آمار کل " واردات از" کشور "تايوان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 49,884 5,735,479,762 Rls. 430,949 $
102 1391 تايوان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 114,151 5,684,930,589 Rls. 421,825 $
103 1391 تايوان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 100,383 5,592,641,819 Rls. 381,922 $
104 1391 تايوان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 21,717 5,571,135,066 Rls. 226,479 $
105 1391 تايوان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 101,000 5,568,004,844 Rls. 454,160 $
106 1391 تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 173,689 5,562,881,737 Rls. 351,822 $
107 1391 تايوان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,600 5,447,644,378 Rls. 444,343 $
108 1391 تايوان 87089921 ا جزا وقطعات كمك فنر ، برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 27,499 5,374,460,474 Rls. 218,967 $
109 1391 تايوان 55101100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 137,168 5,332,387,427 Rls. 434,942 $
110 1391 تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1,493 5,296,318,673 Rls. 238,912 $
111 1391 تايوان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 248,394 5,249,493,202 Rls. 428,181 $
112 1391 تايوان 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 69,535 5,166,222,961 Rls. 333,770 $
113 1391 تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,051 5,165,859,390 Rls. 277,322 $
114 1391 تايوان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 33,426 5,121,608,386 Rls. 320,611 $
115 1391 تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 63,421 5,082,168,923 Rls. 327,587 $
116 1391 تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 27,291 5,062,231,376 Rls. 399,177 $
117 1391 تايوان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 78,169 5,019,722,012 Rls. 274,906 $
118 1391 تايوان 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 101,200 5,012,776,248 Rls. 356,247 $
119 1391 تايوان 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي کلاسورا زفلزمعممولي. 146,279 5,005,430,842 Rls. 321,873 $
120 1391 تايوان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 160,000 4,997,631,880 Rls. 407,637 $
121 1391 تايوان 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدال معکوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 18,213 4,930,901,075 Rls. 201,167 $
122 1391 تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 36,864 4,905,686,327 Rls. 258,624 $
123 1391 تايوان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 94,600 4,893,079,002 Rls. 399,109 $
124 1391 تايوان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 47,900 4,824,604,394 Rls. 393,524 $
125 1391 تايوان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 59,414 4,809,736,744 Rls. 299,777 $
126 1391 تايوان 32082060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 99,130 4,784,640,804 Rls. 280,477 $
127 1391 تايوان 90191010 تشک موا ج 31,805 4,700,238,343 Rls. 220,693 $
128 1391 تايوان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 10,059 4,693,600,175 Rls. 200,717 $
129 1391 تايوان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 179,739 4,674,809,770 Rls. 381,306 $
130 1391 تايوان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 60,480 4,663,112,318 Rls. 189,985 $
131 1391 تايوان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 173,816 4,657,489,370 Rls. 208,521 $
132 1391 تايوان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 130,960 4,638,369,505 Rls. 266,633 $
133 1391 تايوان 72191100 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 108,970 4,634,415,000 Rls. 378,011 $
134 1391 تايوان 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 35,527 4,586,223,000 Rls. 186,827 $
135 1391 تايوان 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 49,928 4,567,889,356 Rls. 215,076 $
136 1391 تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 101,196 4,539,282,480 Rls. 302,886 $
137 1391 تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 10,520 4,526,960,500 Rls. 260,639 $
138 1391 تايوان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 754,000 4,500,460,422 Rls. 367,085 $
139 1391 تايوان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 239,550 4,463,314,271 Rls. 268,671 $
140 1391 تايوان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 106,561 4,444,102,781 Rls. 268,641 $
141 1391 تايوان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 12,437 4,443,480,571 Rls. 303,327 $
142 1391 تايوان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 21,205 4,423,704,554 Rls. 260,520 $
143 1391 تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 10,199 4,334,993,472 Rls. 276,286 $
144 1391 تايوان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 23,800 4,290,147,705 Rls. 349,930 $
145 1391 تايوان 72192400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غيرطومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3mm 86,316 4,226,928,314 Rls. 206,170 $
146 1391 تايوان 39204920 ورق با ضخامت بالاترا ز 20ميليمترازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 127,189 4,143,114,042 Rls. 168,707 $
147 1391 تايوان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 290,120 4,131,700,639 Rls. 337,007 $
148 1391 تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 18,620 4,125,004,334 Rls. 309,968 $
149 1391 تايوان 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 121,600 4,124,299,663 Rls. 267,087 $
150 1391 تايوان 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 74,870 4,121,523,804 Rls. 336,176 $
151 1391 تايوان 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 76,992 4,116,447,656 Rls. 231,315 $
152 1391 تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 10,528 4,096,378,904 Rls. 329,675 $
153 1391 تايوان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 68,418 4,087,941,664 Rls. 317,690 $
154 1391 تايوان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 121,132 4,034,449,489 Rls. 227,163 $
155 1391 تايوان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 32,869 4,002,397,487 Rls. 326,460 $
156 1391 تايوان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 105,600 3,991,454,828 Rls. 179,990 $
157 1391 تايوان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 38,880 3,951,117,944 Rls. 249,895 $
158 1391 تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,812 3,946,254,977 Rls. 321,881 $
159 1391 تايوان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 71,698 3,851,338,607 Rls. 232,113 $
160 1391 تايوان 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 52,850 3,846,836,703 Rls. 264,990 $
161 1391 تايوان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 45,958 3,840,171,891 Rls. 313,228 $
162 1391 تايوان 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 100,000 3,826,149,744 Rls. 312,084 $
163 1391 تايوان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 195,207 3,822,196,467 Rls. 206,439 $
164 1391 تايوان 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 86,400 3,799,410,282 Rls. 154,687 $
165 1391 تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,847 3,775,186,105 Rls. 275,739 $
166 1391 تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 5,521 3,725,600,452 Rls. 167,591 $
167 1391 تايوان 84821000 بلبرينگ. 67,096 3,652,962,772 Rls. 297,958 $
168 1391 تايوان 85176910 كارت مودم بيکسيم 7,755 3,637,193,249 Rls. 245,437 $
169 1391 تايوان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 27,081 3,632,107,442 Rls. 147,653 $
170 1391 تايوان 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 95,907 3,596,850,758 Rls. 293,381 $
171 1391 تايوان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 74,848 3,543,894,870 Rls. 289,062 $
172 1391 تايوان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 1,028 3,532,245,141 Rls. 218,831 $
173 1391 تايوان 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 61,139 3,527,883,555 Rls. 221,104 $
174 1391 تايوان 91099000 محرک هاي ساعت ديوا ري ,روميزي وهمانند ,کامل وسوا رشده ، غيربرقي 19,297 3,525,830,510 Rls. 217,330 $
175 1391 تايوان 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 12,570 3,484,724,427 Rls. 284,235 $
176 1391 تايوان 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 850 3,419,764,932 Rls. 139,054 $
177 1391 تايوان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 42,000 3,376,870,025 Rls. 275,438 $
178 1391 تايوان 59021050 شيفر(Chiefer) 19,901 3,370,515,246 Rls. 137,317 $
179 1391 تايوان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 8,338 3,347,675,561 Rls. 273,057 $
180 1391 تايوان 51051000 پشم حلاجي شده. 14,503 3,320,769,250 Rls. 270,862 $
181 1391 تايوان 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 49,461 3,300,945,012 Rls. 231,020 $
182 1391 تايوان 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک. 121,026 3,298,872,335 Rls. 146,392 $
183 1391 تايوان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيک چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 87,370 3,296,833,041 Rls. 360,349 $
184 1391 تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 21,103 3,262,082,058 Rls. 170,683 $
185 1391 تايوان 59069900 پارچه هاي نسجي کائوچوزده, غيرمذکوردرجاي ديگر.... 58,436 3,224,015,219 Rls. 159,157 $
186 1391 تايوان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 53,222 3,177,166,044 Rls. 259,149 $
187 1391 تايوان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 102,998 3,174,460,480 Rls. 222,089 $
188 1391 تايوان 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 268,082 3,167,763,409 Rls. 258,382 $
189 1391 تايوان 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 35,070 3,144,109,682 Rls. 128,156 $
190 1391 تايوان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 38,976 3,143,752,778 Rls. 163,208 $
191 1391 تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 17,287 3,118,656,550 Rls. 146,603 $
192 1391 تايوان 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 128,280 3,082,513,343 Rls. 151,525 $
193 1391 تايوان 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 41,000 3,058,651,232 Rls. 186,779 $
194 1391 تايوان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 104,786 2,983,258,633 Rls. 232,162 $
195 1391 تايوان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 149,294 2,974,000,000 Rls. 242,577 $
196 1391 تايوان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 113,841 2,959,397,129 Rls. 120,738 $
197 1391 تايوان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 48,000 2,914,000,000 Rls. 237,684 $
198 1391 تايوان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 31,502 2,913,861,950 Rls. 226,685 $
199 1391 تايوان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 40,660 2,898,039,169 Rls. 118,186 $
200 1391 تايوان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 73,575 2,864,304,479 Rls. 159,649 $
201 1391 تايوان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 69,312 2,860,040,808 Rls. 233,282 $
202 1391 تايوان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 44,765 2,846,658,484 Rls. 131,684 $
203 1391 تايوان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 15,077 2,843,726,253 Rls. 215,398 $
204 1391 تايوان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 99,490 2,776,295,415 Rls. 166,540 $
205 1391 تايوان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 97,500 2,775,419,520 Rls. 127,524 $
206 1391 تايوان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 8,240 2,772,700,960 Rls. 121,500 $
207 1391 تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 106,468 2,763,493,714 Rls. 197,332 $
208 1391 تايوان 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 8,120 2,754,194,324 Rls. 124,922 $
209 1391 تايوان 39204930 ورق از آلياژ PVC/ABC 54,054 2,749,273,600 Rls. 111,965 $
210 1391 تايوان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 86,078 2,725,416,007 Rls. 173,892 $
211 1391 تايوان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,776 2,718,454,792 Rls. 201,636 $
212 1391 تايوان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 72,180 2,708,070,637 Rls. 179,303 $
213 1391 تايوان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 70,373 2,706,078,773 Rls. 160,365 $
214 1391 تايوان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 16,780 2,694,388,683 Rls. 219,771 $
215 1391 تايوان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 26,799 2,680,806,314 Rls. 126,191 $
216 1391 تايوان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 39,129 2,676,787,463 Rls. 218,335 $
217 1391 تايوان 96063000 پولک دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تکميل نشده. 67,605 2,674,305,047 Rls. 134,173 $
218 1391 تايوان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 41,500 2,670,830,423 Rls. 206,061 $
219 1391 تايوان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,037 2,663,846,936 Rls. 180,562 $
220 1391 تايوان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 23,342 2,657,905,349 Rls. 198,974 $
221 1391 تايوان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 1,419 2,653,609,904 Rls. 216,445 $
222 1391 تايوان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 48,665 2,641,612,492 Rls. 160,613 $
223 1391 تايوان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 38,961 2,633,420,486 Rls. 231,228 $
224 1391 تايوان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 102,189 2,632,019,500 Rls. 161,267 $
225 1391 تايوان 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 13,950 2,620,632,965 Rls. 213,755 $
226 1391 تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 15,373 2,620,062,524 Rls. 153,017 $
227 1391 تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,950 2,579,717,668 Rls. 171,594 $
228 1391 تايوان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 10,000 2,578,730,856 Rls. 139,664 $
229 1391 تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,107 2,558,403,349 Rls. 186,947 $
230 1391 تايوان 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 16,011 2,547,039,326 Rls. 207,752 $
231 1391 تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 44,010 2,545,533,164 Rls. 183,367 $
232 1391 تايوان 27101920 روغن صنعتي 11,500 2,495,688,138 Rls. 203,563 $
233 1391 تايوان 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 61,551 2,492,077,899 Rls. 203,269 $
234 1391 تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 18,765 2,490,105,510 Rls. 132,462 $
235 1391 تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 16,754 2,419,377,660 Rls. 144,914 $
236 1391 تايوان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 41,930 2,406,830,668 Rls. 196,316 $
237 1391 تايوان 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 30,000 2,396,567,260 Rls. 261,891 $
238 1391 تايوان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 40,333 2,384,717,998 Rls. 123,831 $
239 1391 تايوان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 102,400 2,378,516,585 Rls. 194,006 $
240 1391 تايوان 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 78,000 2,348,464,000 Rls. 111,992 $
241 1391 تايوان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 110,000 2,344,609,931 Rls. 191,241 $
242 1391 تايوان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 40,740 2,338,096,066 Rls. 109,841 $
243 1391 تايوان 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 289,900 2,321,774,384 Rls. 189,378 $
244 1391 تايوان 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 29,000 2,313,823,662 Rls. 162,478 $
245 1391 تايوان 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 31,416 2,277,906,466 Rls. 147,376 $
246 1391 تايوان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 17,780 2,273,215,487 Rls. 120,540 $
247 1391 تايوان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 20,124 2,247,383,392 Rls. 183,310 $
248 1391 تايوان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,271 2,240,013,081 Rls. 105,753 $
249 1391 تايوان 84431400 ماشينکآلات چاپ برجسته (Letterpress)، با تغذيه قرقرهکاي، به استثناي چاپ فلكسوگرافيك (Flexographic) 8,910 2,213,000,000 Rls. 180,506 $
250 1391 تايوان 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 100,000 2,195,617,800 Rls. 179,088 $
251 1391 تايوان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 67,885 2,176,413,069 Rls. 177,521 $
252 1391 تايوان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 123,719 2,163,207,444 Rls. 154,146 $
253 1391 تايوان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 94,436 2,108,482,312 Rls. 115,313 $
254 1391 تايوان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 35,741 2,106,311,264 Rls. 166,365 $
255 1391 تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,549 2,098,708,005 Rls. 143,778 $
256 1391 تايوان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 22,206 2,079,657,081 Rls. 166,669 $
257 1391 تايوان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 22,600 2,079,604,163 Rls. 169,625 $
258 1391 تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 333 2,068,185,249 Rls. 90,848 $
259 1391 تايوان 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 23,000 2,059,317,822 Rls. 83,763 $
260 1391 تايوان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 42,519 2,054,400,490 Rls. 163,788 $
261 1391 تايوان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 45,950 2,053,568,731 Rls. 150,342 $
262 1391 تايوان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 900 2,012,388,061 Rls. 164,143 $
263 1391 تايوان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 11,400 1,999,690,533 Rls. 163,107 $
264 1391 تايوان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 21,990 1,995,239,953 Rls. 106,147 $
265 1391 تايوان 73229090 سايرگرم کننده هوا ياتوزيع کننده هاي هوا ي گرم باگرم کننده غيربرقي داراي يک بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد 66,400 1,960,259,173 Rls. 79,822 $
266 1391 تايوان 28258000 ا کسيدهاي ا نتيموا ن 800 1,951,076,392 Rls. 159,142 $
267 1391 تايوان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 23,213 1,950,567,085 Rls. 117,392 $
268 1391 تايوان 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زکائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي کف 43,251 1,936,952,716 Rls. 157,990 $
269 1391 تايوان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 13,097 1,936,398,476 Rls. 157,944 $
270 1391 تايوان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 84,800 1,934,829,015 Rls. 89,747 $
271 1391 تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 11,998 1,933,777,497 Rls. 119,763 $
272 1391 تايوان 90321000 ترموستات 1,326 1,931,598,236 Rls. 129,262 $
273 1391 تايوان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 16,138 1,924,023,786 Rls. 156,935 $
274 1391 تايوان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 6,700 1,917,966,518 Rls. 156,441 $
275 1391 تايوان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 80,700 1,916,632,371 Rls. 156,332 $
276 1391 تايوان 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 192,000 1,908,122,120 Rls. 155,638 $
277 1391 تايوان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5,813 1,904,586,642 Rls. 79,222 $
278 1391 تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 67,410 1,884,648,685 Rls. 145,636 $
279 1391 تايوان 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,729 1,874,410,927 Rls. 152,888 $
280 1391 تايوان 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 6,000 1,871,526,950 Rls. 152,653 $
281 1391 تايوان 84714930 ماشينهاي خودكار ( داده پردازي ) شامل رايانه ،پرينتر، اسکنر ،فتوکپي ،فاکس ،تلفن ،راديو ،تلويزيون ،دوربين عکاسي ،فيلمبرداري و دستگاههاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 1,613 1,870,889,850 Rls. 109,878 $
282 1391 تايوان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,891 1,865,142,681 Rls. 83,583 $
283 1391 تايوان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 29,001 1,853,207,417 Rls. 116,265 $
284 1391 تايوان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 60,990 1,851,720,054 Rls. 151,038 $
285 1391 تايوان 90183220 لوله فلزي تيزشده و آماده برا ي توليد سرسوزن (فاقدقسمت پلاستيکي ) 934 1,843,485,690 Rls. 75,180 $
286 1391 تايوان 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 56,000 1,831,049,425 Rls. 149,352 $
287 1391 تايوان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 40,005 1,820,000,000 Rls. 148,450 $
288 1391 تايوان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 48,066 1,811,321,742 Rls. 116,976 $
289 1391 تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,884 1,809,177,286 Rls. 97,329 $
290 1391 تايوان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 36,860 1,803,359,509 Rls. 147,093 $
291 1391 تايوان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 23,289 1,802,245,516 Rls. 147,002 $
292 1391 تايوان 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 13,059 1,790,805,833 Rls. 117,977 $
293 1391 تايوان 29171400 انيدريد مالئيك 80,000 1,780,446,309 Rls. 145,224 $
294 1391 تايوان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 2,003 1,780,133,603 Rls. 145,199 $
295 1391 تايوان 29141200 بوتانون (متيل اتيل ستن) 79,200 1,768,022,150 Rls. 144,211 $
296 1391 تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 748 1,762,268,427 Rls. 137,523 $
297 1391 تايوان 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 4,106 1,745,812,974 Rls. 124,970 $
298 1391 تايوان 74082100 مفتول از آلياژ مس براساس مس وروي (برنج brass) 10,281 1,739,156,653 Rls. 117,568 $
299 1391 تايوان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2,527 1,731,248,719 Rls. 141,211 $
300 1391 تايوان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 780 1,730,481,957 Rls. 76,938 $
مجموع کل
639,181,934,487 ريال
مجموع کل
42,030,147 دلار