آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 سوئد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 19,250,647 1,824,851,716,678 Rls. 176,063,823 $
2 1389 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 8,647,085 1,323,463,238,795 Rls. 127,894,236 $
3 1389 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 12,303,177 855,437,980,538 Rls. 83,115,768 $
4 1389 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 6,259,335 767,471,558,420 Rls. 74,571,182 $
5 1389 سوئد 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 476,341 452,065,284,359 Rls. 43,572,178 $
6 1389 سوئد 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 6,316,019 442,042,605,886 Rls. 42,589,173 $
7 1389 سوئد 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 295,795 210,099,122,944 Rls. 20,372,430 $
8 1389 سوئد 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 1,181,574 180,190,077,963 Rls. 17,368,947 $
9 1389 سوئد 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 3,552,700 178,707,080,478 Rls. 17,224,042 $
10 1389 سوئد 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 775,804 168,321,639,564 Rls. 16,311,303 $
11 1389 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 6,073,725 162,256,327,511 Rls. 15,680,980 $
12 1389 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 36,874 153,915,180,226 Rls. 14,924,608 $
13 1389 سوئد 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 16,839 127,070,114,654 Rls. 12,455,669 $
14 1389 سوئد 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 18 105,956,531,648 Rls. 10,219,807 $
15 1389 سوئد 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 19,695 92,812,293,429 Rls. 8,905,744 $
16 1389 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 8,836,409 91,170,812,327 Rls. 8,829,796 $
17 1389 سوئد 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 385,600 88,088,208,674 Rls. 8,486,155 $
18 1389 سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 339,205 81,512,826,423 Rls. 7,910,783 $
19 1389 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيک ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 468,259 70,065,429,159 Rls. 6,901,090 $
20 1389 سوئد 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 640,876 69,782,243,939 Rls. 6,727,336 $
21 1389 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 3,360,666 58,651,235,114 Rls. 5,663,816 $
22 1389 سوئد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 6,957,193 56,315,102,154 Rls. 5,461,854 $
23 1389 سوئد 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 42,979 54,409,530,504 Rls. 5,214,304 $
24 1389 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 66,538 47,047,938,801 Rls. 4,506,699 $
25 1389 سوئد 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,885 39,665,341,791 Rls. 3,893,845 $
26 1389 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 43,816 39,279,312,284 Rls. 3,863,422 $
27 1389 سوئد 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 17,480 36,693,557,938 Rls. 3,500,292 $
28 1389 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 10,788 35,575,768,095 Rls. 3,427,113 $
29 1389 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 103,409 32,052,833,617 Rls. 3,117,951 $
30 1389 سوئد 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 220,716 31,802,937,826 Rls. 3,060,562 $
31 1389 سوئد 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 35,388 30,906,320,000 Rls. 2,978,348 $
32 1389 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 67,151 28,276,510,738 Rls. 2,725,560 $
33 1389 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 154,960 28,094,103,651 Rls. 2,705,645 $
34 1389 سوئد 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 6 27,405,374,535 Rls. 2,654,017 $
35 1389 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 145,139 25,116,389,752 Rls. 2,473,711 $
36 1389 سوئد 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 4,158,127 23,329,715,778 Rls. 2,262,739 $
37 1389 سوئد 84118100 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت حدا کثر5000کيلووا ت 63,029 22,797,379,842 Rls. 2,191,789 $
38 1389 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 2,313,931 19,940,767,005 Rls. 1,944,131 $
39 1389 سوئد 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 1,507,873 19,364,735,396 Rls. 1,870,431 $
40 1389 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 94,178 18,063,121,721 Rls. 1,733,428 $
41 1389 سوئد 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,615,685 17,987,228,111 Rls. 1,762,935 $
42 1389 سوئد 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 232,512 15,086,206,310 Rls. 1,491,148 $
43 1389 سوئد 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 79,900 15,019,215,666 Rls. 1,475,945 $
44 1389 سوئد 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 353,475 14,050,309,530 Rls. 1,356,998 $
45 1389 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 46,715 14,026,332,838 Rls. 1,367,387 $
46 1389 سوئد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 372,321 13,623,179,155 Rls. 1,315,537 $
47 1389 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 35,440 12,735,482,106 Rls. 1,228,249 $
48 1389 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 88,286 12,467,973,003 Rls. 1,203,138 $
49 1389 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 880,000 11,545,174,382 Rls. 1,117,760 $
50 1389 سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,350 11,462,386,922 Rls. 1,102,711 $
51 1389 سوئد 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 164,470 11,080,179,240 Rls. 1,067,388 $
52 1389 سوئد 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 501,600 10,780,157,161 Rls. 1,045,346 $
53 1389 سوئد 84821000 بلبرينگ. 68,755 10,648,906,404 Rls. 1,030,028 $
54 1389 سوئد 38021000 ذغال هاي ا کتيف شده 483,650 10,310,152,313 Rls. 999,138 $
55 1389 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 38,944 9,422,818,367 Rls. 927,980 $
56 1389 سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 69,696 9,314,168,818 Rls. 919,620 $
57 1389 سوئد 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 383,100 8,683,866,213 Rls. 837,198 $
58 1389 سوئد 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 163,566 8,661,098,369 Rls. 854,874 $
59 1389 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 27,038 8,446,810,227 Rls. 809,438 $
60 1389 سوئد 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 14,575 8,187,720,526 Rls. 794,545 $
61 1389 سوئد 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 12 8,121,551,179 Rls. 784,296 $
62 1389 سوئد 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 31,746 8,087,830,000 Rls. 772,762 $
63 1389 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 55,096 7,898,809,660 Rls. 761,264 $
64 1389 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 186,059 7,870,690,735 Rls. 761,352 $
65 1389 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 320,800 7,769,367,283 Rls. 751,611 $
66 1389 سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 82 7,548,958,571 Rls. 727,322 $
67 1389 سوئد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 858 7,364,136,541 Rls. 723,475 $
68 1389 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 36,535 7,331,510,421 Rls. 707,484 $
69 1389 سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 21,528 7,044,244,432 Rls. 679,929 $
70 1389 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 298,295 6,892,850,920 Rls. 660,211 $
71 1389 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 15,516 6,848,586,485 Rls. 659,804 $
72 1389 سوئد 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 8,763 6,724,658,110 Rls. 646,803 $
73 1389 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 47,182 6,716,381,018 Rls. 667,178 $
74 1389 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 276,169 6,564,725,785 Rls. 635,486 $
75 1389 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 610 6,268,964,853 Rls. 610,231 $
76 1389 سوئد 48083000 ساير کاغذکرا فت غيرا زکاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زيادکرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 85,928 6,178,401,921 Rls. 600,252 $
77 1389 سوئد 76069291 كويل آلومينيومي 274/0و295ميلي متروعرض 20/1742/1683ميلي متر براي توليد بدنه قوطي دوتكه 83,113 6,169,170,061 Rls. 597,154 $
78 1389 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,078 6,138,629,236 Rls. 592,042 $
79 1389 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 20,365 6,072,765,537 Rls. 586,270 $
80 1389 سوئد 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 25,100 6,006,924,778 Rls. 601,304 $
81 1389 سوئد 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 497,992 5,982,230,496 Rls. 580,068 $
82 1389 سوئد 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 17,590 5,613,513,822 Rls. 543,964 $
83 1389 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,007 5,426,379,099 Rls. 522,903 $
84 1389 سوئد 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 109,500 5,365,195,159 Rls. 515,178 $
85 1389 سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 118,000 5,285,305,277 Rls. 509,903 $
86 1389 سوئد 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 283,150 5,098,694,559 Rls. 487,180 $
87 1389 سوئد 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 68,247 4,974,645,100 Rls. 479,082 $
88 1389 سوئد 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 963,749 4,870,134,835 Rls. 476,312 $
89 1389 سوئد 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 72,838 4,861,395,937 Rls. 474,898 $
90 1389 سوئد 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 268,950 4,662,803,871 Rls. 449,335 $
91 1389 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 7,249 4,647,399,944 Rls. 445,644 $
92 1389 سوئد 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 7,500 4,496,439,174 Rls. 434,313 $
93 1389 سوئد 29212900 سايرپلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها؛ املاح اين محصولات غير مذكور دررديف هاي 29212100و29212200 103,680 4,364,415,390 Rls. 424,910 $
94 1389 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,908 4,361,434,050 Rls. 420,145 $
95 1389 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 321,194 4,271,250,943 Rls. 411,680 $
96 1389 سوئد 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 11,730 4,081,860,838 Rls. 400,363 $
97 1389 سوئد 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 136,175 3,798,371,755 Rls. 366,455 $
98 1389 سوئد 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 2,039 3,771,921,546 Rls. 363,950 $
99 1389 سوئد 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 2,571 3,750,920,318 Rls. 360,373 $
100 1389 سوئد 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 100,000 3,749,737,792 Rls. 361,003 $
101 1389 سوئد 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 38,683 3,743,061,922 Rls. 360,395 $
102 1389 سوئد 28352520 منوكلسيم فسفات 500,000 3,741,589,601 Rls. 362,542 $
103 1389 سوئد 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 96,140 3,709,944,395 Rls. 361,411 $
104 1389 سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 14,865 3,590,178,723 Rls. 351,535 $
105 1389 سوئد 72085310 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 يابيشتر به ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 379,920 3,543,480,001 Rls. 341,474 $
106 1389 سوئد 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 290,700 3,542,146,469 Rls. 340,369 $
107 1389 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 11,298 3,419,438,840 Rls. 330,436 $
108 1389 سوئد 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8,288 3,391,112,007 Rls. 327,347 $
109 1389 سوئد 84295190 ساير لودرهاكه درجاي ديگري ذكر نشده باشند 13,500 3,116,350,734 Rls. 299,448 $
110 1389 سوئد 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 61,800 3,050,388,674 Rls. 294,380 $
111 1389 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد به استثناي آنهايي كه سرمسي دارند . 32,256 3,019,260,102 Rls. 290,131 $
112 1389 سوئد 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 48,860 3,008,022,688 Rls. 300,006 $
113 1389 سوئد 84272011 سايرارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 43,151 2,959,616,700 Rls. 294,900 $
114 1389 سوئد 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 39,420 2,950,284,252 Rls. 285,789 $
115 1389 سوئد 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 1,182 2,918,170,467 Rls. 278,053 $
116 1389 سوئد 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 3,039 2,883,381,976 Rls. 286,455 $
117 1389 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,440 2,873,673,170 Rls. 275,324 $
118 1389 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 14,165 2,807,170,663 Rls. 271,872 $
119 1389 سوئد 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 19,362 2,795,044,174 Rls. 269,902 $
120 1389 سوئد 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 2,040 2,787,682,990 Rls. 268,263 $
121 1389 سوئد 29054500 گليسرول 565,960 2,761,826,885 Rls. 268,226 $
122 1389 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 29,233 2,757,898,050 Rls. 263,828 $
123 1389 سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 222 2,680,877,747 Rls. 258,210 $
124 1389 سوئد 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 34,508 2,664,347,294 Rls. 255,807 $
125 1389 سوئد 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1 2,529,246,113 Rls. 249,409 $
126 1389 سوئد 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 220,663 2,504,002,131 Rls. 241,707 $
127 1389 سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 34,574 2,492,789,432 Rls. 240,676 $
128 1389 سوئد 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 75,100 2,458,044,773 Rls. 242,879 $
129 1389 سوئد 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 13,327 2,430,011,115 Rls. 234,310 $
130 1389 سوئد 29054100 ا تيل -2-(هيدروکسي متيل ) پروپان -1 و 3 دي ئول (تري متيلول پروپان ) 119,500 2,401,971,863 Rls. 234,420 $
131 1389 سوئد 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 625 2,383,907,169 Rls. 238,215 $
132 1389 سوئد 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 281,920 2,382,223,082 Rls. 231,877 $
133 1389 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3,495 2,365,318,848 Rls. 227,723 $
134 1389 سوئد 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 865 2,357,100,445 Rls. 228,623 $
135 1389 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 21,015 2,351,027,658 Rls. 227,026 $
136 1389 سوئد 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,969 2,313,523,597 Rls. 220,138 $
137 1389 سوئد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,683 2,287,381,106 Rls. 221,035 $
138 1389 سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,020 2,276,565,386 Rls. 225,445 $
139 1389 سوئد 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 18,145 2,272,250,216 Rls. 218,150 $
140 1389 سوئد 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 108,189 2,240,224,452 Rls. 216,036 $
141 1389 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,509 2,231,976,689 Rls. 215,727 $
142 1389 سوئد 48042900 کاغذکرا فت برا ي کيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شکل رول ياورق 201,936 2,197,542,592 Rls. 215,218 $
143 1389 سوئد 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 67,600 2,164,254,563 Rls. 209,016 $
144 1389 سوئد 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 46 2,145,302,491 Rls. 206,447 $
145 1389 سوئد 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 44,237 2,112,207,809 Rls. 204,153 $
146 1389 سوئد 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 600 2,107,698,230 Rls. 202,605 $
147 1389 سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 55,890 2,098,664,039 Rls. 204,352 $
148 1389 سوئد 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 380,983 2,093,021,413 Rls. 208,659 $
149 1389 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 13,348 2,076,766,466 Rls. 200,673 $
150 1389 سوئد 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 12,230 2,063,600,790 Rls. 199,704 $
151 1389 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 14,962 2,059,047,600 Rls. 205,244 $
152 1389 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,257 2,030,320,499 Rls. 194,156 $
153 1389 سوئد 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 3,943 2,018,787,558 Rls. 194,052 $
154 1389 سوئد 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 381 2,012,324,084 Rls. 193,987 $
155 1389 سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,160 1,965,623,025 Rls. 190,334 $
156 1389 سوئد 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 82,830 1,956,947,325 Rls. 187,717 $
157 1389 سوئد 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 314,925 1,943,975,003 Rls. 186,841 $
158 1389 سوئد 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 52,098 1,941,520,962 Rls. 186,424 $
159 1389 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 50,400 1,940,733,270 Rls. 190,698 $
160 1389 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,057 1,931,955,930 Rls. 186,907 $
161 1389 سوئد 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 93,867 1,929,647,740 Rls. 187,887 $
162 1389 سوئد 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,714 1,910,061,928 Rls. 184,886 $
163 1389 سوئد 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,030 1,909,610,000 Rls. 187,162 $
164 1389 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,480 1,894,621,829 Rls. 182,071 $
165 1389 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 95,887 1,888,089,688 Rls. 183,239 $
166 1389 سوئد 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 3,300 1,881,733,378 Rls. 183,066 $
167 1389 سوئد 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 301 1,880,000,000 Rls. 179,904 $
168 1389 سوئد 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي کمترا ز600mmکه درجاي ديگرذکرنشده. 59,081 1,872,308,602 Rls. 181,453 $
169 1389 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 916 1,864,719,856 Rls. 181,116 $
170 1389 سوئد 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 7,703 1,860,935,856 Rls. 181,780 $
171 1389 سوئد 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 19 1,854,750,820 Rls. 180,068 $
172 1389 سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 2,237 1,852,826,813 Rls. 177,998 $
173 1389 سوئد 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 10,677 1,837,382,258 Rls. 180,092 $
174 1389 سوئد 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 192,904 1,828,821,473 Rls. 176,267 $
175 1389 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاک بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذکورنباشد 3,098 1,809,036,662 Rls. 175,652 $
176 1389 سوئد 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 10,197 1,799,961,913 Rls. 173,040 $
177 1389 سوئد 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,110 1,780,770,797 Rls. 168,013 $
178 1389 سوئد 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژکتوري 22 1,775,309,556 Rls. 171,453 $
179 1389 سوئد 05111000 ا سپرم گاوي 76 1,773,093,066 Rls. 171,061 $
180 1389 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 3,104 1,752,918,214 Rls. 168,751 $
181 1389 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 5,920 1,747,193,866 Rls. 169,614 $
182 1389 سوئد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,700 1,714,066,401 Rls. 165,706 $
183 1389 سوئد 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 176,000 1,678,768,280 Rls. 161,807 $
184 1389 سوئد 85176220 كارت مودم باسيم 1,775 1,667,912,377 Rls. 160,577 $
185 1389 سوئد 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 20,344 1,661,141,545 Rls. 158,918 $
186 1389 سوئد 84823000 رولربيرينگ کروي. 3,568 1,630,973,543 Rls. 157,983 $
187 1389 سوئد 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 48,000 1,620,302,174 Rls. 157,433 $
188 1389 سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 620 1,615,016,277 Rls. 158,252 $
189 1389 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,882 1,614,585,137 Rls. 155,661 $
190 1389 سوئد 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 46,297 1,563,229,776 Rls. 151,581 $
191 1389 سوئد 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,812 1,559,866,946 Rls. 150,856 $
192 1389 سوئد 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 6,232 1,558,873,840 Rls. 152,786 $
193 1389 سوئد 84279000 ارابه هاي کارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندکردن يا جابجا کردن , که درجاي ديگرمذکورنباشد. 20,080 1,539,671,662 Rls. 152,370 $
194 1389 سوئد 29151100 ا سيدفرميک 151,350 1,536,190,185 Rls. 147,885 $
195 1389 سوئد 59021090 سايرپارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زنايلون يا ا ز ساير پلي آميدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,565 1,509,835,314 Rls. 145,962 $
196 1389 سوئد 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 53,700 1,509,316,382 Rls. 145,249 $
197 1389 سوئد 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 3,000 1,475,534,536 Rls. 147,024 $
198 1389 سوئد 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 8,610 1,471,747,625 Rls. 142,047 $
199 1389 سوئد 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 86 1,469,538,705 Rls. 142,965 $
200 1389 سوئد 38210000 كشت بوم هاي آماده برا ي رشد يانگهداري ازميكروارگانيسم هاياازسلولهاي گياهي ،انساني ياحيواني 589 1,468,566,457 Rls. 142,217 $
مجموع کل
8,809,082,560,976 ريال
مجموع کل
852,194,488 دلار