آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 سوئد 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 3,261 170,213,080 Rls. 16,444 $
202 1389 سوئد 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 19,284 169,555,807 Rls. 16,455 $
203 1389 سوئد 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 200 168,592,438 Rls. 16,314 $
204 1389 سوئد 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 312 168,181,823 Rls. 16,605 $
205 1389 سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 990 165,629,625 Rls. 15,921 $
206 1389 سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 280 164,032,582 Rls. 15,667 $
207 1389 سوئد 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 113 160,336,529 Rls. 15,295 $
208 1389 سوئد 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,400 157,356,096 Rls. 15,205 $
209 1389 سوئد 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 4,500 154,933,165 Rls. 14,880 $
210 1389 سوئد 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 300 154,425,831 Rls. 15,424 $
211 1389 سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 47 150,449,419 Rls. 14,457 $
212 1389 سوئد 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 250 148,975,969 Rls. 14,344 $
213 1389 سوئد 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 950 147,530,221 Rls. 14,195 $
214 1389 سوئد 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 18,200 145,415,270 Rls. 13,988 $
215 1389 سوئد 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 2,600 145,000,001 Rls. 14,500 $
216 1389 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 1,332 144,680,014 Rls. 14,451 $
217 1389 سوئد 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 570 142,975,708 Rls. 13,761 $
218 1389 سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,487 136,871,488 Rls. 13,251 $
219 1389 سوئد 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 788 130,234,685 Rls. 12,567 $
220 1389 سوئد 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 3,055 127,975,974 Rls. 12,194 $
221 1389 سوئد 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,285 125,599,536 Rls. 12,182 $
222 1389 سوئد 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 600 124,007,921 Rls. 11,931 $
223 1389 سوئد 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 557 118,804,200 Rls. 11,475 $
224 1389 سوئد 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 311 118,382,892 Rls. 11,390 $
225 1389 سوئد 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 973 118,113,600 Rls. 11,303 $
226 1389 سوئد 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 700 113,194,126 Rls. 10,979 $
227 1389 سوئد 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 300 112,401,796 Rls. 10,792 $
228 1389 سوئد 40161010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشکي ا ز کائوچوي ا سفنجي( سايرا شياء ) 1,058 112,234,737 Rls. 10,795 $
229 1389 سوئد 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,500 110,921,250 Rls. 10,614 $
230 1389 سوئد 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 528 110,731,573 Rls. 10,853 $
231 1389 سوئد 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 755 110,431,427 Rls. 10,542 $
232 1389 سوئد 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 2,000 109,779,866 Rls. 10,505 $
233 1389 سوئد 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 315 109,024,524 Rls. 10,714 $
234 1389 سوئد 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 464 108,614,574 Rls. 10,475 $
235 1389 سوئد 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 960 107,015,372 Rls. 10,663 $
236 1389 سوئد 90261010 فلومتر 40 104,836,498 Rls. 10,119 $
237 1389 سوئد 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 1,085 104,273,849 Rls. 10,105 $
238 1389 سوئد 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذکوردرجاي ديگر 615 102,894,300 Rls. 9,846 $
239 1389 سوئد 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 65 100,304,433 Rls. 9,596 $
240 1389 سوئد 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 405 98,568,237 Rls. 9,615 $
241 1389 سوئد 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 720 98,547,084 Rls. 9,878 $
242 1389 سوئد 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 186 97,986,174 Rls. 9,604 $
243 1389 سوئد 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,471 97,436,595 Rls. 9,417 $
244 1389 سوئد 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 549 96,894,574 Rls. 9,297 $
245 1389 سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 62 96,756,526 Rls. 9,328 $
246 1389 سوئد 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 45 96,722,767 Rls. 9,243 $
247 1389 سوئد 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 41 95,702,287 Rls. 9,397 $
248 1389 سوئد 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,022 95,148,805 Rls. 9,080 $
249 1389 سوئد 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 78 94,471,712 Rls. 9,086 $
250 1389 سوئد 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 1,111 94,460,001 Rls. 9,469 $
251 1389 سوئد 72201200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmبه ضخامت کمترا ز75/4 mm. 934 93,943,539 Rls. 9,060 $
252 1389 سوئد 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 540 92,659,182 Rls. 9,288 $
253 1389 سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 116 92,388,570 Rls. 9,079 $
254 1389 سوئد 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 9 88,888,610 Rls. 8,584 $
255 1389 سوئد 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 90 88,404,445 Rls. 8,763 $
256 1389 سوئد 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 82 86,034,183 Rls. 8,441 $
257 1389 سوئد 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 642 84,155,906 Rls. 8,102 $
258 1389 سوئد 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 7 81,808,768 Rls. 7,909 $
259 1389 سوئد 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 350 80,129,776 Rls. 7,760 $
260 1389 سوئد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 45 77,550,143 Rls. 7,601 $
261 1389 سوئد 27101920 روغن صنعتي 2,310 77,363,213 Rls. 7,457 $
262 1389 سوئد 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 14 76,093,363 Rls. 7,323 $
263 1389 سوئد 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 15 75,981,701 Rls. 7,298 $
264 1389 سوئد 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 102 75,305,005 Rls. 7,206 $
265 1389 سوئد 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 589 75,036,365 Rls. 7,251 $
266 1389 سوئد 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45 74,921,093 Rls. 7,233 $
267 1389 سوئد 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 9 74,188,933 Rls. 7,181 $
268 1389 سوئد 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 1,527 73,495,877 Rls. 7,069 $
269 1389 سوئد 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 63 73,276,228 Rls. 7,044 $
270 1389 سوئد 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 189 72,005,647 Rls. 6,923 $
271 1389 سوئد 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 3,580 70,928,652 Rls. 6,865 $
272 1389 سوئد 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 141 70,244,008 Rls. 6,756 $
273 1389 سوئد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,755 69,678,429 Rls. 6,816 $
274 1389 سوئد 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 130 69,346,849 Rls. 6,608 $
275 1389 سوئد 28152000 هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 2,212 68,870,411 Rls. 6,643 $
276 1389 سوئد 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 1,500 67,662,069 Rls. 6,536 $
277 1389 سوئد 76090000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلومينيوم. 422 67,491,810 Rls. 6,690 $
278 1389 سوئد 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 164 67,304,736 Rls. 6,515 $
279 1389 سوئد 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 82 66,662,831 Rls. 6,426 $
280 1389 سوئد 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 80 66,092,141 Rls. 6,397 $
281 1389 سوئد 30064050 کامپوزيت 20 65,876,689 Rls. 6,357 $
282 1389 سوئد 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 512 65,584,451 Rls. 6,249 $
283 1389 سوئد 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 774 64,820,087 Rls. 6,459 $
284 1389 سوئد 48183000 روميزي و دستمال سفره ا ز کاغذ 2,908 64,435,167 Rls. 6,420 $
285 1389 سوئد 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 530 64,070,000 Rls. 6,216 $
286 1389 سوئد 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 200 63,663,992 Rls. 6,142 $
287 1389 سوئد 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 63,420,139 Rls. 6,094 $
288 1389 سوئد 82021000 ا ره دستي. 880 62,149,793 Rls. 6,091 $
289 1389 سوئد 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 16 62,088,847 Rls. 6,000 $
290 1389 سوئد 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 541 61,788,690 Rls. 5,976 $
291 1389 سوئد 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 43 61,246,020 Rls. 6,051 $
292 1389 سوئد 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 10 61,160,028 Rls. 5,938 $
293 1389 سوئد 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 470 61,049,153 Rls. 5,872 $
294 1389 سوئد 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 656 59,639,757 Rls. 5,756 $
295 1389 سوئد 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 13 58,970,564 Rls. 5,590 $
296 1389 سوئد 32081030 لاک هاو ورني هاولعاب خارج قوطي براساس پلي استرها 940 58,800,000 Rls. 5,652 $
297 1389 سوئد 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 146 58,565,065 Rls. 5,637 $
298 1389 سوئد 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 150 58,546,800 Rls. 5,623 $
299 1389 سوئد 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 20 58,505,161 Rls. 5,799 $
300 1389 سوئد 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 73 58,447,981 Rls. 5,625 $
301 1389 سوئد 80012000 آلياژهاي قلع, بصورت کارنشده. 8 58,378,566 Rls. 5,662 $
302 1389 سوئد 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 983 57,819,881 Rls. 5,535 $
303 1389 سوئد 84322900 کلوخ شکن غيرا زکلوخ شکن ديسکي,دستگاه شيارزن, دستگاه کشت وزرع, دستگاه ريشه کني ودستگاه کج بيل غير مذكور درجاي ديگر 1,049 57,573,241 Rls. 5,537 $
304 1389 سوئد 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 15 57,147,901 Rls. 5,520 $
305 1389 سوئد 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 27 56,329,412 Rls. 5,613 $
306 1389 سوئد 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 818 55,319,373 Rls. 5,331 $
307 1389 سوئد 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 269 55,241,243 Rls. 5,316 $
308 1389 سوئد 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 20 55,212,933 Rls. 5,334 $
309 1389 سوئد 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 2,260 53,678,774 Rls. 5,361 $
310 1389 سوئد 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 3,965 53,595,070 Rls. 5,189 $
311 1389 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 18 53,593,318 Rls. 5,171 $
312 1389 سوئد 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 4 53,570,787 Rls. 5,104 $
313 1389 سوئد 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,500 52,660,670 Rls. 5,065 $
314 1389 سوئد 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 85 52,434,870 Rls. 5,153 $
315 1389 سوئد 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 22 52,404,800 Rls. 4,993 $
316 1389 سوئد 84306100 ماشين آلات کوبيدن وسفت کردن زمين, غيرخودرو 160 50,357,780 Rls. 4,874 $
317 1389 سوئد 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 1,052 50,353,581 Rls. 4,852 $
318 1389 سوئد 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 205 50,325,860 Rls. 5,015 $
319 1389 سوئد 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 580 50,221,164 Rls. 4,822 $
320 1389 سوئد 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 38 49,949,369 Rls. 4,807 $
321 1389 سوئد 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 954 49,589,436 Rls. 4,764 $
322 1389 سوئد 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 255 49,520,601 Rls. 4,793 $
323 1389 سوئد 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 27 49,094,866 Rls. 4,721 $
324 1389 سوئد 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,034 48,449,565 Rls. 4,692 $
325 1389 سوئد 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 180 48,256,502 Rls. 4,637 $
326 1389 سوئد 48169010 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 452 47,844,428 Rls. 4,602 $
327 1389 سوئد 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 3,400 47,826,651 Rls. 4,614 $
328 1389 سوئد 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 800 46,128,007 Rls. 4,488 $
329 1389 سوئد 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 208 45,155,992 Rls. 4,303 $
330 1389 سوئد 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 58 44,322,752 Rls. 4,278 $
331 1389 سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 66 42,676,083 Rls. 4,109 $
332 1389 سوئد 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 260 42,483,235 Rls. 4,008 $
333 1389 سوئد 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 365 41,921,454 Rls. 4,145 $
334 1389 سوئد 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 720 41,730,620 Rls. 4,010 $
335 1389 سوئد 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 60 41,713,687 Rls. 4,019 $
336 1389 سوئد 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 1,000 41,580,303 Rls. 4,008 $
337 1389 سوئد 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2 41,222,503 Rls. 3,977 $
338 1389 سوئد 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 520 40,781,863 Rls. 3,886 $
339 1389 سوئد 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 15 40,533,563 Rls. 4,063 $
340 1389 سوئد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 190 40,500,000 Rls. 3,907 $
341 1389 سوئد 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1 40,453,957 Rls. 3,882 $
342 1389 سوئد 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 84 40,405,954 Rls. 3,895 $
343 1389 سوئد 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 2,000 40,326,530 Rls. 3,878 $
344 1389 سوئد 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 284 39,332,821 Rls. 3,807 $
345 1389 سوئد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 75 39,134,603 Rls. 3,753 $
346 1389 سوئد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 214 39,019,886 Rls. 3,768 $
347 1389 سوئد 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 48 38,385,827 Rls. 3,717 $
348 1389 سوئد 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,340 38,239,232 Rls. 3,876 $
349 1389 سوئد 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 602 37,951,124 Rls. 3,633 $
350 1389 سوئد 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 124 37,639,696 Rls. 3,619 $
351 1389 سوئد 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 223 36,699,788 Rls. 3,540 $
352 1389 سوئد 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 100 36,319,544 Rls. 3,469 $
353 1389 سوئد 32082030 لاکها و ورني هاي خارج قوطي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 632 36,165,859 Rls. 3,454 $
354 1389 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 434 35,792,936 Rls. 3,437 $
355 1389 سوئد 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 268 35,316,018 Rls. 3,380 $
356 1389 سوئد 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 105 35,113,232 Rls. 3,381 $
357 1389 سوئد 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 238 34,351,262 Rls. 3,350 $
358 1389 سوئد 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 42 34,264,156 Rls. 3,265 $
359 1389 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 212 34,059,836 Rls. 3,287 $
360 1389 سوئد 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 1,000 33,899,200 Rls. 3,230 $
361 1389 سوئد 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1 33,049,955 Rls. 3,171 $
362 1389 سوئد 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 309 31,781,859 Rls. 3,041 $
363 1389 سوئد 85235200 كارت هاي هوشمند (ٍٍSmart Cards) 100 31,517,132 Rls. 3,017 $
364 1389 سوئد 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 68 31,166,756 Rls. 2,970 $
365 1389 سوئد 33051000 شامپوها 105 30,949,309 Rls. 2,975 $
366 1389 سوئد 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 21,500 30,727,674 Rls. 2,955 $
367 1389 سوئد 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 215 30,580,000 Rls. 2,926 $
368 1389 سوئد 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 0 30,440,989 Rls. 2,926 $
369 1389 سوئد 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 110 30,113,696 Rls. 2,876 $
370 1389 سوئد 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 115 29,486,347 Rls. 2,830 $
371 1389 سوئد 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 690 29,096,760 Rls. 2,814 $
372 1389 سوئد 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 2 28,979,281 Rls. 2,786 $
373 1389 سوئد 85044020 شارژر باطري 300 28,200,702 Rls. 2,738 $
374 1389 سوئد 85044050 کنترل دور موتورInverter 126 28,060,476 Rls. 2,707 $
375 1389 سوئد 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 50 28,046,317 Rls. 2,723 $
376 1389 سوئد 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 10 27,267,670 Rls. 2,634 $
377 1389 سوئد 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 26 27,142,264 Rls. 2,680 $
378 1389 سوئد 65069100 کلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زکائوچوياا زموا دپلاستيک. 180 26,864,324 Rls. 2,597 $
379 1389 سوئد 70171090 سايرشيشه آلات غير مذكور برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج ياکاليبرشده ازکوارتزذوب شده يااز سايرسيليسهاي ذوب شده 10 26,059,593 Rls. 2,522 $
380 1389 سوئد 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 21 24,763,069 Rls. 2,403 $
381 1389 سوئد 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 62 24,444,812 Rls. 2,353 $
382 1389 سوئد 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 200 24,410,334 Rls. 2,346 $
383 1389 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 3 23,951,873 Rls. 2,315 $
384 1389 سوئد 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 300 23,500,000 Rls. 2,271 $
385 1389 سوئد 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 9 23,341,081 Rls. 2,265 $
386 1389 سوئد 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 8 23,292,076 Rls. 2,309 $
387 1389 سوئد 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 400 23,158,564 Rls. 2,321 $
388 1389 سوئد 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 160 21,859,521 Rls. 2,104 $
389 1389 سوئد 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 36 21,479,895 Rls. 2,137 $
390 1389 سوئد 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 160 21,090,347 Rls. 2,039 $
391 1389 سوئد 84679100 ا جزا ءوقطعات ا ره زنجيري 23 20,200,000 Rls. 1,952 $
392 1389 سوئد 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 150 19,840,478 Rls. 1,925 $
393 1389 سوئد 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 4 19,525,060 Rls. 1,889 $
394 1389 سوئد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,120 19,027,161 Rls. 1,834 $
395 1389 سوئد 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 154 18,228,847 Rls. 1,763 $
396 1389 سوئد 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22 17,933,116 Rls. 1,729 $
397 1389 سوئد 85013110 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا کثر 200 وا ت 1 17,429,772 Rls. 1,676 $
398 1389 سوئد 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 350 15,496,500 Rls. 1,496 $
399 1389 سوئد 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 48 15,003,193 Rls. 1,444 $
400 1389 سوئد 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 800 14,689,080 Rls. 1,425 $
مجموع کل
13,470,935,875 ريال
مجموع کل
1,304,366 دلار