آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ليختن اشتاين 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,501,360 104,320,343,535 Rls. 10,099,434 $
2 1389 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,970,324 58,253,533,026 Rls. 5,664,510 $
3 1389 ليختن اشتاين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,513,208 17,088,719,889 Rls. 1,642,988 $
4 1389 ليختن اشتاين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 25,855 4,470,402,078 Rls. 432,129 $
5 1389 ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 16,560 2,768,220,348 Rls. 266,543 $
6 1389 ليختن اشتاين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 139,719 2,411,383,407 Rls. 231,819 $
7 1389 ليختن اشتاين 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 84,978 1,706,464,351 Rls. 170,442 $
8 1389 ليختن اشتاين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 8,384 1,186,000,000 Rls. 113,493 $
9 1389 ليختن اشتاين 29034200 دي کلرودي فلوئورمتان 11,900 1,043,727,706 Rls. 100,484 $
10 1389 ليختن اشتاين 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 27,685 815,345,885 Rls. 78,922 $
11 1389 ليختن اشتاين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 75,400 593,745,018 Rls. 57,400 $
12 1389 ليختن اشتاين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 165 459,336,050 Rls. 44,600 $
13 1389 ليختن اشتاين 90331090 سايرترموکوبل هابجزترموکوبل يکبارمصرف برا ي ترمومتر 35 173,120,448 Rls. 16,683 $
14 1389 ليختن اشتاين 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 700 145,704,196 Rls. 14,029 $
15 1389 ليختن اشتاين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 32 135,644,551 Rls. 13,148 $
16 1389 ليختن اشتاين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 1,049 130,007,852 Rls. 12,607 $
17 1389 ليختن اشتاين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 420 117,744,391 Rls. 11,433 $
18 1389 ليختن اشتاين 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,335 89,394,410 Rls. 8,434 $
19 1389 ليختن اشتاين 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 25 59,653,552 Rls. 5,749 $
20 1389 ليختن اشتاين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 13 58,150,982 Rls. 5,590 $
21 1389 ليختن اشتاين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 19 32,039,792 Rls. 3,100 $
22 1389 ليختن اشتاين 85340000 مدا رهاي چاپي 30 12,350,063 Rls. 1,196 $
23 1389 ليختن اشتاين 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 45 5,914,886 Rls. 573 $
مجموع کل
196,076,946,417 ريال
مجموع کل
18,995,306 دلار