آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 سوئد 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 3,200 1,454,761,620 Rls. 140,191 $
102 1389 سوئد 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 23,998 1,438,203,159 Rls. 137,805 $
103 1389 سوئد 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 11,313 1,432,584,292 Rls. 143,603 $
104 1389 سوئد 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 210,000 1,412,318,750 Rls. 137,025 $
105 1389 سوئد 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 624 1,391,432,227 Rls. 135,103 $
106 1389 سوئد 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,157 1,381,043,210 Rls. 133,233 $
107 1389 سوئد 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 215,373 1,348,332,041 Rls. 131,928 $
108 1389 سوئد 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد کشيده شده ياسردنوردشده 8,941 1,270,816,328 Rls. 123,885 $
109 1389 سوئد 90153000 ترا زها 481 1,269,704,214 Rls. 121,938 $
110 1389 سوئد 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 26,756 1,256,470,295 Rls. 122,697 $
111 1389 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,961 1,215,672,887 Rls. 117,622 $
112 1389 سوئد 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 2,699 1,192,408,902 Rls. 117,158 $
113 1389 سوئد 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,467 1,181,328,215 Rls. 115,191 $
114 1389 سوئد 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 200 1,165,436,313 Rls. 112,261 $
115 1389 سوئد 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 13,697 1,163,756,689 Rls. 111,852 $
116 1389 سوئد 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 402 1,125,089,101 Rls. 109,587 $
117 1389 سوئد 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 23,621 1,116,295,408 Rls. 107,574 $
118 1389 سوئد 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 25,800 1,098,306,230 Rls. 105,535 $
119 1389 سوئد 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 3,550 1,089,045,637 Rls. 104,746 $
120 1389 سوئد 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 1,395 1,080,098,389 Rls. 104,519 $
121 1389 سوئد 72241000 شمش وسايرا شکال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 20,654 1,072,399,672 Rls. 107,111 $
122 1389 سوئد 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 59,500 1,068,850,776 Rls. 102,843 $
123 1389 سوئد 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 17,600 1,058,225,163 Rls. 101,378 $
124 1389 سوئد 85340000 مدا رهاي چاپي 360 1,049,371,048 Rls. 101,778 $
125 1389 سوئد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 614 1,044,603,867 Rls. 100,841 $
126 1389 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 899 1,034,771,459 Rls. 100,069 $
127 1389 سوئد 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 1,693 1,033,673,812 Rls. 98,261 $
128 1389 سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 362 1,027,515,311 Rls. 98,625 $
129 1389 سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,630 1,022,618,230 Rls. 100,494 $
130 1389 سوئد 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,693 1,017,363,706 Rls. 98,271 $
131 1389 سوئد 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 7,800 1,009,141,100 Rls. 96,421 $
132 1389 سوئد 21069010 ا ستابيلايزر 39,960 972,037,157 Rls. 93,486 $
133 1389 سوئد 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 85,360 964,808,532 Rls. 96,481 $
134 1389 سوئد 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 788 961,153,745 Rls. 93,119 $
135 1389 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 100 957,009,180 Rls. 91,914 $
136 1389 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 240 954,225,898 Rls. 92,675 $
137 1389 سوئد 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 962 940,281,477 Rls. 90,454 $
138 1389 سوئد 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 30,661 921,873,560 Rls. 89,257 $
139 1389 سوئد 27101930 گريس 26,390 921,263,671 Rls. 88,731 $
140 1389 سوئد 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 410 917,745,970 Rls. 88,215 $
141 1389 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,507 914,921,392 Rls. 88,134 $
142 1389 سوئد 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 8 903,869,805 Rls. 86,852 $
143 1389 سوئد 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 3,950 901,633,152 Rls. 89,377 $
144 1389 سوئد 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 32,900 896,780,000 Rls. 87,244 $
145 1389 سوئد 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 10,000 855,403,365 Rls. 82,195 $
146 1389 سوئد 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,310 844,101,035 Rls. 80,775 $
147 1389 سوئد 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,455 840,219,107 Rls. 81,765 $
148 1389 سوئد 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,823 831,507,663 Rls. 79,784 $
149 1389 سوئد 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 1,082 830,898,809 Rls. 81,273 $
150 1389 سوئد 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 14,828 828,382,074 Rls. 79,979 $
151 1389 سوئد 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 1,934 811,531,520 Rls. 78,736 $
152 1389 سوئد 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 241 808,914,637 Rls. 79,343 $
153 1389 سوئد 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمرکز,همچنين خشک کن هاي گريزا زمرکز 960 805,888,414 Rls. 77,015 $
154 1389 سوئد 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 5,609 794,955,500 Rls. 76,704 $
155 1389 سوئد 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 382 791,849,714 Rls. 76,137 $
156 1389 سوئد 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 80 782,912,475 Rls. 75,258 $
157 1389 سوئد 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 57,350 778,713,910 Rls. 78,059 $
158 1389 سوئد 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 3,585 777,438,345 Rls. 75,751 $
159 1389 سوئد 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,810 769,858,237 Rls. 77,171 $
160 1389 سوئد 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 64 757,623,355 Rls. 72,897 $
161 1389 سوئد 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 271 742,061,914 Rls. 72,809 $
162 1389 سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 7,845 741,690,402 Rls. 70,076 $
163 1389 سوئد 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,190 739,717,989 Rls. 72,628 $
164 1389 سوئد 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 102 725,037,537 Rls. 69,163 $
165 1389 سوئد 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 1,295 718,947,041 Rls. 70,039 $
166 1389 سوئد 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 1,172 696,601,145 Rls. 65,723 $
167 1389 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 379 691,644,248 Rls. 67,233 $
168 1389 سوئد 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 2,730 679,098,258 Rls. 64,072 $
169 1389 سوئد 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 30,400 676,629,962 Rls. 65,438 $
170 1389 سوئد 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 14,400 671,033,412 Rls. 64,603 $
171 1389 سوئد 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 34,700 667,117,405 Rls. 63,434 $
172 1389 سوئد 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 5,957 659,942,834 Rls. 63,171 $
173 1389 سوئد 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,405 653,154,525 Rls. 63,134 $
174 1389 سوئد 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 9,480 639,983,028 Rls. 60,980 $
175 1389 سوئد 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 14,334 627,848,078 Rls. 60,504 $
176 1389 سوئد 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 3,270 615,887,831 Rls. 59,772 $
177 1389 سوئد 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 792 610,526,141 Rls. 58,732 $
178 1389 سوئد 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 19,000 608,950,458 Rls. 59,495 $
179 1389 سوئد 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 11,542 603,249,728 Rls. 58,308 $
180 1389 سوئد 48142000 کاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشکل ا زکاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 10,650 602,851,861 Rls. 57,951 $
181 1389 سوئد 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 24,000 594,522,472 Rls. 56,908 $
182 1389 سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 180 591,312,441 Rls. 57,359 $
183 1389 سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,312 559,009,330 Rls. 54,174 $
184 1389 سوئد 34039910 روان كننده سيليكوني 17,940 557,360,202 Rls. 53,168 $
185 1389 سوئد 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 43,200 550,252,040 Rls. 52,873 $
186 1389 سوئد 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 6,958 548,768,749 Rls. 53,663 $
187 1389 سوئد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 188 546,156,123 Rls. 53,006 $
188 1389 سوئد 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 14,867 543,528,414 Rls. 52,328 $
189 1389 سوئد 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 39 538,782,058 Rls. 52,841 $
190 1389 سوئد 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 12,000 536,411,271 Rls. 51,812 $
191 1389 سوئد 84136030 تلمبه هاي حلزوني 628 513,858,177 Rls. 49,772 $
192 1389 سوئد 47072000 آخال (بازيافتي)ا زسايرکاغذهايامقوا هاي ساخته شده از خميرشيميائي سفيدشده, رنگ نشده درتوده 66,902 504,892,541 Rls. 48,445 $
193 1389 سوئد 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,908 503,928,521 Rls. 48,140 $
194 1389 سوئد 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 56,725 502,930,241 Rls. 48,555 $
195 1389 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 234 499,916,946 Rls. 50,671 $
196 1389 سوئد 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 140 499,107,269 Rls. 48,010 $
197 1389 سوئد 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,071 497,980,635 Rls. 48,807 $
198 1389 سوئد 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 287 495,139,111 Rls. 49,367 $
199 1389 سوئد 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 16,000 491,600,000 Rls. 47,310 $
200 1389 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 139 486,849,936 Rls. 46,957 $
201 1389 سوئد 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 510 471,940,715 Rls. 45,134 $
202 1389 سوئد 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 295 471,311,851 Rls. 46,234 $
203 1389 سوئد 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 343 470,452,828 Rls. 45,481 $
204 1389 سوئد 84133010 پمپ ا نژکتور 1,925 447,140,236 Rls. 43,261 $
205 1389 سوئد 62101000 لباس دوخته ومهياازپارچه هاي مشمول شماره 5602 يا 5603 4,648 432,825,908 Rls. 42,167 $
206 1389 سوئد 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 4,459 427,779,555 Rls. 41,319 $
207 1389 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 799 425,232,855 Rls. 41,089 $
208 1389 سوئد 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 457 423,479,017 Rls. 40,856 $
209 1389 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,813 420,003,051 Rls. 40,447 $
210 1389 سوئد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 384 410,790,776 Rls. 39,505 $
211 1389 سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 751 401,577,294 Rls. 39,184 $
212 1389 سوئد 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 2,201 385,604,379 Rls. 37,543 $
213 1389 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 12,719 382,511,486 Rls. 36,783 $
214 1389 سوئد 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,990 379,991,095 Rls. 35,852 $
215 1389 سوئد 84138120 تملبه هاي تزريقي 52 379,568,502 Rls. 37,191 $
216 1389 سوئد 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,305 377,312,008 Rls. 36,297 $
217 1389 سوئد 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 6,633 371,660,660 Rls. 36,842 $
218 1389 سوئد 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 12,000 369,028,022 Rls. 36,859 $
219 1389 سوئد 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 751 368,388,732 Rls. 35,854 $
220 1389 سوئد 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 41 362,287,633 Rls. 35,265 $
221 1389 سوئد 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 6,975 358,836,407 Rls. 34,724 $
222 1389 سوئد 84262000 جرثقيل هاي برجي 38,270 357,977,417 Rls. 34,431 $
223 1389 سوئد 62021900 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکو 10,962 345,838,388 Rls. 35,478 $
224 1389 سوئد 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 850 344,049,063 Rls. 33,044 $
225 1389 سوئد 85291020 آنتن مخابرا تي 7,800 343,619,120 Rls. 33,562 $
226 1389 سوئد 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 21,120 341,000,000 Rls. 32,798 $
227 1389 سوئد 29152990 ساير املاح اسيد استيك غيراز استات سديم ودي استات سديم 15,200 339,911,150 Rls. 32,696 $
228 1389 سوئد 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 3,560 337,677,006 Rls. 32,771 $
229 1389 سوئد 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 67 335,901,515 Rls. 32,043 $
230 1389 سوئد 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 199 335,305,211 Rls. 32,593 $
231 1389 سوئد 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 7,800 330,161,088 Rls. 32,898 $
232 1389 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 166 325,788,122 Rls. 31,391 $
233 1389 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,012 322,722,501 Rls. 31,769 $
234 1389 سوئد 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 18,435 322,217,000 Rls. 31,021 $
235 1389 سوئد 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 19,440 320,500,000 Rls. 30,933 $
236 1389 سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 3,134 320,241,334 Rls. 30,802 $
237 1389 سوئد 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,196 319,406,424 Rls. 31,565 $
238 1389 سوئد 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومکانيسم هاي کشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 7,100 318,227,960 Rls. 30,875 $
239 1389 سوئد 85151990 سايرماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري وغيرا زهويه وطپانچه لحيم کاري 258 316,463,090 Rls. 30,456 $
240 1389 سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 131 315,479,493 Rls. 30,664 $
241 1389 سوئد 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 129,320 314,967,980 Rls. 30,435 $
242 1389 سوئد 27011190 سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر 33,600 303,904,217 Rls. 29,173 $
243 1389 سوئد 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 265 300,823,225 Rls. 29,123 $
244 1389 سوئد 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 6,640 298,342,159 Rls. 28,511 $
245 1389 سوئد 29159010 وا لپروا ت سديم 15,200 297,115,611 Rls. 29,676 $
246 1389 سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,236 296,358,168 Rls. 28,551 $
247 1389 سوئد 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 20,147 290,255,861 Rls. 28,014 $
248 1389 سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 471 288,702,494 Rls. 27,761 $
249 1389 سوئد 72029200 فرووا ناديوم. 4,000 288,510,579 Rls. 27,909 $
250 1389 سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 36 287,145,853 Rls. 28,469 $
251 1389 سوئد 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 151 286,240,000 Rls. 27,518 $
252 1389 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 520 286,143,914 Rls. 27,390 $
253 1389 سوئد 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 29,532 284,300,000 Rls. 27,511 $
254 1389 سوئد 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 4,550 283,613,605 Rls. 27,445 $
255 1389 سوئد 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 7,000 283,151,590 Rls. 26,715 $
256 1389 سوئد 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 8,000 282,400,700 Rls. 27,191 $
257 1389 سوئد 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 13,167 277,766,725 Rls. 26,545 $
258 1389 سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,230 275,778,009 Rls. 26,381 $
259 1389 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 590 272,494,392 Rls. 27,217 $
260 1389 سوئد 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 152 269,028,393 Rls. 26,097 $
261 1389 سوئد 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 421 265,404,440 Rls. 26,503 $
262 1389 سوئد 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 1,900 264,404,146 Rls. 26,210 $
263 1389 سوئد 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,305 255,313,178 Rls. 24,549 $
264 1389 سوئد 72024920 فروکروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدکربن 21,000 255,155,432 Rls. 24,551 $
265 1389 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 31 249,300,000 Rls. 24,253 $
266 1389 سوئد 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 90 248,160,010 Rls. 23,645 $
267 1389 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 251 244,059,139 Rls. 23,920 $
268 1389 سوئد 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 850 240,663,777 Rls. 23,980 $
269 1389 سوئد 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 34 240,089,097 Rls. 23,071 $
270 1389 سوئد 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 556 237,508,816 Rls. 23,043 $
271 1389 سوئد 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 37 236,796,939 Rls. 22,776 $
272 1389 سوئد 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 460 232,706,650 Rls. 22,173 $
273 1389 سوئد 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 1,180 232,000,000 Rls. 23,256 $
274 1389 سوئد 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,640 231,625,317 Rls. 22,095 $
275 1389 سوئد 47050000 خمير چوب حاصل ا ز ترکيب فر ا يند هاي خميرسازي به طريق مکانيکي وشيميايي 36,811 230,199,306 Rls. 22,937 $
276 1389 سوئد 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 12 229,076,492 Rls. 21,852 $
277 1389 سوئد 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 3,394 227,509,469 Rls. 21,942 $
278 1389 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,300 226,851,916 Rls. 22,010 $
279 1389 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 71 224,473,248 Rls. 21,696 $
280 1389 سوئد 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 229 219,811,175 Rls. 21,094 $
281 1389 سوئد 85153120 ماشين جوشکاري ا لکترودتنگستن باگازبي اثر (tig) 1,747 219,342,256 Rls. 21,109 $
282 1389 سوئد 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 414 214,303,356 Rls. 20,726 $
283 1389 سوئد 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 335 212,554,879 Rls. 20,627 $
284 1389 سوئد 29291000 ا يزوسيانات ها 10,000 209,197,283 Rls. 20,185 $
285 1389 سوئد 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 110 206,592,600 Rls. 19,770 $
286 1389 سوئد 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 2,000 206,025,770 Rls. 19,827 $
287 1389 سوئد 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 1,100 205,465,558 Rls. 19,770 $
288 1389 سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 113 204,639,800 Rls. 19,741 $
289 1389 سوئد 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 1,700 193,500,928 Rls. 18,825 $
290 1389 سوئد 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 20 191,458,876 Rls. 18,321 $
291 1389 سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 12,140 190,923,402 Rls. 18,504 $
292 1389 سوئد 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 8,000 188,817,765 Rls. 18,242 $
293 1389 سوئد 85367000 اتصال دهنده ها براي فيبرهاي نوري ، كابل ها يا كلاف هاي فيبرنوري 374 186,360,873 Rls. 17,938 $
294 1389 سوئد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 952 184,500,506 Rls. 17,839 $
295 1389 سوئد 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 350 183,482,855 Rls. 17,525 $
296 1389 سوئد 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 2,150 181,869,438 Rls. 17,550 $
297 1389 سوئد 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 35 178,167,526 Rls. 17,246 $
298 1389 سوئد 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 134 176,573,819 Rls. 16,918 $
299 1389 سوئد 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 4,625 173,007,517 Rls. 17,239 $
300 1389 سوئد 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 866 172,905,130 Rls. 17,055 $
مجموع کل
114,761,771,076 ريال
مجموع کل
11,117,577 دلار