آمار کل " واردات از" کشور "مکزيک" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 مکزيک 84821000 بلبرينگ. 60,979 14,305,528,999 Rls. 1,388,445 $
2 1389 مکزيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 924 4,699,301,972 Rls. 453,360 $
3 1389 مکزيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,201 2,992,409,333 Rls. 298,164 $
4 1389 مکزيک 72021930 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصدوزني کربن صورت پودرزيريك ميلي متر 144,000 2,623,154,205 Rls. 258,420 $
5 1389 مکزيک 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 6,055 1,574,761,540 Rls. 148,576 $
6 1389 مکزيک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 64,209 1,509,614,135 Rls. 145,495 $
7 1389 مکزيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 550 1,267,499,153 Rls. 122,073 $
8 1389 مکزيک 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 270 1,103,431,964 Rls. 106,635 $
9 1389 مکزيک 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 10,498 787,273,498 Rls. 76,140 $
10 1389 مکزيک 29322900 سايرلاکتون ها ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 200 729,993,798 Rls. 70,212 $
11 1389 مکزيک 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 15,770 665,546,194 Rls. 64,502 $
12 1389 مکزيک 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 160 626,855,766 Rls. 60,501 $
13 1389 مکزيک 90322000 مانوستات 11,000 527,195,160 Rls. 50,706 $
14 1389 مکزيک 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 8,175 492,251,221 Rls. 48,185 $
15 1389 مکزيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 15,600 479,468,756 Rls. 46,160 $
16 1389 مکزيک 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 100 405,730,591 Rls. 39,365 $
17 1389 مکزيک 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,498 201,662,690 Rls. 19,027 $
18 1389 مکزيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,567 131,916,117 Rls. 12,685 $
19 1389 مکزيک 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 25 100,834,671 Rls. 10,047 $
20 1389 مکزيک 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 60 87,708,033 Rls. 8,510 $
21 1389 مکزيک 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 270 70,386,415 Rls. 6,811 $
22 1389 مکزيک 90321000 ترموستات 500 67,931,467 Rls. 6,533 $
23 1389 مکزيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 610 55,714,830 Rls. 5,369 $
24 1389 مکزيک 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 116 53,532,997 Rls. 5,137 $
25 1389 مکزيک 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 60 52,275,261 Rls. 5,002 $
26 1389 مکزيک 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,150 41,283,865 Rls. 3,969 $
27 1389 مکزيک 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 7 38,654,656 Rls. 3,799 $
28 1389 مکزيک 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 5 38,357,910 Rls. 3,680 $
29 1389 مکزيک 10011090 گندم سخت به غيراز گندم دامي . 35,100 35,200,066 Rls. 3,450 $
30 1389 مکزيک 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 910 34,279,300 Rls. 3,295 $
31 1389 مکزيک 84512100 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم شستني خشک 635 21,984,080 Rls. 2,113 $
32 1389 مکزيک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 220 18,206,636 Rls. 1,814 $
33 1389 مکزيک 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 30 17,693,900 Rls. 1,707 $
34 1389 مکزيک 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 60 16,692,396 Rls. 1,602 $
35 1389 مکزيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 80 13,279,665 Rls. 1,283 $
36 1389 مکزيک 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 276 10,397,110 Rls. 999 $
37 1389 مکزيک 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 256 8,696,478 Rls. 872 $
38 1389 مکزيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 298 7,557,459 Rls. 729 $
39 1389 مکزيک 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 48 6,877,356 Rls. 660 $
40 1389 مکزيک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 96 893,062 Rls. 86 $
مجموع کل
35,922,032,704 ريال
مجموع کل
3,486,119 دلار