آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1389 سوئد 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 180 14,597,625 Rls. 1,407 $
302 1389 سوئد 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 9 14,546,849 Rls. 1,408 $
303 1389 سوئد 83026000 دربندهاي خودکارا زفلزمعمولي. 63 13,924,216 Rls. 1,351 $
304 1389 سوئد 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 38 13,011,000 Rls. 1,252 $
305 1389 سوئد 74152100 وا شرا زمس (همچنين واشر فنري) ,حديد نشده 1 12,868,311 Rls. 1,276 $
306 1389 سوئد 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 24 12,741,510 Rls. 1,273 $
307 1389 سوئد 85011020 ا لکتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 37.5 وات 8 12,722,500 Rls. 1,222 $
308 1389 سوئد 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 65 12,696,708 Rls. 1,227 $
309 1389 سوئد 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 4 12,558,584 Rls. 1,197 $
310 1389 سوئد 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3 12,370,750 Rls. 1,182 $
311 1389 سوئد 58064000 پارچه هاي متشکل ا زتاروبدون پود,که بوسيله چسپ بهم متصل شده ا ست (Bolducs). 23 12,190,304 Rls. 1,162 $
312 1389 سوئد 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 41 12,005,919 Rls. 1,155 $
313 1389 سوئد 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 100 11,820,602 Rls. 1,168 $
314 1389 سوئد 90321000 ترموستات 25 11,416,389 Rls. 1,098 $
315 1389 سوئد 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 43 11,382,459 Rls. 1,098 $
316 1389 سوئد 90278010 دستگاه PH متر 5 11,249,455 Rls. 1,103 $
317 1389 سوئد 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 5 11,000,141 Rls. 1,060 $
318 1389 سوئد 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 3 10,516,396 Rls. 1,021 $
319 1389 سوئد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 30 10,340,749 Rls. 1,001 $
320 1389 سوئد 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 1 10,324,596 Rls. 995 $
321 1389 سوئد 62102000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111،لغايت 620119،,ا زپارچه مشمول 5906، 5903 يا 5907 47 10,079,066 Rls. 969 $
322 1389 سوئد 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 6 9,328,884 Rls. 935 $
323 1389 سوئد 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 100 9,303,038 Rls. 905 $
324 1389 سوئد 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 320 9,207,352 Rls. 889 $
325 1389 سوئد 89039900 وسايل نقليه ا بي غيرمذکور برا ي تفريح يا ورزش , قايقهاي پاروئي وکانوها 50 8,619,046 Rls. 837 $
326 1389 سوئد 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 370 8,429,337 Rls. 816 $
327 1389 سوئد 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 30 7,927,888 Rls. 765 $
328 1389 سوئد 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 3 7,833,777 Rls. 774 $
329 1389 سوئد 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, کفگير...ياا شياءسرميزهمانند,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 180 7,833,331 Rls. 760 $
330 1389 سوئد 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 195 7,830,124 Rls. 752 $
331 1389 سوئد 62112000 لباس ا سکي بصورت دست. 17 7,625,476 Rls. 762 $
332 1389 سوئد 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 50 7,016,910 Rls. 675 $
333 1389 سوئد 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 5 6,580,690 Rls. 634 $
334 1389 سوئد 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 5 6,270,569 Rls. 603 $
335 1389 سوئد 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 23 5,382,801 Rls. 520 $
336 1389 سوئد 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 47 5,366,083 Rls. 536 $
337 1389 سوئد 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 65 4,368,227 Rls. 421 $
338 1389 سوئد 95069910 چوب هاکي 60 4,270,269 Rls. 427 $
339 1389 سوئد 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 4 4,260,260 Rls. 409 $
340 1389 سوئد 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 4 4,080,483 Rls. 407 $
341 1389 سوئد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 3,833,144 Rls. 371 $
342 1389 سوئد 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 4 3,687,395 Rls. 352 $
343 1389 سوئد 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 255 2,380,600 Rls. 241 $
344 1389 سوئد 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 15 2,351,838 Rls. 231 $
345 1389 سوئد 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 16 2,255,076 Rls. 217 $
346 1389 سوئد 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3 1,663,715 Rls. 166 $
347 1389 سوئد 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7 867,077 Rls. 83 $
348 1389 سوئد 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 8 717,972 Rls. 69 $
349 1389 سوئد 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري 2 350,391 Rls. 34 $
350 1389 سوئد 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 8 346,620 Rls. 33 $
مجموع کل
404,352,501 ريال
مجموع کل
39,244 دلار