $
293 1389 سنگاپور 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 185 38,188,090 Rls. 3,695 $
294 1389 سنگاپور 48169090 ساير غير از اقلام مشمول 48162000 لغايت 48169010 720 38,018,271 Rls. 3,664 $
295 1389 سنگاپور 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 1,000 38,013,716 Rls. 3,660 $
296 1389 سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 235 35,509,682 Rls. 3,506 $
297 1389 سنگاپور 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,243 34,608,886 Rls. 3,420 $
298 1389 سنگاپور 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 38 34,419,701 Rls. 3,309 $
299 1389 سنگاپور 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 1,145 34,036,568 Rls. 3,305 $
300 1389 سنگاپور 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 169 32,198,903 Rls. 3,101 $
مجموع کل
40,511,478,205 ريال
مجموع کل
3,922,758 دلار