آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 هلند 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 3,000 867,645,190 Rls. 83,779 $
202 1389 هلند 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 17,444 864,503,397 Rls. 83,750 $
203 1389 هلند 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 973 855,519,515 Rls. 82,973 $
204 1389 هلند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 10,632 845,885,040 Rls. 84,529 $
205 1389 هلند 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,500 835,480,499 Rls. 84,683 $
206 1389 هلند 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 63,613 834,801,922 Rls. 80,624 $
207 1389 هلند 85309000 ا جزا ء و قطعات تجهيزا ت برقي علامت دا دن برا ي را ه آهن و غيره , مشمول رديف 8530 565 824,673,634 Rls. 78,795 $
208 1389 هلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,207 824,009,761 Rls. 79,512 $
209 1389 هلند 34029020 پاك كننده هاي صنعتي . 23,429 811,405,923 Rls. 80,499 $
210 1389 هلند 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 4,000 807,839,812 Rls. 77,062 $
211 1389 هلند 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 1,200 805,203,222 Rls. 77,790 $
212 1389 هلند 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,146 801,473,107 Rls. 77,091 $
213 1389 هلند 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 19,600 783,706,714 Rls. 75,610 $
214 1389 هلند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,801 776,954,642 Rls. 77,187 $
215 1389 هلند 90279010 ميکروتوم 220 770,554,760 Rls. 73,952 $
216 1389 هلند 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 4,722 768,433,413 Rls. 74,042 $
217 1389 هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 615 764,998,195 Rls. 74,483 $
218 1389 هلند 76061290 --- سايراز آلياژهاي آلومينيوم به غير از اندود شده با آلومينيوم سيليس 8,284 749,358,380 Rls. 73,318 $
219 1389 هلند 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 10,717 747,647,212 Rls. 72,535 $
220 1389 هلند 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,327 738,070,970 Rls. 70,919 $
221 1389 هلند 29032900 مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن 320 724,041,396 Rls. 72,317 $
222 1389 هلند 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 16,703 719,650,964 Rls. 69,724 $
223 1389 هلند 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 793 708,895,615 Rls. 68,185 $
224 1389 هلند 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 24,500 701,000,000 Rls. 69,368 $
225 1389 هلند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 62,600 696,948,800 Rls. 67,303 $
226 1389 هلند 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 22,240 696,680,113 Rls. 67,389 $
227 1389 هلند 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 426 696,296,189 Rls. 67,180 $
228 1389 هلند 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 51,840 686,501,552 Rls. 65,860 $
229 1389 هلند 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 31,950 683,486,542 Rls. 68,724 $
230 1389 هلند 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 14,080 683,381,001 Rls. 65,716 $
231 1389 هلند 30049030 مكمل هاي دارويي 78,000 680,089,714 Rls. 65,099 $
232 1389 هلند 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 34,360 679,000,000 Rls. 65,705 $
233 1389 هلند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 3,618 668,671,516 Rls. 66,274 $
234 1389 هلند 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 9,971 667,463,407 Rls. 64,482 $
235 1389 هلند 29332100 هيدا نتوئين و مشتقات آن 1,200 665,724,473 Rls. 64,315 $
236 1389 هلند 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 1,836 656,744,857 Rls. 63,219 $
237 1389 هلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 8,302 654,984,527 Rls. 63,280 $
238 1389 هلند 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 90,000 645,640,864 Rls. 63,138 $
239 1389 هلند 06012000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاکي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال نموياگل دا دن گياه ياريشه كاسني 20,369 644,631,387 Rls. 63,901 $
240 1389 هلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 18,428 643,708,416 Rls. 61,970 $
241 1389 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 19,465 642,599,297 Rls. 63,492 $
242 1389 هلند 28273100 کلرورها ازمنيزيم 160,000 641,167,237 Rls. 61,531 $
243 1389 هلند 11081300 فکول سيب زميني 77,500 637,097,763 Rls. 61,118 $
244 1389 هلند 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 50,800 632,307,820 Rls. 60,840 $
245 1389 هلند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 75,560 628,800,000 Rls. 60,966 $
246 1389 هلند 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 928 626,200,000 Rls. 60,142 $
247 1389 هلند 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 2,358 625,148,192 Rls. 59,986 $
248 1389 هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 10,544 625,087,866 Rls. 59,629 $
249 1389 هلند 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لکل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها. 2,025 624,726,709 Rls. 61,555 $
250 1389 هلند 15151900 روغن تخم کتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 38,700 621,390,772 Rls. 61,366 $
251 1389 هلند 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,017 621,193,661 Rls. 59,580 $
252 1389 هلند 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 26 614,685,586 Rls. 59,099 $
253 1389 هلند 29142200 سيکلوهگزا نون و متيل سيکلو هگزا نون ها 30,400 613,732,087 Rls. 59,001 $
254 1389 هلند 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 40,042 610,943,617 Rls. 60,108 $
255 1389 هلند 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 359 609,454,988 Rls. 58,863 $
256 1389 هلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 40,000 609,417,980 Rls. 59,729 $
257 1389 هلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 16,032 603,900,943 Rls. 57,953 $
258 1389 هلند 34029040 مواد تعاون نساجي 18,000 599,148,790 Rls. 57,522 $
259 1389 هلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,180 594,433,220 Rls. 57,207 $
260 1389 هلند 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول, برا ي ا شعه ا يکس عکسبردا ري نشده ،حساس شده 345 589,886,550 Rls. 56,341 $
261 1389 هلند 81041100 منيزيم بصورت کارنشده, باخلوص حداقل 99.8درصد . 20,918 586,888,117 Rls. 58,177 $
262 1389 هلند 31029000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،ا زوته همچنين مخلوط آنها که در جاي ديگري مذکور نباشد 98,000 585,136,477 Rls. 56,639 $
263 1389 هلند 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 2,313 577,729,680 Rls. 55,788 $
264 1389 هلند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 10,200 566,627,368 Rls. 54,615 $
265 1389 هلند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 137 566,045,255 Rls. 54,511 $
266 1389 هلند 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 4,000 565,412,000 Rls. 54,624 $
267 1389 هلند 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,050 562,475,295 Rls. 55,128 $
268 1389 هلند 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10,600 561,516,006 Rls. 55,916 $
269 1389 هلند 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 42 557,460,000 Rls. 54,101 $
270 1389 هلند 29025000 ا ستيرن 34,400 548,000,000 Rls. 52,875 $
271 1389 هلند 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت کلسيم و نيترا ت آمونيوم 98,000 547,230,138 Rls. 52,779 $
272 1389 هلند 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 488 544,511,217 Rls. 53,509 $
273 1389 هلند 28258000 ا کسيدهاي ا نتيموا ن 5,000 543,375,000 Rls. 52,233 $
274 1389 هلند 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 54,111 542,921,638 Rls. 52,320 $
275 1389 هلند 48139000 کاغذسيگارکه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 15,516 539,313,006 Rls. 53,649 $
276 1389 هلند 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 110 535,630,942 Rls. 51,890 $
277 1389 هلند 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 5,000 534,858,987 Rls. 53,615 $
278 1389 هلند 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 327 530,554,777 Rls. 51,192 $
279 1389 هلند 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 1,678 526,944,135 Rls. 50,582 $
280 1389 هلند 27075000 ساير مخلوط هيدروکربورهاي بودا ر (Aromatic)كه دردرجه 250سانتيگراد طبق روش astmd86 بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 33,474 523,344,524 Rls. 50,167 $
281 1389 هلند 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 9,250 522,799,929 Rls. 50,688 $
282 1389 هلند 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 3,110 517,703,767 Rls. 50,267 $
283 1389 هلند 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 1,701 516,541,836 Rls. 49,836 $
284 1389 هلند 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 535 514,900,000 Rls. 50,092 $
285 1389 هلند 69010010 آجرهاي سراميكي با وزن بيش ا ز 650کيلوگرم بر متر مکعب ازارد فسيل سيليسي ياازخاكهاي سيليسي همانند 52,414 511,793,891 Rls. 49,118 $
286 1389 هلند 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,445 511,261,287 Rls. 50,943 $
287 1389 هلند 31054000 دي هيدروژنوا ورتوفسفات آمونيوم (فسفات منوآمونيك ) حتي بصورت مخلوط باهيدروژنوا ورتوفسفات دي آمونيك . 82,335 510,410,248 Rls. 49,406 $
288 1389 هلند 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 23,686 504,808,284 Rls. 48,876 $
289 1389 هلند 30023040 واكسن برونشيت براي دامپزشكي 235 504,673,293 Rls. 49,864 $
290 1389 هلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 16,000 500,414,311 Rls. 48,043 $
291 1389 هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,150 499,038,216 Rls. 48,126 $
292 1389 هلند 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 25,672 496,856,326 Rls. 47,473 $
293 1389 هلند 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 7,680 492,389,049 Rls. 47,359 $
294 1389 هلند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 13,650 491,040,549 Rls. 48,596 $
295 1389 هلند 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 217 490,660,320 Rls. 47,292 $
296 1389 هلند 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور گاز 131 488,701,774 Rls. 47,381 $
297 1389 هلند 29032200 تري کلرو ا تيلن 30,160 487,486,168 Rls. 46,908 $
298 1389 هلند 58012200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, قطع شده, را ه را ه (مخمل کبريتيCorduroy)ا زپنبه. 200 482,993,604 Rls. 46,738 $
299 1389 هلند 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 234 482,607,444 Rls. 46,202 $
300 1389 هلند 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 1,209 480,515,950 Rls. 46,306 $
301 1389 هلند 01019090 سايرا سب ا لاغ قاطر وا ستر زنده به جز مولد نژاد خاص واسب براي مسابقه . 6,100 478,387,906 Rls. 46,101 $
302 1389 هلند 27101930 گريس 7,650 478,267,334 Rls. 45,879 $
303 1389 هلند 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 10,037 477,785,219 Rls. 46,507 $
304 1389 هلند 41041100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 19,122 476,954,740 Rls. 48,343 $
305 1389 هلند 35069100 چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 6,742 476,436,975 Rls. 46,349 $
306 1389 هلند 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 7,260 474,223,534 Rls. 45,521 $
307 1389 هلند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 4,980 472,652,726 Rls. 45,318 $
308 1389 هلند 35061000 محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 3,556 471,533,843 Rls. 45,709 $
309 1389 هلند 40025100 لاتکس کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين 46,150 470,781,543 Rls. 45,625 $
310 1389 هلند 29061100 مانتول (Menthol) 1,850 463,800,724 Rls. 44,693 $
311 1389 هلند 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 495 459,141,804 Rls. 43,926 $
312 1389 هلند 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14,371 457,290,255 Rls. 43,965 $
313 1389 هلند 90079200 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي پروژکتور 700 449,501,777 Rls. 43,426 $
314 1389 هلند 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 726 444,883,891 Rls. 43,027 $
315 1389 هلند 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 26,027 442,927,983 Rls. 42,612 $
316 1389 هلند 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 6,134 441,234,954 Rls. 42,669 $
317 1389 هلند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 50,080 441,049,353 Rls. 42,556 $
318 1389 هلند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 15,590 440,778,894 Rls. 42,446 $
319 1389 هلند 48119000 ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر 66,297 438,605,472 Rls. 43,963 $
320 1389 هلند 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 24,000 434,573,325 Rls. 41,879 $
321 1389 هلند 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 31,844 434,338,017 Rls. 41,820 $
322 1389 هلند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 25,000 431,742,900 Rls. 41,606 $
323 1389 هلند 27030010 پيت ماس 293,275 429,230,716 Rls. 41,267 $
324 1389 هلند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 27,000 427,562,330 Rls. 41,592 $
325 1389 هلند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودکاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 340 420,860,393 Rls. 40,253 $
326 1389 هلند 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 284 420,758,111 Rls. 40,343 $
327 1389 هلند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 650 420,653,300 Rls. 40,783 $
328 1389 هلند 29171200 ا سيدآدي پيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 16,000 419,303,748 Rls. 40,462 $
329 1389 هلند 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 494 418,887,199 Rls. 40,594 $
330 1389 هلند 38140000 حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 5,001 417,033,071 Rls. 40,401 $
331 1389 هلند 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 114 410,014,918 Rls. 39,811 $
332 1389 هلند 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 559 408,399,045 Rls. 39,270 $
333 1389 هلند 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 71,300 406,874,160 Rls. 39,003 $
334 1389 هلند 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,592 405,810,000 Rls. 38,288 $
335 1389 هلند 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 12,310 405,262,530 Rls. 38,908 $
336 1389 هلند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 205 403,155,852 Rls. 38,817 $
337 1389 هلند 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 4,662 402,821,896 Rls. 38,673 $
338 1389 هلند 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 8,200 401,000,000 Rls. 38,906 $
339 1389 هلند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 52,740 395,477,758 Rls. 38,159 $
340 1389 هلند 54049000 نوا ر Stripوا شکال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيک كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 9,319 394,517,176 Rls. 39,310 $
341 1389 هلند 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 8,040 392,928,570 Rls. 39,152 $
342 1389 هلند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,269 390,602,359 Rls. 37,657 $
343 1389 هلند 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليکه ا ز200متربيشترنباشد 6,750 388,900,990 Rls. 37,143 $
344 1389 هلند 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 2,151 386,906,142 Rls. 37,497 $
345 1389 هلند 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 250 384,779,244 Rls. 38,478 $
346 1389 هلند 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 4,491 382,372,062 Rls. 36,894 $
347 1389 هلند 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 219,850 381,057,086 Rls. 37,481 $
348 1389 هلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 14,737 380,824,892 Rls. 36,770 $
349 1389 هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,680 370,144,129 Rls. 35,683 $
350 1389 هلند 84433210 چاپگر خطي ، سوزني 132 ستوني به بالا ، كاغذ پيوسته با سرعت بالاي 600cps 901 369,349,627 Rls. 35,720 $
351 1389 هلند 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 1,590 368,524,853 Rls. 35,529 $
352 1389 هلند 85044060 ا نوا ع UPS 5,550 368,046,477 Rls. 35,420 $
353 1389 هلند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,300 367,242,075 Rls. 35,302 $
354 1389 هلند 90151000 مسافت ياب ها 96 366,497,832 Rls. 35,025 $
355 1389 هلند 73041900 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ,غيرازفولاد زنگ نزن . 15,711 365,948,339 Rls. 35,181 $
356 1389 هلند 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )از آلومينيوم، غيرممزوج، به ضخامت بيش از 0.2 ميليمتر 9,112 365,180,185 Rls. 35,245 $
357 1389 هلند 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 43,182 361,569,473 Rls. 34,708 $
358 1389 هلند 85115000 ژنرا تورها ,که درجاي ديگر مذکورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 2,000 359,667,332 Rls. 34,593 $
359 1389 هلند 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 524 358,759,003 Rls. 34,443 $
360 1389 هلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 115 358,284,311 Rls. 34,221 $
361 1389 هلند 28209000 سايرا کسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا کسيدمنگنز) 40,000 347,895,300 Rls. 33,646 $
362 1389 هلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,249 347,569,989 Rls. 33,571 $
363 1389 هلند 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 5,940 343,939,258 Rls. 33,112 $
364 1389 هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 11,000 343,937,092 Rls. 33,074 $
365 1389 هلند 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 3,850 342,505,845 Rls. 32,943 $
366 1389 هلند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 428 341,185,763 Rls. 33,152 $
367 1389 هلند 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 3,017 340,600,000 Rls. 32,873 $
368 1389 هلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 11,400 339,072,327 Rls. 32,345 $
369 1389 هلند 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 75,000 338,139,184 Rls. 33,693 $
370 1389 هلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,652 337,830,526 Rls. 32,307 $
371 1389 هلند 29181100 ا سيدلاکتيک , ا ملاح و ا سترهاي آن 7,200 336,815,675 Rls. 32,481 $
372 1389 هلند 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 845 335,153,666 Rls. 32,296 $
373 1389 هلند 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,317 334,529,431 Rls. 32,444 $
374 1389 هلند 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 3,433 331,700,898 Rls. 32,824 $
375 1389 هلند 06022000 درخت, بوته , درختچه هاي خودرو حتي پيوند زده , ا ز نوعي که محصول آنها ميوه خورا کي ا ست 1,980 328,984,663 Rls. 31,801 $
376 1389 هلند 21061010 موا د پروتئيني تکستوره 9,670 328,326,590 Rls. 32,007 $
377 1389 هلند 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 6,586 326,632,457 Rls. 31,637 $
378 1389 هلند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 10 326,082,726 Rls. 32,324 $
379 1389 هلند 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,500 324,081,167 Rls. 31,434 $
380 1389 هلند 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 15,500 323,252,352 Rls. 32,403 $
381 1389 هلند 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 25 322,400,536 Rls. 31,304 $
382 1389 هلند 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 7,000 321,094,314 Rls. 30,883 $
383 1389 هلند 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 11,002 319,936,214 Rls. 30,959 $
384 1389 هلند 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,676 317,853,159 Rls. 30,727 $
385 1389 هلند 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 24,625 317,693,035 Rls. 31,769 $
386 1389 هلند 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 50 316,804,072 Rls. 30,471 $
387 1389 هلند 85391000 لامپ موسوم به چراغ سربسته ( Sealed beam lamp units) 20 312,011,002 Rls. 30,828 $
388 1389 هلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 173 308,294,693 Rls. 29,789 $
389 1389 هلند 85044020 شارژر باطري 243 307,345,006 Rls. 29,817 $
390 1389 هلند 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 3,570 306,806,400 Rls. 30,150 $
391 1389 هلند 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 5,075 305,514,413 Rls. 29,387 $
392 1389 هلند 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 9,990 302,028,449 Rls. 29,136 $
393 1389 هلند 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 16,800 301,449,650 Rls. 29,050 $
394 1389 هلند 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 18,526 299,725,702 Rls. 29,002 $
395 1389 هلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 4,920 298,011,349 Rls. 28,961 $
396 1389 هلند 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 102 295,876,990 Rls. 28,938 $
397 1389 هلند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,028 295,794,617 Rls. 29,212 $
398 1389 هلند 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 18,422 294,405,610 Rls. 28,396 $
399 1389 هلند 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 159 292,847,960 Rls. 29,279 $
400 1389 هلند 32082070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,090 292,403,372 Rls. 28,118 $
مجموع کل
100,885,232,331 ريال
مجموع کل
9,785,600 دلار