آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 فدراسيون روسيه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 21,700 564,475,586 Rls. 54,521 $
102 1389 فدراسيون روسيه 44069000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند,آغشته شده 282,750 557,596,856 Rls. 53,361 $
103 1389 فدراسيون روسيه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 100 546,368,000 Rls. 53,154 $
104 1389 فدراسيون روسيه 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 61,205 532,130,000 Rls. 51,349 $
105 1389 فدراسيون روسيه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 51,500 530,359,571 Rls. 52,846 $
106 1389 فدراسيون روسيه 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 550 526,790,000 Rls. 50,425 $
107 1389 فدراسيون روسيه 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 60,000 517,000,000 Rls. 49,827 $
108 1389 فدراسيون روسيه 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 27,583 508,060,716 Rls. 48,818 $
109 1389 فدراسيون روسيه 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 33,500 504,978,581 Rls. 48,994 $
110 1389 فدراسيون روسيه 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 524 475,795,427 Rls. 47,333 $
111 1389 فدراسيون روسيه 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمکعب وبيشتر 2,145 465,400,710 Rls. 45,614 $
112 1389 فدراسيون روسيه 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 18,000 459,716,204 Rls. 45,350 $
113 1389 فدراسيون روسيه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,814 459,567,791 Rls. 44,265 $
114 1389 فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 33,150 456,329,939 Rls. 44,370 $
115 1389 فدراسيون روسيه 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 17,060 446,527,178 Rls. 42,863 $
116 1389 فدراسيون روسيه 84134000 تلمبه هاي بتون 22,840 443,416,854 Rls. 44,059 $
117 1389 فدراسيون روسيه 29153100 ا ستات ا تيل 63,360 442,036,067 Rls. 42,663 $
118 1389 فدراسيون روسيه 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,479 430,331,203 Rls. 41,514 $
119 1389 فدراسيون روسيه 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 49,000 422,429,877 Rls. 42,345 $
120 1389 فدراسيون روسيه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 1,100 415,652,728 Rls. 40,059 $
121 1389 فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 63,067 413,629,183 Rls. 39,768 $
122 1389 فدراسيون روسيه 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 11,350 411,776,640 Rls. 39,280 $
123 1389 فدراسيون روسيه 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 23,450 408,222,458 Rls. 39,064 $
124 1389 فدراسيون روسيه 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 9,200 398,908,620 Rls. 38,053 $
125 1389 فدراسيون روسيه 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 79,694 393,255,756 Rls. 38,099 $
126 1389 فدراسيون روسيه 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 23,200 378,486,436 Rls. 36,474 $
127 1389 فدراسيون روسيه 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 26,176 378,256,139 Rls. 36,729 $
128 1389 فدراسيون روسيه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 36,373 377,615,402 Rls. 36,258 $
129 1389 فدراسيون روسيه 85407100 ماگنترون ها 95 373,730,556 Rls. 37,047 $
130 1389 فدراسيون روسيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 28,710 362,605,572 Rls. 35,161 $
131 1389 فدراسيون روسيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 7,000 360,289,700 Rls. 34,875 $
132 1389 فدراسيون روسيه 29151200 ا ملاح ا سيدفرميک 40,000 358,386,537 Rls. 35,219 $
133 1389 فدراسيون روسيه 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 180 334,376,511 Rls. 32,715 $
134 1389 فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 82,410 324,298,043 Rls. 31,326 $
135 1389 فدراسيون روسيه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,080 322,338,064 Rls. 31,036 $
136 1389 فدراسيون روسيه 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 22,100 302,682,473 Rls. 28,874 $
137 1389 فدراسيون روسيه 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 9,600 300,490,653 Rls. 28,939 $
138 1389 فدراسيون روسيه 39121100 ا ستات هاي سلولزنرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 37,800 289,814,128 Rls. 27,869 $
139 1389 فدراسيون روسيه 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 48,000 259,257,047 Rls. 25,988 $
140 1389 فدراسيون روسيه 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 128 255,262,760 Rls. 24,633 $
141 1389 فدراسيون روسيه 84411000 ماشينهاي برش 4,800 255,221,296 Rls. 24,626 $
142 1389 فدراسيون روسيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4 246,059,434 Rls. 23,811 $
143 1389 فدراسيون روسيه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,020 237,599,085 Rls. 23,115 $
144 1389 فدراسيون روسيه 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 22,200 236,219,056 Rls. 22,925 $
145 1389 فدراسيون روسيه 72024910 فروکروم دا را ي وزن کمترا ز05/0درصد كربن 3,000 234,986,990 Rls. 22,614 $
146 1389 فدراسيون روسيه 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 41,988 232,666,225 Rls. 22,421 $
147 1389 فدراسيون روسيه 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 7,870 232,412,773 Rls. 22,498 $
148 1389 فدراسيون روسيه 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 915 228,290,250 Rls. 22,884 $
149 1389 فدراسيون روسيه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 11,178 214,635,411 Rls. 20,740 $
150 1389 فدراسيون روسيه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,604 213,564,862 Rls. 20,602 $
151 1389 فدراسيون روسيه 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 1,020 211,278,957 Rls. 20,329 $
152 1389 فدراسيون روسيه 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,980 200,532,956 Rls. 19,376 $
153 1389 فدراسيون روسيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 10,000 192,347,171 Rls. 18,572 $
154 1389 فدراسيون روسيه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,693 188,668,387 Rls. 18,541 $
155 1389 فدراسيون روسيه 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,415 180,101,200 Rls. 17,474 $
156 1389 فدراسيون روسيه 84595900 ماشين هاي فرزکردن ا زنوع زا نوئي (keen-type) ،برا ي فلزا ت (غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 13,470 179,792,560 Rls. 17,328 $
157 1389 فدراسيون روسيه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 269 173,387,665 Rls. 16,715 $
158 1389 فدراسيون روسيه 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 797 169,961,580 Rls. 16,423 $
159 1389 فدراسيون روسيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 68,666 164,184,526 Rls. 15,491 $
160 1389 فدراسيون روسيه 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,590 159,123,943 Rls. 15,297 $
161 1389 فدراسيون روسيه 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 20 158,212,125 Rls. 15,075 $
162 1389 فدراسيون روسيه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 2,150 156,105,000 Rls. 15,000 $
163 1389 فدراسيون روسيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,905 155,582,205 Rls. 14,860 $
164 1389 فدراسيون روسيه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 8,150 154,303,679 Rls. 14,899 $
165 1389 فدراسيون روسيه 40121200 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 2,480 152,248,374 Rls. 14,659 $
166 1389 فدراسيون روسيه 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زساير گونه هاي گرمسيري مذکوردريادداشت 1فصل 44 43,694 152,188,657 Rls. 15,201 $
167 1389 فدراسيون روسيه 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 30,850 151,869,168 Rls. 14,924 $
168 1389 فدراسيون روسيه 28480000 فسفورها، با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي فسفورهاي آهن 4 151,660,461 Rls. 14,615 $
169 1389 فدراسيون روسيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,730 144,205,581 Rls. 13,981 $
170 1389 فدراسيون روسيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 45 143,160,756 Rls. 13,833 $
171 1389 فدراسيون روسيه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 21,920 141,395,209 Rls. 13,693 $
172 1389 فدراسيون روسيه 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 6,485 135,024,343 Rls. 13,035 $
173 1389 فدراسيون روسيه 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 1,367 125,501,322 Rls. 11,963 $
174 1389 فدراسيون روسيه 85393110 فلورسنت روشنايي به قطر تيوپ 26 ميليمتر وبيشتر 3,158 124,553,878 Rls. 11,984 $
175 1389 فدراسيون روسيه 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,100 124,341,161 Rls. 12,287 $
176 1389 فدراسيون روسيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 39,368 123,003,131 Rls. 11,869 $
177 1389 فدراسيون روسيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,502 121,464,699 Rls. 11,791 $
178 1389 فدراسيون روسيه 32091020 رنگ آستري کاتافروز ED(ا لکترودي پوزيشن )Deposition-Electro براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 140 115,930,249 Rls. 11,155 $
179 1389 فدراسيون روسيه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 2,950 113,648,305 Rls. 11,406 $
180 1389 فدراسيون روسيه 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 28 111,380,997 Rls. 10,734 $
181 1389 فدراسيون روسيه 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 826 106,674,659 Rls. 10,264 $
182 1389 فدراسيون روسيه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 228 105,078,724 Rls. 10,132 $
183 1389 فدراسيون روسيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,100 94,004,685 Rls. 9,045 $
184 1389 فدراسيون روسيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,130 93,982,726 Rls. 9,146 $
185 1389 فدراسيون روسيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 2,000 88,729,050 Rls. 8,615 $
186 1389 فدراسيون روسيه 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 9 87,022,570 Rls. 8,395 $
187 1389 فدراسيون روسيه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 267 83,994,336 Rls. 8,420 $
188 1389 فدراسيون روسيه 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,200 81,533,439 Rls. 7,839 $
189 1389 فدراسيون روسيه 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 1,490 81,256,000 Rls. 7,801 $
190 1389 فدراسيون روسيه 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 480 78,201,562 Rls. 7,538 $
191 1389 فدراسيون روسيه 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, که درجاي ديگري مذکورنباشد. 80 73,378,351 Rls. 7,355 $
192 1389 فدراسيون روسيه 40116210 لاستيک نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 5,400 73,199,537 Rls. 7,256 $
193 1389 فدراسيون روسيه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,395 71,305,993 Rls. 6,872 $
194 1389 فدراسيون روسيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 70,013,929 Rls. 6,940 $
195 1389 فدراسيون روسيه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,592 67,989,758 Rls. 6,537 $
196 1389 فدراسيون روسيه 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 435 64,907,916 Rls. 6,273 $
197 1389 فدراسيون روسيه 38011000 گرا فيت مصنوعي 3,000 59,491,980 Rls. 5,942 $
198 1389 فدراسيون روسيه 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,370 58,789,083 Rls. 5,678 $
199 1389 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 200 58,345,058 Rls. 5,623 $
200 1389 فدراسيون روسيه 25070010 کائولن 48,644 58,266,097 Rls. 5,622 $
201 1389 فدراسيون روسيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 8,000 57,851,415 Rls. 5,685 $
202 1389 فدراسيون روسيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,265 56,726,220 Rls. 5,505 $
203 1389 فدراسيون روسيه 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 800 56,275,643 Rls. 5,560 $
204 1389 فدراسيون روسيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 1,260 54,196,514 Rls. 5,215 $
205 1389 فدراسيون روسيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,000 51,711,466 Rls. 4,989 $
206 1389 فدراسيون روسيه 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 473 49,488,244 Rls. 4,762 $
207 1389 فدراسيون روسيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 84 43,988,409 Rls. 4,229 $
208 1389 فدراسيون روسيه 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 3,100 43,354,777 Rls. 4,170 $
209 1389 فدراسيون روسيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,747 42,186,929 Rls. 4,058 $
210 1389 فدراسيون روسيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,600 41,517,053 Rls. 4,020 $
211 1389 فدراسيون روسيه 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 2,400 40,064,476 Rls. 3,869 $
212 1389 فدراسيون روسيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 802 39,362,433 Rls. 3,819 $
213 1389 فدراسيون روسيه 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 95 37,822,617 Rls. 3,656 $
214 1389 فدراسيون روسيه 48043900 کاغذومقوا ي کرا فت (به ا ستثناءسفيدنشده )به شکل رول ياورق هرمترمربع حدا کثر150گرم 7,900 37,420,604 Rls. 3,598 $
215 1389 فدراسيون روسيه 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 21,680 34,849,229 Rls. 3,367 $
216 1389 فدراسيون روسيه 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي،يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع کمترا ز650گرم. 59 34,680,261 Rls. 3,332 $
217 1389 فدراسيون روسيه 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 760 33,704,629 Rls. 3,260 $
218 1389 فدراسيون روسيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,013 33,101,597 Rls. 3,178 $
219 1389 فدراسيون روسيه 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 90 30,091,774 Rls. 2,903 $
220 1389 فدراسيون روسيه 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 138 29,517,623 Rls. 2,825 $
221 1389 فدراسيون روسيه 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,500 27,333,613 Rls. 2,638 $
222 1389 فدراسيون روسيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 850 26,462,957 Rls. 2,563 $
223 1389 فدراسيون روسيه 28444000 عناصر وايزوتوپها وترکيبات راديواکتيو غير از آنهايي که مشمول شماره هاي فرعي 284410 ، 284420 يا 284430 مي شوند؛ آلياژها ، ديسپرسيون ها (همچنين سرمت ها ) محصولات سراميکي ومخلوطهاي داراي اين عناصر ، ايزوتوپ ها يا ترکيبات آنها؛ فضولات راديو اکتيو 120 25,168,000 Rls. 2,436 $
224 1389 فدراسيون روسيه 47069100 خميرمکانيکي ا زموا دا لياف سلولزي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,000 23,009,877 Rls. 2,211 $
225 1389 فدراسيون روسيه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 167 22,263,914 Rls. 2,162 $
226 1389 فدراسيون روسيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 110 21,544,654 Rls. 2,074 $
227 1389 فدراسيون روسيه 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 855 21,447,078 Rls. 2,074 $
228 1389 فدراسيون روسيه 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 250 20,982,225 Rls. 2,018 $
229 1389 فدراسيون روسيه 87085019 محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 2,000 20,936,160 Rls. 2,010 $
230 1389 فدراسيون روسيه 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 977 20,472,400 Rls. 1,973 $
231 1389 فدراسيون روسيه 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 163 18,821,980 Rls. 1,811 $
232 1389 فدراسيون روسيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,200 18,743,049 Rls. 1,809 $
233 1389 فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 4 17,044,750 Rls. 1,653 $
234 1389 فدراسيون روسيه 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 400 15,899,452 Rls. 1,522 $
235 1389 فدراسيون روسيه 85340000 مدا رهاي چاپي 33 15,898,500 Rls. 1,500 $
236 1389 فدراسيون روسيه 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 170 15,665,668 Rls. 1,530 $
237 1389 فدراسيون روسيه 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 80 15,388,953 Rls. 1,483 $
238 1389 فدراسيون روسيه 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 40 14,118,593 Rls. 1,387 $
239 1389 فدراسيون روسيه 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 10 13,672,242 Rls. 1,309 $
240 1389 فدراسيون روسيه 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 250 13,018,519 Rls. 1,256 $
241 1389 فدراسيون روسيه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 21 12,131,943 Rls. 1,171 $
242 1389 فدراسيون روسيه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 40 11,110,145 Rls. 1,092 $
243 1389 فدراسيون روسيه 84133010 پمپ ا نژکتور 40 10,786,869 Rls. 1,060 $
244 1389 فدراسيون روسيه 84714190 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي بايک وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذکور درجاي ديگر 6 10,505,700 Rls. 1,020 $
245 1389 فدراسيون روسيه 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 792 9,617,478 Rls. 929 $
246 1389 فدراسيون روسيه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 25 9,440,985 Rls. 928 $
247 1389 فدراسيون روسيه 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 400 8,428,332 Rls. 804 $
248 1389 فدراسيون روسيه 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات را هسازي و کشاورزي 70 8,334,079 Rls. 802 $
249 1389 فدراسيون روسيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 26 8,305,219 Rls. 799 $
250 1389 فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 87 7,933,852 Rls. 784 $
251 1389 فدراسيون روسيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 350 7,274,190 Rls. 704 $
252 1389 فدراسيون روسيه 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 445 7,051,701 Rls. 680 $
253 1389 فدراسيون روسيه 13019000 گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي 300 6,126,143 Rls. 607 $
254 1389 فدراسيون روسيه 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 30 5,651,464 Rls. 544 $
255 1389 فدراسيون روسيه 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1 5,564,594 Rls. 533 $
256 1389 فدراسيون روسيه 53031090 کنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف کهنه کنف به استثناي كتان ، شاهدانه ورامي 240 5,490,023 Rls. 533 $
257 1389 فدراسيون روسيه 85366100 سرپيچ لامپ 60 5,354,278 Rls. 535 $
258 1389 فدراسيون روسيه 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 235 5,230,326 Rls. 506 $
259 1389 فدراسيون روسيه 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 300 3,124,445 Rls. 302 $
260 1389 فدراسيون روسيه 90173000 ميکرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 50 2,609,734 Rls. 251 $
261 1389 فدراسيون روسيه 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25 2,406,054 Rls. 232 $
مجموع کل
26,559,907,098 ريال
مجموع کل
2,575,410 دلار