آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 اتريش 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 137 327,068,233 Rls. 26,018 $
202 1391 اتريش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,975 326,697,911 Rls. 26,647 $
203 1391 اتريش 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 272 311,670,319 Rls. 25,422 $
204 1391 اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 53 311,370,469 Rls. 25,397 $
205 1391 اتريش 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 7,500 306,590,311 Rls. 25,007 $
206 1391 اتريش 29329990 ساير ترکيبات هتروسيکليک که فقط داراي اتمهاي اکسيژن هستند غير از رديفهاي 29321100 لغايت 29329920 100 299,955,702 Rls. 12,219 $
207 1391 اتريش 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,000 294,968,515 Rls. 24,059 $
208 1391 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 350 288,972,492 Rls. 25,847 $
209 1391 اتريش 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 100 285,041,618 Rls. 23,250 $
210 1391 اتريش 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 715 275,874,580 Rls. 22,502 $
211 1391 اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 400 267,823,748 Rls. 21,845 $
212 1391 اتريش 38029090 موا د معدني طبيعي ا کتيف شده به غيرازخاك رنگبر زغال ودوده هاي حيوا ني 20,975 267,813,814 Rls. 21,845 $
213 1391 اتريش 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 390 262,793,644 Rls. 22,716 $
214 1391 اتريش 29181400 اسيد سيتريك 22,000 261,759,214 Rls. 21,351 $
215 1391 اتريش 38089229 سايرقارچ کش هاتکنيکال (سم رقيق نشده ) غيرمذکور 1,039 257,713,488 Rls. 21,021 $
216 1391 اتريش 39219020 ورق HPL ( highpressureiamimsted) با ضخامت بيشترا ز2/1ميکرون وکمترا ز2مليمتر، و 17,157 255,991,056 Rls. 20,880 $
217 1391 اتريش 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 12,450 245,792,200 Rls. 20,048 $
218 1391 اتريش 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 4,800 244,751,895 Rls. 19,963 $
219 1391 اتريش 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 95 242,812,250 Rls. 19,805 $
220 1391 اتريش 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توکردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 1,690 242,067,615 Rls. 19,745 $
221 1391 اتريش 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 4,480 241,015,388 Rls. 19,659 $
222 1391 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,369 239,882,619 Rls. 12,499 $
223 1391 اتريش 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 2,860 238,597,249 Rls. 19,461 $
224 1391 اتريش 21012000 عصاره ها ,ا سانس ها , تغليظ شده ها چاي يا ماته وفراورده هاي چاي يا ماته 50,061 230,566,200 Rls. 18,806 $
225 1391 اتريش 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 33,600 230,549,338 Rls. 16,292 $
226 1391 اتريش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,286 227,320,840 Rls. 18,542 $
227 1391 اتريش 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 19,000 222,953,089 Rls. 18,185 $
228 1391 اتريش 84731000 ا جزا ءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 8469 2,013 222,690,106 Rls. 18,164 $
229 1391 اتريش 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 14,800 221,466,500 Rls. 18,064 $
230 1391 اتريش 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, که درجاي ديگرذکرنشده. 433 221,304,156 Rls. 18,051 $
231 1391 اتريش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,720 215,160,906 Rls. 17,550 $
232 1391 اتريش 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,070 213,545,735 Rls. 17,071 $
233 1391 اتريش 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 293 212,780,628 Rls. 8,654 $
234 1391 اتريش 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 405 211,975,717 Rls. 17,290 $
235 1391 اتريش 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 440 208,091,042 Rls. 16,973 $
236 1391 اتريش 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 1,300 206,198,865 Rls. 16,819 $
237 1391 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,209 202,159,925 Rls. 11,886 $
238 1391 اتريش 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 658 202,129,459 Rls. 16,487 $
239 1391 اتريش 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 211 197,110,156 Rls. 16,078 $
240 1391 اتريش 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 181 196,601,400 Rls. 12,281 $
241 1391 اتريش 84323010 دستگاه كشت مستقيم، نشاء كار (TRANS PLANTER) 2,115 194,257,632 Rls. 15,845 $
242 1391 اتريش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 75 193,848,049 Rls. 7,885 $
243 1391 اتريش 27101930 گريس 3,600 187,565,820 Rls. 15,299 $
244 1391 اتريش 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 100 186,975,670 Rls. 15,251 $
245 1391 اتريش 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 6 185,045,936 Rls. 15,093 $
246 1391 اتريش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 820 184,689,691 Rls. 12,800 $
247 1391 اتريش 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 3,000 183,846,960 Rls. 14,996 $
248 1391 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 149 181,401,550 Rls. 14,796 $
249 1391 اتريش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 650 180,057,314 Rls. 10,437 $
250 1391 اتريش 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 135 179,978,505 Rls. 14,680 $
251 1391 اتريش 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 71 178,339,902 Rls. 14,546 $
252 1391 اتريش 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 116 178,278,932 Rls. 14,542 $
253 1391 اتريش 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 2,509 171,097,649 Rls. 13,956 $
254 1391 اتريش 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,500 166,245,147 Rls. 13,560 $
255 1391 اتريش 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,746 164,085,890 Rls. 13,384 $
256 1391 اتريش 30064010 سيلر 68 164,006,110 Rls. 13,377 $
257 1391 اتريش 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 430 160,991,681 Rls. 6,627 $
258 1391 اتريش 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 76 157,827,813 Rls. 6,421 $
259 1391 اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 242 153,951,381 Rls. 12,557 $
260 1391 اتريش 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,437 153,781,780 Rls. 12,543 $
261 1391 اتريش 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 295 151,878,285 Rls. 12,388 $
262 1391 اتريش 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 2,100 148,631,136 Rls. 12,123 $
263 1391 اتريش 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 3,175 143,410,786 Rls. 11,697 $
264 1391 اتريش 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 582 138,144,821 Rls. 11,268 $
265 1391 اتريش 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربکس ،ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 51 137,068,709 Rls. 11,180 $
266 1391 اتريش 42032100 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا زچرم ياا زچرم دوباره ساخته شده مخصوص ورزش 202 134,506,989 Rls. 7,288 $
267 1391 اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 270 133,068,780 Rls. 5,541 $
268 1391 اتريش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 59 131,928,480 Rls. 5,431 $
269 1391 اتريش 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 310 130,974,916 Rls. 5,744 $
270 1391 اتريش 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 811 124,059,913 Rls. 10,119 $
271 1391 اتريش 90051000 دوربين دوچشمي 152 123,384,099 Rls. 8,776 $
272 1391 اتريش 84322100 کلوخ شکن ديسکي 1,315 122,970,428 Rls. 10,030 $
273 1391 اتريش 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 363 122,324,980 Rls. 9,482 $
274 1391 اتريش 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 121,053,517 Rls. 6,482 $
275 1391 اتريش 27101920 روغن صنعتي 4,305 119,691,884 Rls. 9,763 $
276 1391 اتريش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 82 118,210,865 Rls. 9,642 $
277 1391 اتريش 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 558 117,696,129 Rls. 7,607 $
278 1391 اتريش 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 282 114,082,933 Rls. 9,305 $
279 1391 اتريش 68052020 تسمهکهاي سنباده با محيط چهار متر و كمتر فقط روي تكيه گاه از كاغذ ومقوا 722 110,515,906 Rls. 9,014 $
280 1391 اتريش 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 3 109,928,728 Rls. 8,966 $
281 1391 اتريش 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 1,150 108,773,233 Rls. 8,872 $
282 1391 اتريش 84321020 گاوا هن قلمي(خيش ) فاقد خاک برگردا ن 2,062 108,534,769 Rls. 8,853 $
283 1391 اتريش 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 4,313 108,433,510 Rls. 8,845 $
284 1391 اتريش 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 100 107,268,094 Rls. 8,749 $
285 1391 اتريش 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 500 100,577,751 Rls. 8,204 $
286 1391 اتريش 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 42 99,243,850 Rls. 4,037 $
287 1391 اتريش 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 45 99,140,972 Rls. 4,031 $
288 1391 اتريش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 153 98,370,222 Rls. 8,024 $
289 1391 اتريش 65040000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده حتي آستر شده يا تزئيين شده 274 97,670,494 Rls. 6,021 $
290 1391 اتريش 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 16,020 97,399,876 Rls. 7,945 $
291 1391 اتريش 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 195 96,309,003 Rls. 6,928 $
292 1391 اتريش 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 6 96,073,874 Rls. 7,836 $
293 1391 اتريش 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 1,000 93,415,846 Rls. 3,845 $
294 1391 اتريش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 14 93,413,716 Rls. 7,619 $
295 1391 اتريش 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 688 92,364,901 Rls. 7,534 $
296 1391 اتريش 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 8,729 91,234,451 Rls. 7,442 $
297 1391 اتريش 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 280 90,699,189 Rls. 7,398 $
298 1391 اتريش 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7 90,489,900 Rls. 3,688 $
299 1391 اتريش 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 202 90,016,251 Rls. 7,342 $
300 1391 اتريش 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 27 89,226,699 Rls. 7,278 $
301 1391 اتريش 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 377 84,858,797 Rls. 6,922 $
302 1391 اتريش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,790 84,764,383 Rls. 6,914 $
303 1391 اتريش 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 1,138 83,546,504 Rls. 3,399 $
304 1391 اتريش 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 10 76,935,568 Rls. 6,275 $
305 1391 اتريش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 647 76,696,162 Rls. 5,021 $
306 1391 اتريش 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 104 76,021,437 Rls. 6,201 $
307 1391 اتريش 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 39 73,303,773 Rls. 5,979 $
308 1391 اتريش 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 300 71,508,495 Rls. 5,833 $
309 1391 اتريش 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,375 69,183,780 Rls. 5,643 $
310 1391 اتريش 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 14 66,230,601 Rls. 5,402 $
311 1391 اتريش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 120 65,465,552 Rls. 5,340 $
312 1391 اتريش 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 34 64,286,480 Rls. 2,616 $
313 1391 اتريش 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 3,000 63,118,799 Rls. 5,148 $
314 1391 اتريش 85471090 ساير قطعات عايق ا ز سرا ميک ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا کسيدهاي فلزي 182 62,996,589 Rls. 2,561 $
315 1391 اتريش 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 37 61,627,505 Rls. 3,656 $
316 1391 اتريش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 212 61,026,499 Rls. 4,609 $
317 1391 اتريش 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 299 59,770,465 Rls. 4,875 $
318 1391 اتريش 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 10 58,771,260 Rls. 4,794 $
319 1391 اتريش 73181410 پيچ خودکارا زجنس ا ستنلس استيل ،حديدشده 28 57,057,309 Rls. 4,654 $
320 1391 اتريش 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 43 56,904,898 Rls. 4,642 $
321 1391 اتريش 91069090 سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر 10 56,726,535 Rls. 4,627 $
322 1391 اتريش 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 33 55,183,100 Rls. 2,247 $
323 1391 اتريش 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 25 53,858,153 Rls. 4,393 $
324 1391 اتريش 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 15 53,465,510 Rls. 4,361 $
325 1391 اتريش 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,770 53,177,034 Rls. 4,337 $
326 1391 اتريش 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 24 52,574,686 Rls. 2,962 $
327 1391 اتريش 85030010 ا نوا ع کلکتور 90 52,547,011 Rls. 4,286 $
328 1391 اتريش 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 284 52,218,122 Rls. 4,002 $
329 1391 اتريش 98870442 با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربکس ، ا کسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 153 51,638,614 Rls. 4,212 $
330 1391 اتريش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 191 51,407,572 Rls. 4,193 $
331 1391 اتريش 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 840 51,079,866 Rls. 4,166 $
332 1391 اتريش 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 300 49,745,490 Rls. 4,058 $
333 1391 اتريش 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 415 48,792,348 Rls. 3,980 $
334 1391 اتريش 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 350 46,356,840 Rls. 3,781 $
335 1391 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,069 46,083,686 Rls. 3,759 $
336 1391 اتريش 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 57 44,927,372 Rls. 1,836 $
337 1391 اتريش 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 1,375 43,930,000 Rls. 3,583 $
338 1391 اتريش 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 438 42,999,216 Rls. 3,507 $
339 1391 اتريش 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 53 41,646,386 Rls. 3,397 $
340 1391 اتريش 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 53 40,274,187 Rls. 3,285 $
341 1391 اتريش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,844 39,545,251 Rls. 3,226 $
342 1391 اتريش 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 475 39,487,574 Rls. 1,605 $
343 1391 اتريش 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 10 38,866,969 Rls. 1,580 $
344 1391 اتريش 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 30 37,327,498 Rls. 3,045 $
345 1391 اتريش 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 127 37,112,530 Rls. 1,509 $
346 1391 اتريش 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 45 36,103,672 Rls. 2,945 $
347 1391 اتريش 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 924 35,705,186 Rls. 2,912 $
348 1391 اتريش 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 207 34,890,000 Rls. 2,846 $
349 1391 اتريش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 372 33,315,569 Rls. 2,717 $
350 1391 اتريش 90321000 ترموستات 13 32,623,363 Rls. 2,661 $
351 1391 اتريش 25081000 بنتونيت 45 32,325,189 Rls. 2,637 $
352 1391 اتريش 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 140 32,070,690 Rls. 2,616 $
353 1391 اتريش 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 60 31,895,695 Rls. 2,602 $
354 1391 اتريش 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 450 31,189,859 Rls. 2,544 $
355 1391 اتريش 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 12 31,046,278 Rls. 1,265 $
356 1391 اتريش 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 30 30,715,604 Rls. 2,505 $
357 1391 اتريش 70139111 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه ازكريستال سرب دارنقاشي شده ،تراش خورده ،صنابع دستي 171 30,407,732 Rls. 2,480 $
358 1391 اتريش 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 88 30,257,364 Rls. 2,468 $
359 1391 اتريش 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 103 29,665,585 Rls. 2,420 $
360 1391 اتريش 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 120 29,391,327 Rls. 2,397 $
361 1391 اتريش 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 430 29,272,000 Rls. 2,388 $
362 1391 اتريش 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 72 28,831,842 Rls. 2,352 $
363 1391 اتريش 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 150 28,736,779 Rls. 2,344 $
364 1391 اتريش 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 650 28,138,717 Rls. 2,295 $
365 1391 اتريش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 100 27,286,675 Rls. 2,226 $
366 1391 اتريش 70179010 لوله آزمايش لام ولامل آزمايشگاهي ولوله غير مدرج غير مذكور درجاي ديگر 33 27,115,415 Rls. 2,212 $
367 1391 اتريش 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 5 26,417,410 Rls. 2,155 $
368 1391 اتريش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 117 26,337,399 Rls. 2,148 $
369 1391 اتريش 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 300 25,666,318 Rls. 2,094 $
370 1391 اتريش 28530010 آب مقطر 6 25,178,518 Rls. 2,054 $
371 1391 اتريش 85287300 تلويزيونهاي سياه و سفيد يا ساير تک رنگها ياتك فام . 45 24,999,514 Rls. 2,039 $
372 1391 اتريش 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1 24,951,854 Rls. 2,035 $
373 1391 اتريش 96122000 تامپون مرکب, حتي آغشته به مرکب بايابدون جعبه. 900 23,965,632 Rls. 976 $
374 1391 اتريش 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 116 23,384,842 Rls. 2,148 $
375 1391 اتريش 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 441 23,259,427 Rls. 1,594 $
376 1391 اتريش 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 1 23,100,000 Rls. 1,884 $
377 1391 اتريش 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 60 22,578,281 Rls. 918 $
378 1391 اتريش 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 40 22,462,936 Rls. 1,832 $
379 1391 اتريش 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 60 21,905,365 Rls. 1,787 $
380 1391 اتريش 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 25 21,727,076 Rls. 1,772 $
381 1391 اتريش 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 100 21,716,000 Rls. 1,771 $
382 1391 اتريش 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 660 21,389,365 Rls. 1,745 $
383 1391 اتريش 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1 21,240,137 Rls. 1,732 $
384 1391 اتريش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 59 21,071,512 Rls. 1,719 $
385 1391 اتريش 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 124 20,943,387 Rls. 1,708 $
386 1391 اتريش 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 14 20,697,617 Rls. 1,688 $
387 1391 اتريش 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 5 20,005,986 Rls. 1,632 $
388 1391 اتريش 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 77 19,833,628 Rls. 1,618 $
389 1391 اتريش 32041310 رنگکهاي نساجي كاتيونيك 120 19,611,000 Rls. 1,600 $
390 1391 اتريش 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 60 19,505,361 Rls. 795 $
391 1391 اتريش 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 19,032,069 Rls. 774 $
392 1391 اتريش 95089010 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 55 18,847,744 Rls. 1,537 $
393 1391 اتريش 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 31 18,260,619 Rls. 1,489 $
394 1391 اتريش 90249000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش خواص مكانيكي مواد ،مشمول رديف 9024 9 18,173,214 Rls. 1,482 $
395 1391 اتريش 34021310 الكل چرب اتوكسيله 50 17,593,797 Rls. 1,435 $
396 1391 اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 181 17,570,568 Rls. 1,433 $
397 1391 اتريش 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 350 17,250,131 Rls. 1,407 $
398 1391 اتريش 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 100 16,818,451 Rls. 1,372 $
399 1391 اتريش 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 25 16,723,064 Rls. 1,364 $
400 1391 اتريش 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 40 16,275,694 Rls. 1,328 $
مجموع کل
21,872,615,551 ريال
مجموع کل
1,648,652 دلار