آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1389 کانادا 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 50 410,938,957 Rls. 39,517 $
102 1389 کانادا 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 3,350 408,631,656 Rls. 39,481 $
103 1389 کانادا 44111390 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از 5ميلمتر ليكن نه بيش از 9ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 66,324 398,041,179 Rls. 38,090 $
104 1389 کانادا 84136030 تلمبه هاي حلزوني 1,200 395,038,114 Rls. 38,718 $
105 1389 کانادا 03032100 ماهي قزل آلا , يخ زده (... باسثناي جگر ماهس و تخم و مني ماهي ikralc ,atinobauga ,ealig ,ehcapa &sgosyrhc ) 33,932 394,361,136 Rls. 37,779 $
106 1389 کانادا 29232010 لستين ها 50,000 384,467,920 Rls. 38,539 $
107 1389 کانادا 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,461 383,273,873 Rls. 37,186 $
108 1389 کانادا 29231020 کولين کلرايد 60% پودر 50,000 381,603,224 Rls. 36,724 $
109 1389 کانادا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 5,024 378,585,937 Rls. 36,239 $
110 1389 کانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,010 374,882,696 Rls. 36,141 $
111 1389 کانادا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 24,015 371,747,296 Rls. 37,680 $
112 1389 کانادا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 1,737 370,035,360 Rls. 35,410 $
113 1389 کانادا 03032900 خانوا ده ماهي آزا د,(باستثناي وماهي آزا دا قيانوس آرا م, ا طلس ودا نوب )يخ زده به اسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 22,100 362,727,738 Rls. 34,842 $
114 1389 کانادا 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 1,149 351,687,235 Rls. 34,020 $
115 1389 کانادا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 14,385 350,655,080 Rls. 33,504 $
116 1389 کانادا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,730 349,173,128 Rls. 33,900 $
117 1389 کانادا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,977 348,586,033 Rls. 33,519 $
118 1389 کانادا 30049020 ا تيدرونيت دي سديم 2,270 346,188,058 Rls. 33,679 $
119 1389 کانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 709 342,525,133 Rls. 32,938 $
120 1389 کانادا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 17,268 341,614,987 Rls. 32,797 $
121 1389 کانادا 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 47,990 339,624,874 Rls. 33,922 $
122 1389 کانادا 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 5,800 313,670,526 Rls. 30,227 $
123 1389 کانادا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,800 311,100,000 Rls. 29,980 $
124 1389 کانادا 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,200 304,499,600 Rls. 29,412 $
125 1389 کانادا 03035100 شاه ماهي ها (clupea harengus .clupeapallasii) يخ زده باسثناي جگر و اشپل آن 21,763 302,801,797 Rls. 29,248 $
126 1389 کانادا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,220 299,200,212 Rls. 28,903 $
127 1389 کانادا 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 27,600 295,500,000 Rls. 28,482 $
128 1389 کانادا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 21,000 294,763,686 Rls. 29,124 $
129 1389 کانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,048 293,141,880 Rls. 28,009 $
130 1389 کانادا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 11,712 290,370,188 Rls. 28,047 $
131 1389 کانادا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 49,980 284,036,975 Rls. 27,768 $
132 1389 کانادا 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 3,100 283,784,721 Rls. 27,376 $
133 1389 کانادا 04062000 پنير رنده شده يا پودر شده از هر نوع 11,000 282,020,000 Rls. 27,383 $
134 1389 کانادا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 34 280,269,051 Rls. 27,469 $
135 1389 کانادا 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 20 279,121,340 Rls. 27,010 $
136 1389 کانادا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 2,160 278,987,166 Rls. 26,583 $
137 1389 کانادا 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 35,000 274,026,285 Rls. 26,140 $
138 1389 کانادا 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,539 272,588,517 Rls. 26,035 $
139 1389 کانادا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 860 263,228,392 Rls. 25,464 $
140 1389 کانادا 28366000 کربنات باريم 51,875 262,370,000 Rls. 25,311 $
141 1389 کانادا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,008 253,470,616 Rls. 25,024 $
142 1389 کانادا 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 1,091 253,198,412 Rls. 25,320 $
143 1389 کانادا 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 350 249,819,844 Rls. 23,861 $
144 1389 کانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,113 247,382,101 Rls. 23,862 $
145 1389 کانادا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 6,900 246,857,791 Rls. 23,291 $
146 1389 کانادا 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 49,583 243,107,454 Rls. 23,430 $
147 1389 کانادا 29224200 ا سيدگلوتاميک و ا ملاح آن 3,745 241,407,302 Rls. 23,002 $
148 1389 کانادا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 5,708 239,995,540 Rls. 23,074 $
149 1389 کانادا 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,794 227,395,641 Rls. 22,011 $
150 1389 کانادا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,248 227,051,925 Rls. 21,837 $
151 1389 کانادا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 77 218,049,967 Rls. 20,972 $
152 1389 کانادا 34031100 فرآورده هابرا ي عمل آوردن موادنسجي ،چرم ،پوستهاي نرم ياساير مواد دا را ي کمتر ا ز 70% روغن نفتي ياروغن موادمعدني قيري به عنوان موادمتشكله اساسي 15,456 216,210,657 Rls. 21,363 $
153 1389 کانادا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,620 214,229,525 Rls. 20,600 $
154 1389 کانادا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 164 211,958,617 Rls. 20,438 $
155 1389 کانادا 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 5,568 211,529,234 Rls. 20,333 $
156 1389 کانادا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 234 211,325,765 Rls. 20,451 $
157 1389 کانادا 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 8,400 207,297,605 Rls. 20,031 $
158 1389 کانادا 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 500 207,111,000 Rls. 20,100 $
159 1389 کانادا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 282 204,863,730 Rls. 20,132 $
160 1389 کانادا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 40 203,398,403 Rls. 20,267 $
161 1389 کانادا 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 56 203,086,380 Rls. 19,698 $
162 1389 کانادا 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 15,760 202,522,776 Rls. 20,301 $
163 1389 کانادا 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 406 201,604,753 Rls. 19,524 $
164 1389 کانادا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 18,783 198,400,001 Rls. 18,719 $
165 1389 کانادا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 159 196,688,773 Rls. 19,048 $
166 1389 کانادا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,432 194,875,035 Rls. 18,871 $
167 1389 کانادا 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 13,960 194,674,107 Rls. 18,786 $
168 1389 کانادا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 6 194,049,854 Rls. 18,679 $
169 1389 کانادا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10,000 191,522,877 Rls. 18,456 $
170 1389 کانادا 34029040 مواد تعاون نساجي 10,400 187,966,386 Rls. 18,095 $
171 1389 کانادا 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,901 186,413,169 Rls. 17,588 $
172 1389 کانادا 69039030 موا د يکه عناصرمنيزيم کلسيم کروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد که درجاي ديگرگفته نشده 700 185,143,064 Rls. 18,309 $
173 1389 کانادا 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 55 184,667,150 Rls. 17,762 $
174 1389 کانادا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 5,603 179,373,398 Rls. 17,376 $
175 1389 کانادا 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 20 176,335,001 Rls. 17,069 $
176 1389 کانادا 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 43,100 173,757,495 Rls. 17,224 $
177 1389 کانادا 84138120 تملبه هاي تزريقي 2,500 169,219,424 Rls. 16,431 $
178 1389 کانادا 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 8 166,617,390 Rls. 16,374 $
179 1389 کانادا 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 12,522 166,614,760 Rls. 16,100 $
180 1389 کانادا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 286 166,474,458 Rls. 16,316 $
181 1389 کانادا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 225 158,210,666 Rls. 15,256 $
182 1389 کانادا 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 22,000 156,080,000 Rls. 15,148 $
183 1389 کانادا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 1,500 154,432,159 Rls. 14,758 $
184 1389 کانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 20,900 153,102,670 Rls. 15,006 $
185 1389 کانادا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 383 152,540,771 Rls. 14,628 $
186 1389 کانادا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,980 150,772,496 Rls. 14,471 $
187 1389 کانادا 15159010 سايرروغن جلا ( Tang oil)(Abrasin),واجزاء أن 300 149,447,447 Rls. 14,375 $
188 1389 کانادا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,299 146,421,768 Rls. 14,012 $
189 1389 کانادا 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 7,321 144,102,841 Rls. 13,794 $
190 1389 کانادا 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 19 140,117,273 Rls. 13,961 $
191 1389 کانادا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 102 139,724,469 Rls. 13,440 $
192 1389 کانادا 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 4,000 139,244,500 Rls. 13,510 $
193 1389 کانادا 85041090 سايرمتعادل کننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لکترونيکي 6 137,711,700 Rls. 13,271 $
194 1389 کانادا 85030010 ا نوا ع کلکتور 358 137,370,930 Rls. 13,617 $
195 1389 کانادا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 25 136,125,402 Rls. 13,088 $
196 1389 کانادا 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,که درجاي ديگرذکرنشده. 1,440 135,767,060 Rls. 13,018 $
197 1389 کانادا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 2,368 135,558,069 Rls. 12,931 $
198 1389 کانادا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,450 130,590,342 Rls. 13,236 $
199 1389 کانادا 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 2,421 121,053,757 Rls. 11,622 $
200 1389 کانادا 25041090 سايرا شکال گرا فيت به صورت گرديافلس بجزفلس کريستالين 2,340 119,659,669 Rls. 11,546 $
201 1389 کانادا 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 24,470 119,614,249 Rls. 11,477 $
202 1389 کانادا 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 56,000 118,000,000 Rls. 11,386 $
203 1389 کانادا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,375 116,894,295 Rls. 11,439 $
204 1389 کانادا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 170 116,753,583 Rls. 11,336 $
205 1389 کانادا 90261010 فلومتر 79 114,829,725 Rls. 11,072 $
206 1389 کانادا 84042000 کندا نسوربرا ي ماشينهاي بخاريا ساير واحدهايي كه با نيروي بخار كار مي كند 4,340 114,818,377 Rls. 11,090 $
207 1389 کانادا 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 7,840 114,600,131 Rls. 11,360 $
208 1389 کانادا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,000 112,312,730 Rls. 11,133 $
209 1389 کانادا 28275900 برمورها واکسي برومورها غير از برومور سديم يا پتاسيم 3,950 107,392,150 Rls. 10,307 $
210 1389 کانادا 84123900 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک (غيرا زحرکت خطي) 1,172 105,393,395 Rls. 9,944 $
211 1389 کانادا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 36 105,073,038 Rls. 10,005 $
212 1389 کانادا 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 20 104,798,764 Rls. 10,388 $
213 1389 کانادا 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,150 102,724,567 Rls. 9,890 $
214 1389 کانادا 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 84 102,169,106 Rls. 9,859 $
215 1389 کانادا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 105 100,627,346 Rls. 9,699 $
216 1389 کانادا 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 2,721 97,895,582 Rls. 9,476 $
217 1389 کانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 97,481,886 Rls. 9,605 $
218 1389 کانادا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 53 94,743,165 Rls. 9,103 $
219 1389 کانادا 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 5 94,082,874 Rls. 9,125 $
220 1389 کانادا 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 21 94,006,445 Rls. 9,400 $
221 1389 کانادا 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 590 92,697,916 Rls. 8,961 $
222 1389 کانادا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 628 91,700,318 Rls. 8,778 $
223 1389 کانادا 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 17,000 90,859,892 Rls. 8,815 $
224 1389 کانادا 29213000 منوآمين هاوپلي آمين هاي سيکلانيک..., ياسيکلوترپنيک , و غيره , ا ملاح آنها 45 90,731,432 Rls. 8,735 $
225 1389 کانادا 85394900 لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز 90 88,338,323 Rls. 8,456 $
226 1389 کانادا 90183920 اپليكاتور مخصوص قرص وكرم واژينال 2,100 87,982,063 Rls. 8,559 $
227 1389 کانادا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 5,110 87,424,950 Rls. 8,330 $
228 1389 کانادا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 45 87,219,874 Rls. 8,386 $
229 1389 کانادا 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 7,580 85,028,184 Rls. 8,204 $
230 1389 کانادا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 94 85,024,937 Rls. 8,272 $
231 1389 کانادا 94054010 چرا غ سياليتيک برا ي عمل جرا حي 120 84,689,486 Rls. 8,300 $
232 1389 کانادا 32061900 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100 1,000 83,483,685 Rls. 8,046 $
233 1389 کانادا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 72 81,575,251 Rls. 7,900 $
234 1389 کانادا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 500 78,461,703 Rls. 7,485 $
235 1389 کانادا 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 1,680 77,885,362 Rls. 7,523 $
236 1389 کانادا 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 750 77,278,349 Rls. 7,397 $
237 1389 کانادا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,878 74,422,347 Rls. 7,150 $
238 1389 کانادا 27101930 گريس 490 74,313,230 Rls. 7,081 $
239 1389 کانادا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 290 72,737,501 Rls. 7,000 $
240 1389 کانادا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 30 71,624,460 Rls. 6,918 $
241 1389 کانادا 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 1,800 70,440,262 Rls. 6,797 $
242 1389 کانادا 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 14 68,699,224 Rls. 6,574 $
243 1389 کانادا 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 400 68,041,570 Rls. 6,513 $
244 1389 کانادا 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 170 67,280,761 Rls. 6,348 $
245 1389 کانادا 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,600 64,581,281 Rls. 6,214 $
246 1389 کانادا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 120 64,284,245 Rls. 6,153 $
247 1389 کانادا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 285 63,069,002 Rls. 6,124 $
248 1389 کانادا 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 1,520 62,354,983 Rls. 6,251 $
249 1389 کانادا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 217 61,614,010 Rls. 5,957 $
250 1389 کانادا 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 4,048 60,827,688 Rls. 5,868 $
251 1389 کانادا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 170 60,158,802 Rls. 5,797 $
252 1389 کانادا 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 316 57,903,215 Rls. 5,677 $
253 1389 کانادا 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 70 57,687,332 Rls. 5,503 $
254 1389 کانادا 25081000 بنتونيت 22,661 55,367,046 Rls. 5,341 $
255 1389 کانادا 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 290 55,064,513 Rls. 5,323 $
256 1389 کانادا 95069910 چوب هاکي 322 54,705,948 Rls. 5,213 $
257 1389 کانادا 85176220 كارت مودم باسيم 126 54,139,553 Rls. 5,207 $
258 1389 کانادا 29362920 نيکوتينيک ا سيد (نياسين) 275 53,977,298 Rls. 5,238 $
259 1389 کانادا 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 205 52,367,067 Rls. 5,005 $
260 1389 کانادا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 6 52,217,490 Rls. 5,021 $
261 1389 کانادا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 8 52,123,406 Rls. 5,225 $
262 1389 کانادا 84439100 قطعات وملحقات ماشين آلات چاپ مورداستفاده براي چاپ بوسيله سيلندر ها وصفحات . 260 52,008,698 Rls. 5,030 $
263 1389 کانادا 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 60 50,957,315 Rls. 4,917 $
264 1389 کانادا 40119290 ساير لاستيک هاي روي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي بدون توليد دا خلي مشابه 310 50,517,315 Rls. 4,819 $
265 1389 کانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 80 49,354,782 Rls. 4,738 $
266 1389 کانادا 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 13 46,935,895 Rls. 4,534 $
267 1389 کانادا 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 150 45,648,072 Rls. 4,413 $
268 1389 کانادا 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 2,750 45,413,662 Rls. 4,360 $
269 1389 کانادا 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 18 45,336,312 Rls. 4,391 $
270 1389 کانادا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 658 44,573,388 Rls. 4,326 $
271 1389 کانادا 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 85 44,530,579 Rls. 4,282 $
272 1389 کانادا 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 67 44,457,900 Rls. 4,432 $
273 1389 کانادا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 45 44,254,019 Rls. 4,284 $
274 1389 کانادا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 12 43,017,329 Rls. 4,104 $
275 1389 کانادا 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 1,140 43,014,685 Rls. 4,127 $
276 1389 کانادا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 8 42,998,029 Rls. 4,138 $
277 1389 کانادا 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 18,720 42,299,090 Rls. 4,096 $
278 1389 کانادا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 80 42,169,006 Rls. 4,054 $
279 1389 کانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 106 41,236,218 Rls. 3,973 $
280 1389 کانادا 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 3 40,176,830 Rls. 3,877 $
281 1389 کانادا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 187 38,973,358 Rls. 3,724 $
282 1389 کانادا 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 10 38,019,995 Rls. 3,673 $
283 1389 کانادا 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 450 36,629,965 Rls. 3,518 $
284 1389 کانادا 84818060 وا لوباکس (مجموعه شيروفشارسنجهاي مربوطه دريک جعبه برا ي کنترل وتنظيم جريان گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان ) 198 36,600,417 Rls. 3,503 $
285 1389 کانادا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 130 36,150,963 Rls. 3,602 $
286 1389 کانادا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 86 34,938,028 Rls. 3,367 $
287 1389 کانادا 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 250 32,255,343 Rls. 3,112 $
288 1389 کانادا 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 44 31,957,586 Rls. 3,080 $
289 1389 کانادا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 150 31,564,429 Rls. 3,037 $
290 1389 کانادا 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 408 30,724,775 Rls. 2,948 $
291 1389 کانادا 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ کردن زمين ياکندن چاه 227 30,466,946 Rls. 3,020 $
292 1389 کانادا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 642 29,956,656 Rls. 2,874 $
293 1389 کانادا 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 120 29,459,207 Rls. 2,845 $
294 1389 کانادا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 3,555 29,288,507 Rls. 2,817 $
295 1389 کانادا 84143040 کمپرسورهاي برودتي ويخچال مخصوص کولرخودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,500 29,223,864 Rls. 2,788 $
296 1389 کانادا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 296 29,181,063 Rls. 2,821 $
297 1389 کانادا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 20 27,875,598 Rls. 2,691 $
298 1389 کانادا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 50 26,931,399 Rls. 2,683 $
299 1389 کانادا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 34 26,900,593 Rls. 2,600 $
300 1389 کانادا 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 200 26,779,531 Rls. 2,572 $
مجموع کل
30,890,944,033 ريال
مجموع کل
2,990,321 دلار