آمار کل " واردات از" کشور "کانادا" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1389 کانادا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 145 26,210,991 Rls. 2,529 $
202 1389 کانادا 29341000 ترکيبات دا را ي ساختاريک حلقه تيازول مترا کم نشده (Unfused) 250 25,537,347 Rls. 2,455 $
203 1389 کانادا 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 33 25,039,986 Rls. 2,386 $
204 1389 کانادا 84716020 موشوا ره (mouse) 180 24,939,648 Rls. 2,426 $
205 1389 کانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 340 24,731,314 Rls. 2,424 $
206 1389 کانادا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10 24,032,967 Rls. 2,296 $
207 1389 کانادا 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 440 23,390,660 Rls. 2,263 $
208 1389 کانادا 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 700 22,573,355 Rls. 2,161 $
209 1389 کانادا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 300 22,242,000 Rls. 2,138 $
210 1389 کانادا 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 90 21,717,969 Rls. 2,113 $
211 1389 کانادا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 270 21,607,015 Rls. 2,187 $
212 1389 کانادا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 54 20,864,170 Rls. 2,011 $
213 1389 کانادا 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 250 20,320,945 Rls. 1,951 $
214 1389 کانادا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 25 19,794,158 Rls. 1,910 $
215 1389 کانادا 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 140 18,938,872 Rls. 1,820 $
216 1389 کانادا 90278010 دستگاه PH متر 14 18,259,784 Rls. 1,754 $
217 1389 کانادا 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 400 18,110,111 Rls. 1,805 $
218 1389 کانادا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 93 17,929,035 Rls. 1,725 $
219 1389 کانادا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 11 17,683,685 Rls. 1,711 $
220 1389 کانادا 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 373 17,201,840 Rls. 1,655 $
221 1389 کانادا 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 115 15,782,638 Rls. 1,528 $
222 1389 کانادا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 110 15,129,270 Rls. 1,508 $
223 1389 کانادا 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر (video tuner)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3 14,938,356 Rls. 1,443 $
224 1389 کانادا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 249 14,516,686 Rls. 1,408 $
225 1389 کانادا 85111000 شمع هاي جرقه زن 34 14,467,112 Rls. 1,407 $
226 1389 کانادا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 124 13,581,826 Rls. 1,305 $
227 1389 کانادا 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 190 13,271,167 Rls. 1,304 $
228 1389 کانادا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4 11,934,266 Rls. 1,153 $
229 1389 کانادا 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 150 11,350,000 Rls. 1,138 $
230 1389 کانادا 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 50 10,962,573 Rls. 1,056 $
231 1389 کانادا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 41 10,589,561 Rls. 1,041 $
232 1389 کانادا 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 10,000,000 Rls. 961 $
233 1389 کانادا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 54 9,824,709 Rls. 956 $
234 1389 کانادا 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 71 9,746,589 Rls. 943 $
235 1389 کانادا 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 20 9,045,862 Rls. 880 $
236 1389 کانادا 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 630 7,488,240 Rls. 721 $
237 1389 کانادا 38089410 ضدعفوني كننده هوا هابصورت محصول آماده 17 6,233,179 Rls. 605 $
238 1389 کانادا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3 5,936,305 Rls. 571 $
239 1389 کانادا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 92 5,020,560 Rls. 480 $
240 1389 کانادا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 66 4,630,425 Rls. 448 $
241 1389 کانادا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 24 4,595,266 Rls. 438 $
242 1389 کانادا 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 20 4,432,415 Rls. 422 $
243 1389 کانادا 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 12 3,998,076 Rls. 401 $
244 1389 کانادا 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 1 3,403,573 Rls. 330 $
245 1389 کانادا 48192010 پاکت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 400 3,021,113 Rls. 291 $
246 1389 کانادا 27101920 روغن صنعتي 12 2,502,932 Rls. 242 $
247 1389 کانادا 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 36 2,325,673 Rls. 224 $
248 1389 کانادا 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 3 2,087,612 Rls. 201 $
249 1389 کانادا 42029200 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زورق هاي موا دپلاستيکي ياا زموا د نسجي 5 1,291,190 Rls. 123 $
250 1389 کانادا 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 4 1,084,383 Rls. 103 $
251 1389 کانادا 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 9 737,718 Rls. 72 $
252 1389 کانادا 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 14 548,919 Rls. 53 $
مجموع کل
675,604,046 ريال
مجموع کل
65,473 دلار