آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 بلژيک 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 9,876 299,408,230 Rls. 26,454 $
202 1391 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 668 299,061,999 Rls. 23,895 $
203 1391 بلژيک 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 5,200 297,970,402 Rls. 24,304 $
204 1391 بلژيک 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 5,173 297,021,687 Rls. 24,227 $
205 1391 بلژيک 29211900 ساير مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,که درجاي ديگري مذکور نباشند ,ا ملاح ا ين ترکيبات 5,750 293,702,615 Rls. 23,956 $
206 1391 بلژيک 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 39,200 289,004,902 Rls. 25,305 $
207 1391 بلژيک 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 262 285,851,828 Rls. 15,449 $
208 1391 بلژيک 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 7,964 275,228,718 Rls. 14,361 $
209 1391 بلژيک 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 222 273,181,886 Rls. 22,282 $
210 1391 بلژيک 29222990 ساير امينو -نفتل ها وسايرامينو فنلها ,غيرا زا نهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رند,ا ترهاوا سترهاي آنها،املاح اين محصولات غيرمذکوردرجاي ديگر 500 266,938,512 Rls. 21,773 $
211 1391 بلژيک 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,481 262,953,825 Rls. 21,448 $
212 1391 بلژيک 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,863 262,870,508 Rls. 17,608 $
213 1391 بلژيک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 226 259,086,163 Rls. 14,511 $
214 1391 بلژيک 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 4,000 256,289,283 Rls. 20,905 $
215 1391 بلژيک 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 254,291,044 Rls. 10,339 $
216 1391 بلژيک 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 21,609 248,577,528 Rls. 20,275 $
217 1391 بلژيک 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 20,440 245,682,759 Rls. 20,039 $
218 1391 بلژيک 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 421 238,685,671 Rls. 16,563 $
219 1391 بلژيک 95069110 دستگاه TRAD MILL 870 233,011,124 Rls. 19,006 $
220 1391 بلژيک 28364000 کربنات هاي پتاسيم 1,430 231,996,628 Rls. 16,780 $
221 1391 بلژيک 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 377 230,892,184 Rls. 18,833 $
222 1391 بلژيک 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 795 229,740,115 Rls. 18,739 $
223 1391 بلژيک 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 561 229,463,301 Rls. 18,716 $
224 1391 بلژيک 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 9 229,074,955 Rls. 9,336 $
225 1391 بلژيک 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آنها 2,000 226,123,771 Rls. 12,203 $
226 1391 بلژيک 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,627 225,077,352 Rls. 18,359 $
227 1391 بلژيک 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,321 222,813,240 Rls. 18,174 $
228 1391 بلژيک 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 134 222,175,270 Rls. 9,231 $
229 1391 بلژيک 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 28 220,673,294 Rls. 13,350 $
230 1391 بلژيک 11072000 مالت بو دا ده 7,900 220,445,131 Rls. 11,749 $
231 1391 بلژيک 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,522 219,459,477 Rls. 8,936 $
232 1391 بلژيک 33061000 مواد پاكکكننده دندان 5,100 219,047,806 Rls. 17,867 $
233 1391 بلژيک 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 28,242 214,445,952 Rls. 17,492 $
234 1391 بلژيک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 183 213,834,751 Rls. 15,849 $
235 1391 بلژيک 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 7,030 206,578,511 Rls. 16,850 $
236 1391 بلژيک 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 12 197,334,649 Rls. 8,024 $
237 1391 بلژيک 85423300 آمپلي فاير ها 120 196,926,372 Rls. 16,063 $
238 1391 بلژيک 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 14 194,894,513 Rls. 15,897 $
239 1391 بلژيک 34011110 صابون حمام و دستشويي 18,100 192,577,967 Rls. 15,708 $
240 1391 بلژيک 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 180 191,741,182 Rls. 15,640 $
241 1391 بلژيک 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 3,800 187,278,363 Rls. 15,276 $
242 1391 بلژيک 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 1,260 183,291,297 Rls. 14,950 $
243 1391 بلژيک 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 30 179,376,296 Rls. 7,304 $
244 1391 بلژيک 28274900 ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس 2,000 178,661,866 Rls. 14,573 $
245 1391 بلژيک 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 61 177,115,200 Rls. 7,221 $
246 1391 بلژيک 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 2,166 176,560,429 Rls. 14,401 $
247 1391 بلژيک 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 20 176,497,843 Rls. 7,186 $
248 1391 بلژيک 15151100 روغن خام تخم کتان 23,560 172,937,722 Rls. 14,106 $
249 1391 بلژيک 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 318 172,637,112 Rls. 7,024 $
250 1391 بلژيک 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 2,250 172,190,940 Rls. 7,022 $
251 1391 بلژيک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 102 171,872,948 Rls. 6,998 $
252 1391 بلژيک 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,915 171,317,515 Rls. 13,974 $
253 1391 بلژيک 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 1,000 168,497,829 Rls. 13,744 $
254 1391 بلژيک 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 400 167,096,124 Rls. 6,797 $
255 1391 بلژيک 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 250 165,772,338 Rls. 13,521 $
256 1391 بلژيک 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 5,758 164,958,309 Rls. 7,277 $
257 1391 بلژيک 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 363 162,942,540 Rls. 13,291 $
258 1391 بلژيک 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 59 160,081,744 Rls. 13,057 $
259 1391 بلژيک 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 26 159,365,837 Rls. 6,492 $
260 1391 بلژيک 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 1,906 158,186,479 Rls. 12,426 $
261 1391 بلژيک 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 2,584 155,837,530 Rls. 6,415 $
262 1391 بلژيک 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 198 155,587,273 Rls. 12,691 $
263 1391 بلژيک 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 79 151,893,900 Rls. 6,253 $
264 1391 بلژيک 38190010 مايع ترمز آماده 2,822 149,020,300 Rls. 12,155 $
265 1391 بلژيک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 600 143,827,618 Rls. 11,731 $
266 1391 بلژيک 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 525 143,606,027 Rls. 11,713 $
267 1391 بلژيک 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 1,430 142,533,768 Rls. 11,626 $
268 1391 بلژيک 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 6,502 142,095,392 Rls. 11,590 $
269 1391 بلژيک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 17 138,154,080 Rls. 10,083 $
270 1391 بلژيک 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 471 133,664,141 Rls. 5,442 $
271 1391 بلژيک 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 203 130,215,090 Rls. 5,389 $
272 1391 بلژيک 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 68 128,883,000 Rls. 10,512 $
273 1391 بلژيک 90184930 مته فرز ا لماسه (دياموند) 20 126,561,851 Rls. 10,323 $
274 1391 بلژيک 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,000 125,000,000 Rls. 10,196 $
275 1391 بلژيک 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 2,878 122,673,286 Rls. 10,006 $
276 1391 بلژيک 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 3,000 120,946,725 Rls. 9,865 $
277 1391 بلژيک 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 17 120,229,678 Rls. 9,807 $
278 1391 بلژيک 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,154 119,254,385 Rls. 9,727 $
279 1391 بلژيک 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 600 117,090,000 Rls. 9,551 $
280 1391 بلژيک 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,032 115,693,254 Rls. 9,437 $
281 1391 بلژيک 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 432 115,315,894 Rls. 9,406 $
282 1391 بلژيک 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 1,050 114,930,800 Rls. 9,374 $
283 1391 بلژيک 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 7,990 113,355,960 Rls. 9,246 $
284 1391 بلژيک 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 2,073 112,939,485 Rls. 9,212 $
285 1391 بلژيک 39161000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم و,...حتي کارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 880 112,878,206 Rls. 9,207 $
286 1391 بلژيک 29221310 تري اتانول آمين 1,952 112,061,020 Rls. 9,140 $
287 1391 بلژيک 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 521 111,062,853 Rls. 9,059 $
288 1391 بلژيک 90278010 دستگاه PH متر 19 110,787,424 Rls. 4,505 $
289 1391 بلژيک 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 2,750 110,000,000 Rls. 8,972 $
290 1391 بلژيک 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,147 109,498,223 Rls. 8,931 $
291 1391 بلژيک 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,297 108,558,163 Rls. 6,387 $
292 1391 بلژيک 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 2,430 108,360,241 Rls. 8,839 $
293 1391 بلژيک 29251100 ساكارين و املاح آن 800 107,369,152 Rls. 8,758 $
294 1391 بلژيک 90106000 پرده برا ي پروژکسيون 220 101,922,088 Rls. 4,146 $
295 1391 بلژيک 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 100,099,835 Rls. 8,165 $
296 1391 بلژيک 85044050 کنترل دور موتورInverter 50 99,344,134 Rls. 8,103 $
297 1391 بلژيک 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 175 99,302,612 Rls. 8,100 $
298 1391 بلژيک 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 443 98,236,944 Rls. 8,013 $
299 1391 بلژيک 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 10 92,530,000 Rls. 7,547 $
300 1391 بلژيک 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 383 91,266,032 Rls. 7,444 $
301 1391 بلژيک 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 900 90,647,139 Rls. 7,394 $
302 1391 بلژيک 72259100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, پهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريقه ا لکتروليت 38 85,373,601 Rls. 6,964 $
303 1391 بلژيک 29232090 فسفوآمينوليپيدها 145 83,259,389 Rls. 6,791 $
304 1391 بلژيک 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 49 81,681,078 Rls. 6,662 $
305 1391 بلژيک 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 200 80,107,535 Rls. 6,534 $
306 1391 بلژيک 44013900 خاك اره وضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 23,700 79,346,680 Rls. 6,472 $
307 1391 بلژيک 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 114 78,259,890 Rls. 6,383 $
308 1391 بلژيک 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 57 76,833,795 Rls. 5,234 $
309 1391 بلژيک 15089000 روغن بادا م زميني (باستثناي خام ) و ا جزا ء آن 18,616 76,118,284 Rls. 6,209 $
310 1391 بلژيک 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,280 76,069,460 Rls. 6,205 $
311 1391 بلژيک 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 126 74,124,268 Rls. 6,046 $
312 1391 بلژيک 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 216 64,724,611 Rls. 3,487 $
313 1391 بلژيک 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 4,005 64,666,739 Rls. 5,275 $
314 1391 بلژيک 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 20,399 64,442,058 Rls. 5,256 $
315 1391 بلژيک 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 640 64,295,876 Rls. 5,244 $
316 1391 بلژيک 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 470 62,894,859 Rls. 5,130 $
317 1391 بلژيک 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلک وچارچوب ميلميلک 45 61,363,327 Rls. 5,005 $
318 1391 بلژيک 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غيرمذکور 1,000 61,036,058 Rls. 4,978 $
319 1391 بلژيک 85287100 دستگاههاي گيرنده تلويزيون طراحي نشده براي يك پارچه شدن بايك نمايشگر ياصفحه نمايش ويدئويي . 12 59,151,107 Rls. 4,825 $
320 1391 بلژيک 95061910 چوب دستي ا سکي روي برف 1,726 59,065,453 Rls. 4,818 $
321 1391 بلژيک 37013090 سايرصفحات وفيلم هاي عکاسي تخت غيرمذکورحساس شده عکسبردا ري نشده که هرضلع بيش ا ز255mmباشد 91 58,543,180 Rls. 2,385 $
322 1391 بلژيک 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 2 58,190,447 Rls. 2,367 $
323 1391 بلژيک 25081000 بنتونيت 136 58,156,411 Rls. 4,744 $
324 1391 بلژيک 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 300 56,833,211 Rls. 4,636 $
325 1391 بلژيک 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 124 52,361,410 Rls. 3,256 $
326 1391 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 20 50,555,937 Rls. 4,124 $
327 1391 بلژيک 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 580 50,517,330 Rls. 4,121 $
328 1391 بلژيک 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4 48,950,000 Rls. 3,993 $
329 1391 بلژيک 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 22 48,667,627 Rls. 2,921 $
330 1391 بلژيک 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 5 48,354,000 Rls. 3,944 $
331 1391 بلژيک 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 29,775 48,340,749 Rls. 3,943 $
332 1391 بلژيک 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 71 47,923,425 Rls. 1,950 $
333 1391 بلژيک 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 101 47,349,848 Rls. 3,862 $
334 1391 بلژيک 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 4 45,679,122 Rls. 3,726 $
335 1391 بلژيک 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 316 45,417,806 Rls. 3,705 $
336 1391 بلژيک 90321000 ترموستات 4 44,810,000 Rls. 2,355 $
337 1391 بلژيک 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 476 44,112,588 Rls. 2,973 $
338 1391 بلژيک 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 225 43,204,203 Rls. 2,254 $
339 1391 بلژيک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 75 42,280,953 Rls. 3,449 $
340 1391 بلژيک 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 420 41,565,429 Rls. 3,390 $
341 1391 بلژيک 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 300 39,864,845 Rls. 3,252 $
342 1391 بلژيک 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 75 38,735,551 Rls. 3,160 $
343 1391 بلژيک 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 13 38,475,000 Rls. 3,138 $
344 1391 بلژيک 83062900 مجسمه هاي کوچک وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 350 37,727,620 Rls. 3,077 $
345 1391 بلژيک 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 841 37,512,557 Rls. 3,060 $
346 1391 بلژيک 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 287 36,687,173 Rls. 2,992 $
347 1391 بلژيک 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 658 36,507,945 Rls. 2,978 $
348 1391 بلژيک 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 180 36,242,397 Rls. 2,956 $
349 1391 بلژيک 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 970 35,608,557 Rls. 2,904 $
350 1391 بلژيک 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 102 35,340,300 Rls. 1,442 $
351 1391 بلژيک 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 556 34,062,627 Rls. 2,451 $
352 1391 بلژيک 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 521 32,811,492 Rls. 2,676 $
353 1391 بلژيک 84439190 ساير اجزاء وقطعات چاپگرها ، ماشين هاي كپي ، فكس غير از كارتريج ليزري 99 32,679,097 Rls. 2,666 $
354 1391 بلژيک 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 45 32,554,283 Rls. 1,326 $
355 1391 بلژيک 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 120 31,761,016 Rls. 2,591 $
356 1391 بلژيک 84312010 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 شامل دكل ، اكسل، فرمان ، شاسي وكابين 5 31,406,682 Rls. 2,562 $
357 1391 بلژيک 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 85 29,790,912 Rls. 2,430 $
358 1391 بلژيک 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 54 28,607,156 Rls. 2,333 $
359 1391 بلژيک 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1 28,148,026 Rls. 2,296 $
360 1391 بلژيک 85393230 لامپ هالوژنه فلزي تا 500 وا ت 210 26,691,479 Rls. 1,085 $
361 1391 بلژيک 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 41 26,055,609 Rls. 2,125 $
362 1391 بلژيک 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 10 25,897,459 Rls. 2,112 $
363 1391 بلژيک 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 30 25,805,980 Rls. 2,105 $
364 1391 بلژيک 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 145 25,476,691 Rls. 2,078 $
365 1391 بلژيک 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 50 25,453,635 Rls. 2,076 $
366 1391 بلژيک 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8 25,440,711 Rls. 2,075 $
367 1391 بلژيک 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 603 25,421,894 Rls. 2,074 $
368 1391 بلژيک 70023900 لوله ا زشيشه, کارنشده, که درجاي ديگرذکرنشده باشد. 1,100 25,161,548 Rls. 2,052 $
369 1391 بلژيک 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 42 25,041,573 Rls. 1,020 $
370 1391 بلژيک 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,320 24,274,800 Rls. 1,980 $
371 1391 بلژيک 85044020 شارژر باطري 156 23,700,899 Rls. 1,933 $
372 1391 بلژيک 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 210 22,364,265 Rls. 910 $
373 1391 بلژيک 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 166 22,169,295 Rls. 1,808 $
374 1391 بلژيک 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 100 22,060,071 Rls. 1,799 $
375 1391 بلژيک 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2 22,047,000 Rls. 1,798 $
376 1391 بلژيک 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 120 21,578,768 Rls. 1,760 $
377 1391 بلژيک 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 3 20,852,199 Rls. 858 $
378 1391 بلژيک 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 126 20,490,074 Rls. 1,671 $
379 1391 بلژيک 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 455 20,316,334 Rls. 1,657 $
380 1391 بلژيک 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 13 19,677,736 Rls. 802 $
381 1391 بلژيک 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1 19,060,000 Rls. 775 $
382 1391 بلژيک 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 43 18,759,286 Rls. 1,530 $
383 1391 بلژيک 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 160 18,664,355 Rls. 1,522 $
384 1391 بلژيک 84716010 صفحه کليد(keyboard) 2 17,810,778 Rls. 724 $
385 1391 بلژيک 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 126 17,411,022 Rls. 1,420 $
386 1391 بلژيک 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,850 17,312,806 Rls. 1,412 $
387 1391 بلژيک 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 20 17,229,066 Rls. 702 $
388 1391 بلژيک 09042290 فلفل خرد شده يا سابيده شده در بستهکبندي براي غيرخرده فروشي 150 16,633,880 Rls. 1,357 $
389 1391 بلژيک 84424000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات, دستگاههاي حروف چيني ياساختن وآماده كردن كليشه ،لوحه ،استوانه وغيره 38 16,362,083 Rls. 1,335 $
390 1391 بلژيک 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 250 15,145,101 Rls. 1,235 $
391 1391 بلژيک 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 8 14,836,673 Rls. 1,210 $
392 1391 بلژيک 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 57 14,572,852 Rls. 1,189 $
393 1391 بلژيک 29321900 سايرترکيباتي كه ساختارآنهاداراي يك حلقه فوران (حتي هيدروژنه شده )،متراكم نشده باشد ، که درجاي ديگري مذکورنباشند 100 14,356,499 Rls. 584 $
394 1391 بلژيک 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 82 13,796,198 Rls. 1,125 $
395 1391 بلژيک 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 7 13,209,790 Rls. 538 $
396 1391 بلژيک 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 20 12,425,176 Rls. 1,013 $
397 1391 بلژيک 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2 12,422,501 Rls. 1,013 $
398 1391 بلژيک 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 11 11,301,096 Rls. 922 $
399 1391 بلژيک 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 31 10,680,697 Rls. 871 $
400 1391 بلژيک 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 224 9,996,716 Rls. 815 $
مجموع کل
21,791,122,916 ريال
مجموع کل
1,560,570 دلار