آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 282,865,339 2,691,275,490,735 Rls. 259,871,715 $
2 1389 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 52,002,420 665,791,292,045 Rls. 63,805,831 $
3 1389 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 11,360,396 520,072,211,636 Rls. 50,490,608 $
4 1389 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 26,856,643 374,803,874,289 Rls. 37,178,325 $
5 1389 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 9,346,000 363,974,440,283 Rls. 35,293,585 $
6 1389 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 29,083,690 303,332,408,379 Rls. 29,157,392 $
7 1389 هند 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 32,198,906 276,897,732,186 Rls. 26,817,581 $
8 1389 هند 27101190 ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين 65,692,173 275,520,627,204 Rls. 27,555,565 $
9 1389 هند 23040000 کنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 50,046,000 238,328,490,500 Rls. 23,771,524 $
10 1389 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي که توليد دا خلي ندا رد 113,127 195,241,559,281 Rls. 18,833,555 $
11 1389 هند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 7,500,334 193,227,984,985 Rls. 18,681,259 $
12 1389 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 300,610 169,248,130,764 Rls. 16,395,314 $
13 1389 هند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 9,663,826 145,471,611,522 Rls. 14,570,474 $
14 1389 هند 84213920 هسته مرکزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 201,745 127,545,762,269 Rls. 12,308,152 $
15 1389 هند 09024010 چاي سياه کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 3,956,333 116,221,986,550 Rls. 11,305,749 $
16 1389 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,252,310 108,472,274,444 Rls. 10,539,417 $
17 1389 هند 30022000 وا کسن ها برا ي پزشکي ا نساني 34,225 92,009,629,053 Rls. 8,915,337 $
18 1389 هند 28030000 کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد 7,710,675 87,881,575,287 Rls. 8,494,227 $
19 1389 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 5,547,212 80,940,158,442 Rls. 7,846,067 $
20 1389 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 9,525,849 78,714,435,628 Rls. 7,624,951 $
21 1389 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,617,147 78,102,640,410 Rls. 7,578,877 $
22 1389 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 10,000,000 75,857,266,800 Rls. 7,303,800 $
23 1389 هند 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 136,371 74,934,442,408 Rls. 7,225,882 $
24 1389 هند 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,626,138 73,114,679,576 Rls. 7,098,643 $
25 1389 هند 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 307,327 67,189,483,118 Rls. 6,487,844 $
26 1389 هند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 614,514 61,014,557,621 Rls. 5,887,040 $
27 1389 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 72,271 60,033,049,920 Rls. 5,791,444 $
28 1389 هند 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده 9,881,458 57,915,481,223 Rls. 5,617,913 $
29 1389 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 12,404,000 56,633,497,432 Rls. 5,453,123 $
30 1389 هند 54024600 نخ هاي يک لاا زپلي ا سترها,باالياف حدوداجهت دارشده غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي ,بدون تاب ياباتابي كه از50دور درمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,219,012 56,331,776,580 Rls. 5,444,632 $
31 1389 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 1,267,151 54,171,845,126 Rls. 5,218,672 $
32 1389 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 2,183,124 50,693,313,831 Rls. 4,901,921 $
33 1389 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 162,041 50,290,997,189 Rls. 4,845,972 $
34 1389 هند 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 767,499 49,643,081,522 Rls. 4,873,021 $
35 1389 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 281,213 48,933,247,580 Rls. 4,707,972 $
36 1389 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 28,130 48,808,987,596 Rls. 4,712,565 $
37 1389 هند 29411030 6-امينو پني سيلاتيك اسيد 84,920 47,792,858,775 Rls. 4,628,242 $
38 1389 هند 85256030 دستگاههاي گيرنده فرستنده تلفن همراه به استثناي BTS 200,704 47,178,238,102 Rls. 4,579,419 $
39 1389 هند 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 669,756 45,302,741,969 Rls. 4,356,635 $
40 1389 هند 29372100 کورتيزون , هيدروکورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروکورتيزون ) 156,694 43,779,681,464 Rls. 4,254,634 $
41 1389 هند 38089129 ساير حشره کش ها تکنيکال (سم رقيق نشده ) 492,232 42,894,530,140 Rls. 4,150,326 $
42 1389 هند 40112000 تايربادي نوا زکائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 1,730,539 41,099,381,894 Rls. 3,968,806 $
43 1389 هند 20071010 پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 2,806,909 39,979,121,129 Rls. 3,876,051 $
44 1389 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 2,514,477 39,481,726,819 Rls. 3,819,959 $
45 1389 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 586,046 39,358,382,146 Rls. 3,818,109 $
46 1389 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 5,520,435 39,087,003,481 Rls. 3,771,401 $
47 1389 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 344,153 39,055,148,000 Rls. 3,801,199 $
48 1389 هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 165,251 38,942,119,961 Rls. 3,808,280 $
49 1389 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 22,752 38,623,775,748 Rls. 3,742,388 $
50 1389 هند 27101950 روغن ترا نسفورماتورکلاس (II) 2,925,393 37,314,791,271 Rls. 3,587,983 $
51 1389 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,245,859 37,124,871,000 Rls. 3,594,545 $
52 1389 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,300,908 37,124,035,364 Rls. 3,609,211 $
53 1389 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 3,840,444 37,086,088,254 Rls. 3,628,789 $
54 1389 هند 52052300 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا کثر52درسيستم متريک(غير از نخ دوخت) 1,796,498 37,039,830,081 Rls. 3,637,965 $
55 1389 هند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 84,552 35,717,666,127 Rls. 3,461,204 $
56 1389 هند 38013000 خميرهاي کربن دا ربرا ي ا لکترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي کوره ها 5,630,830 35,538,486,142 Rls. 3,451,006 $
57 1389 هند 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 373,089 35,040,637,177 Rls. 3,371,362 $
58 1389 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 796,749 33,893,302,325 Rls. 3,277,960 $
59 1389 هند 28371100 سيانورها وا کسي سيانورهاي سديم 1,426,240 33,173,701,680 Rls. 3,218,132 $
60 1389 هند 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 1,268,097 32,213,731,041 Rls. 3,134,542 $
61 1389 هند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 516,873 31,536,214,002 Rls. 3,053,767 $
62 1389 هند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 199,898 31,523,313,484 Rls. 3,038,343 $
63 1389 هند 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 21,000,000 31,512,854,350 Rls. 3,040,607 $
64 1389 هند 85068090 سايرقوه هاوباطريها غيراز نيم قلمي ،قلمي ،متوسط ،بزرگ ودكمه اي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,205 30,824,790,737 Rls. 2,981,106 $
65 1389 هند 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,777 30,141,719,760 Rls. 2,931,068 $
66 1389 هند 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 6,598,784 29,799,108,572 Rls. 2,944,285 $
67 1389 هند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروکسيل آمين 33,958 29,650,584,569 Rls. 2,865,165 $
68 1389 هند 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 725,430 29,632,115,942 Rls. 2,871,043 $
69 1389 هند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,809 28,804,417,502 Rls. 2,775,664 $
70 1389 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 160,359 28,441,888,321 Rls. 2,762,295 $
71 1389 هند 25101000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي و گل سفيد فسفاته آسياب نشده . 21,000,000 27,915,764,686 Rls. 2,715,806 $
72 1389 هند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 125,876 27,886,025,557 Rls. 2,702,038 $
73 1389 هند 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 801,952 27,542,250,529 Rls. 2,645,032 $
74 1389 هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 131,671 27,251,299,899 Rls. 2,629,416 $
75 1389 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,068,723 26,011,310,471 Rls. 2,523,325 $
76 1389 هند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 29,684 25,959,487,513 Rls. 2,540,599 $
77 1389 هند 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 3,762,615 25,258,348,330 Rls. 2,427,987 $
78 1389 هند 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,739,745 24,325,080,017 Rls. 2,436,365 $
79 1389 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 906,180 23,877,455,182 Rls. 2,294,860 $
80 1389 هند 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 162,175 23,600,492,224 Rls. 2,264,124 $
81 1389 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 3,262,649 23,465,324,803 Rls. 2,260,862 $
82 1389 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 10,242,196 23,093,847,207 Rls. 2,218,701 $
83 1389 هند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 16,736 22,959,693,763 Rls. 2,228,144 $
84 1389 هند 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 2,713,877 22,247,117,714 Rls. 2,138,994 $
85 1389 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 1,369,839 22,207,835,046 Rls. 2,152,901 $
86 1389 هند 38089929 ضدجوندگان ومحصولات همانند بصورت تکنيکال عرضه شده بصورت خرده فروشي يابه شكل اشياءيافرآورده هاي غيرمذكور 253,402 22,049,548,791 Rls. 2,154,508 $
87 1389 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 918,080 21,983,924,290 Rls. 2,127,749 $
88 1389 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,695,917 21,910,191,320 Rls. 2,110,623 $
89 1389 هند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,645,462 21,899,695,905 Rls. 2,119,545 $
90 1389 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوکربوکسيليک بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذکور 160,653 21,563,602,576 Rls. 2,087,944 $
91 1389 هند 12074000 تخم کنجد 1,580,730 21,549,989,470 Rls. 2,089,360 $
92 1389 هند 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 253,350 21,265,966,424 Rls. 2,045,460 $
93 1389 هند 32041600 موادرنگي راكتيف وفرآورده هابراساس اين مواد 569,409 21,166,194,586 Rls. 2,057,839 $
94 1389 هند 52052400 نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا کثر80درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 986,518 21,164,725,682 Rls. 2,053,520 $
95 1389 هند 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 1,659,141 20,799,044,737 Rls. 2,015,654 $
96 1389 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 716,947 20,755,398,749 Rls. 2,001,837 $
97 1389 هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 36,331 20,178,566,181 Rls. 1,942,781 $
98 1389 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,053,600 20,176,979,540 Rls. 1,977,810 $
99 1389 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 1,548,000 20,161,544,915 Rls. 1,951,687 $
100 1389 هند 29411020 آموکسي سيلين تري هيدرا ت 64,957 19,743,693,455 Rls. 1,895,988 $
101 1389 هند 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 356,400 19,655,063,820 Rls. 1,891,183 $
102 1389 هند 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 28,514 19,197,901,855 Rls. 1,854,250 $
103 1389 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك وسايرمحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,257 18,940,402,579 Rls. 1,835,579 $
104 1389 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 293,879 18,704,586,646 Rls. 1,821,015 $
105 1389 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 686,010 18,603,821,035 Rls. 1,779,267 $
106 1389 هند 38089224 مانکوزب (سم رقيق نشده ) 643,000 18,472,402,513 Rls. 1,788,177 $
107 1389 هند 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 511,005 18,280,342,238 Rls. 1,797,313 $
108 1389 هند 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيک 263,053 18,278,894,724 Rls. 1,762,502 $
109 1389 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,202,000 18,228,818,320 Rls. 1,755,534 $
110 1389 هند 29419010 سفالکسين منوهيدرا ت 35,000 18,163,150,935 Rls. 1,753,991 $
111 1389 هند 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 20,417 17,993,619,423 Rls. 1,723,909 $
112 1389 هند 25291000 فلدسپات 15,201,500 17,719,685,002 Rls. 1,713,183 $
113 1389 هند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 603,471 17,606,571,226 Rls. 1,694,457 $
114 1389 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 953,981 17,528,486,102 Rls. 1,697,760 $
115 1389 هند 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر 907,739 17,160,238,805 Rls. 1,657,717 $
116 1389 هند 29419030 سفيکسيم تري هيدرا ت 10,515 17,016,898,177 Rls. 1,642,472 $
117 1389 هند 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 325,841 16,755,342,564 Rls. 1,612,111 $
118 1389 هند 84821000 بلبرينگ. 409,909 16,750,793,166 Rls. 1,629,350 $
119 1389 هند 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,311,425 16,706,705,477 Rls. 1,608,751 $
120 1389 هند 38159000 موا دشروع کننده وموا دتسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتالتيک غيرمذکوروغيرمشمول د 219,914 16,487,830,235 Rls. 1,601,967 $
121 1389 هند 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي کمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 601,856 16,415,479,806 Rls. 1,582,907 $
122 1389 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 9,924 16,407,032,603 Rls. 1,578,512 $
123 1389 هند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 19,287 16,381,947,944 Rls. 1,583,929 $
124 1389 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 642,578 16,378,092,523 Rls. 1,580,922 $
125 1389 هند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 5,163 15,912,775,194 Rls. 1,548,469 $
126 1389 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 1,807,318 15,864,963,105 Rls. 1,541,687 $
127 1389 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 69,117 15,477,159,571 Rls. 1,489,138 $
128 1389 هند 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 151,587 15,436,591,868 Rls. 1,484,086 $
129 1389 هند 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 61,811 15,286,587,752 Rls. 1,479,593 $
130 1389 هند 29349100 آمينورکس (inn)پروتيزولام (inn)کلوتي آزپام (inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 34,555 15,215,166,830 Rls. 1,479,216 $
131 1389 هند 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 368,607 15,132,233,885 Rls. 1,457,961 $
132 1389 هند 84137000 -- ساير تلمبه هاي گريز از مركز: 24,437 15,090,458,047 Rls. 1,488,831 $
133 1389 هند 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 408,592 14,115,397,758 Rls. 1,367,175 $
134 1389 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 443,024 14,090,649,481 Rls. 1,358,212 $
135 1389 هند 72029940 فروسيليکومنيزيم 608,230 13,960,452,080 Rls. 1,345,071 $
136 1389 هند 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 416,700 13,885,620,546 Rls. 1,342,653 $
137 1389 هند 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 313,600 13,544,846,674 Rls. 1,312,694 $
138 1389 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,999,350 13,531,767,282 Rls. 1,301,257 $
139 1389 هند 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم کشيده ياگرم ا کسترودشده که درجاي ديگرذکرنشده. 1,809,685 13,450,586,536 Rls. 1,352,607 $
140 1389 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 326,115 13,371,882,784 Rls. 1,290,311 $
141 1389 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 428,947 13,166,815,136 Rls. 1,273,296 $
142 1389 هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 5,661 13,145,669,031 Rls. 1,284,373 $
143 1389 هند 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 411,350 12,997,080,837 Rls. 1,256,502 $
144 1389 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,511,603 12,788,488,832 Rls. 1,231,819 $
145 1389 هند 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 22,280 12,708,095,051 Rls. 1,231,942 $
146 1389 هند 85399000 اجزاء وقطعات لامپهاي مشمول رديف 8539 55,410 12,670,904,255 Rls. 1,225,032 $
147 1389 هند 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 177,735 12,503,614,321 Rls. 1,206,100 $
148 1389 هند 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,174,065 12,116,023,631 Rls. 1,171,352 $
149 1389 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ کننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 1,015,300 12,019,922,578 Rls. 1,167,933 $
150 1389 هند 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 545,906 11,992,006,989 Rls. 1,157,299 $
151 1389 هند 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 115,538 11,977,721,743 Rls. 1,181,272 $
152 1389 هند 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 744,041 11,976,825,196 Rls. 1,154,637 $
153 1389 هند 07031000 پيازوموسير 5,543,794 11,756,716,631 Rls. 1,168,967 $
154 1389 هند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 298,201 11,725,286,562 Rls. 1,139,885 $
155 1389 هند 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 156 11,695,803,971 Rls. 1,134,263 $
156 1389 هند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 770,837 11,378,386,564 Rls. 1,098,543 $
157 1389 هند 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,046,697 11,367,171,908 Rls. 1,106,117 $
158 1389 هند 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 441,000 11,188,793,855 Rls. 1,078,974 $
159 1389 هند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 388,125 11,186,100,000 Rls. 1,085,497 $
160 1389 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 412,013 11,178,947,360 Rls. 1,087,516 $
161 1389 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 419,784 11,077,907,933 Rls. 1,066,779 $
162 1389 هند 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 183,810 11,052,997,058 Rls. 1,074,703 $
163 1389 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 137,505 10,918,708,305 Rls. 1,051,752 $
164 1389 هند 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 569,912 10,812,671,583 Rls. 1,046,168 $
165 1389 هند 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 94,757 10,772,065,549 Rls. 1,040,008 $
166 1389 هند 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 213,470 10,692,404,619 Rls. 1,038,593 $
167 1389 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 594,337 10,583,955,130 Rls. 1,020,107 $
168 1389 هند 29333920 لوزا رتان پتاسيم 9,263 10,477,171,016 Rls. 1,017,226 $
169 1389 هند 55091100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 704,592 10,394,941,471 Rls. 998,277 $
170 1389 هند 38089121 ا تيون (سم رقيق نشده ) 147,060 10,379,167,410 Rls. 1,012,355 $
171 1389 هند 29156000 ا سيد هاي بوتانوئيک, ا سيدهاي پنتانوئيک , ا ملاح و ا سترهاي آنها 3,800 10,360,496,020 Rls. 999,737 $
172 1389 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 738,076 10,325,831,498 Rls. 992,495 $
173 1389 هند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 44,962 10,234,203,961 Rls. 988,790 $
174 1389 هند 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 34,770 10,150,835,124 Rls. 977,461 $
175 1389 هند 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 694,124 9,888,992,232 Rls. 961,782 $
176 1389 هند 29049000 ساير مشتقات نيتره يا نيتروزه هيدروکربورها حتي هالوژنه غير از مشتقاتي که فقط نيتره يا نيتروزه هستند 213,621 9,883,517,148 Rls. 952,362 $
177 1389 هند 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 395,755 9,878,760,668 Rls. 958,567 $
178 1389 هند 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63کيلوولت به بالا 382,068 9,845,429,685 Rls. 946,484 $
179 1389 هند 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 65,178 9,689,105,894 Rls. 949,633 $
180 1389 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 28,295 9,654,258,116 Rls. 940,171 $
181 1389 هند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي همچنين تك رشته كمتر از 67 دسي تكس 632,965 9,634,423,991 Rls. 922,811 $
182 1389 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 630,000 9,592,776,304 Rls. 925,383 $
183 1389 هند 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 172,290 9,536,377,548 Rls. 917,252 $
184 1389 هند 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 296,150 9,323,794,988 Rls. 898,271 $
185 1389 هند 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 576,000 9,203,184,924 Rls. 885,928 $
186 1389 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 1,455,051 9,120,309,344 Rls. 885,740 $
187 1389 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 130,786 9,090,324,113 Rls. 881,652 $
188 1389 هند 29214200 مشتقات آنيلين و ا ملاح آنها 115,947 9,041,029,261 Rls. 870,043 $
189 1389 هند 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 399,935 8,975,623,745 Rls. 873,614 $
190 1389 هند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 132,046 8,909,152,202 Rls. 876,122 $
191 1389 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 3,094,061 8,859,502,109 Rls. 858,452 $
192 1389 هند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 510,257 8,856,523,238 Rls. 856,881 $
193 1389 هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 155,500 8,838,946,824 Rls. 857,052 $
194 1389 هند 55095200 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپشم ياکرک حيوا ن, غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 87,868 8,826,411,750 Rls. 840,536 $
195 1389 هند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 95,385 8,807,791,929 Rls. 854,110 $
196 1389 هند 52054400 نخ ا زپنبه چند لا تابيده يا كابله از الياف , کابله, شانه زده, باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده غيرخرده فروشي,بانمره هرنخ يک لاي آن بيش از 52 ولي از 80 بيشتر نباشد(غير از نخ دوخت) 494,545 8,751,926,765 Rls. 847,395 $
197 1389 هند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 14,738 8,750,840,501 Rls. 844,068 $
198 1389 هند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 187,056 8,721,516,692 Rls. 841,314 $
199 1389 هند 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 527,030 8,614,153,116 Rls. 826,744 $
200 1389 هند 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 4,824 8,555,009,473 Rls. 827,355 $
مجموع کل
11,280,143,941,104 ريال
مجموع کل
1,093,680,113 دلار