آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 اتريش 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 75,000 1,778,908,460 Rls. 145,099 $
102 1391 اتريش 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 98 1,741,758,312 Rls. 107,818 $
103 1391 اتريش 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 5,647 1,738,379,103 Rls. 70,686 $
104 1391 اتريش 38123030 پايدا رکننده هايUV 17,734 1,736,625,009 Rls. 80,694 $
105 1391 اتريش 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 98,229 1,657,739,117 Rls. 135,215 $
106 1391 اتريش 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 49,120 1,650,027,019 Rls. 134,586 $
107 1391 اتريش 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 4,090 1,649,400,000 Rls. 134,535 $
108 1391 اتريش 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 147 1,643,543,570 Rls. 134,057 $
109 1391 اتريش 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,847 1,618,923,023 Rls. 132,049 $
110 1391 اتريش 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 18,135 1,608,708,676 Rls. 83,876 $
111 1391 اتريش 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 5,350 1,608,091,110 Rls. 131,166 $
112 1391 اتريش 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 4,000 1,570,172,574 Rls. 128,073 $
113 1391 اتريش 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 59,705 1,550,271,113 Rls. 63,153 $
114 1391 اتريش 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 36,587 1,534,972,348 Rls. 65,271 $
115 1391 اتريش 74061000 پودروفلس مس باساختارغيرلايه ا ي. 7,000 1,531,164,474 Rls. 124,891 $
116 1391 اتريش 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 40 1,528,758,037 Rls. 124,695 $
117 1391 اتريش 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 6,700 1,525,685,118 Rls. 140,551 $
118 1391 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,792 1,525,317,357 Rls. 106,405 $
119 1391 اتريش 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 609 1,521,915,789 Rls. 120,579 $
120 1391 اتريش 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 3,834 1,514,410,492 Rls. 123,525 $
121 1391 اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,940 1,485,065,654 Rls. 121,131 $
122 1391 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,359 1,484,973,293 Rls. 83,643 $
123 1391 اتريش 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 2,173 1,474,730,000 Rls. 120,288 $
124 1391 اتريش 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 71,948 1,467,438,888 Rls. 96,764 $
125 1391 اتريش 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 21,169 1,455,276,812 Rls. 59,172 $
126 1391 اتريش 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 9,800 1,437,941,805 Rls. 76,951 $
127 1391 اتريش 40151920 دستكش معاينه 44,543 1,412,612,964 Rls. 115,221 $
128 1391 اتريش 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 38,880 1,410,827,160 Rls. 115,076 $
129 1391 اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 76,500 1,404,314,134 Rls. 71,562 $
130 1391 اتريش 85164000 ا توي برقي 2,750 1,404,112,635 Rls. 57,285 $
131 1391 اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 8,150 1,361,438,347 Rls. 94,662 $
132 1391 اتريش 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 3,618 1,350,723,045 Rls. 110,173 $
133 1391 اتريش 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 12,754 1,339,603,492 Rls. 103,367 $
134 1391 اتريش 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 3,663 1,318,620,095 Rls. 107,555 $
135 1391 اتريش 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,000 1,316,008,073 Rls. 107,342 $
136 1391 اتريش 69029030 آجر ،بلوكه ،چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني بيش از7 درصدا ماکمترا ز45 درصد ان را الومين تشکيل ميدهد 116,693 1,314,545,973 Rls. 107,222 $
137 1391 اتريش 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 3,801 1,304,300,257 Rls. 82,399 $
138 1391 اتريش 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 211 1,290,269,069 Rls. 105,242 $
139 1391 اتريش 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 14,000 1,289,493,216 Rls. 105,179 $
140 1391 اتريش 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 23,410 1,279,134,372 Rls. 104,334 $
141 1391 اتريش 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 2,100 1,270,780,598 Rls. 69,461 $
142 1391 اتريش 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 61,050 1,268,590,000 Rls. 103,474 $
143 1391 اتريش 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 1,978 1,238,686,163 Rls. 90,889 $
144 1391 اتريش 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 300 1,238,018,379 Rls. 100,980 $
145 1391 اتريش 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 740 1,225,225,241 Rls. 99,937 $
146 1391 اتريش 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 47,753 1,224,614,520 Rls. 99,887 $
147 1391 اتريش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 580 1,221,766,712 Rls. 99,655 $
148 1391 اتريش 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 244,060 1,219,096,214 Rls. 99,437 $
149 1391 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزکردن ياصيقلي کردن بادست. 3,740 1,195,267,015 Rls. 55,075 $
150 1391 اتريش 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 9,600 1,183,801,311 Rls. 96,558 $
151 1391 اتريش 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 22,760 1,179,104,764 Rls. 96,175 $
152 1391 اتريش 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 168,000 1,174,952,634 Rls. 95,836 $
153 1391 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 4,420 1,172,027,300 Rls. 88,491 $
154 1391 اتريش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 28,875 1,160,997,227 Rls. 94,698 $
155 1391 اتريش 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن 24,486 1,136,536,579 Rls. 92,703 $
156 1391 اتريش 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 11,005 1,126,609,415 Rls. 68,440 $
157 1391 اتريش 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 10,827 1,098,753,410 Rls. 89,621 $
158 1391 اتريش 70189010 چشم مصنوعي ا ز شيشه برا ي بازيچه 692 1,087,109,295 Rls. 88,671 $
159 1391 اتريش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 6,000 1,083,876,420 Rls. 44,220 $
160 1391 اتريش 28415000 ساير کرمات ها و دي کرمات ها ، پراكسو كرمات ها به جز دي كرومات سديم . 10,000 1,077,960,000 Rls. 55,359 $
161 1391 اتريش 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 900 1,076,535,196 Rls. 43,854 $
162 1391 اتريش 29211100 مونو، دييا تري متيل آمين کو املاح آنها 26,400 1,059,825,480 Rls. 86,446 $
163 1391 اتريش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 210 1,059,293,728 Rls. 43,087 $
164 1391 اتريش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 2,514 1,048,297,211 Rls. 84,601 $
165 1391 اتريش 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 84,000 996,464,042 Rls. 81,278 $
166 1391 اتريش 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 19,700 992,903,297 Rls. 80,987 $
167 1391 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 76,160 991,695,152 Rls. 80,889 $
168 1391 اتريش 29151100 اسيد فرميك 42,000 990,370,365 Rls. 40,266 $
169 1391 اتريش 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 8,000 987,365,948 Rls. 40,644 $
170 1391 اتريش 28161090 هيدروا کسيد و پرا کسيدمنيزيوم غير از ژل منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي وپودر منيزيوم هيدروکسايد گريد دارويي 2,500 986,723,562 Rls. 40,230 $
171 1391 اتريش 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 472 984,458,232 Rls. 52,876 $
172 1391 اتريش 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 25,220 978,329,893 Rls. 79,799 $
173 1391 اتريش 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,323 973,762,544 Rls. 79,426 $
174 1391 اتريش 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 12,100 972,356,923 Rls. 39,670 $
175 1391 اتريش 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 18,690 966,469,875 Rls. 78,831 $
176 1391 اتريش 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 18,000 966,283,832 Rls. 78,816 $
177 1391 اتريش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 567 956,570,341 Rls. 53,741 $
178 1391 اتريش 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 55,750 952,716,877 Rls. 68,144 $
179 1391 اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 825 949,739,384 Rls. 77,467 $
180 1391 اتريش 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 105,000 944,459,932 Rls. 63,370 $
181 1391 اتريش 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 838 929,169,387 Rls. 54,631 $
182 1391 اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 499 908,226,059 Rls. 66,365 $
183 1391 اتريش 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 5,942 891,608,048 Rls. 72,725 $
184 1391 اتريش 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 650 888,649,083 Rls. 69,037 $
185 1391 اتريش 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 5,000 887,689,943 Rls. 36,107 $
186 1391 اتريش 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 7,486 863,146,737 Rls. 70,403 $
187 1391 اتريش 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 113 851,465,827 Rls. 69,451 $
188 1391 اتريش 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,823 846,122,694 Rls. 69,015 $
189 1391 اتريش 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 34,845 839,892,029 Rls. 68,507 $
190 1391 اتريش 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 14,612 830,270,615 Rls. 67,722 $
191 1391 اتريش 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 126,200 828,811,919 Rls. 61,764 $
192 1391 اتريش 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي کمترا ز600mm غيرمذکودرجاي ديگر 14,792 813,355,117 Rls. 66,342 $
193 1391 اتريش 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 12,583 806,710,354 Rls. 65,800 $
194 1391 اتريش 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 3,567 805,500,474 Rls. 58,606 $
195 1391 اتريش 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 80 799,960,905 Rls. 65,250 $
196 1391 اتريش 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,574 776,707,619 Rls. 63,353 $
197 1391 اتريش 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 328 772,876,881 Rls. 55,718 $
198 1391 اتريش 68051020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از پارچه نسجي تار وپود باف 2,344 755,980,373 Rls. 49,977 $
199 1391 اتريش 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 3,143 749,730,995 Rls. 30,482 $
200 1391 اتريش 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 748,552,626 Rls. 61,056 $
201 1391 اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,222 745,464,570 Rls. 58,688 $
202 1391 اتريش 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 5,000 741,613,544 Rls. 60,491 $
203 1391 اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,104 723,739,240 Rls. 36,980 $
204 1391 اتريش 69031000 ا شياءسرا ميکي نسوز,که درجاي ديگرذکرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگرکربن ها. 6,847 723,339,141 Rls. 59,000 $
205 1391 اتريش 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 19,682 719,248,147 Rls. 58,666 $
206 1391 اتريش 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 304 718,300,746 Rls. 29,237 $
207 1391 اتريش 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 17,600 715,221,228 Rls. 58,338 $
208 1391 اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 359 714,279,699 Rls. 58,261 $
209 1391 اتريش 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 16,670 713,329,403 Rls. 63,396 $
210 1391 اتريش 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 420 709,985,648 Rls. 57,911 $
211 1391 اتريش 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 293 707,299,626 Rls. 28,983 $
212 1391 اتريش 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 4,979 703,669,152 Rls. 57,396 $
213 1391 اتريش 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 170 699,438,593 Rls. 57,050 $
214 1391 اتريش 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 836 694,453,149 Rls. 34,069 $
215 1391 اتريش 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 8,207 693,024,156 Rls. 38,683 $
216 1391 اتريش 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 5,000 687,833,055 Rls. 56,104 $
217 1391 اتريش 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 24,750 686,470,000 Rls. 55,993 $
218 1391 اتريش 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,521 685,878,479 Rls. 55,944 $
219 1391 اتريش 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 44,796 681,399,871 Rls. 55,579 $
220 1391 اتريش 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,818 679,685,995 Rls. 39,392 $
221 1391 اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,029 654,150,934 Rls. 53,357 $
222 1391 اتريش 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 650 653,032,635 Rls. 53,265 $
223 1391 اتريش 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,103 652,008,317 Rls. 35,738 $
224 1391 اتريش 90041000 عينک آفتابي 426 651,153,057 Rls. 40,356 $
225 1391 اتريش 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 370 646,238,782 Rls. 52,711 $
226 1391 اتريش 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 50 644,081,613 Rls. 52,535 $
227 1391 اتريش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 181 638,089,040 Rls. 50,497 $
228 1391 اتريش 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 16,402 637,487,025 Rls. 31,494 $
229 1391 اتريش 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 818 631,562,902 Rls. 51,514 $
230 1391 اتريش 90185010 دستگاه ويترکتومي,فيکووفيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 130 624,206,000 Rls. 25,390 $
231 1391 اتريش 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا کثر 75کيلوولت آمپرKVA 160 622,140,653 Rls. 25,610 $
232 1391 اتريش 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 25,388 617,900,000 Rls. 42,146 $
233 1391 اتريش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,532 616,646,445 Rls. 50,297 $
234 1391 اتريش 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 48,387 607,757,239 Rls. 54,361 $
235 1391 اتريش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 7,701 605,393,991 Rls. 49,380 $
236 1391 اتريش 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 358 605,121,274 Rls. 49,357 $
237 1391 اتريش 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 246 594,679,350 Rls. 26,715 $
238 1391 اتريش 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,235 585,547,978 Rls. 35,945 $
239 1391 اتريش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,870 580,667,204 Rls. 42,848 $
240 1391 اتريش 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 19,930 580,335,240 Rls. 47,336 $
241 1391 اتريش 21069090 سايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,870 579,097,930 Rls. 47,235 $
242 1391 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 31,600 573,231,780 Rls. 46,756 $
243 1391 اتريش 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 344 572,067,332 Rls. 36,571 $
244 1391 اتريش 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 9,083 561,976,841 Rls. 30,617 $
245 1391 اتريش 39059910 پي وي پي (pVP) polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 داراي گريد داروئي 1,000 558,890,153 Rls. 45,586 $
246 1391 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 1,112 556,274,013 Rls. 45,373 $
247 1391 اتريش 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 10 554,675,260 Rls. 45,243 $
248 1391 اتريش 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 396 547,753,260 Rls. 44,678 $
249 1391 اتريش 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 504 538,236,595 Rls. 43,902 $
250 1391 اتريش 44187990 ساير غير از پاركت بصورت پانل يا صفحه 17,958 525,781,723 Rls. 41,749 $
251 1391 اتريش 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 572 522,958,090 Rls. 42,656 $
252 1391 اتريش 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 500 522,559,492 Rls. 21,275 $
253 1391 اتريش 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 625 512,423,937 Rls. 20,874 $
254 1391 اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 19,950 506,396,679 Rls. 41,305 $
255 1391 اتريش 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 451 496,652,225 Rls. 36,995 $
256 1391 اتريش 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 600 483,702,178 Rls. 39,454 $
257 1391 اتريش 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 350 482,416,256 Rls. 31,803 $
258 1391 اتريش 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 967 471,186,612 Rls. 38,433 $
259 1391 اتريش 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 31,150 464,301,675 Rls. 37,871 $
260 1391 اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 211 463,960,552 Rls. 34,644 $
261 1391 اتريش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 128 460,029,761 Rls. 37,523 $
262 1391 اتريش 95061200 لوا زم بستن ا سکي(بندا سکي)روي برف 890 459,047,665 Rls. 18,676 $
263 1391 اتريش 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 4,528 452,389,331 Rls. 19,809 $
264 1391 اتريش 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 8,010 450,245,897 Rls. 36,725 $
265 1391 اتريش 29209000 ساير استرهاي ساير اسيدهاي غير آلي غيرفلزي (به استثناي استرهاي هالوژنورهاي هيدروژن )واملاح آنها،مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكوردرجاي ديگر 20,000 449,669,000 Rls. 18,310 $
266 1391 اتريش 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,530 449,490,647 Rls. 36,663 $
267 1391 اتريش 73144910 ساير تور،شبكه ،پرچين ازآهن يافولاد تورمخصوص ،نوارنقاله كوره هاي زينتر 1,390 447,216,596 Rls. 18,238 $
268 1391 اتريش 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 15,000 440,427,975 Rls. 35,924 $
269 1391 اتريش 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 11,297 439,864,216 Rls. 35,878 $
270 1391 اتريش 29331900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه پيرازول (حتي هيدروژنه شده )مترا کم نشده باشد , غيرمذکوردرجاي ديگر 100 434,680,079 Rls. 35,455 $
271 1391 اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 78 429,775,636 Rls. 33,600 $
272 1391 اتريش 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 5,602 427,257,037 Rls. 34,850 $
273 1391 اتريش 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,190 423,625,500 Rls. 17,250 $
274 1391 اتريش 13012000 صمغ عربي طبيعي 5,000 418,761,161 Rls. 34,157 $
275 1391 اتريش 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 2,395 417,307,329 Rls. 34,038 $
276 1391 اتريش 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,602 416,769,221 Rls. 33,994 $
277 1391 اتريش 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 3,807 415,308,712 Rls. 33,875 $
278 1391 اتريش 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 7,000 412,865,000 Rls. 33,676 $
279 1391 اتريش 90031990 دوره و قاب برا ي عينک ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيکي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 400 410,740,089 Rls. 33,502 $
280 1391 اتريش 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 261 405,636,834 Rls. 33,086 $
281 1391 اتريش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,655 405,423,783 Rls. 33,069 $
282 1391 اتريش 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 23,423 400,983,241 Rls. 32,707 $
283 1391 اتريش 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,239 400,439,163 Rls. 18,089 $
284 1391 اتريش 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 750 398,651,995 Rls. 32,516 $
285 1391 اتريش 29054420 پودرسوربيتول 64,800 394,380,000 Rls. 32,168 $
286 1391 اتريش 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 4,988 394,365,870 Rls. 32,167 $
287 1391 اتريش 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,270 394,075,232 Rls. 32,143 $
288 1391 اتريش 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 13,876 392,767,140 Rls. 24,077 $
289 1391 اتريش 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 2,684 389,553,110 Rls. 31,774 $
290 1391 اتريش 39089010 رزين پلي آميد (گريدهاردنر )به اشكال ابتدايي 2,200 381,105,232 Rls. 31,085 $
291 1391 اتريش 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 113 374,863,336 Rls. 15,839 $
292 1391 اتريش 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 1,071 372,630,302 Rls. 30,394 $
293 1391 اتريش 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 555 366,942,582 Rls. 29,930 $
294 1391 اتريش 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 2,922 353,662,465 Rls. 28,847 $
295 1391 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,400 349,367,420 Rls. 28,497 $
296 1391 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,129 347,675,016 Rls. 28,358 $
297 1391 اتريش 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 380 345,338,514 Rls. 28,168 $
298 1391 اتريش 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 126 342,821,405 Rls. 20,037 $
299 1391 اتريش 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5,090 342,305,751 Rls. 27,921 $
300 1391 اتريش 84159011 قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع 120 327,306,886 Rls. 26,697 $
مجموع کل
173,071,204,510 ريال
مجموع کل
12,321,536 دلار