آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 سنگاپور 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 210 29,614,501 Rls. 2,848 $
202 1389 سنگاپور 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 558 29,142,564 Rls. 2,785 $
203 1389 سنگاپور 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 450 29,135,988 Rls. 2,814 $
204 1389 سنگاپور 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 70 28,878,508 Rls. 2,777 $
205 1389 سنگاپور 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 1,679 28,797,278 Rls. 2,752 $
206 1389 سنگاپور 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 2 28,759,800 Rls. 2,761 $
207 1389 سنگاپور 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاک ومهرکردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 520 27,839,763 Rls. 2,686 $
208 1389 سنگاپور 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 162 27,802,847 Rls. 2,676 $
209 1389 سنگاپور 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 10 27,361,085 Rls. 2,640 $
210 1389 سنگاپور 84716020 موشوا ره (mouse) 380 27,063,946 Rls. 2,623 $
211 1389 سنگاپور 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 175 26,956,570 Rls. 2,592 $
212 1389 سنگاپور 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 42 26,218,734 Rls. 2,591 $
213 1389 سنگاپور 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 170 25,676,678 Rls. 2,487 $
214 1389 سنگاپور 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 15 24,954,700 Rls. 2,388 $
215 1389 سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 173 24,195,000 Rls. 2,316 $
216 1389 سنگاپور 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 70 23,567,717 Rls. 2,362 $
217 1389 سنگاپور 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1 23,560,925 Rls. 2,277 $
218 1389 سنگاپور 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 144 23,278,215 Rls. 2,254 $
219 1389 سنگاپور 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 229 23,020,079 Rls. 2,217 $
220 1389 سنگاپور 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 45 22,655,893 Rls. 2,194 $
221 1389 سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 140 22,379,448 Rls. 2,182 $
222 1389 سنگاپور 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 100 22,325,066 Rls. 2,165 $
223 1389 سنگاپور 90278010 دستگاه PH متر 70 22,308,751 Rls. 2,145 $
224 1389 سنگاپور 37069000 فيلم هاي سينماتوگرا في,عکسبردا ري شده و ظاهرشده با پهناي کمتر ا ز 35 ميليمترحتي توام شده باحاشيه صدا يافقط داراي حاشيه صدا 90 22,288,721 Rls. 2,143 $
225 1389 سنگاپور 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 8 22,033,800 Rls. 2,104 $
226 1389 سنگاپور 84716010 صفحه کليد(keyboard) 498 21,352,506 Rls. 2,082 $
227 1389 سنگاپور 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 175 21,319,571 Rls. 2,034 $
228 1389 سنگاپور 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 17 20,783,400 Rls. 2,010 $
229 1389 سنگاپور 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 11 20,466,037 Rls. 1,971 $
230 1389 سنگاپور 85171290 سايرتلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غيرازتلفن همراه 220 19,798,211 Rls. 1,918 $
231 1389 سنگاپور 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 185 19,444,458 Rls. 1,869 $
232 1389 سنگاپور 96122000 تامپون مرکب, حتي آغشته به مرکب بايابدون جعبه. 94 19,385,257 Rls. 1,866 $
233 1389 سنگاپور 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 90 19,381,437 Rls. 1,866 $
234 1389 سنگاپور 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 50 19,345,120 Rls. 1,918 $
235 1389 سنگاپور 84824000 رولربيرينگ سوزني. 60 19,168,308 Rls. 1,850 $
236 1389 سنگاپور 32121000 ورقه هاي دا غ زني 582 18,996,508 Rls. 1,836 $
237 1389 سنگاپور 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 185 18,695,831 Rls. 1,764 $
238 1389 سنگاپور 81089000 مصنوعات ا زتيتان, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 120 18,671,590 Rls. 1,802 $
239 1389 سنگاپور 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 35 18,427,309 Rls. 1,773 $
240 1389 سنگاپور 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 11 18,419,969 Rls. 1,835 $
241 1389 سنگاپور 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 17 18,000,492 Rls. 1,698 $
242 1389 سنگاپور 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 5 17,606,484 Rls. 1,701 $
243 1389 سنگاپور 48239090 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010 400 17,316,437 Rls. 1,673 $
244 1389 سنگاپور 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 6 17,235,348 Rls. 1,709 $
245 1389 سنگاپور 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 39 17,155,178 Rls. 1,655 $
246 1389 سنگاپور 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 60 16,991,919 Rls. 1,646 $
247 1389 سنگاپور 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 793 16,500,000 Rls. 1,593 $
248 1389 سنگاپور 59111000 پارچه هاي نسجي، نمد ، پارچه هاي تار وپود باف داراي مستر نمدي ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باکائوچو,چرم ياسايرمواد ديگر كه براي ساير مصارف فني به كار مي رود از جمله پارچه هاي كم عرض ساخته شده از مخمل اغشته به كائوچو كه براي پوشش ميله هاي ماشي 44 16,434,210 Rls. 1,595 $
249 1389 سنگاپور 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 30 16,431,267 Rls. 1,566 $
250 1389 سنگاپور 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 165 15,462,351 Rls. 1,501 $
251 1389 سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 25 15,035,072 Rls. 1,452 $
252 1389 سنگاپور 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24 14,754,365 Rls. 1,435 $
253 1389 سنگاپور 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 30 14,507,126 Rls. 1,405 $
254 1389 سنگاپور 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 60 13,598,868 Rls. 1,355 $
255 1389 سنگاپور 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 26 13,477,376 Rls. 1,332 $
256 1389 سنگاپور 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 45 13,460,201 Rls. 1,294 $
257 1389 سنگاپور 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 220 13,323,894 Rls. 1,289 $
258 1389 سنگاپور 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 9 12,663,546 Rls. 1,218 $
259 1389 سنگاپور 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 200 12,151,765 Rls. 1,169 $
260 1389 سنگاپور 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 38 11,914,664 Rls. 1,159 $
261 1389 سنگاپور 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 373 11,854,722 Rls. 1,143 $
262 1389 سنگاپور 76129090 چليک ،بشکه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا کثر 300ليتر 152 11,139,989 Rls. 1,081 $
263 1389 سنگاپور 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 5 10,944,458 Rls. 1,062 $
264 1389 سنگاپور 85279100 گيرنده هاي راديوئي ،توام شده بادستگاه ضبط ياپخش صوت . 30 10,669,532 Rls. 1,035 $
265 1389 سنگاپور 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 87 9,892,400 Rls. 960 $
266 1389 سنگاپور 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 85 8,971,671 Rls. 863 $
267 1389 سنگاپور 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 62 8,552,369 Rls. 827 $
268 1389 سنگاپور 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 120 7,927,218 Rls. 761 $
269 1389 سنگاپور 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 18 5,982,736 Rls. 591 $
270 1389 سنگاپور 76161010 ميخ پرچ 70 5,963,945 Rls. 575 $
271 1389 سنگاپور 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 30 5,000,000 Rls. 483 $
272 1389 سنگاپور 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 2 4,903,133 Rls. 468 $
273 1389 سنگاپور 17019900 ساير غير از رديف هاي 17011100 لغايت 17019100 29 4,820,190 Rls. 465 $
274 1389 سنگاپور 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15 4,180,398 Rls. 402 $
275 1389 سنگاپور 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 45 4,101,709 Rls. 394 $
276 1389 سنگاپور 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 9 4,039,829 Rls. 392 $
277 1389 سنگاپور 85044070 سلفS.M.D 2 3,107,489 Rls. 300 $
278 1389 سنگاپور 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 25 2,429,936 Rls. 233 $
279 1389 سنگاپور 85232920 نوارمغناطيسي صوتي وسوارشده . 5 2,157,183 Rls. 209 $
280 1389 سنگاپور 85065010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاقلميAA متوسط C وبزرگD باليتيوم 4 1,623,587 Rls. 156 $
281 1389 سنگاپور 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 25 1,340,464 Rls. 129 $
282 1389 سنگاپور 37039000 کاغذ,مقوا و موا دنسجي عکاسي,حساس شده, عکسبردا ري نشده که درجاي ديگرمذکورنباشد 14 1,072,674 Rls. 103 $
283 1389 سنگاپور 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 32 1,045,100 Rls. 101 $
284 1389 سنگاپور 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 21 848,336 Rls. 82 $
285 1389 سنگاپور 27101910 روغن موتور 32 543,452 Rls. 52 $
286 1389 سنگاپور 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 68 418,040 Rls. 40 $
287 1389 سنگاپور 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 1 418,040 Rls. 40 $
مجموع کل
1,371,441,250 ريال
مجموع کل
132,565 دلار