آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 23,260,750 218,057,785,201 Rls. 21,128,455 $
2 1389 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 10,911,644 177,406,496,870 Rls. 17,103,582 $
3 1389 قبرس 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 12,082,043 72,748,212,721 Rls. 6,960,970 $
4 1389 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 11,553,216 71,056,501,966 Rls. 6,844,564 $
5 1389 قبرس 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,871,311 59,865,625,194 Rls. 5,769,625 $
6 1389 قبرس 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 8,872,709 50,525,368,318 Rls. 5,017,793 $
7 1389 قبرس 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 9,723,011 46,994,994,527 Rls. 4,522,149 $
8 1389 قبرس 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 2,421,403 40,805,352,710 Rls. 3,869,591 $
9 1389 قبرس 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 4,863,056 33,803,204,849 Rls. 3,278,554 $
10 1389 قبرس 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 15,013 29,308,551,219 Rls. 2,834,303 $
11 1389 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 4,016,333 26,112,924,340 Rls. 2,542,406 $
12 1389 قبرس 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 999,353 18,547,128,106 Rls. 1,828,826 $
13 1389 قبرس 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,385,120 16,095,477,790 Rls. 1,551,222 $
14 1389 قبرس 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 61,545 14,682,139,250 Rls. 1,417,813 $
15 1389 قبرس 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 1,576,600 12,710,934,958 Rls. 1,227,497 $
16 1389 قبرس 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 1,028,550 11,386,831,214 Rls. 1,098,806 $
17 1389 قبرس 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 104,580 9,784,683,015 Rls. 959,001 $
18 1389 قبرس 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 350 4,338,649,915 Rls. 420,168 $
19 1389 قبرس 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 77,000 3,988,656,016 Rls. 383,170 $
20 1389 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 61,000 3,727,000,781 Rls. 356,876 $
21 1389 قبرس 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 170,000 3,456,543,220 Rls. 336,902 $
22 1389 قبرس 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 292,482 3,281,357,193 Rls. 315,784 $
23 1389 قبرس 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 344,124 2,878,957,397 Rls. 274,821 $
24 1389 قبرس 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 38,168 2,800,574,514 Rls. 269,255 $
25 1389 قبرس 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 162,750 2,587,106,767 Rls. 249,131 $
26 1389 قبرس 21069020 ا مولسيفاير 60,000 2,314,053,971 Rls. 221,997 $
27 1389 قبرس 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 230,646 2,104,180,688 Rls. 202,077 $
28 1389 قبرس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 182,000 1,887,063,688 Rls. 183,684 $
29 1389 قبرس 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 200,200 1,709,814,723 Rls. 164,084 $
30 1389 قبرس 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 31,800 1,530,805,725 Rls. 151,966 $
31 1389 قبرس 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 73,413 1,525,500,000 Rls. 146,535 $
32 1389 قبرس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 331 1,326,767,132 Rls. 128,017 $
33 1389 قبرس 35022000 آلبومين شير,ا زجمله کنسانتره هاي دو يا چند پروتئين آب پنير( لاکتوسرم) 24,000 1,165,374,090 Rls. 112,974 $
34 1389 قبرس 31052000 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز کننده ا زت , فسفر و پتاسيم 38,040 1,099,189,337 Rls. 107,343 $
35 1389 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 3,468 1,048,413,053 Rls. 101,187 $
36 1389 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 1,455 1,025,769,038 Rls. 99,693 $
37 1389 قبرس 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 574 885,242,693 Rls. 86,214 $
38 1389 قبرس 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,591 759,717,909 Rls. 73,041 $
39 1389 قبرس 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,125 651,768,200 Rls. 62,574 $
40 1389 قبرس 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 51,178 579,323,739 Rls. 55,898 $
41 1389 قبرس 84672920 دستگاه سنگ زني دستي مجهز به موتوربرقي 6,775 544,002,161 Rls. 52,207 $
42 1389 قبرس 28421000 سيليکات هاي مضاعف يا كمپلكس ازجمله آلومينو سيليكات باساخت شيميايي مشخص ياغير مشخص . 100,000 543,857,148 Rls. 51,312 $
43 1389 قبرس 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,400 540,086,404 Rls. 52,052 $
44 1389 قبرس 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,333 462,626,937 Rls. 44,131 $
45 1389 قبرس 30049030 مكمل هاي دارويي 100,000 449,916,781 Rls. 43,265 $
46 1389 قبرس 85340000 مدا رهاي چاپي 40 430,285,092 Rls. 42,653 $
47 1389 قبرس 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 1,663 405,644,944 Rls. 39,001 $
48 1389 قبرس 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 2,632 387,308,508 Rls. 37,324 $
49 1389 قبرس 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 2,100 376,487,800 Rls. 36,246 $
50 1389 قبرس 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 23,986 372,410,129 Rls. 36,230 $
51 1389 قبرس 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 25,000 350,173,454 Rls. 35,102 $
52 1389 قبرس 30043110 دا روهاي داراي هورمونها ياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك حاوي انسولين داراي توليد داخلي مشابه 155 342,559,592 Rls. 32,961 $
53 1389 قبرس 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 2,309 291,433,242 Rls. 28,432 $
54 1389 قبرس 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 22,000 287,798,808 Rls. 27,668 $
55 1389 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,100 276,738,307 Rls. 26,633 $
56 1389 قبرس 63079010 ماسک مخصوص جرا حان 7,008 267,644,909 Rls. 25,824 $
57 1389 قبرس 39121100 ا ستات هاي سلولزنرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي 19,269 255,075,199 Rls. 24,581 $
58 1389 قبرس 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا کتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذکور 21,600 241,223,171 Rls. 23,250 $
59 1389 قبرس 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 80 206,245,397 Rls. 19,837 $
60 1389 قبرس 70179020 لوله خونگيرغيراز 70172020و70171020 3,395 196,429,758 Rls. 19,073 $
61 1389 قبرس 30033910 ساير داروهاي هورمون دار فاقد انسولين كه حاوي انتي بيوتيك نبوده دا را ي توليد دا خلي مشابه 75 165,278,371 Rls. 15,994 $
62 1389 قبرس 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 85 158,380,117 Rls. 15,230 $
63 1389 قبرس 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 2,000 150,320,664 Rls. 14,472 $
64 1389 قبرس 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 10,137 143,442,791 Rls. 13,791 $
65 1389 قبرس 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 1,967 140,732,776 Rls. 13,541 $
66 1389 قبرس 21069040 ژل کيک 10,000 133,286,535 Rls. 12,825 $
67 1389 قبرس 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,507 131,453,920 Rls. 12,685 $
68 1389 قبرس 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 695 128,866,426 Rls. 12,313 $
69 1389 قبرس 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 522 118,181,366 Rls. 11,484 $
70 1389 قبرس 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 3,000 115,062,733 Rls. 11,040 $
71 1389 قبرس 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 145 105,211,490 Rls. 10,140 $
72 1389 قبرس 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک 350 103,155,184 Rls. 9,925 $
73 1389 قبرس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 785 96,451,308 Rls. 9,281 $
74 1389 قبرس 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 50,000 94,001,216 Rls. 9,389 $
75 1389 قبرس 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 435 92,010,103 Rls. 8,869 $
76 1389 قبرس 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 96 86,817,528 Rls. 8,367 $
77 1389 قبرس 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 195 74,842,128 Rls. 7,220 $
78 1389 قبرس 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 478 68,440,035 Rls. 6,566 $
79 1389 قبرس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 330 67,695,263 Rls. 6,505 $
80 1389 قبرس 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,480 66,838,022 Rls. 6,415 $
81 1389 قبرس 70172090 سايرشيشه آلات برا يآزمايشگاه بهدا شت غير مدرج از شيشه ضريب ا نبساط خطي 0.000005 هركلوين غيرمذکوردرجاي ديگر 1,985 57,495,264 Rls. 5,548 $
82 1389 قبرس 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 2,351 42,903,892 Rls. 4,239 $
83 1389 قبرس 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 202 42,620,114 Rls. 4,225 $
84 1389 قبرس 70172010 لوله ا زمايش, لام ولامل ولوله غير مدرج ازشيشه با ضريب انبساط خطي 000005/ 0 دماي صفرو300 درجه بركلوين 1,318 42,304,128 Rls. 4,049 $
85 1389 قبرس 29154090 سايرا سيدهاي منو- دي ياتري کلروا ستيک وا ملاح وا سترهاي آنها 346 40,215,326 Rls. 3,872 $
86 1389 قبرس 13012000 صمغ عربي طبيعي 1,000 36,134,583 Rls. 3,477 $
87 1389 قبرس 85452000 جاروبک هاي زغالي 65 34,421,438 Rls. 3,307 $
88 1389 قبرس 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,793 27,677,313 Rls. 2,661 $
89 1389 قبرس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 95 27,581,761 Rls. 2,654 $
90 1389 قبرس 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 190 25,359,526 Rls. 2,427 $
91 1389 قبرس 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 35 17,022,741 Rls. 1,624 $
92 1389 قبرس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 749 13,665,873 Rls. 1,350 $
93 1389 قبرس 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 300 13,250,269 Rls. 1,266 $
94 1389 قبرس 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 137 11,005,152 Rls. 1,069 $
95 1389 قبرس 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 10 10,340,318 Rls. 1,001 $
96 1389 قبرس 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 138 9,582,352 Rls. 927 $
97 1389 قبرس 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 13 9,139,008 Rls. 862 $
98 1389 قبرس 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 1 3,600,413 Rls. 346 $
99 1389 قبرس 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 1,924,307 Rls. 186 $
مجموع کل
966,498,701,531 ريال
مجموع کل
93,417,467 دلار