آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 179,974,103 672,147,318,366 Rls. 65,085,259 $
2 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 101,187,607 580,998,801,429 Rls. 56,282,968 $
3 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 56,341,465 303,586,104,957 Rls. 29,478,135 $
4 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 38,205,853 223,024,155,751 Rls. 21,475,831 $
5 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 18,720,206 108,942,063,047 Rls. 10,672,832 $
6 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 17,066,205 100,894,886,332 Rls. 9,926,523 $
7 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,593,570 80,134,781,084 Rls. 7,753,477 $
8 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 9,211,596 71,158,561,697 Rls. 6,946,092 $
9 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 9,877,220 61,342,518,278 Rls. 5,989,582 $
10 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,632,600 46,068,579,815 Rls. 4,453,642 $
11 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 6,160,262 37,438,459,396 Rls. 3,635,116 $
12 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 6,569,910 37,133,720,283 Rls. 3,582,251 $
13 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,172,946 35,539,202,499 Rls. 3,458,036 $
14 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,517,025 32,042,401,484 Rls. 3,180,489 $
15 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,545,254 31,729,677,240 Rls. 3,060,953 $
16 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 4,777,960 29,641,021,702 Rls. 2,858,543 $
17 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,839,620 29,433,989,790 Rls. 2,865,833 $
18 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,105,740 29,316,751,032 Rls. 2,825,908 $
19 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 3,759,665 27,622,216,741 Rls. 2,657,851 $
20 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,782,252 25,894,723,516 Rls. 2,558,800 $
21 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 2,703,710 20,957,678,319 Rls. 2,009,596 $
22 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 3,323,592 18,729,998,470 Rls. 1,833,129 $
23 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 2,308,400 16,399,452,496 Rls. 1,581,268 $
24 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,317,262 15,511,239,986 Rls. 1,503,350 $
25 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 2,303,547 12,668,437,700 Rls. 1,249,993 $
26 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,237,200 11,929,251,569 Rls. 1,188,814 $
27 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 31042000 کلرور پتاسيم 3,506,010 11,714,389,011 Rls. 1,131,953 $
28 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 237,710 6,005,806,169 Rls. 588,631 $
29 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 3,013,860 5,925,277,507 Rls. 591,992 $
30 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,040,000 5,570,604,654 Rls. 542,250 $
31 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 853,880 4,860,188,181 Rls. 477,397 $
32 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 500,986 4,180,749,061 Rls. 404,004 $
33 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 28413000 دي کرومات سديم 240,000 4,155,997,404 Rls. 402,804 $
34 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 506,730 3,802,752,444 Rls. 385,440 $
35 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 5,800 3,179,505,490 Rls. 305,369 $
36 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 444,571 3,119,637,078 Rls. 307,184 $
37 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 616,596 3,104,910,209 Rls. 298,953 $
38 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44041000 ترکه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 930,030 2,996,443,449 Rls. 287,683 $
39 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 403,460 2,841,747,109 Rls. 283,834 $
40 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 362,960 2,579,904,453 Rls. 257,681 $
41 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 10082000 ارزن 599,000 2,515,616,706 Rls. 240,798 $
42 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 451,210 2,407,904,726 Rls. 240,790 $
43 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شکر (باستثناي نيشکر) 1,826,100 1,716,288,860 Rls. 165,505 $
44 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 1,620 1,697,978,542 Rls. 166,420 $
45 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 311,440 1,664,531,379 Rls. 165,592 $
46 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 118,902 1,525,892,839 Rls. 147,121 $
47 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 434,869 1,489,953,138 Rls. 143,318 $
48 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 31,881 1,300,274,025 Rls. 130,340 $
49 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 89,400 1,173,472,349 Rls. 112,758 $
50 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 81,800 1,029,444,939 Rls. 99,473 $
51 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 120,840 782,011,573 Rls. 75,564 $
52 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44129400 تخته چند لا ،تخته مورق وتخته زهوار بالايه هاي به ضخامت بيش از6ميلمتر . 149,247 739,780,028 Rls. 73,484 $
53 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 8,343 529,954,582 Rls. 51,026 $
54 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 100,540 506,043,823 Rls. 50,423 $
55 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 57,000 483,482,037 Rls. 46,641 $
56 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84138120 تملبه هاي تزريقي 480 407,993,910 Rls. 39,988 $
57 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 65,000 378,546,379 Rls. 37,719 $
58 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50,270 267,814,776 Rls. 26,704 $
59 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,113 266,829,881 Rls. 25,673 $
60 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 37,900 226,986,757 Rls. 21,901 $
61 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44111490 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 50,270 186,368,096 Rls. 17,925 $
62 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 67,300 167,244,517 Rls. 16,137 $
63 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 43,902 137,729,302 Rls. 13,567 $
64 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44013000 خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 64,411 107,342,941 Rls. 10,357 $
65 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 2,029 84,353,367 Rls. 8,155 $
66 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 39,930 81,555,087 Rls. 7,825 $
67 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,040 68,578,635 Rls. 6,563 $
68 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,400 62,754,210 Rls. 6,030 $
69 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره کاج 15,469 56,107,927 Rls. 5,361 $
70 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 7,015 46,866,668 Rls. 4,523 $
71 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 475 40,465,981 Rls. 3,872 $
72 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 645 26,022,344 Rls. 2,593 $
73 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 6,639 23,184,003 Rls. 2,237 $
74 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 204 20,328,089 Rls. 1,945 $
75 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 53039000 آخال وضايعات كنف وساير الياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات غيرمذكور درجاي ديگر از جمله آخال نخ والياف پس مانده آن 462 19,511,607 Rls. 1,880 $
76 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمرکز 2,130 16,447,654 Rls. 1,583 $
77 1389 منطقه ازاد بندرانزلي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 140 2,915,791 Rls. 282 $
مجموع کل
2,746,582,482,666 ريال
مجموع کل
266,551,521 دلار